Pazar , Eylül 19 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Güzellik Ve Saç Bakımı Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Güzellik Ve Saç Bakımı Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Güzellik Ve Saç Bakımı Alanı Kazanımlara Dayalı Programa Göre Çerçeve Öğretim Programı 2017

Güzellik Ve Saç Bakımı Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 4
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 6
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 8
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 10
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 10
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 11
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 11
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 11
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 11
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 12
TEMEL BAKIM DERSİ…………………………………………………………………………….. 13
KOZMETİK DERSİ………………………………………………………………………………….. 16
MESLEKİ RESİM DERSİ …………………………………………………………………………. 17
TEMEL ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ ………………………………………………….. 18
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 18
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 19
CİLT BAKIMI VE MAKYAJ DALI DERSLERİ ………………………………………………….. 19
CİLT BAKIM TEKNİKLERİ DERSİ …………………………………………………………….. 19
İLERİ MAKYAJ DERSİ…………………………………………………………………………….. 19
VÜCUT BAKIMI DERSİ …………………………………………………………………………… 21
TEMEL MAKYAJ DERSİ………………………………………………………………………….. 24
EPİLASYON DERSİ………………………………………………………………………………… 25
DEPİLASYON DERSİ ……………………………………………………………………………… 25
EL AYAK BAKIMI DERSİ …………………………………………………………………………. 26
TEMEL BESLENME DERSİ……………………………………………………………………… 27
DİKSİYON DERSİ…………………………………………………………………………………… 27
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ) …… 28
KADIN KUAFÖRLÜĞÜ DALI DERSLERİ ………………………………………………………. 28
KADIN SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE RENKLENDİRME DERSİ………………………… 28
KADIN SAÇ KESİM TEKNİKLERİ DERSİ …………………………………………………… 30
TEMEL MAKYAJ DERSİ………………………………………………………………………….. 31
DEPİLASYON DERSİ ……………………………………………………………………………… 32
EL AYAK BAKIMI DERSİ…………………………………………………………………………. 32
TEMEL BESLENME DERSİ……………………………………………………………………… 33
DİKSİYON DERSİ…………………………………………………………………………………… 33
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ) …… 34
ERKEK KUAFÖRLÜĞÜ DALI DERSLERİ ……………………………………………………… 35
ERKEK SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE RENKLENDİRME DERSİ……………………….. 35
ERKEK SAÇ KESİM TEKNİKLERİ DERSİ………………………………………………….. 36
SAKAL BIYIK TIRAŞI DERSİ……………………………………………………………………. 37
TEMEL MAKYAJ DERSİ………………………………………………………………………….. 38
DEPİLASYON DERSİ ……………………………………………………………………………… 39
EL AYAK BAKIMI DERSİ…………………………………………………………………………. 39
TEMEL BESLENME DERSİ……………………………………………………………………… 40
DİKSİYON DERSİ…………………………………………………………………………………… 41
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ) …… 41
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 42
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır. Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıklarına ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi / Beceri ihtiyaç analizi / Eğitim ihtiyaç analizi / Meslek analizi / Ulusal meslek standartları
Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması
Geliştirme : Program dokümanlarının hazırlanması
Uygulama : Programların onaylanması ve uygulanması
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi.
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Program Geliştirme Komisyonu, aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Planlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal / uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
2
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda program dokümanlarındaki program, ders ve modül kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Güzellik ve Saç Bakım hizmetleri alanında son yıllarda ülkemizde gelişen teknolojiyle beraber hızlı bir değişim süreci başlamıştır. Bu değişim süreci alanda faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak kendilerini yenilemelerini gerektirmekte ve bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücü ihtiyacını gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu nedenle öğrencilere, alan/dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra; öğrencinin yeniliğe, değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı programı gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları mesleki yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı, öğretim programının, sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.
Bu doğrultuda, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. Cilt Bakımı ve Makyaj
2. Kadın Kuaförlüğü
3. Erkek Kuaförlüğü
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı ve alan altında yer alan meslekte ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, temel bakım, kozmetik, mesleki resim, anatomi ve fizyoloji ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
• Cilt Bakımı ve Makyaj dalında; cilt bakım teknikleri, ileri makyaj, vücut bakımı, temel makyaj, epilasyon, depilasyon, el ve ayak bakımı, temel beslenme, diksiyon ve mesleki yabancı dil,
• Kadın Kuaförlüğü dalında; kadın saç şekillendirme ve renklendirme, kadın saç kesim teknikleri, temel makyaj, depilasyon, el ayak bakımı, temel beslenme, diksiyon ve mesleki yabancı dil,
• Erkek Kuaförlüğü dalında; erkek saç şekillendirme ve renklendirme, erkek saç kesim teknikleri, sakal bıyık tıraşı, temel makyaj, depilasyon, el ve ayak bakımı, temel beslenme, diksiyon ve mesleki yabancı dil ile ilgili bilgi ve beceri yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
4
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken Resmî Gazete`de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler, ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• 4857 sayılı İş Kanunu
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• 26.02.2013 tarih ve 28571 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzellik Uzmanı 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 25.10.2016 tarih ve 29868 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuaför (Erkek) 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 25.10.2016 tarih ve 29868 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuaför (Kadın) 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass Sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI
(CİLT BAKIMI VE MAKYAJ, KADIN KUAFÖRLÜĞÜ, ERKEK KUAFÖRLÜĞÜ DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL BAKIM (*)

7


KOZMETİK

3


MESLEKİ RESİM

2


TEMEL ANATOMİ VE FİZYOLOJİ

2


DAL
DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
CİLT BAKIM TEKNİKLERİ (*)
İLERİ MAKYAJ
VÜCUT BAKIMI
TEMEL MAKYAJ
EPİLASYON
DEPİLASYON
EL AYAK BAKIMI
TEMEL BESLENME
DİKSİYON
KADIN SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE RENKLENDİRME (*)
KADIN SAÇ KESİM TEKNİKLERİ
ERKEK SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE RENKLENDİRME (*)
ERKEK SAÇ KESİM TEKNİKLERİ
SAKAL BIYIK TIRAŞI
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*)Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
6
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI
(CİLT BAKIMI VE MAKYAJ, KADIN KUAFÖRLÜĞÜ, ERKEK KUAFÖRLÜĞÜ DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL BAKIM (*)

7


KOZMETİK

3


MESLEKİ RESİM

2


TEMEL ANATOMİ VE FİZYOLOJİ

2


DAL
DERSLERİ
CİLT BAKIM TEKNİKLERİ (*)


12
16
İLERİ MAKYAJ (*)
VÜCUT BAKIMI
TEMEL MAKYAJ
EPİLASYON
DEPİLASYON
EL AYAK BAKIMI
TEMEL BESLENME
DİKSİYON
KADIN SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE RENKLENDİRME (*)
KADIN SAÇ KESİM TEKNİKLERİ (*)
ERKEK SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE RENKLENDİRME (*)
ERKEK SAÇ KESİM TEKNİKLERİ (*)
SAKAL BIYIK TIRAŞI
MESLEKİ YABANCI DİL(GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ)
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
16
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve işbirliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
9
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Cilt Bakımı ve Makyaj
10
Temel Bakım
Temel Bakım
11
Cilt Bakım Teknikleri
Cilt Bakım Teknikleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
İleri Makyaj
Kadın Kuaförlüğü
10
Temel Bakım
Temel Bakım
11
Kadın Saç Şekillendirme ve Renklendirme
Kadın Saç Şekillendirme ve Renklendirme
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Kadın Saç Kesim Teknikleri
Erkek Kuaförlüğü
10
Temel Bakım
Temel Bakım
11
Erkek Saç Şekillendirme ve Renklendirme
Erkek Saç Şekillendirme ve Renklendirme
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Erkek Saç Kesim Teknikleri
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kişisel hijyen, salon hazırlığı/hijyeni, müşteri karşılama/uğurlama, satış hizmetleri, cilt ve saç bakım hizmetlerini sunar.
• Kozmetik ürünleri vücuda uygunluk, kalite ve ekonomiklik ilkesine göre tedarik eder.
• Temel çizim ve renklendirme tekniklerini kullanarak mesleki resim uygulamaları yapar.
• İskelet, kasların ve vücut sistemlerinin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Cilt Bakımı ve Makyaj Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bakım teknikleri ile cilt bakımı yapar.
• Tekniğine uygun ileri makyaj uygulamaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini, müşteri mahremiyetini ve hijyen kurallarını dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde vücut bakımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak masaj tekniklerine uygun bir şekilde temel vücut masajı ve aromaterapi masajı uygular.
• Makyaj uygulama tekniklerini kullanarak temel düzeyde makyaj uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cilt türüne ve kılın yapısına uygun bir şekilde epilasyon uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alternatif yöntemler ve kozmetik ürünlerle depilasyon uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde el ayak bakımı yapar.
• Besin öğelerini, besin gruplarını ve sağlıklı beslenmeyi ayırt eder.
• Türkçeyi doğru, akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşur.
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri ile ilgili mesleki terimleri yabancı dilde ifade eder.
Kadın Kuaförlüğü Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın müşterinin isteklerine ve tekniğe uygun bir şekilde saç şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın müşterinin isteklerine ve tekniğe uygun bir şekilde saç renklendirir.
11
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe uygun bir şekilde kadınlarda farklı teknik ve şekillerde saç kesimi yapar.
• Makyaj uygulama tekniklerini kullanarak temel düzeyde makyaj uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alternatif yöntemler ve kozmetik ürünlerle depilasyon uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde el ayak bakımı yapar.
• Besin öğelerini, besin gruplarını ve sağlıklı beslenmeyi ayırt eder.
• Türkçeyi doğru, akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşur.
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri ile ilgili mesleki terimleri yabancı dilde ifade eder.
Erkek Kuaförlüğü Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak müşterinin isteklerine ve tekniğe uygun bir şekilde saç şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak müşterinin isteklerine ve tekniğe uygun bir şekilde saç renklendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak müşterinin isteklerine ve tekniğe uygun bir şekilde saç kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak müşterinin istekleri ile tekniğe göre sakal bıyık tıraşı ve şekillendirmesi yapar.
• Makyaj uygulama tekniklerini kullanarak temel düzeyde makyaj uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alternatif yöntemler ve kozmetik ürünlerle depilasyon uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde el ayak bakımı yapar.
• Besin öğelerini, besin gruplarını ve sağlıklı beslenmeyi ayırt eder.
• Türkçeyi doğru, akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşur.
• Güzellik ve saç bakım hizmetleri ile ilgili mesleki terimleri yabancı dilde ifade eder.
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde; Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve / veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanındaki dallarla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
12
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
13
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
TEMEL BAKIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kişisel hijyen, salon hazırlığı/hijyeni, müşteri karşılama/uğurlama, satış hizmetleri, cilt ve saç bakım hizmetlerini sunmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7
14
Kazanım 1: Hijyen kurallarını ve kıyafetin işe uygunluğunu dikkate alarak iş öncesi kişisel hazırlığını yapar.
Modül Adı: Kişisel Hijyen
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına uyarak kişisel bakım yapar.
• Yapacağı işe uygun iş kıyafetleri giyer.
• Hizmet sunarken fiziksel sağlığını korumak için vücut mekaniğine uygun hareket eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak salon hazırlığı yaparak hijyeni sağlar.
Modül Adı: Salon Hazırlığı ve Hijyeni
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına uyarak salon hijyenini sağlar.
• Çalışma ortamındaki araç gereç ve malzemeyi kullanıma hazır hâle getirir.
• Kuaför salonunu temizliği ve araç gereçleri ile kullanıma hazır hâle getirir.
• Cilt bakımı salonunu, temizliği ve araç gereçleri ile kullanıma hazır hâle getirir.
• Makyaj odasını, temizliği ve araç gereçleri ile makyaj uygulamaları için hazır hâle getirir.
Kazanım 3: Nezaket kurallarına uygun olarak müşteriyi karşılar ve uğurlar.
Modül Adı: Müşteri Karşılama ve Uğurlama
Modülün Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Güler yüzle müşteriyi karşılar.
• Nezaket kurallarına dikkat ederek müşteriyi uğurlar.
Kazanım 4: Tüketici hakları mevzuatına uygun olarak satış hizmetlerini yürütür.
Modül Adı: Satış Hizmetleri
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müşteri özelliklerini belirler.
• Tüketici hakları mevzuatına uygun olarak satış hazırlığı yapar.
• Satış tekniklerini kullanarak ürün satışı yapar.
Kazanım 5: Tekniğe uygun olarak olarak cilt analizi yapar.
Modül Adı: Cilt Analizi
Modülün Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cilt tipini belirlemek için tekniğe uygun olarak cilt yapısını analiz eder.
• Sağlık kurallarına uygun olarak cilt kozmetiklerinin alerji testini yapar.
• Kişisel hijyenine dikkat ederek muhtemel cilt problemlerini tespit eder.
Kazanım 6: Masaj öncesi planlama ve hazırlık işlemlerini yapar.
Kazanım 7: Masaj tekniklerini uygulayarak klasik masaj yapar.
Modül Adı: Klasik Masaj Teknikleri
15
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kişinin özelliği ve isteğine göre masaj planlar.
• Yapılacak masajın özelliğine uygun olarak masaj odasını hazırlar.
• Müşteriyi yapılacak işleme uygun şekilde hazırlar.
• Uygulayacağı masaj öncesi kişisel hazırlıklarını yapar.
• Masaj için uygun ürün seçer.
• Tekniğine uygun olarak eflöraj uygular.
• Tekniğine uygun olarak friksiyon uygular.
• Tekniğine uygun olarak petrisaj uygular.
• Tekniğine uygun olarak presyon uygular.
• Tekniğine uygun olarak perküsyon uygular.
• Tekniğine uygun olarak vibrasyon uygular.
Kazanım 8: Tekniğe uygun olarak dekolte ve yüze masaj uygular.
Modül Adı: Dekolte ve Yüz Masajı
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun olarak dekolte ve yüze temizleme masajı uygular.
• Tekniğine uygun olarak dekolte ve yüze bakım masajı uygular.
Kazanım 9: Tekniğine uygun olarak saç ve saçlı deri analizi yapar.
Modül Adı: Saç ve Saçlı Deri Analizi
Modülün Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Saç tipini belirlemek için tekniğine uygun olarak saç ve saçlı derinin yapısını analiz eder.
• Hijyen kurallarına dikkat ederek saç kozmetiklerinin alerji testi yapar.
• Kişisel hijyenine dikkat ederek olası saçlı deri hastalıklarını tespit eder.
Kazanım 10: Bakım ve temizleme kurallarına uygun olarak saçlı deriye masaj ve bakım uygular.
Modül Adı: Saçlı Deriye Masaj ve Bakım
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bakım kurallarına uygun olarak saçlı deriye bakım masajı uygular.
• Temizleme kurallarına uygun olarak saçlı deriye temizleme masajı uygular.
Kazanım 11: Tekniğe uygun olarak saçları yıkar ve ayırır.
Modül Adı: Saçları Yıkama ve Ayırma
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kuaförlük mesleğinin gelişimini açıklar.
• Hijyen kurallarına uyarak saçları yıkar.
• Saçları tekniğe olarak uygun olarak ayırır.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fön tekniklerini kullanarak saçlara fön uygular.
Modül Adı: Fön
16
Modülün Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Saçlara tekniğine uygun olarak düz fön uygular.
• Saçlara tekniğine uygun olarak dalgalı fön uygular.
• Saçlara tekniğine uygun olarak düz ve karışık fön uygular.
• Saçlara tekniğine uygun olarak kırık fön uygular.
KOZMETİK DERSİ
Bu derste öğrenciye; kozmetikleri tanıma, cilt bakım, saç bakım, vücut bakım, makyaj ve el ayak bakımı kozmetiklerini tedarik etmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Ürünlerin özelliklerine göre kozmetikleri test eder.
Modül Adı: Kozmetikleri Tanıma
Modülün Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kozmetikleri özelliklerine göre sınıflandırır.
• Emülsiyonların özellikleri ve etkilerini test eder.
• Kozmetik ürünlerde kullanılan ham maddeleri ayırt eder.
Kazanım 2: Cilt bakım kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak tedarik eder.
Modül Adı: Cilt Bakım Kozmetikleri
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları:
• Cilt temizleme kozmetiklerini kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Cilt peelinglerini kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Cilt sıkılaştırıcı kozmetikleri kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Cilt maskelerini kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Cilt nemlendirici kozmetikleri kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Özel bakım kozmetiklerini kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Tıraş kozmetiklerini kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
Kazanım 3: Saç bakım kozmetiklerini ihtiyaca, kaliteye ve ekonomiklik ilkelerine uygun tedarik eder.
Modül Adı: Saç Bakım Kozmetikleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Saç temizleyici kozmetiklerini kaliteye ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik eder.
• Saçın görünüşünü düzelten kozmetikleri kaliteye ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik eder.
• Saça kalıcı dalga veren kozmetikleri kaliteye ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik eder.
• Saç boyalarını ve saç rengini açıcı kozmetikleri kaliteye ve ekonomiklik ilkesine uygun tedarik eder.
Kazanım 4: Vücut bakım kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak tedarik eder.
Modül Adı: Vücut Bakım Kozmetikleri
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
17
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sabun çeşitlerini ihtiyaca göre tedarik eder.
• Banyo kozmetiklerini ihtiyaca göre tedarik eder.
• Vücut deodorantlarını ihtiyaç ve müşteri isteklerine uygun olarak tedarik eder.
• Parfümleri ihtiyaç ve müşteri isteklerine uygun olarak tedarik eder.
• Kıl dökücü kozmetikleri kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Vücut kremlerini ihtiyaç ve müşteri isteklerine uygun olarak tedarik eder.
• Güneş kozmetiklerini ihtiyaç ve müşteri isteklerine uygun olarak tedarik eder.
Kazanım 5: Makyaj kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak tedarik eder.
Modül Adı: Makyaj Kozmetikleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fondötenleri kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Yüz pudralarını kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Allıkları kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Göz makyajı kozmetiklerini kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Dudak boyalarını kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Özel makyaj kozmetiklerini kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
Kazanım 6: El ve ayak bakımı kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak tedarik eder.
Modül Adı: El ve Ayak Bakımı Kozmetikleri
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tırnak ve tırnak çevresine uygulanan kozmetikleri kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• El kremleri ve losyonları kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
• Ayak kozmetikleri kalite ve ekonomiklik ilkesine uygun olarak tedarik eder.
MESLEKİ RESİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; nokta-çizgi ile yüzey düzenleme, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, renk bilgisi ile yüzey düzenlemeleri oluşturma, yüz ve saç şekilleri çizerek düzeltme tekniklerini uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Temel çizim ve renklendirme teknikleri ile yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Temel Çizim ve Renklendirme
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Noktayı kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Çizgiyi kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Nokta ve çizgiyi birlikte kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Işığa dikkat ederek açık-koyu ile geometrik formları hacimlendirir.
• Açık-koyu ile hacim verilen geometrik formlardan yüzey düzenlemesi yapar.
• Doğru renk tonlarını doğru yerlerde kullanarak renk çemberi yapar.
• Renk kontrastlıkları ile ilgili yüzey düzenlemeleri yapar.
18
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 2: Yüz ve saç şekilleri çizerek düzeltme tekniklerini uygular.
Modül Adı: Yüz ve Saç Şekilleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüz şekilleri çizerek düzeltme teknikleri uygular.
• Göz şekilleri çizerek düzeltme teknikleri uygular.
• Dudak şekilleri çizerek düzeltme teknikleri uygular.
• Kaş şekilleri çizerek düzeltme teknikleri uygular.
• Çene şekilleri çizerek düzeltme teknikleri uygular.
• Burun şekilleri çizerek düzeltme teknikleri uygular.
• Değişik yüz şekillerine uygun saç şekilleri belirler.
TEMEL ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iskelet, kas ve vücut sistemlerinin yapı ve işlevlerini ayırt etmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İskelet ve kasların yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: İskelet ve Kasların Yapı ve İşlevleri
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İskelet yapıyı ayırt eder.
• Kasların yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Kazanım 2: Vücut sistemlerinin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Vücut Sistemlerinin Yapı ve İşlevleri
Modülün Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Duyu organlarının yapı ve işlevlerini ayırt eder.
• Dolaşım sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
• Solunum sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
• Sindirim sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
• Sinir sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
• Boşaltım sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
• Ürogenital sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
• Endokrin sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
DAL DERSLERİ
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında yer alan dallara özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
19
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
CİLT BAKIMI VE MAKYAJ DALI DERSLERİ
CİLT BAKIM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cilt temizliği, bakımı ve özel cilt bakımı tekniklerini uygulama, derma-roller ve lazer uygulamalarında sağlık personeline yardımcı olma ile bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Tekniğine uygun olarak cilt temizliği ve temel cilt bakımı yapar.
Modül Adı: Cilt Temizliği ve Bakımı
Modülün Süresi: 80/74 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cilt türüne uygun ürün ve cihazı seçer.
• Hijyen kurallarına dikkat ederek normal ve karma ciltlerin temizliğini ve bakımını yapar.
• Hijyen kurallarına dikkat ederek kuru ve hassas ciltlerin temizliğini ve bakımını yapar.
• Hijyen kurallarına dikkat ederek yağlı ve akneli ciltlerin temizliğini ve bakımını yapar.
• Hijyen kurallarına dikkat ederek olgun cildin temizliğini ve bakımını yapar.
• Hijyen kurallarına dikkat ederek cilt tipine uygun kür bakımını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun olarak özel cilt bakımı teknikleri ile cilt bakımı yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 0.5 mm iğne ucu ile tekniğine uygun derma-roller uygulaması yapar.
Modül Adı: Özel Cilt Bakımı Teknikleri
Modülün Süresi: 80/70 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İyontoforez cihazı ile cilde tekniğe uygun olarak bakım uygular.
• Lifting cihazı ile cilde, tekniğe uygun olarak bakım uygular.
• Oksijen ile cilde, tekniğe uygun olarak bakım uygular.
• Ultrasonik peeling cihazı ile cilde tekniğe uygun olarak bakım uygular.
• 0.5 mm iğne uçlu derma-roller aleti ile cilde tekniğine uygun olarak bakım uygular.
İLERİ MAKYAJ DERSİ
Bu derste öğrenciye; tekniğine uygun olarak ileri makyaj uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
20
Kazanım 1: Tekniğe uygun olarak yüz ve vücut boyama uygulamaları yapar.
Modül Adı: Yüz ve Vücut Boyama
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına dikkat ederek çocuklarda yüz boyar.
• Hijyen kurallarına dikkat ederek çocuklarda vücut boyar.
• Vücut makyajı tekniğine uygun olarak geleneksel yöntemlerle vücut boyar.
• Vücut boyama tekniğine dikkat ederek airbrush ile vücut boyar.
Kazanım 2: Tekniğine uygun sakal, bıyık ve peruk uygular.
Modül Adı: Sakal, Bıyık ve Peruk
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına dikkat ederek hazır sakal, bıyık ve peruk uygular.
• Tekniğine uygun olarak krepler ile sakal bıyık uygular.
Kazanım 3: Örnek modele uygun olarak ırk ve ülke makyajlarını uygular.
Modül Adı: Irk ve Ülke Makyajları
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun olarak Mısır makyajı uygular.
• Tekniğine uygun olarak Hint makyajı uygular.
• Tekniğine uygun olarak İspanyol makyajı uygular.
• Tekniğine uygun olarak Arap makyajı uygular.
• Tekniğine uygun olarak Zenci makyajı uygular.
• Tekniğine uygun olarak Kızılderili makyajı uygular.
Kazanım 4: Gerçeğe uygun olarak yaşlandırma makyajı uygular.
Modül Adı: Yaşlandırma Makyajı
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun olarak gölgelendirme ve aydınlatma yardımı ile yaşlandırma makyajı uygular.
• Tekniğine göre lateks yardımı ile yaşlandırma makyajı uygular.
Kazanım 5: Tekniğine uygun olarak cilt kusurlarını canlandırıcı makyaj uygular.
Modül Adı: Cilt Kusurlarını Canlandırıcı Makyaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun olarak zonalı deri makyajı uygular.
• Tekniğine uygun olarak şark çıbanlı deri makyajı uygular.
• Tekniğine uygun olarak olarak et beni makyajı uygular.
• Tekniğine uygun olarak siğil makyajı uygular.
• Tekniğine uygun olarak uçuk makyajı uygular.
21
Kazanım 6: Tekniğine uygun olarak objektif makyajı uygular.
Modül Adı: Objektif Makyajı
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun olarak sinema, TV ve kamera makyajı uygular.
• Tekniğine uygun olarak fotoğraf makyajı uygular.
• Tekniğine uygun olarak podyum ve defile makyajı uygular.
Kazanım 7: Tekniğine uygun olarak kalıcı makyaj uygular.
Modül Adı: Kalıcı Makyaj Uygulaması
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına dikkat ederek kalıcı makyaja ön hazırlık yapar.
• Tekniğine uygun kalıcı makyaj uygulaması yapar.
Kazanım 8: Hijyen kuralları ve tekniğine uygun olarak dövme uygular.
Modül Adı: Dövme Uygulaması
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına uyarak dövme için ön hazırlık yapar.
• Tekniğine uygun dövme uygular.
VÜCUT BAKIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak, vücut bakımı ve masaj yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: Doğru ölçüm ve değerlendirme kriterlerine uygun olarak vücut analizi yapar.
Modül Adı: Vücut Analizi
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Etik kurallara uygun davranarak vücut ölçümleri yapar.
• Doğru ölçümlerle obeziteyi tespit eder.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak doğru ölçüm ve değerlendirme kriterlerine göre selülitli vücut bölgelerini tedavi eder.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak değerlendirme kriterlerine uygun olarak deri çatlaklarını tedavi eder.
Kazanım 2: Müşteri mahremiyetini ve hijyen kurallarını dikkate alarak cilde zarar vermeden doğal ve kozmetik ürünlerle vücut bakımı uygular.
Modül Adı: Doğal ve Kozmetik Ürünlerle Vücut Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak cilde zarar vermeden peeling ile vücut bakımı yapar.
22
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak uygun sıcaklık ve sürede parafin ile vücut bakımı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak cilde zarar vermeden yosun ile vücut bakımı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak cilde zarar vermeden kil ile vücut bakımı uygular.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini, müşteri mahremiyetini ve hijyen kurallarını dikkate alarak elektrik akım sistemleriyle vücut bakımı yapar.
Modül Adı: Elektrik Akım Sistemleri ile Vücut Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak elektro stimüle cihazlar ile vücut bakımı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak elektro lifting ile vücut bakımı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate akarak iyontoforez cihazı ile vücut bakımı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak ultrasound ile vücut bakımı uygular.
• Müşteri mahremiyetini ve hijyen kurallarını dikkate alarak kavitasyon ile vücut bakımı uygular.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini, hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun vakum ve basınçlı cihazlarla vücut bakımı yapar.
Modül Adı: Vakum ve Basınçlı Cihazlarla Vücut Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun olarak vakum ile vücut bakımı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun olarak basınç ile vücut bakımı uygular.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini, müşteri mahremiyetini ve hijyen kurallarını dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde ısı sistemleri ile vücut bakımı uygular.
Modül Adı: Isı Sistemleri ile Vücut Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 4015 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine bir şekilde radyo frekans ile vücut bakımı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde İnfaruj ile vücut bakımı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak ısı battaniyesi ile vücut bakımı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak bronzlaştırma işlemi uygular.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini, müşteri mahremiyetini ve hijyen kurallarını dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde oksijen ve ozon ile vücut bakımı uygular.
Modül Adı: Oksijen ve Ozon ile Vücut Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
23
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde oksijen ile vücut bakımı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde ozon ile vücut bakımı uygular.
Kazanım 7: Mezoterapi, karboksiterapi, lipoliz ve lazer ile vücut bakımı uygulamalarını açıklar.
Modül Adı: Özel Vücut Bakım Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mezoterapi ile vücut bakımı uygulamasını açıklar.
• Karboksiterapi ile vücut bakımı uygulamasını açıklar.
• Lipoliz ile vücut bakımı uygulamasını açıklar.
• Lazer ile vücut bakımı uygulamasını açıklar.
Kazanım 8: Masaj tekniklerine uygun olarak temel vücut masajı uygular.
Modül Adı: Temel Vücut Masajı
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde ayak masajı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde bacak masajı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde kalça masajı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde sırt masajı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde kol masajı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde el masajı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde karın masajı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde göğüs masajı uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde boyun masajı uygular
Kazanım 9: Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde aromaterapi masajı uygular.
Modül Adı: Aromaterapi Masajı
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aromaterapi ile ilgili temel kavramları ayırt eder.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetini dikkate alarak tekniğine uygun bir şekilde aromaterapi masajı uygular.
24
TEMEL MAKYAJ DERSİ
Bu derste öğrenciye; temel düzeyde makyaj yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Temel makyaj ilkelerini açıklar.
Modül Adı: Temel Makyaj İlkeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüz anatomisini oval yüz anatomisine göre karşılaştırır.
• Makyaj için renkleri doğru oluşturmayı açıklar.
• Işık ve makyaj ilişkisini kompozisyona uygun olarak açıklar.
Kazanım 2: Kaş ve kirpikleri hijyen kurallarına ve tekniğine uygun şekillendirir.
Modül Adı: Kaş ve Kirpik Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kaş şekillendirme yöntemleri ile kaşları şekillendirir.
• Kaş ve kirpikleri tekniğe uygun boyar.
Kazanım 3: Makyaj uygulama tekniklerine uygun olarak standart makyaj yapar.
Modül Adı: Standart Makyaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun baz makyajı yapar.
• Tekniğine uygun dekolte makyajı yapar.
• Tekniğine uygun göz makyajı yapar.
• Tekniğine uygun olarak yanaklara allık uygular.
• Tekniğine uygun olarak dudaklara dudak kalemi ve ruj uygular.
• Cilt özelliklerini dikkate alarak makyaj sabitleyici kozmetik ürünü uygular.
• Cilde zarar vermeden makyajı temizler.
Kazanım 4: Makyaj uygulama tekniklerine göre makyaj çeşitlerini uygular.
Modül Adı: Makyaj Çeşitleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/46 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun doğal güzellik makyajı uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun düzeltici makyaj uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun kamuflaj makyajı uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun özel gün makyajı uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun olgun makyajı uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun porselen makyaj uygular.
25
EPİLASYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek epilasyon uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek cilt türüne ve kıl yapısına uygun bir şekilde elektrik akımları ile epilasyon uygular.
Modül Adı: Elektrik Akımları İle Epilasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cilt türüne ve kıl yapısına uygun olarak epilasyon yapılacak bölgeyi ve uygulayacağı tekniği belirler.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun jelli epilasyon uygular.
• Hijyen kurallarını ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun ampullü epilasyon uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun iğneli epilasyon uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe uygun bir şekilde ışıklı epilasyon uygular.
Modül Adı: Işıklı Epilasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun foto epilasyon yapar.
• Lazer ile epilasyon uygulamasını açıklar.
DEPİLASYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek alternatif yöntemler ve kozmetik ürünlerle depilasyon uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek alternatif yöntemlerle tekniğine uygun depilasyon uygular.
Modül Adı: Alternatif Yöntemlerle Depilasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde jiletle depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde cımbızla depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde iple depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde depilatörle depilasyon uygular.
26
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek kozmetik ürünlerle tekniğine uygun depilasyon uygular.
Modül Adı: Kozmetik Ürünlerle Depilasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde bitkisel yöntemlerle depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde tüy dökücü ürünlerle depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde ağda ile depilasyon uygular.
EL AYAK BAKIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak manikür-pedikür, kozmetik ürünlerle el ayak bakımı, tırnak süslemesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun bir şekilde manikür-pedikür uygular.
Modül Adı: Manikür-Pedikür
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak manikür uygular.
• Hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak pedikür uygular.
• Hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak takma tırnak takar.
• Hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak protez tırnak uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun bir şekilde doğal ve kozmetik ürünlerle el ayak bakımı uygular.
Modül Adı: Doğal ve Kozmetik Ürünlerle El Ayak Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak doğal ürünlerle el ve ayak bakımı yapar.
• Hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak kozmetik ürünlerle el ve ayak bakımı yapar.
Kazanım 3: Model tırnaklara ve tekniğe uygun olarak tırnak süslemesi yapar.
Modül Adı: Tırnak Süsleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Model tırnaklara uygun desenler çizerek tırnakları süsler.
• Tırnakları tekniğe uygun çıkartma ve yapıştırmalarla süsler.
• Tırnakları tekniğe uygun değişik süs ve objelerle süsler.
• Tırnakları tekniğe uygun kalıcı oje ile süsler.
27
TEMEL BESLENME DERSİ
Bu derste öğrenciye; besin öğeleri, grupları ve sağlıklı beslenme kuralları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ve gruplarını ayırt eder.
Modül Adı: Besin Ögeleri ve Besin Grupları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Besin ögelerinin sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ayırt eder.
• Besin gruplarının sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin gruplarını ayırt eder.
Kazanım 2: Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda sağlıklı beslenmeyi ayırt eder.
Modül Adı: Sağlıklı Beslenme Kuralları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağlıklı beslenme kurallarını açıklar.
• Metabolizma, beslenme ve diyet arasındaki ilişkiyi ayırt eder.
DİKSİYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; Türkçeyi etkili konuşma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Sesleri ve kelimeleri doğru telaffuz ederek güzel konuşma yapar.
Modül Adı: Güzel Konuşma
Modülün Önerilen Süresi:40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sesleri telaffuz yöntemlerine göre seslendirir.
• Kelimeleri telaffuz yöntemlerine göre seslendirir.
Kazanım 2: Beden dilini kullanarak topluluk karşısında ve bulunduğu ortamlarda hitabet kurallarına uygun anlatım yapar.
Modül Adı: Beden Dili ve Hitabet
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Anlatım yöntemlerine uygun olarak anlatım yapar.
• Beden dilini iletişimde etkili ve doğru kullanır.
• Hitabet kuralları doğrultusunda konuşma yapar.
Kazanım 3: Anlatılacak konunun amacına uygun planlama ve sunum yapar.
Modül Adı: Sunum
Modülün Önerilen Süresi:40/24 ders saati
28
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sunu konusunun amacına uygun sunum planı hazırlar.
• Amaca uygun etkili sunum yapar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ)
Bu derste öğrenciye; güzellik ve saç bakım hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Kuaförlük hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Kuaförlük Hizmetleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kuaförlük hizmetleri ile ilgili temel kavramları yabancı dilde kullanır.
• Kuaförlük hizmetlerinde gerçekleştirilen işlemler ve kullanılan araç gereçlerle ilgili mesleki yabancı dili kullanır.
Kazanım 2: Cilt bakımı ve makyaj hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Cilt Bakımı ve Makyaj Hizmetleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cilt bakımı ve makyaj hizmetleri ile ilgili temel kavramları yabancı dilde kullanır.
• Cilt bakımı ve makyaj hizmetlerinde gerçekleştirilen işlemler ve kullanılan araç gereçlerle ilgili mesleki yabancı dili kullanır.
KADIN KUAFÖRLÜĞÜ DALI DERSLERİ
KADIN SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE RENKLENDİRME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın saçlarını şekillendirme ve renklendirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 10
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, tekniğine ve müşterinin isteğine göre kadın saçlarına geçici şekil verir.
Modül Adı: Kadın Saçına Geçici Şekil Verme
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve müşterinin isteğine uygun bir şekilde saçlara maşa uygular.
• Tekniğine ve müşterinin isteğine uygun bir şekilde saçlara vak uygular.
• Tekniğine ve müşterinin isteğine uygun bir şekilde saçlara rasta uygular.
• Tekniğine ve müşterinin isteğine uygun bir şekilde saçlara papiyot uygular.
• Tekniğine ve müşterinin isteğine uygun bir şekilde saçlara mizampli uygular.
• Tekniğine ve müşterinin isteğine uygun bir şekilde saçlara düzleştirici ile şekil verir.
• Tekniğine ve müşterinin isteğine uygun bir şekilde saçlara örgü uygular.
29
Kazanım 2: Tekniğine ve müşterinin isteğine göre saça özel şekil verir.
Modül Adı: Özel Saç Şekillendirme
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun olarak saçlara topuz uygulaması yapar.
• Tekniğine uygun olarak saçlara gelin başı uygulaması yapar.
• Tekniğine uygun olarak şov saçı uygulaması yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde saçlara zarar vermeden kalıcı şekil verir.
Modül Adı: Saçları Kalıcı Şekillendirme
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun bir şekilde saçlara zarar vermeden permanant uygular.
• Tekniğine uygun bir şekilde saçlara zarar vermeden defrize uygulaması yapar.
• Tekniğine uygun bir şekilde saçlara zarar vermeden brezilya fönü uygular.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun bir şekilde cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saçlara boya uygular.
Modül Adı: Saç Boyama
Modülün Süresi: 80/65 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Saç boyama ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Saç boyamada renk bilgisini açıklar.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça ilk boyayı uygular.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça dip boya uygular.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden beyaz saçları boyar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun bir şekilde cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saçların rengini açar.
Modül Adı: Saç Rengini Açma
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saçın rengini toz açıcı ile açar.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saçın rengini krem ve yağ açıcılar ile açar.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saçın rengini silici ürünlerle açar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun bir şekilde cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saçlara röfle uygular.
Modül Adı: Röfle
Modülün Süresi: 80/55 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça bone ile röfle uygular.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça paket ile röfle uygular.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça balyaj uygular.
• Tekniğine uygun olarak saça krepe ile balyaj uygular.
30
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun bir şekilde tekniğine ve müşterinin isteğine uygun olarak saç ekleme işlemini uygular.
Modül Adı: Saç Ekleme
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve müşterinin isteğine uygun olarak takma saç takar.
• Tekniğine ve müşterinin isteğine uygun olarak saça kaynak, boncuk, keratin uygular.
KADIN SAÇ KESİM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak saç kesiminin temelleri ve kadın saç kesim teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: Saç kesiminin temel kavramlarını ayırt eder.
Modül Adı: Saç Kesim Temelleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Saç kesimi uygulamasının temel kavramlarını açıklar.
• İstenilen kesim modeline uygun olarak müşteriyi ve araç gereçleri saç kesimi için hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde saça düz kesim uygular.
Modül Adı: Düz Kesim
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğe uygun bir şekilde saça uzun düz kesim uygular.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça kısa düz kesim uygular.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça yatay küt kesim uygular.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça öne doğru uzayan küt kesim uygular.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde saça katlı kesim uygular.
Modül Adı: Katlı Kesim
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğe uygun bir şekilde saça uzayan katlı kesim uygular.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça eşit katlı kesim uygular.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı tekniklerle özel saç kesimi uygular.
Modül Adı: Özel Saç Kesimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/70 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğe uygun bir şekilde saçı dıştan ve içten inceltir.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça çentik uygulaması yapar.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça point uygulaması yapar.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça genişlik ve hacim kazandıran inceltme yapar.
31
• Tekniğe uygun bir şekilde saça makas kaydırma uygulamasını yapar.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça klasik ustura ile inceltir.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça kombinasyon saç kesimi yapar.
TEMEL MAKYAJ DERSİ
Bu derste öğrenciye; temel düzeyde makyaj yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Temel makyaj ilkelerini açıklar.
Modül Adı: Temel Makyaj İlkeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüz anatomisini oval yüz anatomisine göre karşılaştırır.
• Makyaj için renkleri doğru oluşturmayı açıklar.
• Işık ve makyaj ilişkisini kompozisyona uygun olarak açıklar.
Kazanım 2: Kaş ve kirpikleri hijyen kurallarına ve tekniğine uygun şekillendirir.
Modül Adı: Kaş ve Kirpik Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kaş şekillendirme yöntemleri ile kaşları şekillendirir.
• Kaş ve kirpikleri tekniğe uygun boyar.
Kazanım 3: Makyaj uygulama tekniğine uygun olarak standart makyaj yapar.
Modül Adı: Standart Makyaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun baz makyajı yapar.
• Tekniğine uygun dekolte makyajı yapar.
• Tekniğine uygun göz makyajı yapar.
• Tekniğine uygun olarak yanaklara allık uygular.
• Tekniğine uygun olarak dudaklara dudak kalemi ve ruj uygular.
• Cilt özelliklerini dikkate alarak makyaj sabitleyici kozmetik ürünü uygular.
• Cilde zarar vermeden makyajı temizler.
Kazanım 4: Makyaj uygulama tekniklerine uygun olarak makyaj çeşitlerini uygular.
Modül Adı: Makyaj Çeşitleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/46 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun doğal güzellik makyajı uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun düzeltici makyaj uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun kamuflaj makyajı uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun özel gün makyajı uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun olgun makyajı uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun porselen makyaj uygular
32
DEPİLASYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek alternatif yöntemler ve kozmetik ürünlerle depilasyon uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek alternatif yöntemlerle tekniğine uygun depilasyon uygular.
Modül Adı: Alternatif Yöntemlerle Depilasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde jiletle depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde cımbızla depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde iple depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde depilatörle depilasyon uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek kozmetik ürünlerle tekniğine uygun depilasyon uygular.
Modül Adı: Kozmetik Ürünlerle Depilasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde bitkisel yöntemlerle depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde tüy dökücü ürünlerle depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde ağda ile depilasyon uygular.
EL AYAK BAKIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak manikür-pedikür, kozmetik ürünlerle el ayak bakımı, tırnak süslemesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun bir şekilde manikür-pedikür uygular.
Modül Adı: Manikür-Pedikür
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına tekniğine uygun olarak manikür uygular.
• Hijyen kurallarına tekniğine uygun olarak pedikür uygular.
• Hijyen kurallarına tekniğine uygun olarak takma tırnak takar.
• Hijyen kurallarına tekniğine uygun olarak protez tırnak uygular.
33
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun bir şekilde doğal ve kozmetik ürünlerle el ayak bakımı uygular.
Modül Adı: Doğal ve Kozmetik Ürünlerle El Ayak Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına tekniğine uygun olarak doğal ürünlerle el ve ayak bakımı yapar.
• Hijyen kurallarına tekniğine uygun olarak kozmetik ürünlerle el ve ayak bakımı yapar.
Kazanım 3: Model tırnaklara ve tekniğe uygun olarak tırnak süslemesi yapar.
Modül Adı: Tırnak Süsleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Model tırnaklara uygun desenler çizerek tırnakları süsler.
• Tırnakları tekniğe uygun çıkartma ve yapıştırmalarla süsler.
• Tırnakları tekniğe uygun değişik süs ve objelerle süsler.
• Tırnakları tekniğe uygun kalıcı oje ile süsler.
TEMEL BESLENME DERSİ
Bu derste öğrenciye; besin öğeleri, grupları ve sağlıklı beslenme kuralları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ve gruplarını ayırt eder.
Modül Adı: Besin Ögeleri ve Besin Grupları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Besin ögelerinin sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ayırt eder.
• Besin gruplarının sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin gruplarını ayırt eder.
Kazanım 2: Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda sağlıklı beslenmeyi ayırt eder.
Modül Adı: Sağlıklı Beslenme Kuralları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağlıklı beslenme kurallarını açıklar.
• Metabolizma, beslenme ve diyet arasındaki ilişkiyi ayırt eder.
DİKSİYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; Türkçeyi etkili konuşma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Sesleri ve kelimeleri doğru telaffuz ederek güzel konuşur.
Modül Adı: Güzel Konuşma
Modülün Önerilen Süresi:40/24 ders saati
34
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sesleri telaffuz yöntemlerine göre seslendirir.
• Kelimeleri telaffuz yöntemlerine göre seslendirir.
Kazanım 2: Beden dilini kullanarak topluluk karşısında ve bulunduğu ortamlarda hitabet kurallarına uygun anlatım yapar.
Modül Adı: Beden Dili ve Hitabet
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Anlatım yöntemlerine uygun olarak anlatım yapar.
• Beden dilini iletişimde etkili ve doğru kullanır.
• Hitabet kuralları doğrultusunda konuşma yapar
Kazanım 3: Anlatılacak konunun amacına uygun planlama ve sunum yapar.
Modül Adı: Sunum
Modülün Önerilen Süresi:40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sunu konusunun amacına uygun sunum planı hazırlar.
• Amaca uygun etkili sunum yapar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ)
Bu derste öğrenciye; güzellik ve saç bakım hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Kuaförlük hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Kuaförlük Hizmetleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kuaförlük hizmetleri ile ilgili temel kavramları yabancı dilde kullanır.
• Kuaförlük hizmetlerinde gerçekleştirilen işlemler ve kullanılan araç gereçlerle ilgili mesleki yabancı dili kullanır.
Kazanım 2: Cilt bakımı ve makyaj hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Cilt Bakımı ve Makyaj Hizmetleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cilt bakımı ve makyaj hizmetleri ile ilgili temel kavramları yabancı dilde kullanır.
Cilt bakımı ve makyaj hizmetlerinde gerçekleştirilen işlemler ve kullanılan araç gereçlerle ilgili mesleki yabancı dili kullanır.
35
ERKEK KUAFÖRLÜĞÜ DALI DERSLERİ
ERKEK SAÇ ŞEKİLLENDİRME VE RENKLENDİRME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek saçlarını şekillendirme ve renklendirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine ve müşterinin isteğine göre erkek saçlarına geçici şekil verir.
Modül Adı: Erkek Saçlarına Geçici Şekil Verme
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve müşterinin isteğine uygun bir şekilde saçlara düzleştirici ile şekil verir.
• Tekniğine uygun olarak saça rasta uygular.
• Tekniğine uygun olarak şov saçı uygulaması yapar.
• Tekniğine uygun olarak saça düz örgü uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve tekniğine uygun bir şekilde saçlara zarar vermeden kalıcı şekil verir.
Modül Adı: Saçları Kalıcı Şekillendirme
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun bir şekilde saçlara zarar vermeden permanant uygular.
• Tekniğine uygun bir şekilde saçlara zarar vermeden defrize uygulaması yapar.
• Tekniğine uygun bir şekilde saçlara zarar vermeden brezilya fönü uygular.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saç sakal ve bıyığa boya uygular.
Modül Adı: Saç Sakal ve Bıyığı Boyama
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Saç boyama ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Saç boyamada renk bilgisini açıklar.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça ilk boyayı uygular.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça dip boya uygular.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden beyaz saçları boyar.
• Sakal ve bıyık boyama tekniğine göre sakal ve bıyığa boya uygular.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun bir şekilde cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saçın rengini açar.
Modül Adı: Saç Rengini Açma
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saçın rengini toz açıcı ile açar.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saçın rengini krem ve yağ açıcılar ile açar.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saçın rengini silici ürünlerle açar.
36
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun bir şekilde cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saçlara röfle uygular.
Modül Adı: Röfle
Modülün Süresi: 80/55 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça bone ile röfle uygular.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça paket ile röfle uygular.
• Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça balyaj uygular.
• Tekniğine uygun olarak saça krepe ile balyaj uygular.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun bir şekilde tekniğine ve müşterinin isteğine uygun olarak saç ekleme işlemini uygular.
Modül Adı: Saç Ekleme
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve müşterinin isteğine uygun takma saç takar.
• Tekniğine ve müşterinin isteğine uygun saça, kaynak, boncuk, keratin uygular.
ERKEK SAÇ KESİM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; saç kesiminin temelleri ve erkek saç kesim teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: Saç kesiminin temel kavramlarını ayırt eder.
Modül Adı: Saç Kesim Temelleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Saç kesimi uygulamasının temel kavramlarını açıklar.
• İstenilen kesim modeline uygun olarak müşteriyi ve araç gereçleri saç kesimi için hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe uygun bir şekilde saça düz kesim uygular.
Modül Adı: Düz Kesim
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğe uygun bir şekilde saça uzun düz kesim uygular.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça kısa düz kesim uygular.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça yatay küt kesim uygular.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça öne doğru uzayan küt kesim uygular.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe uygun bir şekilde saça katlı kesim uygular.
Modül Adı: Katlı Kesim
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğe uygun bir şekilde saça uzayan katlı kesim uygular.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça eşit katlı kesim uygular.
37
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe uygun bir şekilde saça farklı tekniklerle özel saç kesimi uygular.
Modül Adı: Özel Saç Kesimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/70 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğe uygun bir şekilde saçı dıştan ve içten inceltir.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça çentik uygulaması yapar.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça point uygulaması yapar.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça genişlik ve hacim kazandıran inceltme yapar.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça makas kaydırma uygulamasını yapar.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça klasik ustura ile inceltir.
• Tekniğe uygun bir şekilde saça kombinasyon saç kesimi yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğe uygun bir şekilde saç tıraşı yapar.
Modül Adı: Saç Tıraşı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğe uygun bir şekilde klasik saç tıraşı yapar.
• Tekniğe uygun bir şekilde değişik modellerde saç tıraşı yapar.
• Tekniğine uygun olarak baş bölgesi kıllarını temizler
SAKAL BIYIK TIRAŞI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sakal, bıyık tıraşı ve şekillendirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, müşterinin isteğine ve tekniğine uygun olarak sakal bıyık tıraşı yapar.
Modül Adı: Sakal Bıyık Tıraşı
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak sakal tıraşı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak bıyık tıraşı yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak müşterinin isteğine ve tekniğine göre sakal ve bıyığı şekillendirir.
Modül Adı: Sakal Bıyık Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, kişinin isteğine ve tekniğine uygun olarak sakal şekillendirme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, kişinin isteğine ve tekniğine uygun olarak bıyık şekillendirme yapar.
38
Kazanım 3: Tekniklerine uygun olarak erkeklerde sakal bıyık tıraşından sonra cilt temizliği ve bakımını yapar.
Modül Adı: Erkek Cilt Temizliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cilt bakım ürünleri ve cihazlarını açıklar.
• Sakal bıyık tıraşından sonra cilt temizliği ve bakımını yapar.
TEMEL MAKYAJ DERSİ
Bu derste öğrenciye; temel düzeyde makyaj yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Temel makyaj ilkelerini açıklar.
Modül Adı: Temel Makyaj İlkeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüz anatomisini oval yüz anatomisine göre karşılaştırır.
• Makyaj için renkleri doğru oluşturmayı açıklar.
• Işık ve makyaj ilişkisini kompozisyona uygun olarak açıklar.
Kazanım 2: Kaş ve kirpikleri hijyen kurallarına ve tekniğine uygun şekillendirir.
Modül Adı: Kaş ve Kirpik Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kaş şekillendirme yöntemleri ile kaşları şekillendirir.
• Kaş ve kirpikleri tekniğe uygun boyar.
Kazanım 3: Makyaj uygulama tekniklerine uygun standart makyaj yapar.
Modül Adı: Standart Makyaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun baz makyajı yapar.
• Tekniğine uygun dekolte makyajı yapar.
• Tekniğine uygun göz makyajı yapar.
• Tekniğine uygun olarak yanaklara allık uygular.
• Tekniğine uygun olarak dudaklara dudak kalemi ve ruj uygular.
• Cilt özelliklerini dikkate alarak makyaj sabitleyici kozmetik ürünü uygular.
• Cilde zarar vermeden makyajı temizler.
Kazanım 4: Makyaj uygulama tekniklerine uygun olarak makyaj çeşitlerini uygular.
Modül Adı: Makyaj Çeşitleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/46 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun olarak doğal güzellik makyajı uygular.
39
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun olarak düzeltici makyaj uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun olarak kamuflaj makyajı uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun olarak özel gün makyajı uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun olarak olgun makyajı uygular.
• Tekniğine ve hijyen kurallarına uygun olarak porselen makyaj uygular
DEPİLASYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek alternatif yöntemler ve kozmetik ürünlerle depilasyon uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek alternatif yöntemlerle tekniğine uygun depilasyon uygular.
Modül Adı: Alternatif Yöntemlerle Depilasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde jiletle depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde cımbızla depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde iple depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde depilatörle depilasyon uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek kozmetik ürünlerle tekniğine uygun depilasyon uygular.
Modül Adı: Kozmetik Ürünlerle Depilasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde bitkisel yöntemlerle depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde tüy dökücü ürünlerle depilasyon uygular.
• Hijyen kurallarına ve müşteri mahremiyetine dikkat ederek tekniğine uygun bir şekilde ağda ile depilasyon uygular.
EL AYAK BAKIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak manikür-pedikür, kozmetik ürünlerle el ayak bakımı, tırnak süslemesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak manikür-pedikür uygular.
Modül Adı: Manikür-Pedikür
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
40
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak manikür uygular.
• Hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak pedikür uygular.
• Hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak takma tırnak takar.
• Hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak protez tırnak uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve tekniğine uygun bir şekilde doğal ve kozmetik ürünlerle el ayak bakımı uygular.
Modül Adı: Doğal ve Kozmetik Ürünlerle El Ayak Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak doğal ürünlerle el ve ayak bakımı yapar.
• Hijyen kurallarına ve tekniğine uygun olarak kozmetik ürünlerle el ve ayak bakımı yapar.
Kazanım 3: Model tırnaklara ve tekniğe uygun olarak tırnak süslemesi yapar.
Modül Adı: Tırnak Süsleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Model tırnaklara uygun desenler çizerek tırnakları süsler.
• Tırnakları tekniğe uygun çıkartma ve yapıştırmalarla süsler.
• Tırnakları tekniğe uygun değişik süs ve objelerle süsler.
• Tırnakları tekniğe uygun kalıcı oje ile süsler.
TEMEL BESLENME DERSİ
Bu derste öğrenciye; besin öğeleri, grupları ve sağlıklı beslenme kuralları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ve gruplarını ayırt eder.
Modül Adı: Besin Ögeleri ve Besin Grupları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Besin ögelerinin sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ayırt eder.
• Besin gruplarının sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin gruplarını ayırt eder.
Kazanım 2: Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda sağlıklı beslenmeyi ayırt eder.
Modül Adı: Sağlıklı Beslenme Kuralları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağlıklı beslenme kurallarını açıklar.
• Metabolizma, beslenme ve diyet arasındaki ilişkiyi ayırt eder.
41
DİKSİYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; Türkçeyi etkili konuşma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Sesleri ve kelimeleri doğru telaffuz ederek güzel konuşur.
Modül Adı: Güzel Konuşma
Modülün Önerilen Süresi:40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sesleri telaffuz yöntemlerine göre seslendirir.
• Kelimeleri telaffuz yöntemlerine göre seslendirir.
Kazanım 2: Beden dilini kullanarak topluluk karşısında ve bulunduğu ortamlarda hitabet kurallarına uygun anlatım yapar.
Modül Adı: Beden Dili ve Hitabet
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Anlatım yöntemlerine uygun olarak anlatım yapar.
• Beden dilini iletişimde etkili ve doğru kullanır.
• Hitabet kuralları doğrultusunda konuşma yapar.
Kazanım 3: Anlatılacak konunun amacına uygun planlama ve sunum yapar.
Modül Adı: Sunum
Modülün Önerilen Süresi:40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sunu konusunun amacına uygun sunum planı hazırlar.
• Amaca uygun etkili sunum yapar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ)
Bu derste öğrenciye; güzellik ve saç bakım hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Kuaförlük hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Kuaförlük Hizmetleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kuaförlük hizmetleri ile ilgili temel kavramları yabancı dilde kullanır.
• Kuaförlük hizmetlerinde gerçekleştirilen işlemler ve kullanılan araç gereçlerle ilgili mesleki yabancı dili kullanır.
Kazanım 2: Cilt bakımı ve makyaj hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Cilt Bakımı ve Makyaj Hizmetleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
42
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cilt bakımı ve makyaj hizmetleri ile ilgili temel kavramları yabancı dilde kullanır.
• Cilt bakımı ve makyaj hizmetlerinde gerçekleştirilen işlemler ve kullanılan araç gereçlerle ilgili mesleki yabancı dili kullanır.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir