Perşembe , Eylül 16 2021
Anasayfa / YETERLİLİĞE DAYALI MODÜLLER / 10.Sınıf Bilişim Teknik Resim Megep Modül Kitabı
bilisim teknik resim megep modul dersi

10.Sınıf Bilişim Teknik Resim Megep Modül Kitabı
10.Sınıf Bilişim Teknik Resim Megep Modül Kitabı

Bilişim teknik resim megep modülleri, yeterliliğe dayalı programa göre hazırlanmışlardır. 10. Sınıf bilişim teknolojileri alanında okutulmakta olan dersin modülleri; Mesleki çizimler modülü ve temel teknik resim modülüdür.

Bilişim teknik resim modüllerini pdf olarak indirmek için:

Modül Adı Modül Durum
Mesleki Çizimler Hazır / İndir
Temel Teknik Resim Hazır / İndir

Bilişim Teknik Resim Çerçeve Öğretim Programı

Temel teknik resim ve alana ait mesleki çizimler ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, teknik resim ve alana ait mesleki çizimler ile ilgili kavramlar tanıtılarak temel geometrik çizimler ve uygulamalar yapabilme, iz düşüm ve görünüş çıkarabilme, elektrik devreleri çizebilme, elektronik devreler çizebilme ve bilişim alanında kullanılan diyagram ve şemalarını çizme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.


Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler

Temel Teknik Resim 40/32 Norm yazı ve çizim uygulamaları yapmak

Önümüzdeki yıllar sanayileĢme ve küreselleĢmenin etkisini artırarak devam edeceği yıllar olacaktır. Üretim, sanayinin itici gücüdür. Bazı ürünler üretilirken bu ürünlerin çiziminin yapılması seri üretim açısından zorunludur. Aynı zamanda bu ürünlerin ölçülendirilmesi ve özelliklerini belirten yazı ve rakamların yazılması da o derece zorunludur. Üretimi yapılan bu parçaların baĢka bir yerde baĢka bir teknik eleman tarafından da aynı Ģekilde algılanması için teknik resmin kurallarına uymak gerekmektedir. Bu kurallara uyulmazsa parçanın üretiminde veya tanımlanmasında sorun yaĢanacağı kesindir. Teknik resim ortak bir anlaĢma dilidir. Bunun için size düĢen bu modülde anlatılan konuların sizler tarafından gereğine inanarak çalıĢmanız ve modülde verilen uygulama faaliyetlerini titizlikle çizmenizdir. Bu modül iĢlenirken ve sonrasında teknik çizimleri daha farklı gözle değerlendireceksiniz. Teknik resim sabır ve özen isteyen her meslek dalında bulunan ve yaparak öğrenilen bir derstir. Bu modülün bazı yerlerinde üç boyutlu düĢünme yeteneğinizi ön plana çıkarmanız gerekecektir. Bunun için karĢılaĢacağınız zorluklarda öğretmeninizden yardım isteyiniz.

Mesleki Çizimler 40/32 Mesleki çizimler yapmak

Teknik resim, bir teknoloji alanı ile ilgilenen insanlar arasında iletiĢimi sağlayabilmek için geliĢtirilmiĢ bir çeĢit alfabedir. Her teknoloji alanının teknik resminde kendine özgü sembolleri vardır. Bir alanda profesyonelleĢmek isteyen kiĢilerin o alanın dilini, yani simgelerini ve teknik çizimlerini en iyi Ģekilde öğrenmiĢ olması gerekir. Ait olduğunuz teknoloji alanının teknik resmini öğrenmek için ise özel bir çaba, özenli ve disiplinli çalıĢmak Ģarttır. BiliĢim Teknolojilerinde kullanılan semboller ve Ģemalar, herhangi bir dilde hiçbir ekstra açıklamaya yer vermeden aynı teknoloji alanıyla ilgilenen insanların, bu teknolojiyi gerçekleĢtirmek ve geliĢtirmek amacıyla kullandıkları araçlardır. Bu teknoloji alanında kendini geliĢtirmek ve uzmanlaĢmak isteyen herkesin devre Ģemaları çizimini ve bu teknolojiye ait sembolleri en iyi biçimde bilmesi ve uygulaması bir zorunluluktur. Bu modülde, elektrik ve elektronik devrelerinde kullanılan semboller ve örnek devre çizimleri ile biliĢim teknolojilerinde kullanılan diyagram ve Ģamalara yer verilmektedir.


Bunlara Baktınız mı?

servis hazirlikleri dersi megep modulleri

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı Servis hazırlıkları dersi megep modül kitapları yeterliliğe dayalı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir