Perşembe , Eylül 16 2021
Anasayfa / GENEL / Bireysel Öğrenme Materyali (Modül) Yazım Başvurusu
bireysel ogrenme materyalleri
bireysel ogrenme materyalleri

Bireysel Öğrenme Materyali (Modül) Yazım Başvurusu
Bireysel Öğrenme Materyali (Modül) Yazım Başvurusu

2017-2018 Eğitim öğretim yılı için modül yazım başvurularının duyurusu yapıldı. Toplam olarak 37 Alanda 200 Modül yazımı yapılacaktır.

Her yıl modül yazım kurulları bu sene BÖM yani bireysel öğrenme materyali yazım kurulu olarak bilinecek. Bireysel öğrenme materyalleri konusunda bilgisi ve deneyimi olan öğretmenlerimizin yazım kurullarına katılması için duyuru Mesleki ve Teknik Eğitim tarafından yapılmıştır.

EK-3 BİREYSEL ÖĞRENME MATERYALİ YAZIM KILAVUZU


EK-2 BİREYSEL ÖĞRENME MATERYALİ YAZIM BAŞVURU DİLEKÇESİ

Yapılan duyuru metini tam olarak şu şekildedir:

Sosyal ve ekonomik sektörler i le iş birliği içinde ulusal ve uluslararası  mesleki yeterliliği ile kabul görmüş, mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil işgücü yetiştirebilmek amacıyla ülkemizde  son  yı llarda  uygulanmaya konulan öğretim programlarında özellikle bilgi ve teknolojil erin kull anı lmasına yönelik çalışmalar her geçen gün daha da artarak devam etmektedir. Yeni öğretim programlarında yer alan bilgi, beceri , tavır/tutumlar ile milli ve manevi değerlerin öğrencilere kazandırıl ması ve daha ka lıcı hale getirilmesinde öğretmenlerimize çok önemli  görevler  düşmekte  ve sorumluluk almaları beklenilmektedir.

Bu nedenle, mesleki ve teknik ortaöğreti m okul ve kurumlarında uygulanmakta olan çerçeve öğretim programlarında yer alan bi reysel öğrenme materyallerinin  ilgili  alan öğretmenleri tarafından yazılmasına i htiyaç duyulmaktadır.

Yazdırılacak bireysel öğrenme materyallerinin listesi (Ek-1), bi reysel öğrenme materyali yazım başvuru dilekçesi (Ek-2) ve bi reysel öğrenme materyali yazım k ılavuzu (Ek-3) http://www.megep.meb.gov.tr İnternet adresi Anasayfa  Duyurular  başlığı  altında yay ınlanmakta olup yazımız ekinde de gönderilmiştir.

Bu kapsamda, mesleki ve  teknik ortaöğretim okul müdürlükleri nce; i lgili alan öğretmenlerine   gerekli  duyuru   yapılarak   bireysel   öğrenme   materyali    yazım   talebinde bul unmaları sağlanacaktır. Öğretmenlere, başvuru  sırasında her bir görevlend irme için 1 (bir) materyal yazabileceklerini ve aynı bireysel öğrenme materyalini birden  fazla ki şinin talep edebileceğinden yazım görevinin isteklilerden şartları  en uygun  olana veri lecek olması uyarısının yapılması gerekmektedir. İstek l i olan öğretmenlere birden çok bireysel öğrenme materyalinin yazımı için talepte bulunmaları sağlanacak şekilde başvuru di lekçeleri teslim alınacaktır.

Bireysel öğrenme materyali yazım başvurusunda bulunan öğretmenlerin dilekçeleri okul idaresi tarafından teslim alınacak ve uygun  bulunanların dilekçeleri onaylanacaktır. Uygun bulunan ve onaylanan dilekçeler 14 Nisan 20 17 Cuma günü mesai saati bi timine kadar XLS (Excel) formatının ve onaylanmış POF formatı çıktısının okul idaresi  tarafından mtegm.modul@gmail.com e-posta adresine ve resmi yazı ile Genel  Müdürl üğümüze ivedilikle gönderilmesi  gerekmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendimıe  sonrasında  bireysel  ogrenme materyali yazım talepleri uygun görülerek yazım görevlendinnesi yapılacak öğretmenlere bu görevi yerine getirmeleri karşılığı olarak kurumlarınca İlgi Kararın 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre ek ders ücreti ödemesi yapılacaktır. Materyal yazmaları uygun bulunanlardan daha önce hiç materyal yazmamış olan öğretmenlere materyal yazım eğitimi verilecektir.

Bilgilerinizi ve konunun İliniz dahilindeki mesleki ve teknik ortaöğretim okul müdürl üklerine duyurularak alınan başvuruların 14 Nisan 2017 tarihi mesai bitim ine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

YAZILACAK BİREYSEL ÖĞRETİM MATERYALLERİNE AİT LİSTE
 

S. NO

BİREYSEL ÖĞRENME MATERYALİNİN ALAN ADI BİREYSEL ÖĞRENME MATERYALİNİN DERS ADI YAZILACAK BİREYSEL ÖĞRENME MATERYALİNİN ADI
1 ADALET DURUŞMA VE KARAR İŞLEMLERİ Karar ve Karar Sonrası İĢlemler
2 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ TEMEL ÜRETİM Temel Ölçü Alma
3 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ TEMEL ÜRETİM Temel Model Çıkarma
4 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ TEMEL ÜRETİM Temel Model Dikmek
5 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ TEMEL ÜRETİM Temel DikiĢ Makineleri
6 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ TEMEL ÜRETİM Temel Model Montajı
7 BİLİŞİM  TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNİK RESMİ Mesleki Çizimler
8 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ Ağ Temelleri
9 BİLİŞİM  TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DıĢ Donanım Birimleri
10 BİLİŞİM  TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ İç Donanım Birimleri
11 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ İĢletim Sistemi Kullanımı
12 BİLİŞİM  TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ İĢletim Sistemi Kurulumu
13 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYO ÖLÇME ELEKTRONİK VE SİMÜLASYON Analog Devre Elemanları ve Elektriksel Büyüklükleri Ölçme
14 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYO ÖLÇME ELEKTRONİK VE SİMÜLASYON Bilgisayarla Devre Çizimi ve Simülasyonu
15 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYO ÖLÇME ELEKTRONİK VE SİMÜLASYON Güç Kaynakları
16 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYO ÖLÇME ELEKTRONİK VE SİMÜLASYON Lehimleme ve Baskı Devre
17 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYO ÖLÇME ELEKTRONİK VE SİMÜLASYON Osilatörler
18 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYO ÖLÇME ELEKTRONİK VE SİMÜLASYON Temel Mantık Devreleri
19 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYO ÖLÇME ELEKTRONİK VE SİMÜLASYON Yükselteç ve Anahtarlama Devreleri
20 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL  ELEKTRİK  ELEKTROMEKANİK Alternatif Akım Esasları
21 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL  ELEKTRİK  ELEKTROMEKANİK Biyomedikal Sistemlerde Step ve Servo Motorlar
22 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL ELEKTRİK ELEKTROMEKANİK Biyomedikal Sistemlerde Temel Elektrik
23 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL  ELEKTRİK  ELEKTROMEKANİK Doğru Akım Esasları
24 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ FİZYOLOJİ TERMİNOLOJİ Yabancı Dilde Biyomedikal Cihazların Terminolojisi
25 BÜRO YÖNETİMİ BÜRO HİZMETLERİ Büro Makineleri
26 BÜRO YÖNETİMİ DİKSİYON Güzel KonuĢma
27 BÜRO YÖNETİMİ BÜRO HİZMETLERİ Protokol Kuralları
28 EĞLENCE HİZMETLERİ ANİMASYON  HİZMETLERİ Animasyon Hizmetlerine GiriĢ
29 EĞLENCE HİZMETLERİ ANİMASYON  HİZMETLERİ Animasyon Uygulamalarına Hazırlık
30 EĞLENCE  HİZMETLERİ ANİMASYON HİZMETLERİ Çocuk Kulübü Uygulamaları
31 EĞLENCE  HİZMETLERİ MESLEKİ YABANCI DİL Yabancı Dilde Farklı Kültürler
32 EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEKİ YABANCI DİL Yabancı Dilde Sahne Gösterileri
33 EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEKİ YABANCI DİL Yabancı Dilde Dans Gösterileri
34 EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEKİ YABANCI DİL Yabancı Dilde Spor Aktiviteleri
35 EĞLENCE  HİZMETLERİ MESLEKİ YABANCI DİL Yabancı Dilde Çocuk ve Genç Aktiviteleri
36 EĞLENCE  HİZMETLERİ MESLEKİ YABANCI DİL Yabancı Dilde Kutlamalar
37 ELEKTRİK-ELEKTRONİK    TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK  ESASLARI Alternatif Akım Esasları
38 ELEKTRİK-ELEKTRONİK  TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ESASLARI Doğru Akım Esasları
39 ELEKTRİK-ELEKTRONİK  TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE ÖLÇME Temel Mekanik Uygulamalar
40 ELEKTRİK-ELEKTRONİK    TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK  VE  ÖLÇME Güç Kaynağı
41 ELEKTRİK-ELEKTRONİK    TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK  VE  ÖLÇME Kuvvetli Akım Devreleri
42 ELEKTRİK-ELEKTRONİK  TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE ÖLÇME Zayıf Akım Devreleri
43 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ TEMEL ENDÜSTRİ UYGULAMALARI Bilgisayarda Elektronik Devre Şemaları Çizimi
44 GIDA TEKNOLOJİSİ LABORATUVAR TEKNİĞİ Laboratuvar Araç ve Ekipmanları
45 GIDA TEKNOLOJİSİ LABORATUVAR TEKNİĞİ Laboratuvar Güvenliği
46 GIDA TEKNOLOJİSİ LABORATUVAR TEKNİĞİ Laboratuvar Ön Hazırlıkları
47 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Teknik Föy Hazırlama
48 GRAFİK VE FOTOĞRAF TEMEL FOTOĞRAF Sayısal İğne Deliği Kamera (Pinhole)
49 GRAFİK VE FOTOĞRAF TEMEL FOTOĞRAF Kültür Sanat Etkinlikleri
50 GRAFİK VE FOTOĞRAF TEMEL TASARIM Açık-Koyu
51 GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MESLEKİ RESİM Temel Çizim ve Renklendirme
52 GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ TEMEL BAKIM SatıĢ Hizmetleri
53 HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MESLEKİ METİNLER Etkin Okuma
54 HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MESLEKİ METİNLER Mesleki Yazıları Yazma
55 HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MESLEKİ METİNLER Resmi Yazılar
56 HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON Halkla İliĢkiler Kavramı
57 HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON Halkla İliĢkilerin İliĢkili Olduğu Alanlar
58 HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON Organizasyon Hizmet Alanları
59 HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON Organizasyon ÇeĢitleri
60 HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ TEMEL İLETİŞİM İletiĢimde Etkili Drama
61 HARİTA TAPU KADASTRO TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR Harita Çizim Hazırlığı
62 HARİTA TAPU KADASTRO TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR İĢ Hukuku
63 HARİTA TAPU KADASTRO TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR Kroki
64 HARİTA TAPU KADASTRO TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR Uzunluk Ölçme
65 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ MESLEK HESAPLARI DERSİ Yapılarda Alan ve Hacim Hesapları
66 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERSİ AhĢap Malzeme Kesimi
67 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERSİ AhĢapta Ek ve Geçmeler

 

68 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERSİ AhĢap Çatı ve Kalıp Elemanları
69 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERSİ AhĢap Konstrüksiyon
70 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERSİ Düz Sıralı Tuğla Duvar
71 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERSİ Düz Yüzeye Seramik Karo
72 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERSİ Betonarme Demiri Bükme ve Bağlama
73 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEMEL İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DERSİ Beton ve Grobeton Dökümü
74 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEMEL  İTFAİYECİLİK Isı Transferi
75 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEMEL İTFAİYECİLİK Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
76 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEMEL İTFAİYECİLİK Yangın Kimyası
77 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ İTFAİYECİLİKTE İŞ ORGANİZASYONU Yangına Müdahale Ekipmanlarının Kontrol ve Bakımı
78 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ İTFAİYECİLİKTE  İŞ  ORGANİZASYONU Kurtarma Ekipmanlarının Kontrol ve Bakımı
79 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ İTFAİYECİLİKTE İŞ ORGANİZASYONU Yangına Müdahale Araçlarının Kontrol ve Bakımı
80 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ İTFAİYECİLİKTE İŞ ORGANİZASYONU Ekipman ve Sarf Malzemesi Temini
81 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ İTFAİYECİLİKTE  İŞ  ORGANİZASYONU Grubu Hazır Bulundurma
82 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ İTFAİYECİLİKTE İŞ ORGANİZASYONU İĢ Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
83 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ İTFAİYECİLİKTE TEKNİK RESİM Bilgisayar ile Yangın Tesisatı Çizimi
84 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Asitler ve Bazlar
85 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Çözeltiler
86 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Gaz Kanunları
87 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Gazlar
88 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Hacim Ölçümü
89 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Heterojen KarıĢımlar
90 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Homojen KarıĢımlar
91 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Kimyasal Tepkimeler
92 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Kütle Ölçümü
93 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Laboratuvarda Güvenli ÇalıĢma
94 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Mesleki Sayısal Beceriler
95 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Kalibrasyon Doğrulaması
96 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Elementler ve BileĢikler
97 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Tuzlar ve Oksitler
98 KİMYA TEKNOLOJİLERİ TEMEL KİMYA Yoğunluk ve Viskozite
99 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KAT  HİZMETLERİ Kat Hizmetleri Organizasyonu
100 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KAT  HİZMETLERİ Yüzey Temizliği
101 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KAT HİZMETLERİ Zemin Temizliği
102 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KAT HİZMETLERİ Konuk Hizmetleri
103 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KONUK İLİŞKİLERİ Görgü ve Protokol Kuralları
104 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KONUK İLİŞKİLERİ Konuk Tipleri ve DavranıĢları
105 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KONUK İLİŞKİLERİ Olağan DıĢı Durumlar ve Olaylar
106 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ KONUK İLİŞKİLERİ İletiĢim Teknikleri
107 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEKİ YABANCI DİL Yabanci Dilde Seyahat Hizmetleri
108 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEKİ YABANCI DİL Yabanci Dilde Konaklama Hizmetleri
109 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ÖN BÜRO HİZMETLERİ Konuk KarĢılama
110 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ÖN BÜRO HİZMETLERİ Ön Büro Organizasyonu
111 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ÖN BÜRO HİZMETLERİ Telefon Hizmetleri
112 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ SEYAHAT  ACENTACILIĞI  HİZMETLERİ Paket Tur Üretimi
113 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ SEYAHAT ACENTACILIĞI HİZMETLERİ Seyahat Acenteciliği
114 KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ SEYAHAT ACENTACILIĞI HİZMETLERİ Transfer Operasyonu
115 MADEN TEKNOLOJİSİ GENEL JEOLOJİ Arz Kabuğunun (Yerkürenin) Yapısı
116 MADEN TEKNOLOJİSİ GENEL JEOLOJİ Magma ve Magmanın OluĢturduğu Kayaçlar
117 MADEN  TEKNOLOJİSİ GENEL JEOLOJİ Yer Kabuğunun Hareketleri
118 MADEN  TEKNOLOJİSİ GENEL JEOLOJİ Mineroloji
119 MADEN TEKNOLOJİSİ GENEL JEOLOJİ Petrografi
120 MADEN TEKNOLOJİSİ GENEL JEOLOJİ Enerji Ham Maddelerinin OluĢumu
121 MADEN  TEKNOLOJİSİ MAKİNE ELEMANLARI VE MADEN MAKİNELERİ Yer Altı Maden Makineleri
122 MADEN TEKNOLOJİSİ MAKİNE ELEMANLARI VE MADEN MAKİNELERİ Yer Üstü Maden Makineleri
123 MADEN  TEKNOLOJİSİ MADENCİLİĞE GİRİŞ Temel Maden Kavramları
124 MADEN TEKNOLOJİSİ MADENCİLİĞE  GİRİŞ Maden ÇeĢitleri
125 MADEN  TEKNOLOJİSİ MADENCİLİĞE GİRİŞ Bor Madeni
126 MADEN TEKNOLOJİSİ MADENCİLİĞE  GİRİŞ Maden Arama Yöntemleri
127 MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Ölçme ve Kontrol
128 MATBAA TEKNOLOJİSİ BASKI KALIPLARI Flekso Baskı Kalıbı
129 MATBAA TEKNOLOJİSİ BASKI KALIPLARI Metal KliĢe
130 MATBAA TEKNOLOJİSİ BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER Amblem/Logo Röprodüksiyonu
131 MATBAA TEKNOLOJİSİ BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER Kartvizit Röprodüksiyonu
132 MATBAA  TEKNOLOJİSİ TEKNİK RESİM Temel Teknik Resim
133 MATBAA  TEKNOLOJİSİ TEKNİK RESİM Matbaa Mesleki Çizimler
134 MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE Beyannameler
135 MÜZİK ALETLERİ YAPIMI TEMEL ÇALGI YAPIM TEKNİKLERİ Elde Oyma ve Şekillendirme
136 MÜZİK ALETLERİ YAPIMI TEMEL ÇALGI YAPIM TEKNİKLERİ Elde Rendeleme ve Kesim
137 MÜZİK ALETLERİ YAPIMI TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI Müzik İĢaretleri

 

138 MÜZİK ALETLERİ YAPIMI TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI Müzikte Sistem ve Makamlar
139 MÜZİK ALETLERİ YAPIMI TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI Müzikte Solfej ve Tartım
140 MÜZİK ALETLERİ YAPIMI MÜZİK ALETLERİ TEKNİK RESMİ Yaylı Çalgılar Çizimi
141 PAZARLAMA VE PERAKENDE ÇALIŞMA HAYATI Ekonomik ve Sosyal Olaylar
142 PAZARLAMA VE PERAKENDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ MüĢteri Memnuniyeti
143 PAZARLAMA VE PERAKENDE MÜŞTERİ  İLİŞKİLERİ MüĢteri Özellikleri
144 PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ HESAPLAMALAR Ticari Belgeler
145 PLASTİK TEKNOLOJİSİ PLASTİK TEKNOLOJİSİ TEMEL İŞLEMLERİ TalaĢlı Üretim Makineleri ile Üretim
146 RADYO-TELEVİZYON RADYO-TV YAPIMCILIĞI Televizyon Programı Yapımı
147 RADYO-TELEVİZYON RADYO-TV  YAPIMCILIĞI Radyo Programı Yapımı
148 RADYO-TELEVİZYON RADYO-TV  YAPIMCILIĞI Radyo Yayıncılığının Temelleri
149 RADYO-TELEVİZYON RADYO-TV YAPIMCILIĞI Televizyon Yayıncılığının Temelleri
150 RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ TEMEL ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİLERİ Emniyet Yönetim Sistemi’ne (EYS) GiriĢ
151 SANAT VE TASARIM SANAT VE TASARIM TEKNİK RESMİ Geometrik Formların Kroki ve Perspektif Çizimi
152 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ SERAMİK VE CAM TASARIMI Seramik ve Cam Formların GörünüĢ Çizimleri
153 SİVİL HAVACILIK TEMEL YER HİZMETLERİ Havacılık ve Havacılığın Tarihçesi
154 SİVİL HAVACILIK TEMEL YER HİZMETLERİ Genel Havacılık
155 SİVİL HAVACILIK TEMEL YER HİZMETLERİ Havacılıkta HaberleĢme
156 SİVİL HAVACILIK TEMEL YER HİZMETLERİ Havayolunda Trafik ve Yolcu Hakları
157 SİVİL HAVACILIK TEMEL YER HİZMETLERİ Yer Hizmetleri Türleri
158 TASARIM TEKNOLOJİLERİ TASARIM TEKNİK RESMİ Bilgisayarda Perspektif
159 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TEMEL TEKSTİL UYGULAMALARI İplikçiliğin Sınıflandırılması
160 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TEMEL TEKSTİL UYGULAMALARI Numunelerin Numara Hesabı
161 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TEMEL TEKSTİL UYGULAMALARI İplik Hazırlama Makineleri
162 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TEMEL TEKSTİL UYGULAMALARI İplik Üretim Makineleri
163 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TEMEL TEKSTİL UYGULAMALARI Temel Dokuma Sistemleri
164 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TEMEL TEKSTİL UYGULAMALARI Endüstriyel Örme Sistemleri
165 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TEMEL TEKSTİL UYGULAMALARI Temel  Dokusuz Yüzey Uygulamaları
166 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TEMEL TEKSTİL UYGULAMALARI Temel Labaratuar Uygulamaları
167 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME BORU KAYNAKÇILIĞI Oksi-Asetilen Kaynağı ile İĢ Parçalarını BirleĢtirme
168 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME BORU  KAYNAKÇILIĞI Elektrik Ark Kaynağı ile Çelik Boruları BirleĢtirme
169 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME BORU KAYNAKÇILIĞI Elektrik Ark Kaynağı ile Sac Parçaları BirleĢtirme
170 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME BORU KAYNAKÇILIĞI MİG-MAG Kaynağı Yapma
171 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME TESİSAT ELEKTRİĞİ Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülmesi
172 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME TESİSAT ELEKTRİĞİ İletkenleri  BirleĢtirme
173 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME TESİSAT ELEKTRİĞİ Basit Elektrik Devreleri
174 TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME TESİSAT  ELEKTRİĞİ Basit Otomatik Kontrol Devreleri
175 UÇAK BAKIM ELEKTRİK DEVRE ANALİZİ Lehimleme ve Baskı Devre Kartları
176 UÇAK BAKIM UÇAK MALZEME VE YAPILARI Korozyon
177 UÇAK BAKIM UÇAK MALZEME VE YAPILARI Sac Metal İĢlemleri
178 UÇAK BAKIM UÇAK MALZEME VE YAPILARI Sökülebilir Bağlantılar
179 UÇAK BAKIM UÇAK MALZEME VE YAPILARI Uçak Gövde Yapısı
180 UÇAK BAKIM UÇAK MALZEME VE YAPILARI Uçak Malzemeleri
181 UÇAK BAKIM UÇAK MALZEME VE YAPILARI Uçak Perçinleri
182 UÇAK BAKIM UÇAK MALZEME VE YAPILARI Tahribatsız Muayene
183 UÇAK BAKIM UÇAK TEKNİK RESMİ Perspektif ve Ölçülendirme
184 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DAĞITIM Dağıtım Planlanması
185 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO YÖNETİMİ Barkodlama
186 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO YÖNETİMİ Depo İĢlemleri
187 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO YÖNETİMİ Stok Yönetimi
188 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO YÖNETİMİ Depo Araç Malzemeleri
189 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO YÖNETİMİ Depo Gümrük İĢlemleri
190 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEMEL LOJİSTİK Lojistik Yönetimi
191 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEMEL LOJİSTİK Tedarik Zinciri Yönetimi
192 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEMEL LOJİSTİK Filo Takip Programı
193 YENİLENEBİLİR  ENERJİ  TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Fiziksel Büyüklüklerin Ölçülmesi
194 YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde İç Aydınlatma Tesisatı
195 YENİLENEBİLİR  ENERJİ  TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Priz Tesisatı
196 YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Lehimleme ve Baskı Devre Hazırlama
197 YENİLENEBİLİR  ENERJİ  TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Doğrultma Filtre ve Regüle Devreleri
198 YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Hibrit (GüneĢ-Rüzgar) Sistemi Kurulumu
199 YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNİK RESMİ Mekanik Aksam ve Elektrik-Elektronik Şema Çizimi
200 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ TEMEL YİYECEK ÜRETİMİ Mutfak  Üniteleri
TOPLAM 37 ALANDA 200 BÖM YAZILACAKTIR.

Bunlara Baktınız mı?

2021-2022 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10. Sınıflarında Kullanılacak Öğretim Materyalleri

2021-2022 öğretim yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10. sınıflarında kullanılacak öğretim materyalleri. KLAVYE TEKNİKLERİ ORTAK …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir