Salı , Ekim 12 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Eğlence Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Eğlence Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Eğlence Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017

Eğlence Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 3
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 4
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 5
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 6
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 7
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………… 9
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ……………………………………………. 9
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 11
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 11
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 11
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 11
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 11
ANİMASYON HİZMETLERİ DERSİ …………………………………………………………… 13
GENEL TURİZM DERSİ ………………………………………………………………………….. 14
KONUK İLİŞKİLERİ DERSİ………………………………………………………………………. 15
TURİZM PSİKOLOJİSİ DERSİ………………………………………………………………….. 16
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EĞLENCE HİZMETLERİ) ………………………….. 16
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 17
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 17
ANİMATÖRLÜK DALI DERSLERİ ………………………………………………………………… 17
ANİMASYON AKTİVİTELERİ DERSİ…………………………………………………………. 17
ANİMASYONDA TEKNİK DESTEK DERSİ…………………………………………………. 19
ANİMASYONDA SPOR AKTİVİTELERİ DERSİ …………………………………………… 20
ANİMASYONDA REKLAM VE TANITIM DERSİ ………………………………………….. 20
SAHNE UYGULAMALARI DERSİ……………………………………………………………… 21
ÖZEL ORGANİZASYON UYGULAMALARI DERSİ ……………………………………… 22
HALK DANSLARI DERSİ…………………………………………………………………………. 22
ÇALIŞMA HAYATINA HAZIRLIK DERSİ…………………………………………………….. 23
ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ DALI DERSLERİ …………………………………………………. 24
ÇOCUK AKTİVİTELERİ DERSİ ………………………………………………………………… 24
ANİMASYON AKTİVİTELERİ DERSİ…………………………………………………………. 25
ANİMASYONDA TEKNİK DESTEK DERSİ…………………………………………………. 27
ÇOCUKLARLA ÖZEL ORGANİZASYONLAR DERSİ …………………………………… 28
ÇOCUKLA GELİŞİMSEL AKTİVİTELER…………………………………………………….. 28
ÇOCUKLA İLETİŞİM BECERİLERİ DERSİ…………………………………………………. 29
OYUNCAK YAPIMI DERSİ ………………………………………………………………………. 30
ÇALIŞMA HAYATINA HAZIRLIK DERSİ…………………………………………………….. 30
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 31
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Bir yandan öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır.
Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıkları ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla, mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz: İş piyasası ihtiyaç analizi / beceri ihtiyaç analizi / eğitim ihtiyaç analizi / meslek analizi / ulusal meslek standartları
Tasarlama: Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması
Geliştirme: Program dokümanlarının hazırlanması
Uygulama: Programların onaylanması ve uygulanması
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Eğlence Hizmetleri Alanı Program Geliştirme Komisyonu aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Plânlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal / uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç-gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
2
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda, program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında,
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Eğlence Hizmetleri alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Eğlence hizmetleri, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları ile dinamik bir gelişim içindedir. Bu nedenle turizm sektöründe stratejik ve önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel uygulamalar geliştirilmektedir. Havai fişek organizasyonları, müzik ve sanat etkinlikleri, dekor atölyeleri, kostüm atölyeleri, ses-ışık ekipmanları, animasyon organizasyon şirketleri, insan kaynakları şirketleri, seyahat acenteleri, festival ve benzeri özel organizasyonlar, yiyecek içecek sektörü, spor malzemeleri, animasyon malzemeleri, gösteri organizasyonları, kongre ve seminer organizasyonları, tema parklar ve tema organizasyonları gibi paralel hizmetler de düşünüldüğünde eğlence hizmetleri alanında geniş boyutlu dolaylı istihdam yaratıldığı da bir gerçektir.
Eğlence Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. Animatörlük
2. Çocuk Animatörlüğü
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Eğlence Hizmetleri alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, animasyon hizmetleri, genel turizm, konuk ilişkileri, turizm psikolojisi ve mesleki yabancı dil ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
• Animatörlük dalında; animasyon aktiviteleri, animasyonda teknik destek, animasyonda spor aktiviteleri, animasyonda reklam ve tanıtım, sahne uygulamaları, özel organizasyon uygulamaları, halk dansları ve çalışma hayatına hazırlık,
• Çocuk Animatörlüğü dalında; çocuk aktiviteleri, animasyon aktiviteleri, animasyonda teknik destek, çocuklarla özel organizasyonlar, çocukla gelişimsel aktiviteler, çocukla iletişim, oyuncak yapımı ve çalışma hayatına hazırlık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI
(ANİMATÖRLÜK, ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2ANİMASYON HİZMETLERİ(*)

4


GENEL TURİZM

2


KONUK İLİŞKİLERİ

3


TURİZM PSİKOLOJİSİ

2


MESLEKİ YABANCI DİL(EĞLENCE HİZMETLERİ)

3


DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


18
26
ANİMASYON AKTİVİTELERİ (*)
ANİMASYONDA TEKNİK DESTEK
ANİMASYONDA SPOR AKTİVİTELERİ
ANİMASYONDA REKLAM VE TANITIM
SAHNE UYGULAMALARI (***)
ÖZEL ORGANİZASYON UYGULAMALARI
HALK DANSLARI
ÇALIŞMA HAYATINA HAZIRLIK
ÇOCUK AKTİVİTELERİ (*)
ÇOCUKLARLA ÖZEL ORGANİZASYONLAR (***)
ÇOCUKLA GELİŞİMSEL AKTİVİTELER
ÇOCUKLA İLETİŞİM BECERİLERİ
OYUNCAK YAPIMI
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
18
26
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
9
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
40
40
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
(***)Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63. maddesi uyarınca yoğunlaştırılmış program uygulayan okulların 12. sınıflarında yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI
(ANİMATÖRLÜK, ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2ANİMASYON HİZMETLERİ(*)

4


GENEL TURİZM

2


KONUK İLİŞKİLERİ

3


TURİZM PSİKOLOJİSİ

2


MESLEKİ YABANCI DİL(EĞLENCE HİZMETLERİ)

3


DAL DERSLERİ
ANİMASYON AKTİVİTELERİ (*)


7
13
ANİMASYONDA TEKNİK DESTEK
ANİMASYONDA SPOR AKTİVİTELERİ
ANİMASYONDA REKLAM VE TANITIM
SAHNE UYGULAMALARI (*)
ÖZEL ORGANİZASYON UYGULAMALARI
HALK DANSLARI
ÇALIŞMA HAYATINA HAZIRLIK
ÇOCUK AKTİVİTELERİ(*)
ÇOCUKLARLA ÖZEL ORGANİZASYONLAR(*)
ÇOCUKLA GELİŞİMSEL AKTİVİTELER
ÇOCUKLA İLETİŞİM BECERİLERİ
OYUNCAK YAPIMI
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
7
13
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
6
1
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
40
40
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
6
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve iş birliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
8
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
9
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMINDA
VE
MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM VEREN PROGRAMLAR İÇİN
(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 63)
Animatörlük
10
Animasyon Hizmetleri
Animasyon Hizmetleri
11
Animasyon Aktiviteleri
Animasyon Aktiviteleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Sahne Uygulamaları
Çocuk Animatörlüğü
10
Animasyon Hizmetleri
Animasyon Hizmetleri
11
Çocuk Aktiviteleri
Çocuk Aktiviteleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Çocuklarla Özel Organizasyonlar
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak animasyon hizmetleri için hazırlık yapar.
• Genel turizm konularında bilgi ve beceri kazanır.
• Konuklarla tekniğine uygun iletişim kurar.
• Turizm psikolojisini açıklar.
• Eğlence hizmetleri ile ilgili mesleki terimleri yabancı dil ile ifade eder.
Animatörlük Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda animasyon aktivitelerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak animasyonda teknik destek hazırlama işlemlerini yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda animasyonda spor aktivitelerini yürütür.
• Animasyonda reklam ve tanıtım faaliyetlerine hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sahne uygulamalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda özel organizasyonları hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda halk dansları uygulamalarını yapar.
• Çalışma hayatına hazırlık yapar.
Çocuk Animatörlüğü Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocukların gelişim özelliklerine uygun şekilde çocuk aktivitelerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda animasyon aktivitelerini uygular.
10
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak animasyonda teknik destek hazırlama işlemlerini yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocukların ilgi alanlarına göre özel organizasyonlar yapar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocuk gelişim özelliklerine uygun aktiviteler hazırlar.
• Çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak iletişim kurar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak oyuncak yapar.
• Çalışma hayatına hazırlık yapar.
11
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, Eğlence Hizmetleri alanındaki dallarla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
12
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
13
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
ANİMASYON HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak animasyon hizmetleri için hazırlık yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Literatürdeki animasyon tanımına göre konaklama tesisi özelliklerine uygun animasyon departmanı organizasyonunu açıklar.
Modül Adı: Animasyon Hizmetlerine Giriş
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatür taraması yaparak turizmde animasyonu açıklar.
• Konaklama tesislerindeki örgüt şemasına göre eğlence hizmetleri departmanı organizasyonunu açıklar.
• Konaklama tesislerinin fiziksel alanlarına göre animasyonun uygulama alanlarını açıklar.
Kazanım 2: Konaklama tesislerinin özelliklerine göre animasyon aktivite çeşitleri ile programlarını açıklar.
Modül Adı: Animasyon Uygulamalarına Hazırlık
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konaklama tesislerinde yer aldığı şekliyle animasyon uygulama çeşitlerini açıklar.
• Gençlik kulübünün özelliklerine uygun aktivite çeşitlerini açıklar.
• Tesisin türüne ve aktivite alanlarına göre oluşturulacak animasyon aktivite programlarını açıklar.
Kazanım 3: Konaklama tesislerinde bulunan çocuk kulübünün özelliklerini ve aktivite çeşitlerini açıklar.
Modül Adı: Çocuk Kulübü Uygulamaları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuk kulübünde kullanılan malzemeler ve uygulama alanlarının özelliklerini dikkate alarak çocuk kulübünü açıklar.
• Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine göre çocuk oyun aktivite çeşitlerini açıklar.
14
Kazanım 4: Aktivite türüne göre çalışma alanı özelliklerini ve bu alanda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.
Modül Adı: Çalışma Alanı Hazırlama
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aktivite türlerine göre çalışma alanlarının özelliklerini ve bu alanlarda kullanılan araç gereçleri açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalışma alanını aktivite uygulaması için hazır hâle getirir.
Kazanım 5: Konaklama tesisinin özelliğine göre animasyon masasını, kullanılan malzemeleri ve formları açıklayarak malzemeye uygun form düzenler.
Modül Adı: Animasyon Masası
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konaklama tesisinin türü ve tesisteki alana uygun olarak animasyon masasını açıklar.
• Animasyon masasında yer alan malzemeleri seçip malzemeye uygun form düzenler.
Kazanım 6: Hijyen kurallarını ve kıyafetin işe uygunluğunu dikkate alarak iş öncesi kişisel hazırlığını yapar.
Modül Adı: Kişisel Hijyen
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına uyarak kişisel bakım yapar.
• Yapacağı işe uygun iş kıyafetleri giyer.
• Hizmet sunarken fiziksel sağlığını korumak için vücut mekaniğine uygun hareket eder.
GENEL TURİZM DERSİ
Bu derste öğrenciye; genel turizm ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Ulusal ve uluslararası literatüre göre turizm kavramını açıklar.
Modül Adı: Turizm Hareketleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası literatüre göre turizm çeşitlerini açıklar.
• Ulusal ve uluslararası literatüre göre turizmin etkilerini açıklar.
Kazanım 2: Ulusal ve uluslararası standartlara uygun turizm işletmelerini açıklar.
Modül Adı: Turizm İşletmeleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası literatüre göre turizm endüstrisinde yer alan işletmeleri açıklar.
• Ulusal mevzuatlara uygun olarak turizm hareketine katılan konukların seyahat formalitelerini açıklar.
15
KONUK İLİŞKİLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; konuk ilişkileri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İletişim tekniklerini nezaket ve görgü kuralları ile işletme prosedürüne uygun olarak doğru kullanır.
Modül Adı: İletişim Teknikleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Nezaket ve görgü kuralları ile işletme prosedürüne uygun olarak çalışma arkadaşları ile olumlu iletişim kurar.
• Nezaket ve görgü kurallarına ile işletme prosedürüne uygun olarak iletişimde beden dilini kullanır.
Kazanım 2: Konuk tiplerini ve davranışlarını tanımlayarak nezaket ve görgü kurallarına ve işletme prosedürüne uygun olarak konukların sorunlarına çözüm bulur.
Modül Adı: Konuk Tipleri ve Davranışları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Nezaket ve görgü kurallarına uygun olarak konuk tiplerinin özelliklerine göre davranmayı açıklar.
• Nezaket ve görgü kurallarına ve işletme prosedürüne uygun olarak konuk memnuniyetini sağlar.
• Nezaket ve görgü kurallarına ve işletme prosedürüne uygun olarak konuğun sorununa çözüm bulur.
Kazanım 3: İşletme prosedürüne uygun olarak olağan dışı durumlar ve olaylarda konuğa yardımcı olur.
Modül Adı: Olağan Dışı Durumlar ve Olaylar
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal standartlara ve işletme prosedürlerine uygun olarak olağan dışı durumlarda konuğa yardımcı olur.
• Ulusal standartlara ve işletme prosedürlerine uygun olarak müdahale edilmesi mümkün olmayan durumlarda konuğa yardımcı olur.
Kazanım 4: İşletme prosedürüne uygun olarak protokol ve görgü kurallarını uygular.
Modül Adı: Görgü ve Protokol Kuralları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme prosedürüne ve protokol kurallarına göre konukları karşılama-uğurlama işlemlerini yapar. uygular.
• Nezaket ve görgü kurallarına göre konukları karşılama-uğurlama işlemlerini yapar.
16
TURİZM PSİKOLOJİSİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; turizm psikolojisini anlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Literatüre uygun olarak insan davranışını ve sosyal psikolojiyi açıklar.
Modül Adı: Genel Psikoloji
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre uygun olarak insan davranışını açıklar.
• Literatüre uygun olarak sosyal psikolojiyi açıklar.
Kazanım 2: Psikolojik kuramlara uygun olarak turist psikolojisini açıklar.
Modül Adı: Turizm ve İnsan Psikolojisi
Modülün Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Psikolojik kuramlara uygun olarak turist davranış biçimlerini açıklar.
• Turistik ortama uygun olarak turistik deneyimi açıklar.
• Turistler arası ilişkileri açıklar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EĞLENCE HİZMETLERİ)
Bu derste öğrenciye; mesleğinde kullandığı teknik terimlerin yabancı dildeki karşılığını tanıması, okuması ve yazması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Yabancı dilde farklı kültürleri açıklar.
Modül Adı: Yabancı Dilde Farklı Kültürler
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yabancı dilde Türk kültürünü açıklar.
• Yabancı dilde farklı kültürleri açıklar.
Kazanım 2: Yabancı dilde sahne gösterilerini açıklar.
Modül Adı: Yabancı Dilde Sahne Gösterileri
Modülün Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yabancı dilde yüz ve vücut boyama aktivitelerini uygular.
• Yabancı dilde Türk müziğini açıklar.
• Yabancı dilde ülkelerin geleneksel kıyafetlerini açıklar.
Kazanım 3: Yabancı dilde dans gösterilerini açıklar.
Modül Adı: Yabancı Dilde Dans Gösterileri
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yabancı dilde farklı dans türlerini açıklar.
17
• Yabancı dilde Türk halk danslarını açıklar.
Kazanım 4: Yabancı dilde spor aktivitelerini açıklar.
Modül Adı: Yabancı Dilde Spor Aktiviteleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yabancı dilde spor aktivite çeşitlerini açıklar.
• Yabancı dilde spor aktivitelerinde oluşabilecek kazaları açıklar.
Kazanım 5: Yabancı dilde çocuk ve genç aktivitelerini açıklar.
Modül Adı: Yabancı Dilde Çocuk ve Genç Aktiviteleri
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yabancı dilde çocuk aktivitelerini açıklar.
• Yabancı dilde genç aktivitelerini açıklar.
Kazanım 6: Yabancı dilde önemli gün ve hafta kutlamalarını açıklar.
Modül Adı: Yabancı Dilde Kutlamalar
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yabancı dilde ülkemizde kutlanan önemli gün ve haftaları açıklar.
• Yabancı dilde dünyada kutlanan önemli gün ve haftaları açıklar.
DAL DERSLERİ
Eğlence Hizmetleri alanında yer alan dallara ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
ANİMATÖRLÜK DALI DERSLERİ
ANİMASYON AKTİVİTELERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda animasyon aktivite uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
18
Kazanım 1: Çocuk oyun aktivitelerine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiviteleri uygular.
Modül Adı: Çocuk Oyun Aktiviteleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Seçilen çocuk aktivitesinin yaş grupları ve özelliklerine uygun oyun araç gereci tespit ederek aktiviteyi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocuk oyun aktivitesini uygular.
Kazanım 2: Genç ve yetişkin oyun aktivitelerine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek sağlık iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiviteleri uygular.
Modül Adı: Genç ve Yetişkin Oyun Aktiviteleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Genç ve yetişkinlerin özellikleri ile seçilen oyuna uygun aktivite hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak genç ve yetişkin oyun aktivitesini uygular.
Kazanım 3: Sahne aktivitelerine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiviteleri uygular.
Modül Adı: Sahne Aktiviteleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Seçilen sahne aktivitesinin özelliğine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek aktivite hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sahne aktivitesini uygular.
Kazanım 4: Özel organizasyon aktivitelerine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiviteleri uygular.
Modül Adı: Özel Organizasyon Aktiviteleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Seçilen özel organizasyon aktivitesinin özelliğine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek aktivite hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özel organizasyon aktivitesini uygular.
Kazanım 5: Spor aktivitelerine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiviteleri uygular.
Modül Adı: Spor Aktiviteleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Seçilen spor aktivitesinin özelliğine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek aktivite hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak spor aktivitesini uygular.
Kazanım 6: Farklı kültürlere ait aktivitelere uygun alanı ve araç gereci tespit ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiviteleri uygular.
Modül Adı: Farklı Kültürlere Ait Aktiviteler
19
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Farklı kültür ögelerine uygun aktivite tespit ederek hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kültürel aktiviteyi uygular.
ANİMASYONDA TEKNİK DESTEK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak animasyonda teknik destek hazırlığı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aktivite türüne uygun kostüm ve aksesuar seçip gösteri sonrası kostüm ve aksesuarları uygun koşullarda saklar.
Modül Adı: Kostüm ve Aksesuar
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aktivite türüne uygun kostüm ve aksesuar seçimini yaparak kostüm ve aksesuarları animasyon gösterisi için hazır hâle getirir.
• Kostüm ve aksesuarların bakımlarını özelliklerine uygun malzemelerle yaparak uygun koşullarda saklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aktivite türüne uygun dekor ve aksesuar seçip gösteri sonrası dekor ve aksesuarları uygun koşullarda saklar.
Modül Adı: Dekor ve Aksesuar
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aktivite türüne uygun dekor ve aksesuar seçimini yaparak dekor ve aksesuarları animasyon gösterisi için hazırlar.
• Dekor ve aksesuarların bakımlarını özelliklerine uygun malzemelerle yaparak onları uygun koşullarda saklar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aktivite türüne uygun ses ve ışık sistemlerini seçip gösteri sonrası ses ve ışık sistemlerini uygun koşullarda saklar.
Modül Adı: Ses ve Işık Sistemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aktivite türüne uygun ses ve ışık sistemlerinin seçimini yaparak ses ve ışık sistemlerini animasyon gösterisi için hazırlar.
• Ses ve ışık sistemlerinin bakımlarını özelliklerine uygun malzemelerle yaparak onları uygun koşullarda saklar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aktivite türüne göre yüz, vücut boyama ve makyaj malzemelerini seçip bakımlarını yapıp uygun koşullarda saklar.
Modül Adı: Yüz ve Vücut Boyama
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aktivite türü, boyanacak alan, kullanılan malzeme türü ve figüre uygun yüz ve vücut boyama malzemelerinin seçimini yaparak animasyon gösterisi için hazırlık yapar.
20
• Aktivite türüne uygun makyaj malzemelerini tespit ederek yüz ve vücut boyama ile makyaj malzemelerini uygun koşullarda saklar.
ANİMASYONDA SPOR AKTİVİTELERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda animasyonda spor aktiviteleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kurallarına uygun olarak spor aktivitelerini seçerek uygular.
Modül Adı: Bireysel ve Takım Sporları
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurallarına uygun olarak bireysel spor aktivitelerini seçerek, uygular.
• Kurallarına uygun olarak takım spor aktivitelerini seçerek uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yüzme ile ilgili temel hareketleri kullanarak spor aktivitesini uygular.
Modül Adı: Su Sporları
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüzme ile ilgili temel hareketleri açıklar.
• Kitleye uygun su spor aktivitesini seçerek uygular.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda konaklama tesisinin yapısına uygun jimnastik ve step-aerobik uygulamalarını seçerek uygular.
Modül Adı: Jimnastik ve Step-Aerobik Aktiviteleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konaklama tesisinin yapısına uygun jimnastik uygulamalarını seçerek uygular.
• Konaklama tesisinin yapısına uygun step-aerobik uygulamalarını seçerek uygular.
ANİMASYONDA REKLAM VE TANITIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; animasyonda reklam ve tanıtım faaliyetlerine hazırlık yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Aktivitenin türüne göre tanıtım tekniklerini belirleyerek misafirlere tanıtım yapar.
Modül Adı: Animasyonda Tanıtım
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aktivitenin türüne göre uygun tanıtım tekniklerini seçerek tanıtımı yapar.
• Restoran girişinde tanıtım tekniklerine göre misafirleri karşılar.
• Konaklama tesisi giriş ve çıkışlarında misafire uygun tanıtımı tekniklere göre yapar.
Kazanım 2: Aktivite türüne uygun reklam ve tasarım araçlarını seçerek aktivite tanıtımı yapar.
Modül Adı: Reklam ve Tasarım Yöntemleri
21
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre uygun olarak grafik tasarım süreci ile reklam türlerini açıklayarak aktivite çeşidine göre tasarım seçer.
• Aktivite türüne uygun reklam ve tanıtım yöntemlerini seçer.
SAHNE UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sahne uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiveye uygun mikrofon çeşidiyle beden dilini kullanarak mikrofon uygulaması yapar.
Modül Adı: Mikrofon Kullanma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre ve teknik standartlara göre mikrofonu açıklar.
• Aktivite türüne uygun mikrofon çeşidiyle uygulama yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktivite türüne uygun olarak drama çeşidini belirleyerek sahne uygulamasını gerçekleştirir.
Modül Adı: Yaratıcı Drama
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre uygun olarak drama uygulamalarını açıklar.
• Drama uygulama türünü seçerek drama uygulaması yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda konaklama tesisine ve konuk profiline uygun yarışma türünü seçerek sahne uygulamasını yapar.
Modül Adı: Yarışma Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Eğlence hizmetlerinde kullanıldığı şekliyle yarışma türlerini açıklar.
• Konaklama tesisi ve konuk profiline uygun yarışmayı seçerek uygular.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda konaklama işletmesi özelliğine ve konuk profiline uygun seçilen özel yetenek gösterisini uygular.
Modül Adı: Özel Yetenek Gösterileri
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konaklama işletmelerinde konuk profiline uygun özel yetenek gösterilerini açıklar.
• Konaklama işletmesi özelliğine ve konuk profiline uygun seçilen özel yetenek gösterisini uygular.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tesis, alan ve konuk profiline uygun olarak geleneksel Türk sahne gösterisini uygular.
22
Modül Adı: Geleneksel Türk Sahne Gösterileri
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Türk kültüründe yer aldığı şekliyle geleneksel Türk sahne sanatlarını açıklar.
• Aktivitenin yapılacağı tesise, alana ve konuk profiline uygun geleneksel Türk sahne sanatı türünü seçerek uygular.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tesise, alana ve konuk profiline uygun olarak mitolojik hikâyelerden oluşan bir sahne gösterisi uygular.
Modül Adı: Mitolojik Sahne Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uluslararası literatüre uygun olarak mitolojiyi açıklar.
• Tesise, alana ve konuk profiline uygun olarak mitolojik hikâyelerden oluşan bir sahne gösterisi uygular.
ÖZEL ORGANİZASYON UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda özel organizasyonlar hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tesis içi özel organizasyonun türüne ve uygulama alanına uygun aktiviteleri seçerek uygular.
Modül Adı: Tesis İçi Özel Organizasyonlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konaklama işletmelerinde konuk profili ve tesisin özelliğine uygun olarak yapılan özel gece organizasyonlarını açıklar.
• Konaklama işletmelerinde konuk profili ve tesisin özelliğine uygun olarak yapılan özel parti organizasyonlarını açıklar.
• Konaklama işletmelerinde konuk profili ve tesisin özelliğine uygun olarak yapılan olimpiyat ve turnuva organizasyonlarını açıklar.
• Tesis içi özel organizasyonun türüne uygun aktivitelerden seçerek uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tesis dışı özel organizasyonun türüne ve uygulama alanına uygun aktiviteleri seçerek uygular.
Modül Adı: Tesis Dışı Özel Organizasyonlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre uygun olarak tesis dışı özel organizasyonları açıklar.
• Tesis dışı organizasyonun türüne uygun aktiviteleri uygular.
HALK DANSLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda halk dansları uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
23
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ritim kalıplarını birleştirerek müziğe uygun biçimde dans gösterisi yapar.
Modül Adı: Hareket ve Ritim
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Seçilen ritim kalıbı basamaklarına uyarak hareketleri sergiler.
• Müziğe uygun ritim kalıplarını seçerek gösteriyi sergiler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bölgeye özgü halk oyunu ve kostüm – aksesuarlarını seçerek oyunu sergiler.
Modül Adı: Türk Halk Oyunları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Coğrafi bölgeye özgü halk oyununu ve kullanılan kostümleri seçer.
• Yöresel Türk halk oyununun kurallarına uygun olarak halk oyunları örneklerini sergiler.
Kazanım 3: Uluslararası literatürde yer aldığı şekliyle klasik, Latin Amerikan ve salon danslarını açıklar.
Modül Adı: Dünya Dansları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uluslararası literatürde yer alan klasik dans türlerini açıklar.
• Uluslararası literatürde yer alan Latin Amerikan dans türlerini açıklar.
• Uluslararası literatürde yer alan salon dans çeşitlerini açıklar.
ÇALIŞMA HAYATINA HAZIRLIK DERSİ
Bu derste öğrenciye; çalışma hayatına hazırlık yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Eğlence hizmetleri departmanı etik davranış kurallarına uyarak aktiviteleri denetlemeyi açıklar.
Modül Adı: Çalışma Kuralları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konaklama tesisi standartlarına göre belirlenmiş çalışma kurallarına ve etik davranış kurallarına göre hareket eder.
• Aktivite türüne ve çalışma alanına uygun denetim yapmayı açıklar.
Kazanım 2: Uluslararası standartlara göre öz geçmiş hazırlar.
Modül Adı: Çalışma Hayatına Yönelik Kişisel Gelişim
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre uygun olarak bireysel gelişimi açıklar.
• Meslek dalına göre gelecekte çalışabileceği meslek alanlarını açıklar.
• Öz geçmiş hazırlama kurallarına göre öz geçmiş hazırlar.
24
Kazanım 3: Bütçe hazırlama tekniklerine uygun olarak aktivite bütçesi hazırlar.
Modül Adı: Aktivite Bütçesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre uygun olarak bütçeyi ve bütçe hazırlama tekniklerini açıklar.
• Aktivite türüne göre aktivite bütçesini hazırlar.
ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ DALI DERSLERİ
ÇOCUK AKTİVİTELERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocuk aktiviteleri uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Türkiye’de oynanan geleneksel çocuk oyunları ve diğer çocuk oyunlarını seçip uygular.
Modül Adı: Çocuk Oyunları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre uygun olarak çocuk oyunlarını açıklar.
• Yaş grubuna uygun çocuk oyununu seçerek uygular.
• Kültürde yer aldığı şekliyle, Türkiye’de oynanan geleneksel çocuk oyunlarını açıklar.
• Kültürde yer aldığı şekliyle, Türkiye’de oynanan geleneksel çocuk oyunlarını seçerek uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocuklarla boya, kâğıt işleri ve kolaj uygulamaları ile yoğurma çalışmaları yapar.
Modül Adı: Resim ve El İşi Etkinlikleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuklarla boya uygulama çalışmaları yapar.
• Çocuklarla kâğıt işleri uygulama çalışmaları yapar.
• Çocuklarla kolaj uygulama çalışmaları yapar.
• Çocuklarla yoğurma çalışmaları yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocuklarla uygulanabilecek spor aktivitesini ve aktiviteye uygun araç gereci seçip aktivite uygulamasını yapar.
Modül Adı: Çocuk Sporları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuklarla uygulanabilecek spor aktivitelerini açıklar.
• Çocuk spor aktivitelerinde kullanılan araç gereçleri açıklar.
• Çocuk spor aktivitelerini seçerek uygular.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocuklarla uygulanacak müzik etkinliği ile araç gereci seçip aktiviteyi uygular.
Modül Adı: Müzik Etkinlikleri
25
Modülün Süresi: 40 /24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuklarla uygulanacak müzik etkinliklerini açıklar.
• Müzik etkinliklerinde kullanılacak araç gereçleri hazırlar.
• Çocuklarla müzik aktivitelerini uygular.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocuklarda yüz ve vücut boyama uygulamaları yapar.
Modül Adı: Yüz ve Vücut Boyama Aktiviteleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuklarda yüz boyama uygulamaları yapar.
• Çocuklarda vücut boyama uygulamaları yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocuk aktivitesine uygun kostüm ve aksesuar seçip kullanır.
Modül Adı: Çocuk Kostüm ve Aksesuarları
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuk aktivitesine uygun olan kostümleri seçerek kullanır.
• Çocuk aktivitesine ve kostüme uygun aksesuarları seçerek kullanır.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocuklara uygun olan dramatik etkinlikleri seçip uygular.
Modül Adı: Dramatik Etkinlikler
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuklara uygun olan dramatik etkinlikleri açıklar.
• Çocuklara uygun olan dramatik etkinlikleri aktivitelerde uygular.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fiziki koşullara ve çocukların özelliklerine uygun olarak çocuk kulübü için aktiviteleri seçip paket program hazırlar.
Modül Adı: Paket Programlar
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuk kulübü paket programlarını açıklar.
• Fiziki koşullara ve çocukların özelliklerine uygun olarak çocuk kulübü için paket programlar hazırlar.
ANİMASYON AKTİVİTELERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda animasyon aktivite uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Çocuk oyun aktivitelerine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiviteleri uygular.
Modül Adı: Çocuk Oyun Aktiviteleri
26
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Seçilen çocuk aktivitesinin yaş grupları ve özelliklerine uygun oyun araç gereci tespit ederek aktiviteyi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocuk oyun aktivitesini uygular.
Kazanım 2: Genç ve yetişkin oyun aktivitelerine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiviteleri uygular.
Modül Adı: Genç ve Yetişkin Oyun Aktiviteleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Genç ve yetişkinlerin özellikleri ile seçilen oyuna uygun aktivite hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak genç ve yetişkin oyun aktivitesini uygular.
Kazanım 3: Sahne aktivitelerine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiviteleri uygular.
Modül Adı: Sahne Aktiviteleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Seçilen sahne aktivitesinin özelliğine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek aktivite hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sahne aktivitesini uygular.
Kazanım 4: Özel organizasyon aktivitelerine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiviteleri uygular.
Modül Adı: Özel Organizasyon Aktiviteleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Seçilen özel organizasyon aktivitesinin özelliğine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek aktivite hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özel organizasyon aktivitesini uygular.
Kazanım 5: Spor aktivitelerine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiviteleri uygular.
Modül Adı: Spor Aktiviteleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Seçilen spor aktivitesinin özelliğine uygun alanı ve araç gereci tespit ederek aktivite hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak spor aktivitesini uygular
Kazanım 6: Farklı kültürlere ait aktivitelere uygun alanı ve araç gereci tespit ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aktiviteleri uygular.
Modül Adı: Farklı Kültürlere Ait Aktiviteler
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
27
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Farklı kültür ögelerine uygun aktivite tespit ederek hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kültürel aktiviteyi uygular.
ANİMASYONDA TEKNİK DESTEK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak animasyonda teknik destek hazırlığı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aktivite türüne uygun kostüm ve aksesuar seçip gösteri sonrası kostüm ve aksesuarları uygun koşullarda saklar.
Modül Adı: Kostüm ve Aksesuar
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aktivite türüne uygun kostüm ve aksesuar seçimini yaparak kostüm ve aksesuarları animasyon gösterisi için hazır hâle getirir.
• Kostüm ve aksesuarların bakımlarını özelliklerine uygun malzemelerle yaparak uygun koşullarda saklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aktivite türüne uygun dekor ve aksesuar seçip gösteri sonrası dekor ve aksesuarları uygun koşullarda saklar.
Modül Adı: Dekor ve Aksesuar
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aktivite türüne uygun dekor ve aksesuar seçimini yaparak dekor ve aksesuarları animasyon gösterisi için hazırlar.
• Dekor ve aksesuarların bakımlarını özelliklerine uygun malzemelerle yaparak onları uygun koşullarda saklar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aktivite türüne uygun ses ve ışık sistemlerini seçip gösteri sonrası ses ve ışık sistemlerini uygun koşullarda saklar.
Modül Adı: Ses ve Işık Sistemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aktivite türüne uygun ses ve ışık sistemlerinin seçimini yaparak ses ve ışık sistemlerini animasyon gösterisi için hazırlar.
• Ses ve ışık sistemlerinin bakımlarını özelliklerine uygun malzemelerle yaparak onları uygun koşullarda saklar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aktivite türüne göre yüz, vücut boyama ve makyaj malzemelerini seçip bakımlarını yapıp uygun koşullarda saklar.
Modül Adı: Yüz ve Vücut Boyama
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aktivite türü, boyanacak alan, kullanılan malzeme türü ve figüre uygun yüz ve vücut boyama malzemelerinin seçimini yaparak animasyon gösterisi için hazırlık yapar.
28
• Aktivite türüne uygun makyaj malzemelerini tespit ederek yüz ve vücut boyama ile makyaj malzemelerini uygun koşullarda saklar.
ÇOCUKLARLA ÖZEL ORGANİZASYONLAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocuklara özel programlar yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gelişim özelliklerine ve konuk profili yapısına göre çocuk partisini seçip uygular.
Modül Adı: Çocuk Partileri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuk gelişim özelliklerine ve konuk profiline uygun çocuk partisi seçer.
• Çocuk gelişim özelliklerine ve konuk profiline uygun çocuk partisi hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özel temalı gün organizasyon özelliğine ve çocuk gelişim özelliklerine göre temalı gün organizasyonunu seçip uygular.
Modül Adı: Özel Temalı Günler
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özel temalı gün organizasyon özelliğine ve çocukların gelişim özelliklerine göre organizasyon seçer.
• Çocuk gelişim özelliklerine ve özel temalı günün özelliğine uygun olarak organizasyonu hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocukların gelişim özelliklerine ve ilgi alanlarına göre çocuk gezisi seçerek düzenler.
Modül Adı: Çocuk Gezileri
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gelişim özelliklerine ve ilgi alanına uygun çocuk gezisi seçer.
• Gelişim özelliklerine ve ilgi alanına uygun çocuk gezisi hazırlar.
ÇOCUKLA GELİŞİMSEL AKTİVİTELER
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocuk gelişim özelliklerine uygun program yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocukların bilişsel gelişim özelliklerine uygun aktiviteyi seçip uygular.
Modül Adı: Bilişsel Gelişim Aktiviteleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocukların bilişsel gelişim özelliklerini açıklar.
• Çocukların bilişsel gelişim özelliklerine uygun olarak aktivite yapar.
29
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocukların fiziksel gelişim özelliklerine uygun aktiviteyi seçip uygular.
Modül Adı: Fiziksel Gelişim Aktiviteleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocukların fiziksel gelişim özelliklerini açıklar.
• Çocukların fiziksel gelişim özelliklerine uygun olarak aktivite programı hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocukların psikomotor gelişim özelliklerine uygun aktiviteyi seçip uygular.
Modül Adı: Psikomotor Gelişim Aktiviteleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocukların psikomotor gelişim özelliklerini açıklar.
• Çocukların psikomotor gelişim özelliklerine uygun olarak aktivite programı hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocukların sosyal ve duygusal gelişim özelliklerine uygun aktiviteyi seçip uygular.
Modül Adı: Sosyal ve Duygusal Gelişim Aktiviteleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocukların sosyal gelişim özelliklerini açıklar.
• Çocukların duygusal gelişim özelliklerini açıklar.
• Çocukların sosyal ve duygusal gelişim özelliklerine uygun olarak aktivite programı hazırlar.
ÇOCUKLA İLETİŞİM BECERİLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; çocuklarla iletişim kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Çocukların fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılayacak tanıma tekniklerini seçer.
Modül Adı: Çocukların İhtiyaçlarını Karşılama
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocukların fiziksel ihtiyaçlarını karşılayacak tanıma tekniklerini açıklar.
• Çocukların psikososyal ihtiyaçlarını karşılayacak tanıma tekniklerini açıklar.
• Çocukların özelliklerine uygun olan tanıma tekniklerini seçer.
Kazanım 2: Çocukların davranışlarına uygun yaklaşım sergileyerek problemlerini çözme tekniklerini açıklar.
Modül Adı: Çocuklarla İletişim
Modülün Önerilen Süresi: 80/44 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuk gelişiminde iletişimin önemini açıklar.
• Çocukların davranışlarına uygun olan şekilde yaklaşım sergiler.
30
• Çocukların problemine uygun olarak çözüm tekniğini açıklar.
OYUNCAK YAPIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyuncak yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocukların gelişim özelliklerine göre eğitici oyuncağı seçip hazırlar.
Modül Adı: Eğitici Oyuncak
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre uygun olarak eğitici oyuncakların çocukların gelişimine olan etkilerini açıklar.
• Çocukların özelliklerine uygun olarak eğitici oyuncak seçerek hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocukların gelişim özelliklerine göre dolgu oyuncak seçip hazırlar.
Modül Adı: Dolgu Oyuncaklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dolgu oyuncağı açıklar.
• Çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak dolgu oyuncak seçerek hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çocukların gelişim özelliklerine göre kukla seçip hazırlar.
Modül Adı: Kukla Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kuklayı açıklar.
• Çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak kukla seçerek hazırlar
ÇALIŞMA HAYATINA HAZIRLIK DERSİ
Bu derste öğrenciye; çalışma hayatına hazırlık yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Eğlence hizmetleri departmanı etik davranış kurallarına uyarak aktiviteleri denetlemeyi açıklar.
Modül Adı: Çalışma Kuralları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konaklama tesisi standartlarına göre belirlenmiş çalışma kurallarına ve etik davranış kurallarına göre hareket eder.
• Aktivite türüne ve çalışma alanına uygun denetim yapmayı açıklar.
Kazanım 2: Uluslararası standartlara göre öz geçmiş hazırlar.
Modül Adı: Çalışma Hayatına Yönelik Kişisel Gelişim
31
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre uygun olarak bireysel gelişimi açıklar.
• Meslek dalına göre gelecekte çalışabileceği meslek alanlarını açıklar.
• Öz geçmiş hazırlama kurallarına göre öz geçmiş hazırlar.
Kazanım 3: Bütçe hazırlama tekniklerine uygun olarak aktivite bütçesi hazırlar.
Modül Adı: Aktivite Bütçesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre uygun olarak bütçeyi ve bütçe hazırlama tekniklerini açıklar.
• Aktivite türüne göre aktivite bütçesini hazırlar.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir