Perşembe , Ekim 14 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Grafik ve Fotoğraf Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Grafik ve Fotoğraf Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Grafik ve Fotoğraf Alanı Kazanımlara Dayalı Programa Göre Çerçeve Öğretim Programı 2017

Grafik ve Fotoğraf Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 4
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 6
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 8
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 10
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 10
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 12
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 12
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 12
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 12
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 12
TEMEL TASARIM DERSİ ………………………………………………………………………… 14
TEMEL DESEN DERSİ……………………………………………………………………………. 15
TEMEL FOTOĞRAF DERSİ …………………………………………………………………….. 16
PERSPEKTİF DERSİ………………………………………………………………………………. 17
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 18
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 18
GRAFİK DALI DERSLERİ …………………………………………………………………………… 19
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM DERSİ……………………………………. 19
DESEN DERSİ ………………………………………………………………………………………. 21
GRAFİK DESEN DERSİ ………………………………………………………………………….. 22
İLLÜSTRASYON DERSİ………………………………………………………………………….. 23
GRAFİK VE SANAT TARİHİ DERSİ ………………………………………………………….. 24
AMBALAJ TASARIMI DERSİ……………………………………………………………………. 25
YAYIN GRAFİĞİ DERSİ…………………………………………………………………………… 26
FOTOĞRAF DALI DERSLERİ ……………………………………………………………………… 26
FOTOĞRAF ÇEKİMİ DERSİ…………………………………………………………………….. 26
GÖRÜNTÜ YORUMLAMA DERSİ …………………………………………………………….. 28
ÇEKİM TEKNİKLERİ DERSİ…………………………………………………………………….. 28
BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF DERSİ ………………………………………………………… 30
FOTOĞRAF SUNUMU DERSİ………………………………………………………………….. 30
VİDEO ÇEKİMİ DERSİ ……………………………………………………………………………. 31
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 31
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş/görev ve işlemler belirlenir. Bir yandan öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır.
Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıkları ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla, mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi / beceri ihtiyaç analizi / eğitim ihtiyaç analizi / meslek analizi / ulusal meslek standartları
Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması.
Geliştirme : Program dokümanlarının hazırlanması.
Uygulama : Programların onaylanması ve uygulanması.
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi.
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Grafik ve Fotoğraf Alanı Program Geliştirme Komisyonu aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Plânlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
2
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda, program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında,
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Grafik ve Fotoğraf alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Medya, iletişim, yayıncılık sektörü ulusal düzeyde hızla değişen pazar koşullarının sonucu üretken, hızlı ve sürekli bir rekabet içindedir. Bu nedenle grafik ve fotoğraf alanı, firmaların yakın ilgisini çekmektedir. Grafik ve fotoğraf alanı çerçeve öğretim programı ile öğrencilere, mesleki temel bilgileri içeren bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra çağımızın gereği olan iletişim kurabilme, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sistemleri anlayıp kullanabilme yeterliklerini kazandırmak hedeflenmiştir. Kazandırılan mesleki bilgi ve becerilerle sektörün beklentileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen, çevre ve toplum bilincine sahip, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirebilen ve işin her aşamasında kaliteden sorumluluğunun bilincinde bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.
Grafik ve Fotoğraf Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. Grafik
2. Fotoğraf
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Grafik ve Fotoğraf alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, temel tasarım, temel desen, temel fotoğraf, perspektif ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
• Grafik dalında; bilgisayar destekli grafik tasarım, desen, grafik desen, illüstrasyon, grafik ve sanat tarihi, ambalaj tasarımı, yayın grafiği,
• Fotoğraf dalında; fotoğraf çekimi, görüntü yorumlama, çekim teknikleri, bilgisayarda fotoğraf, fotoğraf sunumu, video çekimi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
4
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler, ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• 12.02.2016 tarih ve 29622 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fotoğrafçı
4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 12.02.2016 tarih ve 29622 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fotoğraf Görüntü İşleme ve Baskı Operatörü 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
(GRAFİK, FOTOĞRAF DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL TASARIM (*)

5


TEMEL DESEN

4


TEMEL FOTOĞRAF

3


PERSPEKTİF

2


DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM (*)
DESEN
İLLÜSTRASYON
GRAFİK DESEN
GRAFİK VE SANAT TARİHİ
AMBALAJ TASARIMI
YAYIN GRAFİĞİ
FOTOĞRAF ÇEKİMİ (*)
BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF
ÇEKİM TEKNİKLERİ
GÖRÜNTÜ YORUMLAMA
FOTOĞRAF SUNUMU
VİDEO ÇEKİMİ
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
6
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI
(GRAFİK, FOTOĞRAF DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL TASARIM (*)

5


TEMEL DESEN

4


TEMEL FOTOĞRAF

3


PERSPEKTİF

2


DAL DERSLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM (*)


12
14
DESEN
İLLÜSTRASYON (*)
GRAFİK DESEN
GRAFİK VE SANAT TARİHİ
AMBALAJ TASARIMI
YAYIN GRAFİĞİ
FOTOĞRAF ÇEKİMİ (*)
BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF (*)
ÇEKİM TEKNİKLERİ
GÖRÜNTÜ YORUMLAMA
FOTOĞRAF SUNUMU
VİDEO ÇEKİMİ
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
14
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve iş birliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
9
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Grafik
10
Temel Tasarım
Temel Tasarım
11
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
İllüstrasyon
Fotoğraf
10
Temel Tasarım
Temel Tasarım
11
Fotoğraf Çekimi
Fotoğraf Çekimi
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Bilgisayarda Fotoğraf
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarı ilkeleri doğrultusunda farklı tekniklerle temel tasarım çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit geometrik formlardan başlayıp cansız model ve tors etüdü ile desen çizimleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekim ekipmanlarını hazırlayarak temel düzeyde fotoğraf çekimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çizim araç gereçlerini kullanarak teknik çizim kurallarına göre perspektif çizimler yapar.
Grafik Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım ilkeleri doğrultusunda grafiksel ürünleri el ve bilgisayar ile oluşturup baskıya hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak insan figürünün anatomik yapısına ve karakteristik özelliklerine uygun desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak imge ve kavram bağlantılı sembollerle objeleri stilize ve deforme edip grafik desen oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak verilen konuya uygun illüstrasyon tekniğini kullanıp imgesel resimlemeler yapar.
• Tarih öncesi çağlardan başlayarak günümüze kadar gelen sanat ve grafik sanatı tarihinin gelişim sürecini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel tasarım ilkeleri doğrultusunda etiket, ambalaj ve paketleme kâğıdını oluşturup baskıya hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak derginin türüne ve gazetenin konusuna uygun sayfa grafiklerini yapıp yayına hazırlar.
11
Fotoğraf Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekim öncesi hazırlığını ortam koşullarına göre yaparak fotoğraf çeker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda görüntüleri kompozisyon kurallarını dikkate alarak yorumlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekim konusuna uygun olacak biçimde farklı fotoğraf çekim teknikleriyle fotoğraf çeker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda fotoğraf işleme yazılımlarını kullanıp fotoğrafta düzenleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekilen fotoğraflarla katalog, sunu/gösteri, kişisel dosya ve sergi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hazırlamış olduğu video kamerayla görüntü kaydedip çekimi tamamlanmış görüntüleri düzenler.
12
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, Grafik ve Fotoğraf alanındaki dallarla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
13
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
14
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
TEMEL TASARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim araç gereçleriyle, tasarımda kullanacağı temel elemanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler, açık-koyu, ışık gölge, renk, doku, strüktür ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Tasarı İlkeleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun iki boyutlu yüzey düzenlemeleri yapar.
• Oluşturduğu üç boyutlu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Noktayı kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Çizgiyi kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Nokta ve çizgiyi birlikte kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Yaptığı çalışmaları paspartulayarak sunumunu yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapar.
Modül Adı: Açık-Koyu
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Işığa dikkat ederek açık-koyu ile geometrik formları hacimlendirir.
• Açık-koyu ile hacim verilen geometrik formlardan yüzey düzenlemesi yapar.
15
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renkli yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Renk
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğru renk tonlarını doğru yerlerde kullanarak renk çemberi yapar.
• Renk kontrastlıkları ile ilgili yüzey düzenlemeleri yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu obje etütlerinden yola çıkıp yüzey üzerine özgün doku yorumları yapar.
Modül Adı: Doku
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kara kalem tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Guaş boya tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Dokulu objelerden yola çıkarak kara kalem tekniği ile yüzey üzerinde özgün doku yorumları yapar.
• Özgün doku yorumlarını renklendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
Modül Adı: Strüktür
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüzey üzerine kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
• Mekân içinde üç boyutlu özgün strüktür uygulamaları yapar.
TEMEL DESEN DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit geometrik formlardan başlayıp cansız model ve tors etüt etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak serbest elle çizgi çalışmalarıyla perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun farklı geometrik formların çizimini yapar.
Modül Adı: Basit Geometrik Formlar
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Serbest elle rahat çizgi alıştırmaları yapar.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun köşeli formların çizimini yapar.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun yuvarlak formların çizimini yapar.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun geometrik formları etüt eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon kurallarına uygun şekilde hazırladığı cansız modelleri, perspektif ve desen tekniklerine göre etüt eder.
Modül Adı: Cansız Modelden Çizimler
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
16
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kompozisyon kurallarına uygun model hazırlar.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun olarak geometrik formlarla kompozisyonun eskizini çizer.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun olarak kompozisyonu farklı çizim araçları ile hacimlendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon kurallarına ve aslına uygun şekilde torsu etüt eder.
Modül Adı: Tors Çizimi
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Torsun geometrik formlarla aslına uygun eskizini çizer.
• Aslına uygun olarak torsu hacimlendirir.
TEMEL FOTOĞRAF DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel fotoğraf ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Sosyal gündem ve kültür sanat gündemini, alanı ile ilgili gelişmeleri ve yayınları takip eder.
Modül Adı: Kültür Sanat Etkinlikleri
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sosyal gündemi takip eder.
• Kültür sanat gündemini takip eder.
• Grafik/Fotoğraf alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder.
• Grafik/Fotoğraf alanı ile ilgili yayınları takip eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yaptığı sayısal iğne deliği kamera ile tekniğine uygun çekim yapar.
Modül Adı: Sayısal İğne Deliği Kamera (Pinhole)
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sayısal iğne deliği (pinhole) kamera yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sayısal iğne deliği (pinhole) kamera ile iğne deliği kamera tekniğine uygun çekim yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekime uygun fotoğraf makinesini seçerek uygun objektif ve yardımcı ekipmanları çekime hazır hâle getirir.
Modül Adı: Çekim Ekipmanlarının Hazırlanması
Modülün Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yardıma ihtiyaç duymadan konuya uygun fotoğraf makinesini hazırlar.
17
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekimde kullanılacak uygun objektifi fotoğraf makinesine takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekimde kullanılması gereken yardımcı ekipmanları hazır hâle getirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda beyaz dengesi, enstantane, diyafram, ASA/ISO ile temel fotoğraf makinesi değerlerini çekime uygun olarak ayarlar.
Modül Adı: Fotoğraf Makinesinde Temel Ayarlar
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Beyaz dengesi (Kelvin) ayarını yapar.
• Işık koşuluna ve alan derinliğine uygun diyafram değerini ayarlar.
• Poz süresine ve hareket netsizliğine uygun enstantane değerini seçer.
• Işık koşuluna ve noise etkisine uygun ASA/ISO değerini ayarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda fotoğraf makinesinin fonksiyon ayarlarını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ortamdaki ışık koşullarını ve kompozisyon kurallarını dikkate alarak fotoğraf çeker.
Modül Adı: Temel Işık ve Kompozisyon
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fotoğraf çekimi için uygun ışık yönünü belirler.
• Temel kompozisyon kurallarına uygun kadraj oluşturur.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel fotoğraf çekim ve arşivleme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Fotoğraf Çekimi
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekim ortamını amaca uygun hazırlayarak çekim yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekim ekipmanlarının temizliğini yapar.
• Kalitesini bozmadan görüntüleri sayısal ortama aktarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekilen fotoğrafların basımını sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda fotoğrafları saklama koşullarına uygun biçimde arşivler.
PERSPEKTİF DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çizim araç gereçlerini kullanarak teknik çizim kurallarına uygun, geometrik formların perspektif çizimi, tek ve iki kaçış noktalı perspektif çizimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çizim araç gereçlerini kullanarak teknik çizim kurallarına uygun doğru çizimi ve temel geometrik formların çizimini yapar.
Modül Adı: Geometrik Form Çizimleri
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
18
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çizim araç gereçlerini kullanarak teknik çizim kurallarına uygun doğru çizimi yapar.
• Çizim araç gereçlerini kullanarak teknik çizim kurallarına uygun temel geometrik formların çizimini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik çizim araç gereçlerini kullanarak tek kaçış noktalı perspektif kurallarına uygun çizim yapar.
Modül Adı: Tek Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik çizim araç gereçlerini kullanarak tek kaçış noktalı perspektif kurallarına uygun geometrik form çizimi yapar.
• Teknik çizim araç gereçlerini kullanarak tek kaçış noktalı perspektif kurallarına uygun iç mekân çizimi yapar.
• Teknik çizim araç gereçlerini kullanarak tek kaçış noktalı perspektif kurallarına uygun dış mekân çizimi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik çizim araç gereçlerini kullanarak iki kaçış noktalı perspektif kurallarına uygun çizim yapar.
Modül Adı: İki Kaçış Noktalı Perspektif Çizimi
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik çizim araç gereçlerini kullanarak iki kaçış noktalı perspektif kurallarına uygun geometrik form çizimi yapar.
• Teknik çizim araç gereçlerini kullanarak iki kaçış noktalı perspektif kurallarına uygun iç mekân çizimi yapar.
• Teknik çizim araç gereçlerini kullanarak iki kaçış noktalı perspektif kurallarına uygun dış mekân çizimi yapar.
DAL DERSLERİ
Grafik ve Fotoğraf alanında yer alan dallara ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
19
GRAFİK DALI DERSLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım ilkeleri doğrultusunda grafiksel ürünleri el ve bilgisayar ile oluşturarak baskıya hazır hâle getirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 10
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel dik ve eğik yazı özelliklerine uygun bloklama yapar.
Modül Adı: Temel Yazı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kılavuz çizgileri kullanarak serbest elle çeşitli çizgi çalışmaları yapar.
• Dik temel harfleri, anatomilerine uygun yazar.
• Eğik temel harfleri, anatomilerine uygun yazar.
• Bloklama kurallarına uygun yazı düzenlemeleri yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tipografik ögelerle kelime ve form ilişkisine uygun yüzey düzenler.
Modül Adı: Yazı Düzenlemeleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarihsel gelişim süreci içinde tipografinin yazıya etkilerini dikkate alarak yazı elemanlarıyla kompozisyon ilkelerine uygun yüzey düzenlemesi yapar.
• Seçilen bir nesnenin yalın formu içine nesnenin adını okunaklı biçimde deforme ederek tipografik düzenlemesini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vektörel tabanlı programda geometrik formlar üzerinde boyutlandırma, yönlendirme ve basit metin düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Vektörel Çizim
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Vektörel tabanlı programda geometrik çizimler yapar.
• Vektörel tabanlı programda geometrik formlardan tasarı ilkelerine göre düzenleme yapar.
• Vektörel tabanlı programda basit metin düzenlemeleri yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kılavuz çizgileri doğrultusunda, seçtiği yazı karakterleriyle bloklama kurallarına uygun tipografik yüzey düzenlemesi yapar.
Modül Adı: Tipografik Düzenlemeler
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenilen işe uygun tipografik elemanların görsel hiyerarşiye bağlı farklılıklarını yüzey üzerinde düzenler.
• İstenilen işe uygun elemanları tipografik sistemlere göre yüzey üzerinde düzenler.
20
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurumsal kimlik kılavuzunu ve sektör, pazar, ürün/hizmet ve hedef kitleye yönelik verileri toplayıp hazırladığı bilgilendirme (brief) dosyasını analiz eder.
Modül Adı: Tasarıma Hazırlık
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurumsal kimlik kılavuzu örneklerini kurum özellikleri ile bağlantı kurarak net bir şekilde tahlil eder.
• Brief dosyasındaki pazar, ürün/hizmet ve hedef kitleye yönelik verileri net bir şekilde tahlil eder.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurumun özelliklerine göre hazırladığı amblem ve logo eskizini vektörel programda baskıya hazır hâle getirip kurumsal kimlik kılavuzunda sunar.
Modül Adı: Amblem ve Logo
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurumun özelliklerine göre siyah beyaz ve renkli eskiz çalışmasını yapar.
• Belirlenen amblem/logo eskizini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
• Kurumsal kimlik kılavuzunda amblem ve logonun kullanım şekillerini gösteren bölümlerini hazırlar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurumun özelliklerine göre elde hazırladığı kartvizit/antetli/zarf grubunu vektörel programda baskıya hazırlar.
Modül Adı: Kartvizit Antetli Grubu
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurum özelliklerine göre kartvizit, antetli kâğıt ve zarfın siyah-beyaz ve renkli eskiz çalışmalarını yapar.
• Belirlenen kartvizit, antetli kâğıt ve zarf eskizlerini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konu özelliklerine göre elde hazırladığı davetiye tasarımını vektörel programda baskıya hazırlar.
Modül Adı: Davetiye Tasarımı
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konu özelliğine göre davetiye eskiz çalışması yapar.
• Belirlenen davetiye eskizini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak piksel tabanlı programda görselin çözünürlüğünü düşürmeden boyutlarını, renk ve ışıklarını ayarlayıp rötuşlama yapar.
Modül Adı: Görüntü Düzenleme
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Piksel tabanlı programda işin özelliğine göre görselin boyutlarını ayarlar.
21
• Piksel tabanlı programda görseli rötuşlayarak onarır.
• Görsellerin orijinal çözünürlüklerini düşürmeden renk ve ışık ayarlarını yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konu özelliklerine göre elde hazırladığı takvim tasarımını vektörel ve piksel tabanlı programlarda baskıya hazırlar.
Modül Adı: Takvim Tasarımı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konu özelliğine göre takvim eskiz çalışması yapar.
• Belirlenen takvim eskizini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konu özelliklerine göre elde hazırladığı broşür tasarımını vektörel ve piksel tabanlı programlarda baskıya hazırlar.
Modül Adı: Broşür Tasarımı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konu özelliğine göre broşür eskiz çalışması yapar.
• Belirlenen broşür eskizini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konu özelliklerine göre elde hazırladığı afiş tasarımını sayısal (dijital) ortama aktarıp istenilen sürede baskıya hazırlar.
Modül Adı: Afiş Tasarımı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konu özelliğine göre kısa sürede algılanabilecek afiş eskiz çalışması yapar.
• Belirlenen afiş eskizini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konu özelliklerine göre elde hazırladığı kitap kapağı tasarımını sayısal (dijital) ortamda baskıya hazırlar.
Modül Adı: Kitap Kapağı Tasarımı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konu özelliğine göre kısa sürede algılanabilecek kitap kapağı eskizleri yapar.
• Belirlenen kitap kapağı eskizini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
DESEN DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anatomik yapısına ve karakteristik özelliklerine uygun insan figürü, baş ve ayrıntıları; el, kol, ayak ve bacağı farklı bakış açılarından etüt etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Işığın yönü ve şiddetine, ölçü orana dikkat ederek insanın anatomik yapısına uygun, farklı duruş ve sürelerde insan figürünü etüt eder.
Modül Adı: İnsan Figürü
22
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçü oran kurallarına, anatomik yapıya, karakteristik özelliklerine, ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek insan figürünü çizerek hacimlendirir.
• İnsan figürünü, zamanı iyi kullanarak ışığın yönü ve şiddeti ile anatomik yapıya uygun, kısa süreli duruşlar hâlinde çizer.
Kazanım 2: Işığın yönü ve şiddetine, ölçü orana dikkat ederek anatomisine uygun, farklı bakış-duruş açılarından el, kol, ayak ve bacağı etüt eder.
Modül Adı: İnsan Figürü Detayları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ve kolu farklı duruş ve bakış açılarından çizip, anatomik yapısı ve ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Ayak ve bacağı farklı duruş ve bakış açılarından çizip, anatomik yapısı ve ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
Kazanım 3: Modelin portresini, farklı duruş ve bakış açılarından ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek anatomik yapısına, karakteristik özelliklerine ve çizim tekniklerine uygun çizer.
Modül Adı: Portre Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İnsan başını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Yüzün ayrıntılarını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• İnsan başını ayrıntılarıyla (göz, kulak, burun, dudak vb.) farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
GRAFİK DESEN DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak imge ve kavram bağlantılı semboller oluşturma, objeleri yapısal özelliklerini bozmadan stilize ve karakteristik özelliklerine uygun deforme etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak objeleri yapısal özelliklerine uygun stilize ve karakteristik özelliklerine uygun deforme eder.
Modül Adı: Grafiksel Yorumlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak objeleri yapısal özelliklerine uygun stilize eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak objeleri karakteristik özelliklerine uygun deforme eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak imgesel ve kavramsal bağlantılı semboller oluşturur.
Modül Adı: Fikir ve Mesajı Sembolleştirme
23
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yaygın olarak kullanılan sembollere örnekler vererek bu sembollerin anlamlarını açıklar.
• İmge bağlantılı semboller oluşturur.
• Kavram bağlantılı semboller oluşturur.
İLLÜSTRASYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak öykü resimleyip renklendirme, kitap içeriğine uygun kitap kapağı resmi ve senaryodan yola çıkarak storyboard hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı objeleri, hareketli insan, hayvan figürlerini bir mekân içinde perspektif ve kompozisyon kurallarına uygun yerleştirip hayali olarak etüt eder.
Modül Adı: İmgesel Kompozisyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/33 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Farklı objeler kullanarak imgesel kompozisyon kurgulayıp etüt eder.
• Hareketli hayvan figürlerini anatomik yapıya uygun hayalden etüt eder.
• Hareketli insan figürlerini anatomik yapıya uygun hayalden etüt eder.
• Figürleri ve nesneleri mekân kurgusu içinde perspektif kurallarına uygun yerleştirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak öykünün içeriğine uygun hazırladığı kompozisyonu sulu boya tekniği ile renklendirir.
Modül Adı: Öykü Resimleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Model kullanarak hazırladığı kompozisyonu suluboya tekniği ile renklendirir.
• Öykünün içeriğine uygun kompozisyon çizerek suluboya tekniği ile renklendirir
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kitabın içeriğine göre hazırladığı kapak eskizini uygun boyama tekniğini kullanarak renklendirir.
Modül Adı: Kitap Kapağı Resimleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kitabın içeriğine uygun kitap kapağı eskizini çizer.
• Kitap kapağını, kullandığı tekniğe uygun renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak senaryo içeriğine uygun storyboard hazırlar.
Modül Adı: Storyboard
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Senaryoya uygun görüntüleri (görsel, tipografik unsurlar, logo vb.) ve metin alanlarını çizer.
• Metinleri yazarak storyboard çalışmasını farklı tekniklerle renklendirir.
24
GRAFİK VE SANAT TARİHİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; tarih öncesi çağlardan başlayarak sanat tarihi ve grafik sanatı tarihinin gelişim süreci ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Tarih çağları ve tarih öncesi uygarlıkların sanat eserlerini ayırt eder.
Modül Adı: Sanat Tarihi Dönemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sanat eseri inceleme şablonu hazırlar.
• Mısır dönemi sanat eserlerini ayırt eder.
• Mezopotamya dönemi sanat eserlerini ayırt eder.
• Anadolu uygarlıkları dönemi sanat eserlerini ayırt eder.
• Yunan medeniyetine ait sanat eserlerini ayırt eder.
• Roma medeniyetine ait sanat eserlerini ayırt eder.
Kazanım 2: Erken Orta Çağ’dan başlayarak 19. yüzyıla kadar geçen dönemde Avrupa sanatına ait sanat eserlerini ayırt eder.
Modül Adı: Batı Sanatı Tarihi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erken Orta Çağ/Orta Çağ Avrupa sanat eserlerini ayırt eder.
• Rönesans dönemi öncü sanatçıların eserlerini ayırt eder.
• Maniyerizm, Barok ve Rokoko dönemi öncü sanatçıların eserlerini ayırt eder.
• Neoklasik, Romantizm dönemi öncü sanatçıların eserlerini ayırt eder.
Kazanım 3: Çağdaş sanat akımlarına ait sanat eserlerini sanatçıları ile ayırt eder.
Modül Adı: Çağdaş Sanat Akımları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Empresyonizm (izlenimcilik) akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Expresyonizm (dışavurumculuk) akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Fovizm (yırtıcılık) akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Kübizm akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Fütürizm akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Dadaizm akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Sürrealizm (gerçeküstücülük) akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Soyut sanat akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• 1970 Sonrası kavramsal sanat akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
Kazanım 4: Grafik sanatının gelişiminde önemli grafik tasarım eserlerini sanatçıları ile ayırt eder.
Modül Adı: Grafik Sanatı
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Rönesans dönemi öncü sanatçılarının grafik eserlerini ayırt eder.
• Endüstri dönemi ve sonrası öncü sanatçılarının grafik eserlerini ayırt eder.
25
• Yirminci yüzyıl ve sonrası öncü sanatçılarının grafik eserlerini ayırt eder.
• Cumhuriyet sonrası Türkiye’de öncü sanatçılara ait grafik çalışmalarını ayırt eder.
AMBALAJ TASARIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel tasarım ilkeleri doğrultusunda etiket tasarımı, ambalaj maketinin hazırlanması, üzerinin düzenlenmesi ve raportlama tekniği kullanarak paketleme kâğıdını elle ve bilgisayar ortamında hazırlama ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürün özelliklerine göre elde hazırladığı etiket eskizini sayısal (dijital) ortamda baskıya hazır hâle getirir.
Modül Adı: Etiket Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürün özelliğine göre etiket eskiz çalışması yapar.
• Belirlenen etiket eskizini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünün malzeme ve maliyetini belirleyip müşteri talebine uygun ambalaj maketi eskizini hazırlar.
Modül Adı: Ambalaj Maketi Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ambalaj maketi için müşteri talebine uygun bir şekilde ürünün malzeme ve maliyetini belirleyerek tasarım öncesi hazırlık yapar.
• Belirlenen konuya uygun ürün ambalaj maketi eskizini istenilen sürede yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ambalaj üzeri eskizini sayısal (dijital) ortama aktarıp istenilen sürede baskıya hazırlar.
Modül Adı: Ambalaj Üzeri Düzenleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ambalaj üzeri için müşteri talebine uygun bir şekilde ürünün malzeme ve maliyetini belirleyerek tasarım öncesi hazırlık yapar.
• Ambalaj üzeri eskizini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deseni aks çizgileri doğrultusunda bütünlüğü koruyup tam (düz) ve yarım (soter) raportlama sistemlerine göre istenilen sürede hazırlar.
Modül Adı: Raportlama Teknikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deseni aks çizgileri doğrultusunda bütünlüğü koruyarak tam (düz) raport sistemine göre istenilen sürede hazırlar.
• Deseni aks çizgileri doğrultusunda bütünlüğü koruyarak yarım (soter) raport sistemine göre istenilen sürede hazırlar.
26
YAYIN GRAFİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dergi ve gazete sayfası hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dergi mizanpaj programı ile dergi kapağını ve sayfasını düzenler.
Modül Adı: Dergi Sayfası Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dergi çeşidine göre tasarım kurallarına uygun planı elde hazırlar.
• Hazırladığı planı sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede dergiyi hazırlar.
• Dergi içeriğine ve renklerine uygun, akılda kalıcı kapak tasarımı yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sayfanın amacına ve türüne uygun kronolojik sırayla akılda kalıcı şekilde gazete sayfaları hazırlar.
Modül Adı: Gazete Sayfası Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• “Birinci Sayfa” özelliklerine uygun planladığı sayfayı hazırlar.
• Haber başlığı, görselleri ve metinleri verilen alan içine yerleştirerek haber sayfası hazırlar.
• “Arka Sayfa” özelliklerine uygun sayfayı hazırlar.
• “Spor/Magazin” sayfası özelliklerine uygun planladığı sayfayı hazırlar.
• “Kültür Sanat” sayfasını konuya uygun, anlaşılır, etkileyici olmasına dikkat ederek hazırlar.
• “Ekonomi” sayfası özelliklerine uygun planladığı sayfayı hazırlar.
• Konularına göre sıraladığı ilan ve reklamları anlaşılır şekilde hazırlayarak sayfaya yerleştirir.
• “Tek Konulu” (infografik) sayfayı kronolojik sırayla ve akılda kalıcı şekilde hazırlar.
FOTOĞRAF DALI DERSLERİ
FOTOĞRAF ÇEKİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda fotoğraf çekim organizasyonu yaparak alan derinliği etkisi ile farklı mesafelerden fotoğraf çekimi, hareketli konuların çekimi, dış mekânda çekim, iç mekânda (stüdyo dışında) çekim, uzun pozlama tekniği ile çekim ve stüdyo fotoğrafı çekimi yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: Fotoğraf çekim organizasyonu ve izni ile ilgili işlemleri yapar.
Modül Adı: Fotoğraf Çekim Organizasyonu
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müşteriyle kibar ve net şekilde konuşarak çekim yerini belirler.
• Çekim organizasyonu süreciyle ilgili sözleşmeyi hazırlayıp yapar.
• Özel konulu çekimlerde izin alır ya da ilgili kişi ve birimlere bilgi verir.
• Çekim ekibinin çekim organizasyonuna ait iş dağılımlarını yapar.
27
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alan derinliği etkisi ile farklı mesafelerden fotoğraf çeker.
Modül Adı: Farklı Mesafelerde Fotoğraf Çekimi
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uzak konulu fotoğraf çekiminde konu uzaklığı ve görüş açısına göre odak uzaklığını belirler.
• Yakın konulu fotoğraf çekiminde doğru pozlama yaparak alan derinliğini belirler.
• Fotoğraf çekiminde farklı odak uzaklığına sahip objektiflerle yakın veya uzak etkisi vererek konunun perspektifini değiştirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hareket hâlindeki nesneleri hareket izlenimleri ile çeker.
Modül Adı: Hareketli Konu Çekimi
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konuya uygun enstantane ayarıyla hareketli konuyu net bir şekilde çeker.
• Konuya hareket izlenimi vererek hızına uygun doğru enstantaneyi belirler.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ortam koşullarını gözeterek dış mekânda çekim yapar.
Modül Adı: Dış Mekânda Fotoğraf Çekimi
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çekim için ön hazırlık yaparak ortamın ışık koşulunu kontrollü hâle getirir.
• Konuyu en iyi anlatacak dış mekân fotoğrafını doğru poz ve açıda çeker.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda stüdyo dışı iç mekân aydınlatması ile fotoğraf çekimi yapar.
Modül Adı: İç Mekânda (Stüdyo Dışında) Fotoğraf Çekimi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Stüdyo dışı iç mekânda fotoğraf çekimi için gerekli ışık koşulunu oluşturur.
• Konuyu en iyi anlatacak stüdyo dışı iç mekân fotoğrafını doğru poz ve açıda çeker.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uzun pozlama tekniğine uygun fotoğraf çeker.
Modül Adı: Uzun Pozlama
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Düşük enstantane hızlarında çekim için gerekli donanımları ayarlar.
• Poz süresi boyunca fotoğraf makinesini hareket ettirmeden düşük enstantane hızında hareketli konuların çekimini yapar.
• Mekâna hareket etkisi vererek fotoğraf çeker (panning çekim).
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekim konusuna göre stüdyo ortamında fotoğraf çeker.
28
Modül Adı: Stüdyo Fotoğrafı
Modülün Süresi: 80/64 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çekimde kullanılacak gerekli malzemeleri hazırlar.
• Uygun fon ve dekor tasarımı ile özel gün fotoğrafı çeker.
• Kişiyi tanımlar nitelikte portre fotoğrafı çeker.
• Kullanım maksadına uygun vesikalık fotoğraf çeker.
GÖRÜNTÜ YORUMLAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda fotoğrafta kompozisyon, kadraj alma ve fotoğrafik okuma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kompozisyon kurallarına uygun fotoğrafları yorumlayarak çekim yapar.
Modül Adı: Görsel Estetik
Modülün Önerilen Süresi: 80/51 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kompozisyon ögelerini estetik bütünlük açısından fotoğraf örnekleri ile açıklar.
• Fotoğraf çekimini kompozisyon kurallarına uygun gerçekleştirir.
• Çekilmiş fotoğrafların estetik ve teknik okumalarını yaparak fotoğrafları yorumlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kompozisyon kurallarına uygun olmayan fotoğrafları yorumlayarak kompozisyon kurallarına aykırı fotoğraf çeker.
Modül Adı: Özgün Fotoğraf
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kompozisyon kurallarına uymayan fotoğrafların okumalarını yapar.
• Kompozisyon kurallarına uymayan tarzda fotoğraf çekimi yapar.
• Çekilmiş fotoğrafların okumalarını yaparak yorumlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda fotoğraf tasarımı yaparken kadraj oluşturur.
Modül Adı: Kadraj
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fotoğraf çekimi aşamasında görüntü çerçevesini oluşturur.
• Çekilmiş fotoğraf üzerinde yeniden kadraj alır.
ÇEKİM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tanıtım fotoğrafı çekme, perspektif fotoğraf çekimi, doğal ortamda fotoğraf çekimi, deneysel fotoğraf çekimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekim konusuna uygun tekniği kullanarak tanıtım fotoğrafı çeker.
Modül Adı: Tanıtım Fotoğrafı
29
Modülün Önerilen Süresi:80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tanıtım fotoğrafı çekimi için stüdyo ortamını hazırlar.
• Konunun tamamını görünür kılarak dekupe fotoğrafı çeker.
• Ürüne uygun kurgu, sahne ve ışığı hazırlar.
• Fotoğraf çekimini beyazda beyaz (high key) tekniğine uygun yapar.
• Fotoğraf çekimini siyahta siyah (low key) tekniğine uygun yapar.
• Aydınlatma, fon ve sahne kurgusunu ayarlayarak moda fotoğrafı çeker.
• Sahne koşuluna göre objektifi ve ışığı ayarlayarak sahne fotoğrafı çeker.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konunun özelliğine göre perspektif kurallarına uygun fotoğraf çeker.
Modül Adı: Perspektif Fotoğraf
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çekimde kullanılacak ekipmanları perspektif kurallarına uygun biçimde ayarlayarak mimari yapının fotoğrafını çeker.
• Büyük ölçekli endüstriyel alanlarda fotoğraf çekimi için gerekli ekipmanları hazırlayarak perspektif kurallarına uygun biçimde mekânı gösteren fotoğraf çeker.
• Perspektif kurallarına uygun gerekli ekipmanları hazırlayarak arkeolojik değere sahip nesnenin/objenin fotoğrafını çeker.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğal ortama ve doğal ortamdaki ışık koşullarına uygun teknikte fotoğraf çeker.
Modül Adı: Doğal Ortamda Fotoğraf
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Işık ve renk koşullarını dikkate alarak doğa fotoğrafı çeker.
• HDR tekniğini kullanarak ton aralığı yüksek fotoğraf çeker.
• Gezi yerinin karakteristik özelliklerini tanıtıcı fotoğraf çeker.
• Panorama tekniğiyle birden fazla çekilmiş sıralı fotoğrafı birleştirerek tek ve kapsamlı bir fotoğraf karesi oluşturur.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deneysel fotoğraf kapsamındaki çekim tekniklerine göre deneysel fotoğraf çeker.
Modül Adı: Deneysel Fotoğraf
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Karanlık odada baskı için gerekli malzemeleri hazırlayarak fotogram baskı yapar.
• Fotoğrafı bir nesnenin fotoğraf karesinde birden çok görünebileceği biçimde çeker.
• İğne deliği kamerayı hazırlar.
• Fotoğrafı İğne deliği kamerayı kullanarak çeker.
• Fotoğrafı sayısal fotoğraf makinesiyle ışıkla boyama tekniğini kullanarak çeker.
• Fotoğrafı poz süresi boyunca zum kaydırma yaparak çeker.
• Fotoğrafı kurgusal bir sahne hazırlayarak çeker.
30
BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda fotoğraf düzenleme ve manipülasyon yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sayısal fotoğrafları, bilgisayar ortamında fotoğraf düzenleme yazılımı aracılığıyla düzenler.
Modül Adı: Bilgisayarda Fotoğraf Düzenleme
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanım amacına uygun olarak dosya boyutunu ayarlar.
• Fotoğrafın temel renk ayarlarını yapar.
• Fotoğrafın temel ışık (ton ve kontrast) ayarlarını yapar.
• Fotoğrafı kullanım amacına uygun rötuşlar.
• Fotoğrafı istenilen biçimde dekupe eder.
• Fotoğrafı kullanılacağı yere uygun dosya biçiminde kaydeder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sayısal fotoğraf üzerinde istenilen nitelikte kolaj/montaj, restorasyon ve manipülasyon işlemlerini yapar.
Modül Adı: Sayısal Manipülasyon
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fotoğrafa kolaj/montaj işlemlerini uygular.
• Fotoğraf üzerinde gerekli restorasyon/düzeltme işlemini yapar.
• Fotoğrafın kullanım amacına uygun manipülasyon çalışması yapar.
FOTOĞRAF SUNUMU DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak katalog, sunu/gösteri, kişisel tanıtım dosyası hazırlama ve güncelleme, fotoğraf sergisi hazırlama ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak müşterinin isteği doğrultusunda katalog ve sunu/gösteri hazırlar.
Modül Adı: Sunu ve Katalog Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müşterinin isteği doğrultusunda katalog hazırlar.
• Müşterinin isteği doğrultusunda sunu/gösteri hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kişisel tanıtım dosyasını oluşturur ve günceller.
Modül Adı: Portfolyo Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Amaca uygun olarak kişisel tanıtım dosyası (portfolyo) hazırlar.
• Kişisel tanıtım dosyasını periyodik olarak günceller.
31
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sergi salonunun fiziksel şartlarını dikkate alarak fotoğraf sergisi hazırlar.
Modül Adı: Sergi Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fotoğrafları sergi konusuna ve amacına uygun düzenler.
• Mekâna ve fotoğraflara uygun sergi salonunu hazırlar.
VİDEO ÇEKİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda video çekimi öncesi gerekli video kamera ve ekipmanları hazırlayarak video görüntülerini kaydedip kurgusunu yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekim öncesi gerekli video kamera ve ekipmanları kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Video Çekimi Öncesi Hazırlık Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Video kamerayı çekim yapılabilir hâle getirir.
• Çekim için gerekli donanımları kullanıma hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekim planları doğrultusunda video kamerasıyla görüntüyü kaydeder.
Modül Adı: Video Çekimi Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Video kaydında kullanılacak çekim planlarını belirler.
• Video kamerası ile görüntü kaydeder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekimi tamamlanmış video görüntülerini uygun medya ortamına aktararak ihtiyaçlar doğrultusunda düzenler.
Modül Adı: Video Kurgusu Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 80/62 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Video çekimi tamamlanmış video görüntülerini uygun medya ortamına aktarır.
• Çekimi tamamlanmış video görüntülerini ihtiyaçlar doğrultusunda düzenler.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
32
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir