Cuma , Haziran 11 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Harita Tapu Kadastro Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Harita Tapu Kadastro Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Harita Tapu Kadastro Alanı Kazanımlara Dayalı Programa Göre Çerçeve Öğretim Programı 2017

Harita Tapu Kadastro Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 4
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 6
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 9
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 11
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 11
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 13
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 13
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 13
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 13
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 13
TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ ………………………………………………… 15
HARİTA HESAPLARI DERSİ……………………………………………………………………. 16
MEDENİ HUKUK DERSİ………………………………………………………………………….. 17
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 18
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 19
HARİTACILIK DALI DERSLERİ……………………………………………………………………. 19
ARAZİ ÖLÇME VE HESAPLARI DERSİ …………………………………………………….. 19
BİLGİSAYARLI HARİTA ÇİZİMİ DERSİ ……………………………………………………… 20
İMAR UYGULAMALARI DERSİ ………………………………………………………………… 21
YOL UYGULAMALARI DERSİ………………………………………………………………….. 22
HARİTA ÇİZİMİ DERSİ ……………………………………………………………………………. 23
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ……………………………………………………….. 24
ÖZEL ÖLÇMELER DERSİ ……………………………………………………………………….. 25
KADASTROCULUK DALI DERSLERİ …………………………………………………………… 25
ARAZİ ÖLÇME VE HESAPLARI DERSİ …………………………………………………….. 25
BİLGİSAYARLI HARİTA ÇİZİMİ DERSİ ……………………………………………………… 27
HARİTA ÇİZİMİ DERSİ ……………………………………………………………………………. 28
KADASTRO HUKUKSAL İŞLEMLERİ DERSİ……………………………………………… 28
BORÇLAR HUKUKU DERSİ…………………………………………………………………….. 29
MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS DERSİ……………………………………………………… 30
KADASTRAL KONTROLLER DERSİ…………………………………………………………. 30
TAPUCULUK DALI DERSLERİ ……………………………………………………………………. 32
AKİTLİ-AKİTSİZ TAPU İŞLEMLERİ DERSİ…………………………………………………. 32
BİLGİSAYARLI HARİTA ÇİZİMİ DERSİ ……………………………………………………… 34
BORÇLAR HUKUKU DERSİ…………………………………………………………………….. 35
TÜZEL KİŞİLERİN TAPU İŞLEMLERİ DERSİ……………………………………………… 36
CEZA HUKUKU DERSİ …………………………………………………………………………… 36
İDARE HUKUKU DERSİ ………………………………………………………………………….. 37
MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS DERSİ……………………………………………………… 37
RESMÎ YAZIŞMALI İŞLEMLER DERSİ………………………………………………………. 38
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 40
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş/görev ve işlemler belirlenir. Bir yandan öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır.
Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıkları ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi/beceri ihtiyaç analizi/eğitim ihtiyaç analizi/ meslek analizi/ulusal meslek standartları
Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması.
Geliştirme : Program dokümanlarının hazırlanması.
Uygulama : Programların onaylanması ve uygulanması.
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi.
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Harita-Tapu-Kadastro Alanı Program Geliştirme Komisyonu aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Plânlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi
2
tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda program dokümanlarındaki program, ders ve modül kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Harita-Tapu-Kadastro alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Harita, yeryüzünün ve onun yakın çevresinin belirli özelliklerini modellendiren bir bilgi sistemidir. Kadastro taşınmaz malların hukuki ve fennî anlamda tespiti işlemidir. Tapu sicili, taşınmaz mal ve bu malların üzerindeki hakların durumunu göstermek üzere devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulmaktadır.
Harita-Tapu-Kadastro alanında yapılan uygulamaların birbiri ile ilişkileri bir bütün oluşturmaktadır. Kırsal ve kentsel gelişmeler, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ihtiyaçları, değişik sektörlerin bu sektöre duydukları ihtiyaç sektördeki ara eleman ihtiyacını artırmıştır.
Harita-Tapu-Kadastro Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nın sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre, kalifiye eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir eğitim anlayışı getirmektedir.
Harita-Tapu-Kadastro Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. Haritacılık
2. Kadastroculuk
3. Tapuculuk
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Harita-Tapu-Kadastro alanında ve alan altında yer alan mesleklerde, ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, temel mesleki uygulamalar, harita hesapları, medeni hukuk ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
• Haritacılık dalında; arazi ölçme ve hesapları, bilgisayarlı harita çizimi, imar uygulamaları, yol uygulamaları, harita çizimi, coğrafi bilgi sistemleri ve özel ölçmeler
• Kadastroculuk dalında; arazi ölçme ve hesapları, bilgisayarlı harita çizimi, harita çizimi, kadastro hukuksal işlemler, borçlar hukuku, medeni usul ve icra iflas, kadastral kontroller,
• Tapuculuk dalında; akitli- akitsiz tapu işlemleri, bilgisayarlı harita çizimi, borçlar hukuku, tüzel kişilerin tapu işlemleri, ceza hukuku, idare hukuku, medeni usul ve icra iflas, resmî yazışmalı işlemler ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
4
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler, ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• 2872 sayılı Çevre Kanunu
• 4857 sayılı İş Kanunu
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• 155 sayılı Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun
• 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• 775 sayılı Gecekondu Kanunu
• 1478 Miras Payının Devri ve Taksimi Hakkında Genelge
• 2644 sayılı Tapu Kanunu
• 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun
• 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
• 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
• 3194 sayılı İmar Kanunu
• 3402 sayılı Kadastro Kanunu
• 3621 sayılı Kıyı Kanunu
• 4342 sayılı Mera Kanunu
• 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
• 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
• 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
• 5362 sayılı Esnaf Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
• 5543 sayılı İskân Kanunu
• 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
• 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun
• 5393 sayılı Belediye Kanunu
• 5602 sayılı Tapulama Kanunu
• 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
• 6831 sayılı Orman Kanunu
• 14617 sayılı Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği
• 18916 sayılı Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
• 19550 sayılı Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği
5
• 22037 sayılı Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği
• 22234 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği
• 23419 sayılı Mera Yönetmeliği
• 25876 sayılı Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (B.Ö.H.H.B.Ü.Y)
• 27920 sayılı Tapu ve Kadastro Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• 28386 sayılı Tapu Kanunu’nun 36. maddesi kapsamındaki Şirketlerin veya İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik
• Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği
• Miras Hukuku
• Tapu Planları Tüzüğü
• Tapu Sicil Tüzüğü
• 47/A Kadastro Çalışma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
• 47/B Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik
• TKGM Evrak ve Dosya Yönetmeliği
• 25.08.2009 tarih ve 27330 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Topoğraf 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 16.10.2012 tarih ve 28443 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harita Kadastrocu 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 06.06.2014 tarih ve 29022 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
6
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI
(HARİTACILIK, KADASTROCULUK, TAPUCULUK DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR(*)

8


HARİTA HESAPLARI

3


MEDENİ HUKUK

3


DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
ARAZİ ÖLÇME VE HESAPLARI(*)
İMAR UYGULAMALARI
BİLGİSAYARLI HARİTA ÇİZİMİ
YOL UYGULAMALARI
HARİTA ÇİZİMİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
ÖZEL ÖLÇMELER
KADASTRAL KONTROLLER
KADASTRO HUKUKSAL İŞLEMLERİ
AKİTLİ-AKİTSİZ TAPU İŞLEMLERİ(*)
RESMÎ YAZIŞMALI İŞLEMLER
TÜZEL KİŞİLERİN TAPU İŞLEMLERİ
CEZA HUKUKU
İDARE HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU
MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI
(HARİTACILIK, KADASTROCULUK, TAPUCULUK DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR(*)

8


HARİTA HESAPLARI

3


MEDENİ HUKUK

3


DAL DERSLERİ
ARAZİ ÖLÇME VE HESAPLARI(*)


12
14
İMAR UYGULAMALARI(*)
BİLGİSAYARLI HARİTA ÇİZİMİ
YOL UYGULAMALARI
HARİTA ÇİZİMİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
ÖZEL ÖLÇMELER
KADASTRAL KONTROLLER(*)
KADASTRO HUKUKSAL İŞLEMLERİ
AKİTLİ-AKİTSİZ TAPU İŞLEMLERİ(*)
RESMÎ YAZIŞMALI İŞLEMLER (*)
TÜZEL KİŞİLERİN TAPU İŞLEMLERİ
CEZA HUKUKU
İDARE HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU
MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
14
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
8
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı önerilen ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve işbirliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
9
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
10
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
11
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Haritacılık
10
Temel Mesleki Uygulamalar
Temel Mesleki Uygulamalar
11
Arazi Ölçme ve Hesapları
Arazi Ölçme ve Hesapları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
İmar Uygulamaları
Kadastroculuk
10
Temel Mesleki Uygulamalar
Temel Mesleki Uygulamalar
11
Arazi Ölçme ve Hesapları
Arazi Ölçme ve Hesapları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Kadastral Kontroller
Tapuculuk
10
Temel Mesleki Uygulamalar
Temel Mesleki Uygulamalar
11
Akitli-Akitsiz Tapu İşlemleri
Akitli-Akitsiz Tapu İşlemleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Resmî Yazışmalı İşlemler
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uzunluk ve açı ölçümü, tapu sicil başvuruları, tapu sicil kütüğü işlemleri, harita çizim hazırlığı ve kroki çizimleri yapar.
• Ölçü birimleri arasındaki dönüşümleri, trigonometrik fonksiyonlarla ilgili hesaplamaları, üçgen çözümleri ile ilgili hesapları, alan ve hacim hesaplarını yapar.
• Medeni Kanun’a uygun Medeni Hukuku oluşturan esasları, Kişi ve Aile Hukuku’nu, Miras Hukuku’nu oluşturan esasları, Eşya Hukuku’nun temel esaslarını ve taşınmaz mülkiyetini Eşya Hukuku’na göre açıklar.
Haritacılık Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arazi hazırlıkları yapma, arazide yer kontrol noktalarını belirleme, GPS ile konum belirleme, detay noktaları ölçme, poligon hesapları, zemine uygulama ve arazide yükseklik ölçümü ile ilgili işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CAD menüleri ile ilgili işlemleri, CAD ortamında hesap işlemlerini, imar uygulamalarını ve proje uygulamalarını yapar.
• İmar planı uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arazi değişikliği işlemleri, yola ait imar uygulamaları, kamulaştırma haritaları ve arazi toplulaştırması ile ilgili işlemleri yapar.
• İstikşaf, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etüt ve aplikasyon yapımı ve yol projesi çizimlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak harita çizimi uygulamaları ve eş yükseklik eğrileri ile ilgili çizimleri yapar.
• Coğrafi bilgi sistemi için veri planlaması, verileri elde etme işlemleri ve verileri güncelleme işlemlerini yapar.
• Küçük nokta ve yan nokta hesapları, kestirme hesapları, enerji nakil hattı haritaları çizimleri işlemlerini yapar.
12
Kadastroculuk Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arazi hazırlıkları yapma, arazide yer kontrol noktalarını belirleme, GPS ile konum belirleme, detay noktaları ölçme, poligon hesapları, zemine uygulama ve arazide yükseklik ölçümü ile ilgili işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CAD menüleri ile ilgili işlemleri, CAD ortamında hesap işlemlerini, imar uygulamalarını ve proje uygulamalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak harita çizimi uygulamaları ve eş yükseklik eğrileri ile ilgili çizimleri yapar.
• Kadastroda taşınmaz malların hukuki durumunu tespit ederek kadastro yenileme hazırlığı ve yenileme çalışması yapar.
• Borcu doğuran sebepler ve borç ilişkileri ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• Medeni usul hukuku, icra ve iflas takip işlemleri ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tescile konu olmayan talebe bağlı işlemleri, tescile konu olan değişiklik işlemlerini ve kontrol işlemlerini yapar.
Tapuculuk Dalına Ait Kazanımlar
• Resmî senet-tescil istem belgesi düzenleyerek rehin ve terkin işlemleri, teknik nitelikli tapu işlemleri, mülkiyeti isteğe bağlı olarak nakleden işlemleri, mülkiyeti akit ve miras yoluyla nakleden işlemleri, mülkiyeti paylaşım yoluyla nakleden işlemleri, mülkiyet ile ilgili şerh işlemleri, kat mülkiyetine ilişkin işlemleri ve irtifak hakkı işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CAD menüleri ile ilgili işlemleri, CAD ortamında hesap işlemlerini, imar uygulamalarını ve proje uygulamalarını yapar.
• Borcu doğuran sebepler ve borç ilişkileri ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• Kanun, tüzük ve ana sözleşme ile kurulmuş tüzel kişilerin tapu işlemlerini yapar.
• Ceza ve suç unsurları, suç şekilleri ve cezanın düşmesi ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İdare Hukuku’nun esasları ve kamu düzeninin yapısı ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• Medeni Usul Hukuku, icra ve iflas takip işlemleri ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• Tapu kütüğü, resmî istemli şerh, belirtme (beyanlar hanesi), tahsis suretiyle tescil ve resmî yazı ile tapu işlemlerini yapar.
13
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalın özelliğine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, Harita-Tapu-Kadastro alanındaki dallar ile ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
14
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
15
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; harita temel bilgileri, İş Hukuku, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uzunluk ve açı ölçme, tapu sicili başvuruları, tapu sicili kütükleri, harita çizim hazırlığı ve kroki çizimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne, Kadastro Kanunu’na, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Yasası’na uygun harita ve kadastroculuğun temel konularını açıklar.
Modül Adı: Harita Temel Bilgileri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun haritacılığın konusunu açıklar.
• Kadastro Kanunu’na uygun kadastronun konusunu açıklar.
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Yasası’na uygun harita-kadastro-tapu ilişkisini açıklar.
Kazanım 2: İş Kanunu’na uygun iş hukukunun konularını açıklar.
Modül Adı: İş Hukuku
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş Kanunu’na uygun olarak İş Hukuku’na yön veren temel ilkeleri açıklar.
• İş Kanunu’na uygun olarak İş sözleşmesinin nasıl düzenleneceğini açıklar.
• İş Kanunu’na uygun olarak personelin özlük haklarını açıklar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uzunluk ve açı ölçümü yapar.
Modül Adı: Uzunluk ve Açı Ölçme
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekanik uzunluk ölçümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektronik aletle ölçüm yapar.
16
Kazanım 4: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tapu sicil müdürlüklerine başvuru işlemlerini yapar.
Modül Adı: Tapu Sicil Başvuruları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tapu sicil müdürlüklerine başvuruları kabul eder.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak talep ve tasarruf yetkisini tespit eder.
• Medeni Kanun ve Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun bilgi ve belge örneği verir.
Kazanım 5: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tapu sicilini oluşturan kütükleri tutar.
Modül Adı: Tapu Sicil Kütükleri
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tapu kütüğü tutar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak kat mülkiyeti kütüğü tutar.
• Tapu Sicil Tüzüğü ve Mera Kanunu’na uygun olarak kamu ortak malları sicili defterine kayıt yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak aziller sicili tutar.
Kazanım 6: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun harita çizim hazırlığı yapar.
Modül Adı: Harita Çizim Hazırlığı
Modülün Süresi: 80/76 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Harita ve planların özelliklerini açıklar.
• Haritalarda kullanılan yazı ve çizgileri uygular.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’nde yer alan çizim özel işaretlerini uygular.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak pafta açar.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak verilen koordinatları paftaya çizer.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak açılmış bir pafta üzerine parsel çizerek köşe koordinatlarını okur.
Kazanım 7: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun kroki çizimi yapar.
Modül Adı: Kroki
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Basit kroki çizer.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak aplikasyon krokisi çizer.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak röper ölçü krokisi çizer.
HARİTA HESAPLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; ölçü birimleri ve birimler arasındaki dönüşümler, trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar arasındaki bağıntılar ve hesaplamalar, trigonometrik
17
fonksiyonlarla ilgili teoremler, üçgen çözümleri, alan hesapları ve hacim hesapları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Trigonometrik fonksiyonların hesabını yapar.
Modül Adı: Trigonometrik Fonksiyonlar
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçü birimlerinin dönüşümlerini yapar.
• Trigonometrik fonksiyonları kullanır.
• Trigonometrik fonksiyonlar arasında bağıntılar kurar.
• Trigonometrik fonksiyonlarla ilgili teoremleri uygular.
Kazanım 2: Geometrik hesaplamalar yapar.
Modül Adı: : Geometrik Hesaplamalar
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üçgen çözümlerini yapar.
• Düzgün geometrik şekillerin alan hesaplarını yapar.
• Düzgün geometrik şekillerin hacim hesaplarını yapar.
Kazanım 3: Koordinat sistemleri ile ilgili uygulamalar yapar.
Modül Adı: Koordinat Sistemleri
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dik koordinat sistemini uygular.
• Kutupsal koordinat sistemini uygular.
• Jeodezik birim daire bölgesini belirler.
Kazanım 4: Alan hesaplamaları yapar.
Modül Adı: Alan Hesapları
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçü değerlerine göre alan hesabı yapar.
• Koordinat değerlerine göre alan hesabı yapar.
• Planimetre ile alan hesabı yapar.
MEDENİ HUKUK DERSİ
Bu derste öğrenciye; hukukun temel kavramları, Medeni Kanun’un temel ilkeleri, kişiler ve aile hukuku ile miras hukukunun temel kavram ve kuramları, eşya hukukunun temel esasları, taşınmaz mülkiyeti ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Medeni Kanun’a göre medeni hukuku oluşturan esasları açıklar.
Modül Adı: Hukuk Düzeni
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
18
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Medeni Kanun’a göre temel hukuk kavramlarını açıklar.
• Medeni Kanun’a göre hak kavramını açıklar.
• Medeni Kanun’a göre Medeni Kanun’un başlangıç hükümlerini açıklar.
• Medeni Kanun’a göre hukukun kaynaklarını açıklar.
Kazanım 2: Medeni Kanun’a göre kişi ve aile hukukunu açıklar.
Modül Adı: Kişi ve Aile Hukuku
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Medeni Kanun’a göre kişiler hukukunu açıklar.
• Medeni Kanun’a göre aile hukukunu açıklar.
Kazanım 3: Medeni Kanun’a göre miras hukukunu oluşturan esasları açıklar.
Modül Adı: Miras Hukuku
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Medeni Kanun’a göre miras ve mirasçılığı açıklar.
• Medeni Kanun’a göre murisin iradesine dayanan mirasçılığı açıklar.
• Medeni Kanun’a göre mirasın açılmasını açıklar.
Kazanım 4: Medeni Kanun’a uygun Eşya Hukuku’nun temel esaslarını açıklar.
Modül Adı: Ayni Haklar
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Medeni Kanun’a göre eşya hukukunun genel esaslarını açıklar.
• Medeni Kanun’a göre ayni hakları açıklar.
• Medeni Hukuk’a u göre zilyetliği açıklar.
• Medeni Kanun’a göre mülkiyet hakkını açıklar.
Kazanım 5: Medeni Kanun’a göre taşınmaz mülkiyetini eşya hukukuna uygun açıklar.
Modül Adı: Taşınmaz Mülkiyeti
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Medeni Kanun’a göre gayrimenkul mülkiyetini açıklar.
• Medeni Kanun’a göre kat mülkiyetinin nasıl kurulacağını açıklar.
• Medeni Kanun’a göre menkul mülkiyetini açıklar.
• Medeni Kanun’a uygun sınırlı ayni hakları açıklar.
DAL DERSLERİ
Harita-Tapu-Kadastro alanında yer alan dallara ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
19
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
HARİTACILIK DALI DERSLERİ
ARAZİ ÖLÇME VE HESAPLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arazi hazırlıkları yapma, nokta konumları belirleme, GPS, detay ölçmeleri, poligon hesapları, zemine uygulama ve yükseklik ölçme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: Arazi işleri öncesi hazırlık yapar.
Modül Adı: Arazi Hazırlıkları
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büro hazırlığı yapar.
• Araç gereç hazırlığı yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre arazide yer kontrol noktalarını tespit eder.
Modül Adı: Nokta Konumları
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak yer kontrol noktalarının konumunu tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre nirengi noktalarını arazide tesis eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre poligon noktalarını arazide tesis eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre nivelman noktasını arazide tesis eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak GPS ile konum tespit eder.
Modül Adı: GPS
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Küresel konum belirleme sistemini analiz eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak GPS ile alım ve aplikasyon yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak GPS ile ofsetleme yapar.
20
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre detay ölçmeleri yapar.
Modül Adı: Detay Ölçmeleri
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre alım yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre elektronik ölçme aleti ile ölçme yapar.
Kazanım 5: Poligon hesaplamaları yapar.
Modül Adı: Poligon Hesapları
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel ödev hesapları yapar.
• Bağlı poligon hesabı yapar.
• Kapalı poligon hesabı yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre zemine uygulama yapar.
Modül Adı: Zemine Uygulama
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre nokta aplikasyonu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre doğru aplikasyonu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre açı aplikasyonu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre parsel aplikasyonu yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arazide yükseklik ölçümü yapar.
Modül Adı: Yükseklik Ölçme
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geometrik yöntemle arazide yükseklikleri ölçüp hesaplama işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak trigonometrik yöntemle arazide yükseklikleri ölçüp hesaplama işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kule yüksekliğini ölçüp hesaplama işlemlerini yapar.
BİLGİSAYARLI HARİTA ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; teknik çizim kurallarına göre meslek ile ilgili tüm hesaplamaları, sorgulamaları ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak harita çizimlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
21
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CAD menüleri ile ilgili işlemleri yapar.
Modül Adı: CAD Menüleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ana menüler ile ilgili işlemler yapar.
• Çizim menülerini kullanır.
Kazanım 2: CAD ortamında hesap işlemleri yapar.
Modül Adı: : Hesap İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Paket programında hesap işlemleri adımlarını uygular.
• Paket programında mesleki hesaplamalar yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CAD ortamında imar uygulamaları yapar.
Modül Adı: İmar Uygulaması
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Haritayı sayısallaştırır.
• İmar uygulaması yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CAD ortamında proje uygulamaları yapar.
Modül Adı: Proje Oluşturma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD ortamında proje hazırlar.
• CAD ortamında en kesit işlemleri yapar.
İMAR UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; imar uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arazi değişikliği işlemleri, yola ait imar uygulamaları, kamulaştırma haritaları, ön etüt çalışmaları, projelendirme, planlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İmar Kanunu’na göre tekniğine uygun olarak imar planı uygulamaları yapar.
Modül Adı: İmar Planı Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İmar Kanunu’na göre imar planı hazırlık çalışması yapar.
• İmar Kanunu’na göre arazi ve arsa düzenlemesi yapar.
• İmar Kanunu’na göre yapılara ilişkin çalışmalar yapar.
• İmar Kanunu’na uygun olarak teknik uygulama sorumluluğu dosyası hazırlar.
22
Kazanım 2: İmar Kanunu’na ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arazi değişikliği işlemleri yapar.
Modül Adı: Arazi Değişikliği İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak ayırma ve birleştirme yapar.
• İmar Kanunu’na ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak ayırma haritaları için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik çalışmalar yapar.
• İmar Kanunu’na ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sınır düzeltmesi yapar.
• İmar Kanunu’na ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak parselasyon yapar.
Kazanım 3: İmar Kanununa ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak yola ait imar uygulamaları yapar.
Modül Adı: Yola Ait İmar Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İmar Kanunu’na ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak yola terk uygulaması yapar.
• İmar Kanunu’na ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak yoldan ihdas uygulaması yapar.
Kazanım 4: İmar Kanunu’na ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak kamulaştırma haritaları yapar.
Modül Adı: Kamulaştırma Haritaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İmar Kanunu’na ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak kamulaştırma yapar.
• İmar Kanunu’na ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak kamulaştırma haritaları için teknik çalışmalar yapar.
Kazanım 5: İlgili yönetmeliğe uygun arazi toplulaştırması yapar.
Modül Adı: Arazi Toplulaştırması
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İlgili yönetmeliğe uygun ön etüt çalışmaları yapar.
• İlgili yönetmeliğe uygun planlama yapar.
• İlgili yönetmeliğe uygun projelendirme yapar.
YOL UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; istikşaf, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etüt çalışması, aplikasyon ve yol projesi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
23
Kazanım 1: Tekniğine uygun istikşaf yapar.
Modül Adı: İstikşaf
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun istikşaf hazırlığı yapar.
• İstikşaf raporu hazırlar.
Kazanım 2: Tekniğine uygun yol etüdü yapar.
Modül Adı: Yol Etüdü
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Etüt hazırlık çalışması yapar.
• Tekniğine uygun etüt paftası üzerinde güzergâh araştırması yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmeliğe uygun aplikasyon yapar.
Modül Adı: Yol Aplikasyonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aplikasyon hazırlığı yapar.
• ilgili yönetmeliğe uygun yatay kurpların aplikasyonunu ve hesabını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nivelman yapar.
Kazanım 4: Tekniğine uygun yol projesi yapar.
Modül Adı: Yol Projesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun kesit çizimi yapar.
• Alan hesabı yapar.
• Hacim hesabı yapar.
HARİTA ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak harita çizimi uygulamaları yapma ve eş yükseklik eğrileri çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun şekilde harita çizimi uygulamaları yapar.
Modül Adı: Harita Çizim Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak koordinatları bilinen noktaları paftaya çizer.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun kanava çizimi yapar.
24
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak prizmatik ölçülmüş alanı çizer.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak harita ölçü doğrusunu kullanıp ölçülmüş alanı çizer.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak kutupsal koordinat yöntemiyle ölçülmüş alanı çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun şekilde eş yükseklik eğrileri çizimi uygulamaları yapar.
Modül Adı: Eş Yükseklik Eğrileri
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun eş yükseklik eğrileri çizimi yapar.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun eş yükseklik eğrili harita veya plandan kesit çıkarır.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun harita işlemi yapar.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Coğrafi bilgi sistemi için veri planlaması yapar.
Modül Adı: Coğrafi Bilgi Sistemini Planlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Coğrafi bilgi sistemi projesi oluşturur.
• Veri planlaması yapar.
Kazanım 2: Verileri elde etme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Veri Toplama
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Veri toplama yöntemini belirler.
• Veri tabanı ve coğrafi bilgi sistemi yazılımını seçer.
Kazanım 3: Verileri güncelleme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Veri Kullanımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgi girişi yapar.
• Rapor-analiz oluşturur.
25
ÖZEL ÖLÇMELER DERSİ
Bu derste öğrenciye; küçük nokta ve yan nokta hesapları yapma, kestirme hesapları yapma, enerji nakil hattı haritaları çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun küçük nokta ve yan nokta hesapları yapar.
Modül Adı: Küçük Nokta ve Yan Nokta Hesabı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun küçük nokta hesabı yapar.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun yan nokta hesabı yapar.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun dik ayak ve dik boy hesabı yapar.
Kazanım 2: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun kestirme hesapları yapar.
Modül Adı: Kestirme Hesapları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun ileriden kestirme hesabı yapar.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun geriden kestirme hesabı yapar.
Kazanım 3: Enerji nakil hattı haritaları çizer.
Modül Adı: Enerji Nakil Hattı Haritaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Enerji nakil hattı etüt çalışmaları yapar.
• Hesap ve profil çizimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak direklerin aplikasyonunu yapar.
KADASTROCULUK DALI DERSLERİ
ARAZİ ÖLÇME VE HESAPLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arazi hazırlıkları yapma, nokta konumları belirleme, GPS, detay ölçmeleri, poligon hesapları, zemine uygulama ve yükseklik ölçme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: Arazi işleri öncesi hazırlık yapar.
Modül Adı: Arazi Hazırlıkları
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
26
• Büro hazırlığı yapar.
• Araç gereç hazırlığı yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre arazide yer kontrol noktalarını belirler.
Modül Adı: Nokta Konumları
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak yer kontrol noktalarının konumunu belirler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre nirengi noktalarını arazide tesis eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre poligon noktalarını arazide tesis eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre nivelman noktasını arazide tesis eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak GPS ile konum belirler.
Modül Adı: GPS
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Küresel konum belirleme sistemini analiz eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak GPS ile alım ve aplikasyon yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak GPS ile ofsetleme yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre detay ölçmeleri yapar.
Modül Adı: Detay Ölçmeleri
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre alım yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre elektronik ölçme aleti ile ölçme yapar.
Kazanım 5: Poligon hesaplamaları yapar.
Modül Adı: Poligon Hesapları
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel ödev hesapları yapar.
• Bağlı poligon hesabı yapar.
• Kapalı poligon hesabı yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre zemine uygulama yapar.
Modül Adı: Zemine Uygulama
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
27
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre nokta aplikasyonu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre doğru aplikasyonu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre açı aplikasyonu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre parsel aplikasyonu yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arazide yükseklik ölçümü yapar.
Modül Adı: Yükseklik Ölçme
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geometrik yöntemle arazide yükseklikleri ölçerek hesaplama işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak trigonometrik yöntemle arazide yükseklikleri ölçerek hesaplama işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kule yüksekliğini ölçerek hesaplama işlemlerini yapar.
BİLGİSAYARLI HARİTA ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; teknik çizim kurallarına göre meslek ile ilgili tüm hesaplamaları, sorgulamaları ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak harita çizimlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CAD menüleri ile ilgili işlemleri yapar.
Modül Adı: CAD Menüleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ana menüler ile ilgili işlemler yapar.
• Çizim menülerini kullanır.
Kazanım 2: CAD ortamında hesap işlemleri yapar.
Modül Adı: : Hesap İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Paket programında hesap işlemleri adımlarını uygular.
• Paket programında mesleki hesaplamalar yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CAD ortamında imar uygulamaları yapar.
Modül Adı: İmar Uygulaması
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Haritayı sayısallaştırır.
28
• İmar uygulaması yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CAD ortamında proje uygulamaları yapar.
Modül Adı: Proje Oluşturma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD ortamında proje hazırlar.
• CAD ortamında en kesit işlemleri yapar.
HARİTA ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak harita çizimi uygulamaları yapma ve eş yükseklik eğrileri çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun şekilde harita çizimi uygulamaları yapar.
Modül Adı: Harita Çizim Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak koordinatları bilinen noktaları paftaya çizer.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun kanava çizimi yapar.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak prizmatik ölçülmüş alanı çizer.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak harita ölçü doğrusunu kullanıp ölçülmüş alanı çizer.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun olarak kutupsal koordinat yöntemiyle ölçülmüş alanı çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun şekilde eş yükseklik eğrileri çizimi uygulamaları yapar.
Modül Adı: Eş Yükseklik Eğrileri
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun eş yükseklik eğrileri çizimi yapar.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun eş yükseklik eğrili harita veya plandan kesit çıkarır.
• Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne uygun harita işlemi yapar.
KADASTRO HUKUKSAL İŞLEMLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; kadastroda taşınmaz malların hukuki durumlarını tespit edebilme ve kadastroda yenileme çalışması yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre taşınmaz malların hukuki durumunu tespit eder.
Modül Adı: Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Tespiti
29
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kadastro çalışmasına ön hazırlık yapar.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kadastro çalışma alanı sınırını tespit eder.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre ada bölüm krokisi çizer.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre ada mevki ilanı yapar.
Kazanım 2: Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre taşınmaz malların hukuki durumunu kesinleştirir.
Modül Adı: Taşınmaz Malların Hukuki Durumlarının Kesinleşmesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/33 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre parsel sınırlandırması yapar.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre sınırlandırma krokisi çizer.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kadastro tutanağı düzenler.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre askı cetvellerini düzenleyerek ilan eder.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kesinleşmiş tutanakları tapu kütüğüne kayıt eder.
Kazanım 3: Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kadastro yenileme hazırlığı yapar.
Modül Adı: Kadastro Yenileme Hazırlıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre yenileme raporu düzenler.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre taşınmaz malların sınırlandırmasını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre zeminde mevcut sınırlar ile yapı ve tesisleri ölçüp ada krokisine uygular.
Kazanım 4: Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kadastro yenileme çalışması yapar.
Modül Adı: Kadastro Yenileme Çalışması
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre dengeleme planı yapar.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre yenileme tutanağı hazırlar.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre ada raporu düzenler.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre eski paftaları geçersiz sayma işlemini yapar.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre kadastro belgelerinin dosyalama ve arşivleme işlemini yapar.
BORÇLAR HUKUKU DERSİ
Bu derste öğrenciye; hukuksal olarak borç ilişkilerinin doğuşu ve bununla ilgili yasal süreçleri izleme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Borçlar Kanunu’na göre borcu doğuran sebepleri açıklar.
Modül Adı: Borçların Doğuşu
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
30
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Borçlar Kanunu’na göre borç hukukunun konusunu açıklar.
• Borçlar Kanunu’na göre borcu doğuran sebepleri açıklar.
• Borçlar Kanunu’na göre borcu doğuran sözleşmeleri açıklar.
Kazanım 2: Borçlar Kanunu’na göre borç ilişkilerini açıklar.
Modül Adı: Borç İlişkileri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Borçlar Kanunu’na göre borç ilişkisinde özel durumlarla ilgili işlemleri açıklar.
• Borçlar Kanunu’na göre borç ilişkisinin nasıl sonlandırılacağını açıklar.
MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS DERSİ
Bu derste öğrenciye; medeni usul uygulama alanı, yargılamaya ilişkin esaslar ile icra hukuku, icra ve iflas takipleri işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Medeni Usul Hukuku Mevzuatı’na göre medeni usul hukukunu açıklar.
Modül Adı: Medeni Usul Hukuku
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Medeni Usul Hukuku Mevzuatı’na göre medeni usul hukukunu meydana getiren esasları açıklar.
• Medeni Usul Hukuku Mevzuatı’na göre yargılamaya ilişkin esasları açıklar.
Kazanım 2: İcra-İflas Kanunu’na göre icra ve iflas takip işlemlerini açıklar.
Modül Adı: İcra ve İflas Hukuku
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İcra-İflas Kanunu’na göre icra hukukunu oluşturan esasları açıklar.
• İcra-İflas Kanunu’na göre iflas yoluyla takip işlemlerini açıklar.
KADASTRAL KONTROLLER DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadastroda tescile konu olmayan talebe bağlı işlemleri, tescile konu değişiklik işlemleri ve kontrol işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre tescile konu olmayan talebe bağlı işlemler yapar.
Modül Adı: Tescile Konu Olmayan Talebe Bağlı İşlemler
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre harita plan örneği çıkarır.
• Kadastro Teknik Mevzuatı’na göre parseli yerinde gösterir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak İmar Kanunu ve Kadastro Kanunu’na göre aplikasyon yapar.
31
Kazanım 2: İmar Kanunu ve Kadastro Kanunu’na göre tescile konu olan değişiklik işlemleri yapar.
Modül Adı: Tescile Konu Değişiklik İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İmar Kanunu ve Kadastro Kanunu’na göre birleştirme ile ilgili teknik çalışmalar yapar.
• İmar Kanunu ve Kadastro Kanunu’na göre cins değişikliği ile ilgili teknik çalışmalar yapar.
• İmar Kanunu ve Kadastro Kanunu’na göre irtifak hakkı ile ilgili teknik çalışmalar yapar.
• İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre düzeltmeler yapar.
Kazanım 3: İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre ayırma haritalarının kontrolünü yapar.
Modül Adı: Ayırma Haritalarının Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre ayırma haritaları yapar.
• İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre ayırma haritaları için teknik çalışmalar yapar.
• İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre ayırma haritalarının kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre yola terk ve yoldan ihdas haritalarının kontrolünü yapar.
Modül Adı: Yola Terk ve Yoldan İhdas Haritalarının Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre yola terk haritaları için teknik çalışmalar yapar.
• İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre yoldan ihdas haritaları için teknik çalışmalar yapar.
• İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre yola terk ve yoldan ihdas haritalarının kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 5: İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre parselasyon ve sınırlandırma haritalarının araziye uygunluğunu kontrol eder.
Modül Adı: Parselasyon ve Sınırlandırma Haritalarının Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre parselasyon haritaları yapar.
• İmar Kanunu ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre parselasyon haritalarının kontrol işlemlerini yapar.
• Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği’ne göre sınırlandırma haritalarının kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 6: İmar Kanunu, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Kamulaştırma Kanunu’na göre kamulaştırma haritalarının araziye uygunluğunu kontrol eder.
32
Modül Adı: Kamulaştırma Haritalarının Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İmar Kanunu, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Kamulaştırma Kanunu’na göre kamulaştırma haritaları yapar.
• İmar Kanunu, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ve Kamulaştırma Kanunu’na göre kamulaştırma haritalarının kontrol işlemlerini yapar.
TAPUCULUK DALI DERSLERİ
AKİTLİ-AKİTSİZ TAPU İŞLEMLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; resmî senet – tescil istem belgesi düzenleme, rehin ve terkin işlemleri, teknik tapu işlemleri, mülkiyeti nakleden işlemleri, mülkiyet ile ilgili şerh işlemleri, kat mülkiyeti ile ilgili işlemleri, irtifak hakkı işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre resmî senet-tescil istem belgesi düzenler.
Modül Adı: Resmî Senet-Tescil İstem Belgesi
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak resmî senet düzenler.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tescil istem belgesi düzenler.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak resmî belgeyi arşivler.
Kazanım 2: Tapu Sicil Tüzüğü, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu’na uygun olarak rehin ve terkin işlemleri yapar.
Modül Adı: Rehin ve Terkin
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu’na uygun olarak ipotek belgesi düzenler.
• Tapu Sicil Tüzüğü, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu’na uygun olarak ticari işletme rehin işlemi yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu’na uygun olarak ipotek terkini işlemi yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak intifa terkini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak muhdesatın devri ve terkinini yapar.
• Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Sicili Tüzüğü, Gayrimenkul Mevzuatı’na uygun olarak kat mülkiyeti ve kat irtifakı terkini yapar.
Kazanım 3: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak teknik nitelikli tapu işlemlerini yapar.
Modül Adı: Teknik Nitelikli Tapu İşlemleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak yola terk işlemi yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak yoldan ihdas işlemi yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak birleştirme işlemi yapar.
33
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak ayırma işlemi yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak bağımsız bölümlerin ayırma ve birleştirmesini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak cins değişikliği işlemi yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Kadastro Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak teknik hataların (yüz ölçümü) düzeltme işlemini yapar.
Kazanım 4: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak mülkiyeti isteğe bağlı olarak nakleden işlemleri yapar.
Modül Adı: İsteğe Bağlı Mülkiyet Nakli
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak satış işlemi yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak bağış işlemi yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak trampa işlemi yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak taksim işlemi yapar.
Kazanım 5: Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak mülkiyeti akit ve miras yoluyla nakleden işlemleri yapar.
Modül Adı: Akit ve Miras Yoluyla Mülkiyet Nakli
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak ölünceye kadar bakma akdi işlemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak ölünceye kadar gelir sözleşmesi işlemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak mirasın intikali işlemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak miras payının temliki işlemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak vasiyetin tenfizi işlemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak kat karşılığı temliki işlemini yapar.
Kazanım 6: Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak mülkiyeti paylaşım yoluyla nakleden işlemleri yapar.
Modül Adı: Paylaşım Yoluyla Mülkiyet Nakli
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak kooperatif üyelerine tahsis işlemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak izale-i şuyu satışının tescil işlemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak cebri satışların tescil işlemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’a uygun olarak mahkeme kararının tescil işlemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak idareler arasında taşınmaz mal devri işlemini yapar.
• Kamulaştırma Kanunu ve Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak kamulaştırma işlemini yapar.
34
Kazanım 7: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun tasarrufu kısıtlayıcı veya yasaklayıcı şerhlerle ilgili işlemleri yapar.
Modül Adı: Tasarrufu Kısıtlayıcı veya Yasaklayıcı Şerhler
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kamulaştırma Kanunu ve Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak kira şerhini yazar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun satış, bağış vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı şerhini Tapu Kütüğü ‘ne dikkat ederek yazar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun vefa (gerialım), sözleşmeden doğan şufa (önalım), iştira (alım) hakkı şerhlerini Tapu Kütüğü ‘ne dikkat ederek yazar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak aile konutu şerhini yazar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak geçici tescil şerhini (muvakkat şerh) yazar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak Tapu Sicil Tüzüğü’nde belirtilen diğer şerhleri yazar.
Kazanım 8: Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Sicili Tüzüğü, Gayrimenkul Mevzuatı’na uygun olarak kat mülkiyetine ilişkin işlemleri yapar.
Modül Adı: Kat Mülkiyeti
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak kat mülkiyeti tesisi yapar.
• Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Sicili Tüzüğü, Gayrimenkul Mevzuatı’na uygun olarak kat irtifakı işlemi yapar.
• Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Sicili Tüzüğü, Gayrimenkul Mevzuatı’na uygun olarak kat ilavesi ve arsa payı değişikliği işlemini yapar.
• Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Sicili Tüzüğü, Gayrimenkul Mevzuatı’na uygun olarak devre mülk işlemini yapar.
Kazanım 9: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun irtifak hakkı işlemlerini yapar.
Modül Adı: İrtifak Hakları
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak oturma hakkı (sükna) işlemini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak geçit hakkı işlemini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak kaynak hakkı işlemini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak üst (inşaat) hakkı işlemini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak diğer irtifak hakkı işlemini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak gayrimenkul mükellefiyeti işlemini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak intifa hakkı işlemini yapar.
BİLGİSAYARLI HARİTA ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; teknik çizim kurallarına uygun olarak meslek ile ilgili tüm hesaplamaları, sorgulamaları ve harita çizimlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: CAD menüleri ile ilgili işlemleri yapar.
Modül Adı: CAD Menüleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
35
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ana menüler ile ilgili işlemler yapar.
• Çizim menülerini kullanır.
Kazanım 2: CAD ortamında hesap işlemleri yapar.
Modül Adı: : Hesap İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Paket programında hesap işlemleri adımlarını uygular.
• Paket programında mesleki hesaplamalar yapar.
Kazanım 3: CAD ortamında imar uygulamaları yapar.
Modül Adı: İmar Uygulaması
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Haritayı sayısallaştırır.
• İmar uygulaması yapar.
Kazanım 4: CAD ortamında proje uygulamaları yapar.
Modül Adı: Proje Oluşturma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD ortamında proje hazırlar.
• CAD ortamında en kesit işlemleri yapar.
BORÇLAR HUKUKU DERSİ
Bu derste öğrenciye; hukuksal olarak borç ilişkilerinin doğuşu ve bununla ilgili yasal süreçleri izleme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Borçlar Kanunu’na göre borcu doğuran sebepleri açıklar.
Modül Adı: Borçların Doğuşu
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Borçlar Kanunu’na göre borç hukukunun konusunu açıklar.
• Borçlar Kanunu’na göre borcu doğuran sebepleri açıklar.
• Borçlar Kanunu’na göre borcu doğuran sözleşmeleri açıklar.
Kazanım 2: Borçlar Kanunu’na göre borç ilişkilerini açıklar.
Modül Adı: Borç İlişkileri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Borçlar Kanunu’na göre borç ilişkisinde özel durumlarla ilgili işlemleri açıklar.
• Borçlar Kanunu’na göre borç ilişkisinin nasıl sonlandırılacağını açıklar.
36
TÜZEL KİŞİLERİN TAPU İŞLEMLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; kanunla, tüzükle, ana sözleşmeyle kurulmuş tüzel kişilerin ve yabancıların taşınmaz mal edinimi tapu işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre kanunla kurulmuş tüzel kişilerin tapu işlemlerini yapar.
Modül Adı: Kanunla Kurulmuş Tüzel Kişiler
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre doğrudan kanunla kurulmuş tüzel kişilerin tapu işlemlerini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre kanunla kurulmuş meslek odalarının tapu işlemlerini yapar.
Kazanım 2: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun tüzükle kurulmuş tüzel kişilerin tapu işlemlerini yapar.
Modül Adı: Tüzükle Kurulmuş Tüzel Kişiler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre derneklerin tapu işlemlerini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre sendikaların ve siyasi partilerin tapu işlemlerini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre vakıfların tapu işlemlerini yapar.
Kazanım 3: Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre ana sözleşme ile kurulmuş tüzel kişilerin tapu işlemlerini yapar.
Modül Adı: Ana Sözleşme ile Kurulmuş Tüzel Kişiler
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre şirketlerin tapu işlemlerini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre kooperatiflerin tapu işlemlerini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre özel bankalar ve finans kurumlarının tapu işlemlerini yapar.
Kazanım 4: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun yabancıların mal edinimi ile ilgili tapu işlemlerini yapar.
Modül Adı: Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz mal edinimi tapu işlemlerini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre yabancı uyruklu tüzel kişilerin taşınmaz mal edinimi tapu işlemlerini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne göre yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mal edinimi tapu işlemlerini yapar.
CEZA HUKUKU DERSİ
Bu derste öğrenciye; suçun bir yaptırımı olan ceza ve hukukun cezalandırmaya ilişkin esasları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
37
Kazanım 1: Türk Ceza Kanunu’na göre ceza ve suç unsurlarını açıklar.
Modül Adı: Ceza ve Suç
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Türk Ceza Kanunu’na uygun olarak ceza kavramını açıklar.
• Türk Ceza Kanunu’na uygun olarak suç kavramını açıklar.
Kazanım 2: Türk Ceza Kanunu’na uygun olarak suç şekillerini ve cezanın düşmesini açıklar.
Modül Adı: Suç Çeşitleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Türk Ceza Kanunu’na uygun olarak suç şekillerini açıklar.
• Türk Ceza Kanunu’na uygun olarak dava ve cezanın sona ermesini gerektiren nedenleri açıklar.
İDARE HUKUKU DERSİ
Bu derste öğrenciye; Kamu Hukuku’na uygun olarak idare ve İdare Hukuku ve kamu hizmetlerini oluşturan temel esaslar ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Türk İdare Hukuku’na uygun olarak idare hukukunun esaslarını açıklar.
Modül Adı: İdare ve İdare Hukuku
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Türk İdare Hukuku’na uygun olarak idare ve idare hukukunu oluşturan temel ilkeleri açıklar.
• Medeni Usul Hukuku’nun mevzuatına uygun olarak merkezi ve mahallî idare teşkilatlarını açıklar.
• Türk İdare Hukuku’na uygun olarak hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarını açıklar.
• Türk İdare Hukuku’na uygun olarak idari işlemleri açıklar.
Kazanım 2: Türk İdare Hukuku’na uygun olarak kamu düzeninin yapısını açıklar.
Modül Adı: Kamu Düzeni
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Türk İdare Hukuku’na uygun olarak kamu hizmeti ve kamu düzenini açıklar.
• Türk İdare Hukuku’na uygun olarak kamu görevlilerinin konumlarını açıklar.
• Türk İdare Hukuku’na uygun olarak kamu mallarıyla ilgili temel esasları açıklar.
• Türk İdare Hukuku’na uygun olarak idarenin sorumluluğunu açıklar.
MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS DERSİ
Bu derste öğrenciye; medeni usul uygulama alanı, yargılamaya ilişkin esaslar ile icra hukuku, icra ve iflas takipleri işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
38
Kazanım 1: Medeni Usul Hukuku Mevzuatı’na Uygun Medeni Usul Hukuku’nu açıklar.
Modül Adı: Medeni Usul Hukuku
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Medeni Usul Hukuku Mevzuatı’na uygun olarak medeni usul hukukunu meydana getiren esasları açıklar.
• Medeni Usul Hukuku Mevzuatı’na uygun olarak yargılamaya ilişkin esasları açıklar.
Kazanım 2: İcra-İflas kanununa uygun olarak icra ve iflas takip işlemlerini açıklar.
Modül Adı: İcra ve İflas Hukuku
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İcra-İflas Kanunu’na uygun olarak icra hukukunu oluşturan esasları açıklar.
• İcra-İflas Kanunu’na uygun olarak iflas yoluyla takip işlemlerini açıklar.
RESMÎ YAZIŞMALI İŞLEMLER DERSİ
Bu derste öğrenciye; tapu kütüklerine şerh ve beyan işlemlerini, kanunların öngördüğü tescil işlemlerini ve ilgili resmî kurumlardan gelen yazılara, yönetmelik ve usulüne uygun tescil ve cevap verebilme işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun tapu kütüğü işlemlerini yapar.
Modül Adı: Tapu Kütüğüne Tescil
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak şerh işlemlerini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak beyan işlemlerini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tescil işlemlerini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne uygun olarak tescil hatalarının düzeltilmesi işlemlerini yapar.
Kazanım 2: Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak resmî istemli şerh işlemleri yapar.
Modül Adı: Resmî İstemli Şerhler
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve İcra İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak tacirin ticareti terk ettiğine dair şerh yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak harcamalara katılma payı şerhi yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’un ilgili maddelerine uygun olarak henüz kesinleşmemiş ilam, “Davalıdır.” şerhini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Medeni Kanun’un ilgili maddelerine uygun olarak ortaklığın giderilmesi şerhini yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Kamulaştırma Kanunu’na uygun olarak kamulaştırma şerhi yapar.
39
Kazanım 3: Tapu Sicil Tüzüğü’ne, Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği’nin ilgili maddesine, İmar Kanunu’na, İmar Affı Kanunu’na, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’na, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na, Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği’ne, Gayrimenkul Mevzuatı, Harçlar Kanunu ve Medeni Kanun’a uygun belirtme (beyanlar hanesi) işlemlerini yapar.
Modül Adı: Belirtme İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği’nin ilgili maddesine uygun olarak yenileme belirtmesi yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve İmar Kanunu’na uygun olarak imarla ilgili belirtmeler yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve İmar Kanunu’na uygun olarak İmar Affı Kanunu’na göre belirtme yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’na uygun olarak sulama ve toplulaştırma alanları için belirtme yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na uygun olarak kültür ve tabiat varlıkları için belirtme yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri için belirtme yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak teferruatın yazımını yapar.
• Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Sicil Tüzüğü, Gayrimenkul Mevzuatı, Harçlar Kanunu ve Medeni Kanun’a uygun olarak diğer müdürlük ile müşterek yapılan işlemin tescilini yapar.
Kazanım 4: Tapu Sicil Tüzüğü’ne, Gecekondu Kanunu’na, Afet Kanunu’na, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu’na, İskân Kanunu’na, Köy Yerleşim Alanlarını Uygulama Yönetmeliği’ne uygun tahsis suretiyle tescil yapar.
Modül Adı: Tahsis Suretiyle Tescil
Modülün Önerilen Süresi: 40/38 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Gecekondu Kanunu’na uygun olarak tahsis suretiyle tescil yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve İmar Kanunu’na uygun olarak İmar Kanunu uygulamasına göre tescil yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Köy Yerleşim Alanlarını Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak köy yerleşim alanlarında tahsis suretiyle tescil yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu’na uygun olarak Toprak ve Tarım Reformu Kanunu’na göre tahsis suretiyle tescil işlemi yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve İskân Kanunu’na uygun olarak İskân Kanunu’na göre tahsis suretiyle tescil yapar.
• Tapu Sicil Tüzüğü’ne ve Afet Kanunu’na uygun olarak Afet Kanunu’na göre tahsis suretiyle tescil yapar.
Kazanım 5: Tapu sicil tüzüğüne uygun resmî yazı ile tapu uygulamaları yapar.
Modül Adı: Resmî Yazı Talepleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/38 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak vergi ve icra dairesinden gelen haciz istemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak mahkemelerden gelen ihtiyati tedbir istemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak iflas dairesinden gelen iflas istemini yapar.
40
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak icra tetkik merci hâkimliğinden gelen iflas anlaşması ( konkordato) istemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak belediyelerden gelen yol harcamalarına katılma payı istemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak icra dairesinden gelen ipoteğin paraya çevrilmesi istemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak istemin reddi işlemini yapar.
• Tapu Sicili Tüzüğü’ne uygun olarak tereddüt edilen konu hakkında bölge müdürlüğüne görüş yazısı yazar.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir