Pazar , Haziran 13 2021
Anasayfa / YETERLİLİĞE DAYALI MODÜLLER / Konuk İlişkileri Dersi Megep Modül Kitabı
konuk iliskileri dersi megep modul kitaplari
konuk iliskileri dersi megep modul kitaplari

Konuk İlişkileri Dersi Megep Modül Kitabı
Konuk İlişkileri Dersi Megep Modül Kitabı

Konuk ilişkileri dersi megep modül kitapları, yeterliliğe dayalı programa göre hazırlanmış olan modüllerden oluşmaktadır. Yiyecek içecek hizmetleri alanında bulunan dersin modülleri aynı şekilde konaklama ve seyahat alanında da gösterilmektedir. Dersin modülleri olarak; Konuk tipleri ve davranışları modülü, olağan dışı durumlar ve olaylar modülü ve protokol ve görgü kuralları modülleridir.

Konuk ilişkileri dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Konuk Tipleri Ve Davranışları Hazır / İndir
Olağan Dışı Durumlar Ve Olaylar Hazır / İndir
Protokol Ve Görgü Kuralları Hazır / İndir

Konuk İlişkileri Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Konuk tiplerine göre davranışlar, olağan dışı durumlar, görgü ve protokol kurallarını öğrenmek ve uygulamak ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu dersle öğrencilere; konaklama işletmelerinde iletişim tekniğine uygun olarak konuklarla olumlu ilişkiler kurma, olağan dışı durum ve olaylarda konuklara yardımcı olma, görgü ve protokol kurallarını öğrenme ve uygulama yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.


Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler

Konuk Tipleri ve Davranışları 40/24 Konuk tiplerine göre davranmak

Turizm sektörü içerisinde konaklama hizmetleri, kazandırdığı gelirle en önemli parçayı oluĢturmaktadır. Bu sebeple, ön büro alanında eğitim almıĢ ve konaklama hizmetleri alanında çalıĢabilecek personele ihtiyaç vardır. Turizm sektöründe, konaklama hizmetleri eğitimini almıĢ personelin, standart bilgi ve becerinin yanı sıra, konaklama sektöründeki konuk tipleri ve davranıĢları ile konukla birebir iliĢkilerde uyulacak ilkeler ve konuk sorunlarına çözüm bulma yeteneğine de sahip olabilmelidir. Konaklama hizmetine yönelik beklentiler ve istekler, kiĢiler arasında farklılık gösterdiğinden, personelin konukların tipik özellikleri yönünde bilgilendirilmesi, konukpersonel etkileĢmenin daha baĢarılı gerçekleĢmesine yardımcı olacaktır. Aksi halde bu yöndeki bilginin yetersizliği beraberinde konuk memnuniyetsizliğini getirebilecektir. Bu modül sonunda, konuklarla, konuk tiplerine göre birebir iliĢki kurabilecek ve onların sorunlarını çözebileceksiniz.

Olağan Dışı Durumlar ve Olaylar 40/24 Olağan dışı durumlarda uygun davranmak

Turizm iĢletmeleri içerisinde konaklama hizmetleri, en önemli gelir kaynaklarından birini oluĢturmaktadır. Bu sebepten dolayı konaklama hizmetleri alanında çalıĢabilecek ve alanında eğitim görmüĢ personele ihtiyaç vardır. Konaklama hizmetleri eğitimini almıĢ personel, standart alan bilgisi ve becerinin yanı sıra diğer konuk sorunlarıyla ilgili de bilgi sahibi olmasi gerekmektedir. Bunların baĢında iĢletme personeli, konaklama sektöründe çok sık rastlanmayan olağan dıĢı olaylar karĢısında da davranıĢ geliĢtirebilme yetisine sahip olabilmelidir. ĠĢletme personelinin konaklama iĢletmelerinde olağan dıĢı bir olayla ne zaman karĢılaĢacağı önceden tahmin edilemez. Hastalık, ölüm, kaza, hırsızlık, cinayet, kavgalar vb. olağan dıĢı olaylara örnektir. ĠĢletme personeli bu tür olaylarla karĢılaĢtıklarında hangi davranıĢları göstermeleri gerektiğini bilmelidirler. KarĢılaĢılan olaylarda iĢletme personeli soğukkanlılığını koruyarak doğal davranabilmelidir. Aksine bir davranıĢ iĢletmede konaklayan diğer konukların ve personelin telaĢlanmalarına neden olabilir. Bu modül sonucunda karĢılaĢtığınız olağan dıĢı olayları çözebileceksiniz. Mödülün meslek yaĢantınıza katkı getirmesini dileriz.

Görgü ve Protokol Kuralları 40/32 Protokol ve görgü kurallarını uygulamak

Protokol kuralları hayati nitelikler bütünüdür. Bu kurallar bütünü nezaket ve görgü kuralları şeklinde de adlandırılabilir. Hemen hemen herkes tarafından uyulması gereken bu kurallar, ayrıntılı formalitelerdir Özellikle yöneticilerin hayatlarında önemli bir yer tutar. İş ilişkileri sebebiyle ister istemez öne çıkan ve uyulması zorunlu olan, protokol kuralları, kurumsal temsilin en önemli boyutunu oluşturmaktadır. Organizasyon hizmetleri alanı etkili iletişim gerektirdiğinden protokol, nezaket ve görgü kuralları bu iletişim sürecinde mutlaka olması gereken davranış biçimleridir. Protokol ve görgü kuralları toplumsal kesimleri ve grupları birbirinden ayırma, hayatı kolaylaştırma, ilişkileri düzenleme işlevine sahiptir. Yasal hiçbir yaptırımı olmayan bu görgü kuralları çiğnendiği zaman, bireyler toplum tarafından hoş görülmez. Toplumsal hayatta en belirleyici unsur kişinin önce kendine, sonra diğerlerine duyduğu saygıdır. Herkesin başkaları tarafından çiğnenmesini istemediği sınırları vardır. Eğer bu sınır aşılırsa birlikte hayat çekilmez hale gelir, işte tam da bu noktada görgü kuralları devreye girer. Gerek özel hayatta, gerek iş hayatında ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından bazı temel soruların cevaplarını bilmek ve görgü kurallarını hayata geçirmek gerekir. Sosyal çevreniz ve aile hayatınızda olumlu ilişkiler kurabilmek, organizasyon hizmetleri alanında başarılı iletişim sağlayabilmek için protokol ve görgü kuralları modülü size rehber olacaktır. Modülde; Protokol ve Görgü kuralları ile ilgili, hayatınızı kolaylaştıracak gerekli bilgilere yer verilmiştir.


Bunlara Baktınız mı?

servis hazirlikleri dersi megep modulleri

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı Servis hazırlıkları dersi megep modül kitapları yeterliliğe dayalı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir