Perşembe , Eylül 16 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Çocuk Gelişimi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Çocuk Gelişimi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Çocuk Gelişimi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017

Çocuk Gelişimi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAM HEDEFLERİ…………………………………………………………………………………………. 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAM HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ …………………………………… 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 6
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 8
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 10
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 10
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 11
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 11
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 11
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 11
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 11
ÇOCUK GELİŞİMİ DERSİ………………………………………………………………………… 13
ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ ……………………………………………………………….. 14
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI DERSİ …………………………………………………………………. 15
ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERSİ ……………………….. 16
DRAMATİK ETKİNLİKLER DERSİ…………………………………………………………….. 16
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 17
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 17
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ DAL DERSLERİ………………………………………………. 17
ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM DERSİ ……………………………………………….. 17
YETERSİZLİK TÜRLERİ VE KAYNAŞTIRMA DERSİ …………………………………… 19
OYUN VE OYUNCAK DERSİ …………………………………………………………………… 21
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZ BAKIM DERSİ…………………………………………………. 22
ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ…………………………………………………………………….. 22
ÖZEL EĞİTİM DAL DERSLERİ ……………………………………………………………………. 23
ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM DERSİ ………………………………………………………… 23
YETERSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİMİ DERSİ ……………………………………………… 25
OYUN VE OYUNCAK DERSİ …………………………………………………………………… 26
ÖZEL EĞİTİMDE ÖZ BAKIM DERSİ …………………………………………………………. 27
ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ…………………………………………………………………….. 28
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 28
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Bir yandan öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır.
Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıkları ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak şekilde hazırlanır.
Bu amaçla, mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalarından oluşmaktadır:
Analiz :İş piyasası ihtiyaç analizi / Beceri ihtiyaç analizi / Eğitim ihtiyaç analizi / Meslek analizi / Ulusal meslek standartları
Tasarlama :Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması.
Geliştirme :Program dokümanlarının hazırlanması.
Uygulama :Programların onaylanması ve uygulanması.
Değerlendirme:Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi.
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Program Geliştirme Komisyonu aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Planlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
2
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda program dokümanlarındaki program, ders ve modül kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan ve ekte yer alan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAM HEDEFLERİ
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sektörü, çalışan kadın sayısının artması, okul öncesi ve özel eğitimin öneminin fark edilmesi, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitime dâhil edilmesi çalışmalarının sürdürülmesi, bu alanda kaliteli ara eleman ihtiyacını artırmıştır. Bu nedenlerle program çocuk gelişimi ve eğitimi alanında; problem çözme becerisine sahip, sabırlı, yeniliklere açık, iletişim kurabilen, sektörün ihtiyacına cevap verebilecek kalifiye, ara eleman standardına uygun bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda;
1. Erken Çocukluk Eğitimi
2. Özel Eğitim
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, çocuk gelişimi, anne ve çocuk sağlığı, çocuk ruh sağlığı, erken çocukluk ve özel eğitim kurumları, dramatik etkinliklerin yanı sıra;
• Erken Çocukluk Eğitimi dalında; erken çocuklukta program, yetersizlik türleri ve kaynaştırma, oyun ve oyuncak, erken çocuklukta öz bakım, çocukla iletişim,
• Özel Eğitim dalında; özel eğitimde program, yetersizlik türleri ve eğitimi, oyun ve oyuncak, özel eğitimde öz bakım, çocukla iletişim ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• 4857 sayılı İş Kanunu
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• Okul Öncesi Eğitim Programı
• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.09.2013 tarihli ve 133 sayılı Kurul Kararı ile 0-36 aylık çocuklar için eğitim programlarının eğitim materyalleri
• 31.05.2006 tarih 26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-23-29-69 maddeleri
• Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi
• WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamaları
• Çocuk dostu ortamlar ile ilgili UNICEF çalışmaları
• 2013 yılı Genişletilmiş Bağışıklama Genelgesi
• 2010 yılı Temel Yaşam Desteği Rehberi
4
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAM HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
(ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ, ÖZEL EĞİTİM DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2ÇOCUK GELİŞİMİ (*)

5


ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI

3


ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

2


ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

2


DRAMATİK ETKİNLİKLER

2


DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM (*)
YETERSİZLİK TÜRLERİ VE KAYNAŞTIRMA
OYUN VE OYUNCAK
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZ BAKIM
ÇOCUKLA İLETİŞİM
ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM (*)
YETERSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİMİ
ÖZEL EĞİTİMDE ÖZ BAKIM
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
6
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
(ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ, ÖZEL EĞİTİM DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2ÇOCUK GELİŞİMİ (*)

5


ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI

3


ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

2


ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

2


DRAMATİK ETKİNLİKLER

2


DAL DERSLERİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM (*)


12
14
YETERSİZLİK TÜRLERİ VE KAYNAŞTIRMA (*)
OYUN VE OYUNCAK
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZ BAKIM
ÇOCUKLA İLETİŞİM
ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM (*)
YETERSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİMİ (*)
ÖZEL EĞİTİMDE ÖZ BAKIM
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
14
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı önerilen ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve işbirliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler (ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
9
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dâhil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Erken Çocukluk Eğitimi
10
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi
11
Erken Çocuklukta Program
Erken Çocuklukta Program
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma
Özel Eğitim
10
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi
11
Özel Eğitimde Program
Özel Eğitimde Program
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Yetersizlik Türleri ve Eğitimi
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay çocuklarının fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, cinsel ve ahlak gelişimi özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda etkinlikler hazırlar.
• Doğum öncesi, doğum, doğum sonrası gelişim dönemleri, lohusalık ve emziklilik dönemi özellikleri, sık görülen şikâyetler ve bulaşıcı hastalıkları açıklar.
• Ruh sağlığı temel konuları, çocuğun duygusal gelişim, alışkanlık, eğitim problemleri, çocukları tanıma/değerlendirme ve çocuk hakları ile ilgili kuram, ilke ve uygulamaları açıklar.
• Erken çocukluk ve özel eğitim kurumlarının yapı ve fonksiyonlarını açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erken çocukluk grubunun özelliklerine göre dramatik etkinlik örnekleri, plan, araç gereç, ortam çalışmaları hazırlar/uygular.
Erken Çocukluk Eğitimi Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak aylık plan, etkinlik planı ve günlük eğitim akışı içerisinde kullanılabilecek etkinlikleri hazırlar ve uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yetersizlik türlerine göre kaynaştırma eğitimini destekleyen uygun araç gereçler seçerek etkinliklerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-36 ve 37-72 ay çocuklarının gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyuncaklar hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yüz, vücut boyama ve animasyon çalışmalarında gerekli kostüm ve aksesuarları hazırlar, 0-1 ve 1-6 yaş çocukları için öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar hazırlar.
• Çocuklarla etkili iletişim kurar.
Özel Eğitim Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak özel gereksinimli bireylerin yetersizlik türüne uygun BEP ve GEP uygulamaya, araç gereç ve ortam hazırlamaya yardımcı olur.
• Özel eğitimle ilgili temel kavramlar, yetersizlik türleri, bireylerin yetersizlik türlerine göre eğitimlerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-36 ve 37-72 ay çocuklarının gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyuncaklar hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yüz, vücut boyama ve animasyon çalışmalarında gerekli kostüm ve aksesuarları hazırlar.
11
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerileri, sık karşılaşılan sorunlarını çözümlemeye ve sosyal becerileri kazanmalarına yardımcı olur.
• Çocuklarla etkili iletişim kurar.
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde; Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve / veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Alan ortak dersleri; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının alan ve tüm dalları ile ilgili ortak yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
12
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsrafı ve özellikle ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendinigeliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
13
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
ÇOCUK GELİŞİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay çocuklarına yönelik fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, cinsel ve ahlak gelişimlerine göre etkinlik hazırlamaları için bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: Gelişim dönemleri ve gelişime etki eden faktörleri açıklar.
Modül Adı: Çocuk Gelişimine Giriş
Modülün Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gelişimle ilgili temel kavramları ayırt eder.
• Gelişim dönemlerini ayırt eder.
• Gelişime etki eden faktörleri açıklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay çocuklarının fiziksel gelişim özelliklerine göre etkinlikler hazırlar.
Modül Adı: 0-72 Ay Fiziksel Gelişim
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 0-72 ay çocuklarının fiziksel gelişim özelliklerini açıklar.
• 0-72 ay çocuklarının fiziksel gelişimlerine yönelik etkinlikler hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay çocuklarının motor gelişim özelliklerine göre etkinlikler hazırlar.
Modül Adı: 0-72 Ay Motor Gelişim
Modülün Süresi: 40/23 ders saati
14
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 0-72 ay çocuklarının motor gelişim özelliklerini açıklar.
• 0-72 ay çocuklarının motor gelişimlerine yönelik etkinlikler hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay çocuklarının bilişsel gelişim özelliklerine göre etkinlikler hazırlar.
Modül Adı: 0-72 Ay Bilişsel Gelişim
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 0-72 ay çocuklarının bilişsel gelişim özelliklerini açıklar.
• 0-72 ay çocuklarının bilişsel gelişimlerine yönelik etkinlikler hazırlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay çocuklarının dil gelişim özelliklerine göre etkinlikler hazırlar.
Modül Adı: 0-72 Ay Dil Gelişimi
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 0-72 ay çocuklarının dil gelişim özelliklerini açıklar.
• 0-72 ay çocuklarının dil gelişimlerine yönelik etkinlikler hazırlar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay çocuklarının sosyal, duygusal gelişim özelliklerine göre etkinlikler hazırlar.
Modül Adı: 0-72 Ay Sosyal ve Duygusal Gelişim
Modülün Süresi: 40/23 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 0-72 ay çocuklarının sosyal ve duygusal gelişim özelliklerini açıklar.
• 0-72 ay çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine yönelik etkinlikler hazırlar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-72 ay çocuklarının cinsel ve ahlak gelişim özelliklerine göre etkinlikler hazırlar.
Modül Adı: 0-72 Ay Cinsel ve Ahlak Gelişim
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 0-72 ay çocuklarının cinsel ve ahlak gelişim özelliklerini açıklar.
• 0-72 ay çocuklarının cinsel ve ahlak gelişimlerine yönelik etkinlikler hazırlar.
ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ
Bu derste öğrenciye; doğum öncesi, doğum, doğum sonrası gelişim dönemleri, çocukta sık görülen şikâyetler ve hastalıklar, lohusalık ve emziklilik dönemi özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Genital sistem, döllenme ve gebelik dönemini açıklar.
Modül Adı: Gebelik Dönemi
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
15
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Genital sistem ve döllenmeyi açıklar.
• Gebelik dönemini açıklar.
Kazanım 2: Doğum ve yenidoğanın özelliklerini açıklar.
Modül Adı: Doğum ve Yenidoğan
Modülün Süresi: 40/29 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğumu açıklar.
• Yenidoğanın özellikleri ve bakımını açıklar.
Kazanım 3: Lohusalık ve emziklilik döneminin özelliklerini açıklar.
Modül Adı: Doğum Sonrası Dönem
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Lohusalık döneminin özelliklerini açıklar.
• Emziklilik döneminin özelliklerini açıklar.
Kazanım 4: Çocukta sık görülen şikâyetleri ve bulaşıcı hastalıkları açıklar.
Modül Adı: Çocuk Hastalıkları
Modülün Süresi: 40/31 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 0-72 ay çocuklarında sık görülen şikâyetleri açıklar.
• 0-72 ay çocuklarında görülen bulaşıcı hastalıkları açıklar.
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI DERSİ
Bu derste öğrenciye; çocuk ruh sağlığı, çocukları tanıma/değerlendirme ve çocuk haklarına uygun, çocuk dostu ortamlar oluşturma yöntemleri, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Ruh sağlığı ile ilgili temel konuları ve çocuğun duygusal gelişim, alışkanlık, eğitim problemlerini açıklar.
Modül Adı: Çocuk Ruh Sağlığı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ruh sağlığı ile ilgili temel konuları açıklar.
• Duygu ve davranış bozukluklarını açıklar.
Kazanım 2: Çocukları tanıma/değerlendirme ve çocukların portfolyo dosyasını (toplu dosya) oluşturmayı açıklar.
Modül Adı: Çocukları Tanıma / Değerlendirme
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
16
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocukları tanıma tekniklerini kullanarak veri toplamaya yardımcı olma ile ilgili temel konuları açıklar.
• Portfolyo dosyası (toplu dosya) oluşturmayı açıklar.
Kazanım 3: Çocuk haklarını, çocuk haklarına uygun ortamlar hazırlamayı, çocuk ihmal ve istismarını açıklar.
Modül Adı: Çocuk Hakları ve Çocuk Dostu Ortamlar
Modülün Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuk haklarını açıklar.
• Çocuk haklarına uygun ortamlar hazırlamayı açıklar.
• Çocuk haklarını, çocuk ihmal ve istismarını açıklar.
ERKEN ÇOCUKLUK VE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak erken çocukluk ve özel eğitim kurumlarını tanımaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Erken çocukluk eğitim kurumlarının yapı ve fonksiyonlarını açıklar.
Modül Adı: Erken Çocukluk Eğitim Kurumları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erken çocukluk eğitimini tanır.
• Erken çocukluk eğitim kurumlarının fiziksel özellikleri, bina ve bölüm özelliklerini ayırt eder.
• Eğitim ortamlarında oluşabilecek tehlike ve kazalardan korunmak amacı ile ilgili yapılması gereken düzenlemeleri açıklar.
• Erken çocukluk eğitim kurumlarında yer alan personeli tanır.
Kazanım 2: Özel eğitim kurumlarının yapı ve fonksiyonlarını açıklar.
Modül Adı: Özel Eğitim Kurumları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özel eğitimi tanır.
• Özel eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerini ayırt eder.
• Özel eğitim ortamlarında oluşabilecek tehlike ve kazalardan korunmak amacı ile düzenlemeler yapar.
• Özel eğitim kurumlarında yer alan personeli tanır.
DRAMATİK ETKİNLİKLER DERSİ
Bu derste öğrenciye, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dramatik etkinlik çalışmaları ve dramatik etkinlikte kullanılabilecek araç gereç hazırlama ve uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Erken çocukluk grubunun özelliklerine uygun dramatik etkinlik örnekleri sunar.
17
Modül Adı: Çocuk Gelişiminde Dramatik Etkinlikler
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erken çocukluk döneminde dramatik etkinliklerle ilgili temel konuları açıklar.
• Erken çocukluk döneminin özelliklerine uygun dramatik etkinlik örnekleri sunar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dramatik etkinlik şablonuna uygun plan, araç gereç ve ortam hazırlar.
Modül Adı: Dramatik Etkinlikler Planlama
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erken çocukluk dönemi çocukları için grubun yaş ve gelişim özelliklerine uygun dramatik etkinlik planı hazırlar.
• Erken çocukluk döneminde dramatik etkinlikler için kullanılabilecek uygun araç gereç ve ortamı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak hazırlar.
DAL DERSLERİ
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında yer alan dallara özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ DAL DERSLERİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak erken çocukluk eğitim kurumlarında uygulanan plan, program, etkinliklerin hazırlanması ve kullanılması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 10
Kazanım 1: Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği’ne göre planı açıklayarak öğrenme merkezleri için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak materyal hazırlar.
Modül Adı: Okul Öncesi Eğitim Programı
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aylık plan, eğitim akışı ve etkinlik planı hazırlamada kullanılan kriterleri açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, çocuğun ihtiyacına, yaş ve gelişim seviyesine uygun olarak öğrenme merkezlerine materyal hazırlar.
18
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak sanat etkinlikleri hazırlar/uygular.
Modül Adı: Sanat Etkinlikleri
Modülün Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sanat etkinliklerini çocuğun yaş-gelişim seviyesine, kazanım ve göstergelere uygun olarak hazırlar.
• Yöntem ve teknikleri dikkate alarak sanat etkinlikleri dosyasını oluşturur.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak çocuğun; yaş, gelişim düzeyi ile birlikte kazanım ve göstergelere göre öykü öncesi, öykü anlatma, öykü sonrası etkinlikleri tekniklerine uygun bir şekilde hazırlar/uygular.
Modül Adı: Türkçe Etkinlikleri
Modülün Süresi: 80/61 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Öykü öncesi etkinlikleri yaş, gelişim düzeyi, kazanım ve göstergelere uygun olarak hazırlar.
• Yaş, gelişim düzeyi, kazanım ve göstergelere uygun öykü anlatma tekniklerini hazırlayarak kullanır.
• Yaş-gelişim düzeyi, kazanım ve göstergelere uygun öykü sonrası etkinlikleri kullanır.
• Türkçe etkinlik planı hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak çocuğun; yaş, gelişim düzeyi ile birlikte kazanım ve göstergelere göre oyun ve hareket etkinliğini hazırlar/uygular.
Modül Adı: Oyun ve Hareket Etkinlikleri
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yaş, gelişim düzeyi, kazanım ve göstergelere uygun olarak oyun ve hareket etkinlik örnekleri sunar.
• Yaş, gelişim düzeyi, kazanım ve göstergelere uygun oyun ve hareket etkinlikleri planı hazırlayarak oyun albümü oluşturur.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak çocuğun; yaş, gelişim düzeyi ile birlikte kazanım ve göstergelerine göre müzik etkinliği hazırlar/uygular.
Modül Adı: Müzik Etkinlikleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yaş, gelişim düzeyi, kazanım ve göstergelere uygun müzik etkinlik örnekleri sunar.
• Yaş-gelişim düzeyi, kazanım ve göstergelere uygun müzik etkinlik planı hazırlayarak müzik albümü oluşturur.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak çocuğun yaş, gelişim düzeyi ile birlikte kazanım ve göstergelere göre fen etkinlikleri hazırlar/uygular.
Modül Adı: Fen ve Matematik Etkinlikleri
Modülün Süresi: 80/57 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yaş, gelişim düzeyi, kazanım, göstergelere uygun fen ve matematik etkinlik örnekleri sunar.
19
• Yaş, gelişim düzeyi, kazanım, göstergelere uygun fen ve matematik etkinlik plan dosyası oluşturur.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak çocuğun; yaş, gelişim düzeyi ile birlikte kazanım ve göstergelere göre dramatik etkinlik dosyası ve drama etkinlik planı hazırlar.
Modül Adı: Drama Etkinlikleri
Modülün Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yaş, kazanım ve göstergelere uygun drama etkinlik planı hazırlar.
• Dramatik etkinlikler dosyasını sunar.
Kazanım 8: Aylık planı ve etkinlik planı hazırlar/uygulamaya yardımcı olur.
Modül Adı: Aylık Plan ve Etkinlik Planı
Modülün Süresi: 80/64 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aylık plan hazırlar hazırlar/uygulamaya yardımcı olur.
• Etkinlik planı hazırlar/uygulamaya yardımcı olur.
YETERSİZLİK TÜRLERİ VE KAYNAŞTIRMA DERSİ
Bu derste bireye/öğrenciye; sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 0-72 aylık özel gereksinimli çocukların yetersizlik grupları, özellikleri ve kaynaştırma eğitimleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: Özel eğitim ve kaynaştırma eğitimini açıklar.
Modül Adı: Özel Eğitim ve Kaynaştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özel eğitimi ve kaynaştırma eğitimini açıklar.
• Kaynaştırma eğitimi ile ilgili temel konuları açıklar.
Kazanım 2: Görme yetersizliği olan 0-72 ay çocuklarının kaynaştırma eğitimine katılımını sağlamaya iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yardımcı olur.
Modül Adı: Görme Yetersizliği ve Kaynaştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Görme yetersizliği olan çocukların özelliklerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak görme yetersizliği olan 0-72 ay çocukları için kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve araç gereci seçer.
Kazanım 3: İşitme yetersizliği olan 0-72 ay çocuklarının kaynaştırma eğitimine katılımını sağlamaya iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yardımcı olur.
Modül Adı: İşitme Yetersizliği ve Kaynaştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşitme yetersizliği olan çocukların özelliklerini açıklar.
20
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak işitme yetersizliği olan 0-72 ay çocukları için kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve araç gereci seçer.
Kazanım 4: Dil ve konuşma bozukluğu olan 0-72 aylık çocukların kaynaştırma eğitimine katılımını sağlamaya iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yardımcı olur.
Modül Adı: Dil, Konuşma Bozuklukları ve Kaynaştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların özelliklerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak dil, konuşma bozuklukları olan 0-72 ay çocukları için kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve uygun araç gereci seçer.
Kazanım 5: Zihinsel yetersizliği olan 0-72 ay çocuklarının kaynaştırma eğitimine katılımını sağlamaya iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yardımcı olur.
Modül Adı: Zihinsel Yetersizlik ve Kaynaştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Zihinsel yetersizliği olan çocukların özelliklerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak zihinsel yetersizliği olan 0-72 ay çocukları için kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve uygun araç gereci seçer.
Kazanım 6: Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan 0-72 ay çocuklarının kaynaştırma eğitimine katılımını sağlamaya iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yardımcı olur.
Modül Adı: Ortopedik Yetersizlik, Süreğen Hastalık ve Kaynaştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocukların özelliklerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak ortopedik yetersizliği, süreğen hastalığı olan 0-72 ay çocukları için kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve uygun araç gereci seçer.
Kazanım 7: Otizm spektrum bozukluğu olan 0-72 aylık çocukların kaynaştırma eğitimine katılımını sağlamaya iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yardımcı olur.
Modül Adı: Otizm Spektrum Bozukluğu ve Kaynaştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların özelliklerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak otizm spektrum bozukluğu olan 0-72 ay çocukları için kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve uygun araç gereci seçer.
Kazanım 8: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan 0-72 aylık çocukların kaynaştırma eğitimine katılımını sağlamaya iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yardımcı olur.
Modül Adı: DEHB ve Kaynaştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• DEHB olan çocukların özelliklerini açıklar.
21
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak DEHB olan 0-72 ay çocukları için kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve uygun araç gereci seçer.
Kazanım 9: Üstün zekâlı ve özel yetenekleri olan 0-72 ay çocuklarının kaynaştırma eğitimine katılımını sağlamaya iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yardımcı olur.
Modül Adı: Üstün Zekâ, Özel Yetenek ve Kaynaştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların özelliklerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak üstün zekâlı ve özel yetenekli olan 0-72 ay çocukları için kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve uygun araç gereci seçer.
OYUN VE OYUNCAK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak çocukların gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyun araç gereci hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-36 ay çocuklarının gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyuncaklar hazırlar.
Modül Adı: 0-36 Ay Oyun ve Oyuncak
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 0-36 ay çocuğunun gelişim alanlarını destekleyen oyun örnekleri hazırlar.
• 0-36 ay çocuğuna uygun etkinlikleri oyun yoluyla uygular.
• 0-36 ay çocuğunun gelişimini destekleyen oyuncaklar hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 37-72 ay çocuklarının gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyuncaklar hazırlar.
Modül Adı: 37-72 Ay Oyun ve Oyuncak
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 37-72 ay çocuğunun gelişim alanlarını destekleyen oyun örnekleri hazırlar.
• 37-72 ay çocuğuna uygun etkinlikleri oyun yoluyla uygular.
• 37-72 ay çocuğunun gelişimini destekleyen oyuncaklar hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yüz, vücut boyama ve animasyon çalışmalarında kullanılacak kostümler ve aksesuarlar hazırlar.
Modül Adı: Animasyon Çalışmaları
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Animasyon kavramını açıklar.
• 0-72 aylık çocuklara yönelik özgün yüz ve vücut boyama çalışmaları yapar.
• Özgün kostümler ve aksesuarlar hazırlar.
22
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZ BAKIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; 1-6 yaş çocuklarının öz bakım becerilerini karşılamaya, geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: 0-1 yaş çocuklarının öz bakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar hazırlar.
Modül Adı: 0-1 Yaş Çocuklarında Öz Bakım
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 0-1 yaş çocuklarının temizlik, bakım ve tuvalet gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
• 0-1 yaş çocuklarının giyinme gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
• 0-1 yaş çocuklarının uyku ve dinlenme gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
• 0-1 yaş çocuklarının beslenme gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
Kazanım 2: 1-6 yaş çocuklarının öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar hazırlar.
Modül Adı: 1-6 Yaş Çocuklarında Öz Bakım
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 1-6 yaş çocuklarına kişisel temizlik, bakım ve tuvalet ihtiyacı ile ilgili becerilerin hijyen kurallarına uygun olarak kazandırılmasına yardımcı olur.
• 1-6 yaş çocuklarına giyinme ile ilgili becerilerin kazandırılmasına yardımcı olur.
• 1 -6 yaş çocuklarının dinlenme gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
• 1-6 yaş çocuklarının beslenme gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.
ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; 0-72 ay çocuklarıyla etkili iletişim kurma, problem çözme, iletişim engelleri ve disiplin yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İletişim türlerini, çocukla iletişimde olumsuzlukları ortadan kaldırma yöntemlerini açıklar.
Modül Adı: Çocukla Etkili İletişim
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 0-72 ay çocuklarında etkili iletişim yöntemlerini uygular.
• Problem çözme aşamalarını uygular.
Kazanım 2: Disiplin yöntemlerini ve olumsuz davranış karşısında takınılacak tutumları açıklar.
Modül Adı: Çocukta Davranış Yönetimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İletişimi engelleyen anne, baba, öğretmen tutumları ve diğer faktörleri açıklar.
• Disiplinin amacı, yöntemleri ve ilkelerini sıralayarak olumsuz davranışlar karşısında takınılacak tutumları açıklar.
23
ÖZEL EĞİTİM DAL DERSLERİ
ÖZEL EĞİTİMDE PROGRAM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, özel gereksinimli bireylerin özelliklerine uygun olarak bireysel eğitim ve grup eğitim planı, plana uygun araç gereç hazırlama, ortam planlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 10
Kazanım 1: Özel gereksinimli bireyler için kullanılan bireysel eğitim planını ve grup eğitim planını açıklar.
Modül Adı: Özel Eğitimde Plan
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özel eğitim mevzuatına göre özel gereksinimli bireyler için kullanılan bireysel eğitim planını açıklar.
• Özel eğitim mevzuatına göre özel gereksinimli bireyler için kullanılan grup eğitim planını açıklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak görme yetersizliği olan bireylerin özelliklerine göre hazırlanan BEP ve GEP programını uygulamaya, araç gereç ve ortam hazırlamaya yardımcı olur.
Modül Adı: Görme Yetersizliği ve Eğitim Planı
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak görme yetersizliği olan bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına göre araç, gereç ve ortamı planlar.
• Görme yetersizliği olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına göre hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olur.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işitme yetersizliği olan bireylerin özelliklerine göre hazırlanan BEP ve GEP programını uygulamaya, araç gereç ve ortam hazırlamaya yardımcı olur.
Modül Adı: İşitme Yetersizliği ve Eğitim Planı
Modülün Süresi: 80/52 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işitme yetersizliği olan bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına göre araç, gereç ve ortamı planlar.
• İşitme yetersizliği olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına göre hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olur.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dil ve konuşma bozuklukları olan bireylerin özelliklerine göre hazırlanan BEP ve GEP programını uygulamaya, araç gereç ve ortamı hazırlamaya yardımcı olur.
Modül Adı: Dil-Konuşma Bozuklukları ve Eğitim Planı
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dil ve konuşma ve konuşma bozukluğu olan bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına göre araç, gereç ve ortamı planlar.
• Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına göre hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olur.
24
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak zihinsel yetersizliği olan bireylerin özelliklerine göre hazırlanan BEP ve GEP programını uygulamaya, araç gereç ve ortamı hazırlamaya yardımcı olur.
Modül Adı: Zihinsel Yetersizlik ve Eğitim Planı
Modülün Süresi: 80/52 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zihinsel yetersizliği olan bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına göre araç, gereç ve ortamı planlar.
• Zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına göre hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olur.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylerin özelliklerine göre hazırlanan BEP ve GEP programını uygulamaya, araç gereç ve ortamı hazırlamaya yardımcı olur.
Modül Adı: Ortopedik Yetersizlik-Süreğen Hastalıklar ve Eğitim Planı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalıkları olan bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına göre araç, gereç ve ortamı planlar.
• Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalıkları olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına göre hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olur.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin özelliklerine göre hazırlanan BEP ve GEP programını uygulamaya, araç gereç ve ortamı hazırlamaya yardımcı olur.
Modül Adı: Otizm Spektrum Bozukluk ve Eğitim Planı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına göre araç, gereç ve ortamı planlar.
• Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına göre hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olur.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak DEHB olan bireylerin özelliklerine göre hazırlanan BEP ve GEP programını uygulamaya, araç gereç ve ortamı hazırlamaya yardımcı olur.
Modül Adı: DEHB ve Eğitim Planı
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak DEHB olan bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına göre araç gereç ve ortamı planlar.
• DEHB olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına göre hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olur.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin özelliklerine göre hazırlanan BEP ve GEP programını uygulamaya, araç gereç ve ortamı hazırlamaya yardımcı olur.
Modül Adı: Üstün Zekâ-Özel Yetenek ve Eğitim Planı
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
25
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak üstün zekâlı ve özel yetenekli olan bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına göre araç gereç ve ortamı planlar.
• Üstün zekâlı ve özel yetenekli olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına göre hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olur.
YETERSİZLİK TÜRLERİ VE EĞİTİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye, özel eğitim, özel gereksinimli bireylerin özellikleri ve eğitimleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: Özel eğitimle ilgili temel kavramları Özel Eğitim Yönetmeliği’ne uygun olarak açıklar.
Modül Adı: Özel Eğitime Giriş
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özel eğitimle ilgili temel kavramları açıklar.
• Kaynaştırma eğitimini açıklar.
Kazanım 2: Görme yetersizliği olan bireylerin gelişim özellikleri ve eğitimlerini açıklar.
Modül Adı: Görme Yetersizliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Görme yetersizliğini açıklar.
• Görme yetersizliği olan bireylerin eğitimlerini açıklar.
Kazanım 3: İşitme yetersizliği olan bireylerin gelişim özellikleri ve eğitimlerini açıklar.
Modül Adı: İşitme Yetersizliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşitme yetersizliğini açıklar.
• İşitme yetersizliği olan bireylerin eğitimlerini açıklar.
Kazanım 4: Dil ve konuşma bozuklukları olan bireylerin gelişim özellikleri ve eğitimlerini açıklar.
Modül Adı: Dil ve Konuşma Bozuklukları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dil ve konuşma bozukluklarını açıklar.
• Dil ve konuşma bozuklukları olan bireylerin eğitimlerini açıklar.
Kazanım 5: Zihinsel yetersizliği olan bireylerin gelişim özellikleri ve eğitimlerini açıklar.
Modül Adı: Zihinsel Yetersizlikler
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Zihinsel yetersizliği açıklar.
• Zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitimlerini açıklar.
26
Kazanım 6: Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylerin gelişim özellikleri ve eğitimlerini açıklar.
Modül Adı: Ortopedik Yetersizlik ve Süreğen Hastalıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalıkları açıklar.
• Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylerin eğitimlerini açıklar.
Kazanım 7: Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin gelişim özellikleri ve eğitimlerini açıklar.
Modül Adı: Otizm Spektrum Bozukluğu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Otizm spektrum bozukluğunu açıklar.
• Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimlerini açıklar.
Kazanım 8: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan bireylerin gelişim özellikleri ve eğitimlerini açıklar.
Modül Adı: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu (DEHB) açıklar.
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan bireylerin eğitimlerini açıklar.
Kazanım 9: Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin gelişim özellikleri ve eğitimlerini açıklar.
Modül Adı: Üstün Zekâlı ve Özel Yetenekli Bireyler
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireyleri açıklar.
• Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerini açıklar.
OYUN VE OYUNCAK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak çocukların gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyun araç gereci hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 0-36 ay çocuklarının gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyuncaklar hazırlar.
Modül Adı: 0-36 Ay Oyun ve Oyuncak
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 0-36 ay çocuğunun gelişim alanlarını destekleyen oyun örnekleri hazırlar.
• 0-36 ay çocuğuna uygun etkinlikleri oyun yoluyla uygular.
• 0-36 ay çocuğunun gelişimini destekleyen oyuncaklar hazırlar.
27
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak 37-72 ay çocuklarının gelişim alanlarını destekleyen oyun ve oyuncaklar hazırlar.
Modül Adı: 37-72 Ay Oyun ve Oyuncak
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 37-72 ay çocuğunun gelişim alanlarını destekleyen oyun örnekleri hazırlar.
• 37-72 ay çocuğuna uygun etkinlikleri oyun yoluyla uygular.
• 37-72 ay çocuğunun gelişimini destekleyen oyuncaklar hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak yüz, vücut boyama ve animasyon çalışmalarında kullanılacak kostümler ve aksesuarlar hazırlar.
Modül Adı: Animasyon Çalışmaları
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Animasyon kavramını açıklar.
• 0-72 aylık çocuklara yönelik özgün yüz ve vücut boyama çalışmaları yapar.
• Özgün kostümler ve aksesuarlar hazırlar.
ÖZEL EĞİTİMDE ÖZ BAKIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özel gereksinimli bireylere bağımsız yaşam ve toplumsal uyum sağlama becerileri kazandırmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak özel gereksinimi olan bireylerin ihtiyaçlarına göre bağımsız yaşam becerileri kazandırmaya yardımcı olur.
Modül Adı: Bağımsız Yaşam Becerileri
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özel gereksinimli bireylere hijyen kurallarına uygun olarak kişisel temizlik ile ilgili becerilerin kazandırılmasına yardımcı olur.
• Özel gereksinimli bireylere beslenme ile ilgili uygun becerilerin kazandırılmasına yardımcı olur.
• Özel gereksinimli bireylere giyinme ile ilgili becerileri aşamalara uygun olarak kazandırılmasına yardımcı olur.
• Özel gereksinimli bireylere gelişim yaşına uygun tuvalet eğitimi ile ilgili becerilerin kazandırılmasına yardımcı olur.
• Özel gereksinimli bireylere ev içi becerileri kazandırmaya yönelik becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur.
• Özel gereksinimli bireylerin ev içi / dışında bağımsız yaşam becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olur.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özel gereksinimli bireylerde sık karşılaşılan sorunları çözümlemeye ve sosyal becerileri kazandırmaya yardımcı olur.
Modül Adı: Toplumsal Uyum Becerileri
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
28
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özel gereksinimli bireylerde sık karşılaşılan sorunları çözümlemeye yardımcı olur.
• Özel gereksinimli bireylere sosyal becerilerin kazandırılmasına yardımcı olur.
ÇOCUKLA İLETİŞİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; 0-72 ay çocuklarıyla etkili iletişim kurma, problem çözme, iletişim engelleri ve disiplin yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İletişim türlerini, çocukla iletişimde olumsuzlukları ortadan kaldırma yöntemlerini açıklar.
Modül Adı: Çocukla Etkili İletişim
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 0-72 ay çocuklarında etkili iletişim yöntemlerini uygular.
• Problem çözme aşamalarını uygular.
Kazanım 2: Disiplin yöntemlerini ve olumsuz davranış karşısında takınılacak tutumları açıklar.
Modül Adı: Çocukta Davranış Yönetimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İletişimi engelleyen anne, baba, öğretmen tutumları ve diğer faktörleri açıklar.
• Disiplinin amacı, yöntemleri ve ilkelerini sıralayarak olumsuz davranışlar karşısında takınılacak tutumları açıklar.
3. SEÇMELİ DERSLER
Seçmeli dersler; öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir