Pazar , Ekim 10 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Kazanımlara Dayalı Programa Göre Çerçeve Öğretim Programı 2017

Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 4
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 6
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 8
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 10
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 10
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 10
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 10
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 11
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 11
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 11
ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ DERSİ……………………………………………………… 13
TEMEL TASARIM DERSİ ………………………………………………………………………… 15
TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ ……………………………………………………………….. 16
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 16
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 17
TAKI İMALATI DALI DERSLERİ …………………………………………………………………… 17
TAKI ÇİZİMİ VE ÜRETİMİ DERSİ ……………………………………………………………… 17
MUM MODELAJ VE DÖKÜM DERSİ…………………………………………………………. 19
TAKI YÜZEYİNİ SÜSLEME DERSİ……………………………………………………………. 21
YÖRESEL TAKI UYGULAMALARI DERSİ …………………………………………………. 23
ETÜT VE TAKIDA DETAY DERSİ …………………………………………………………….. 24
TAKI TARİHİ VE TASARIMI DERSİ…………………………………………………………… 25
BİLGİSAYARDA TAKI TASARIMI DERSİ …………………………………………………… 26
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ) …………………. 26
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 27
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır.
Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıklarına ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi / beceri ihtiyaç analizi / eğitim ihtiyaç analizi /meslek analizi / ulusal meslek standartları
Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması.
Geliştirme : Program dokümanlarının hazırlanması.
Uygulama : Programların onaylanması ve uygulanması.
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi.
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Program Geliştirme Komisyonu aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Planlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi
2
tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda, program dokümanlarındaki program, ders ve modül kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Kuyumculuk Teknolojisi alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Kuyumculuk sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri ile kendisini devamlı olarak yeniliklere açmış, değişen teknolojiye paralel olarak sürekli gelişim içinde olmuştur. Kuyumculuk, gelişmiş Avrupa ülkelerinin de önemli geçim kaynaklarından biridir. İnsanlık tarihinin ortak sanat kültürleri ve bir milletin sanat kültürü, ziynet eşyası üzerinde işlenerek sergilenir. Bunlar gelecek kuşaklara kültür, sanat mirası olarak bırakılır. Bu yüzden kültürümüzün uluslararası alanda sergilenmesinde ve yer almasında kuyumculuk mesleğinin önemi büyüktür. Kuyumculuk sektörü, ülkelerin özel ilgisini çekmekte ve devletler tarafından bu sektör için özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.
Öğretim programının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınarak sektör beklentileri programa yansıtılmıştır. Bu doğrultuda Kuyumculuk Teknolojisi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
Takı İmalatı dalı yer almaktadır.
Bu doğrultuda Kuyumculuk Teknolojisi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, şekillendirme teknikleri, temel tasarım ve takıda teknik resim ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
• Takı İmalatı dalında; takı çizimi ve üretimi, mum modelaj ve döküm, takı yüzeyini süsleme, yöresel takı uygulamaları, etüt ve takıda detay, takı tarihi ve tasarımı, bilgisayarda takı tasarımı ve mesleki yabancı dil ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
4
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler, ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• 26.12.2013 tarih ve 28863 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuyumcu 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI
(TAKI İMALATI DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ (*)

7


TEMEL TASARIM

5


TAKIDA TEKNİK RESİM

2


DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
TAKI ÇİZİMİ VE ÜRETİMİ (*)
MUM MODELAJ VE DÖKÜM
TAKI YÜZEYİNİ SÜSLEME
YÖRESEL TAKI UYGULAMALARI
ETÜT VE TAKIDA DETAY
TAKI TARİHİ VE TASARIMI
BİLGİSAYARDA TAKI TASARIMI
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
6
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ALANI
(TAKI İMALATI DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ (*)

7


TEMEL TASARIM

5


TAKIDA TEKNİK RESİM

2


DAL DERSLERİ
TAKI ÇİZİMİ VE ÜRETİMİ (*)


12
16
ETÜT VE TAKIDA DETAY
TAKI TARİHİ VE TASARIMI
BİLGİSAYARDA TAKI TASARIMI(*)
MUM MODELAJ VE DÖKÜM
TAKI YÜZEYİNİ SÜSLEME
YÖRESEL TAKI UYGULAMALARI
MESLEKİ YABANCI DİL(KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ)
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
16
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı önerilen ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve iş birliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
9
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dâhil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Takı İmalatı
10
Şekillendirme Teknikleri
Şekillendirme Teknikleri
11
Takı Çizimi ve Üretimi
Takı Çizimi ve Üretimi
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Bilgisayarda Takı Tasarımı
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel şekillendirme teknikleri ile kuyumculukta kullanılan metallere ve alaşımlara takı formu verir
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarı ilkeleri doğrultusunda farklı tekniklerle temel tasarım çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve kurallara uygun şekilde teknik resim çizimleri yapar.
Takı İmalatı Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizdiği farklı formlardaki takıların üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mum malzemesinden ana model yapıp kayıp mum tekniği ile dökümünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile takı yüzeyine süsleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile yöresel takıların üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli çizim yöntemleri ile takı çizimi ve renklendirmesi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak takı çizim yöntem ve teknikleri ile tarihsel takı formlarından tasarımlar yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üç boyutlu tasarım programları ile bilgisayarda çeşitli takılar çizer.
• Mesleki teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
11
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalın özelliğine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, Kuyumculuk Teknolojisi alanındaki dalla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
12
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
13
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kuyumculukta kullanılan metaller, metallerin birbirleriyle alaşımları, kuyumculuk matematiği, kuyumculukta kullanılan kimyasallar, metalleri eriterek tel ve levha hazırlama, takı parçalarını kesme, takı parçasına şekil verme, takı parçalarını birleştirme, takı yapma ve cilalama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kuyumculukta kullanılan metaller, kimyasallar, fire ve ramat ile ilgili işlemleri yapar.
Modül Adı: Alaşım Metalleri ve Kimyasallar
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kuyumculukta kullanılan metallerden alaşım yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntemler ile ramat ayrıştırma yapar.
Kazanım 2: Eldeki verileri kullanarak ayar-milyem, işçilik ve maliyet hesaplamaları yapar.
Modül Adı: Alaşım Metal Oranları
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Takı parçasının ayar ve milyem tespitini yapar.
• Eldeki verileri kullanarak ayar-milyem hesaplamaları yapar.
• Alaşımdaki metal oranlarını kullanarak maliyet, işçilik ve fire hesabı yapar.
Kazanım 3: Ölçme işlemleri, birim çevirme hesaplamaları ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamul hazırlama işlemlerini yapar.
Modül Adı: Yarı Mamul Hazırlama
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ağırlık ölçümü ve birim çevirme hesapları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metalleri alaşım hâline getirip şidelere döker.
• Kuyumculukta kullanılan uzunluk ölçme aparatları ile ölçüm yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şekillendirme işlemini kolaylaştırmak için tel ve levhayı tavlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanılacak teli ölçüsüne göre haddeler yardımıyla inceltir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanılacak levhayı ölçüsüne göre silindirler yardımıyla inceltir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile düzeltme ve markalama yapar.
14
Modül Adı: Markalama
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanılacak madene çeşitli aparatlar yardımıyla düzeltme işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak markalama yöntemleri ile maden üzerine desen aktarır.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile delme ve kesme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Delme-Kesme
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak matkap ve freze motoru ile parçayı deler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makas ve testere kolu ile madeni keser.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile metale şekil verir.
Modül Adı: Tel ve Levha Şekillendirme
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak madeni tavlayıp çeşitli el aletleri ile eğme ve bükme işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tel ve levhayı tavlayıp burma işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak telleri halka hâline getirip kesme işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metali heştekleyip şekillendirme işlemi yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile eğeleme ve zımparalama işlemlerini yapar.
Modül Adı: Eğeleme
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli eğeler ile takı parçalarına eğeleme işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cila motoru ve el ile zımparalama yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kaynak ve kaynak sonrası temizlik işlemlerini yapar.
Modül Adı: Kuyumculukta Kaynak
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretilecek ürünün özelliğine göre kaynak araç ve gereçlerini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kaynak ve kaynak sonrası temizlik işlemlerini yapar.
15
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak takının cila, yıkama ve kurutma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Cilalama
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimi biten ürünü aşamalı olarak çeşitli bez ve ponzalar ile cilalar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli makineler ve kimyasallar ile cilası biten ürünü yıkar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yıkaması biten ürünü çeşitli yöntemlerle kurutur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak imalat sonrası takım, makine ve aletlerin kontrolünü ve basit onarımını yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazır takı malzemeleri ile takı yapar.
Modül Adı: Hazır Malzeme Takıları
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tel ve çivi ile takı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak taş ve boncuklar ile örgü takı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boncuklar ile misinalı takı yapar.
TEMEL TASARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim araç gereçleriyle tasarımda kullanacağı temel elemanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler, açık-koyu, ışık gölge, renk, doku, strüktür ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Tasarı İlkeleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun iki boyutlu yüzey düzenlemeleri yapar.
• Oluşturduğu üç boyutlu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Noktayı kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Çizgiyi kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Nokta ve çizgiyi birlikte kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Yaptığı çalışmaları paspartulayarak sunumunu yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey
16
düzenlemesi yapar.
Modül Adı: Açık-Koyu
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Işığa dikkat ederek açık-koyu ile geometrik formları hacimlendirir.
• Açık-koyu ile hacim verilen geometrik formlardan yüzey düzenlemesi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renkli yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Renk
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğru renk tonlarını doğru yerlerde kullanarak renk çemberi yapar.
• Renk kontrastlıkları ile ilgili yüzey düzenlemeleri yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu obje etütlerinden yola çıkıp yüzey üzerine özgün doku yorumları yapar.
Modül Adı: Doku
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kara kalem tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Guaj boya tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Dokulu objelerden yola çıkarak kara kalem tekniği ile yüzey üzerinde özgün doku yorumları yapar.
• Özgün doku yorumlarını renklendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
Modül Adı: Strüktür
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüzey üzerine kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
• Mekân içinde üç boyutlu özgün strüktür uygulamaları yapar.
TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde teknik ve mesleki çizimleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati:2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak norm yazı ve çizim uygulamaları yapar.
Modül Adı: Temel Teknik Resim
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına uygun olarak norm yazı ve temel geometrik çizimler yapar.
17
• Teknik resim kurallarına uygun olarak perspektiflerin görünüşlerini çizerek ölçülendirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak perspektif, takı formu ve üç görünüş çizimleri yapar.
Modül Adı: Takıda Üç Boyut
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Verilen ölçüler doğrultusunda çeşitli perspektif çizimler yapar.
• Farklı açı ve görünüşlerdeki prizmalar içerisine takı formları çizer.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak takı formlarının üç görünüşlerini çizer.
DAL DERSLERİ
Kuyumculuk Teknolojisi alanında yer alan dala ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
TAKI İMALATI DALI DERSLERİ
TAKI ÇİZİMİ VE ÜRETİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; çizilen farklı takı formlarını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretme, sipariş formu hazırlama ve ürünü teslim etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli kilit formları çizimi ve farklı tekniklerle kilit üretimi yapar.
Modül Adı: Kilit Yapımı
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kilit modelinin çizimini yaparak renklendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel şekillendirme yöntemleri ile metali kilit hâline getirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yüzük formları çizimi ve farklı tekniklerle yüzük üretimi yapar.
Modül Adı: Yüzük Üretimi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
18
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüzük modelinin çizimini yaparak renklendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel şekillendirme teknikleri ile metali yüzük hâline getirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli kolye ucu formları çizimi ve farklı tekniklerle kolye ucu üretimi yapar.
Modül Adı: Kolye Ucu Üretimi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kolye ucu modelinin çizimini yaparak renklendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel şekillendirme teknikleri ile metali kolye ucu hâline getirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli küpe formları çizimi ve farklı tekniklerle küpe üretimi yapar.
Modül Adı: Küpe Üretimi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Küpe modelinin çizimini yaparak renklendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel şekillendirme teknikleri ile metali küpe hâline getirir.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli bilezik formları çizimi ve farklı tekniklerle bilezik üretimi yapar.
Modül Adı: Bilezik Üretimi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilezik modelinin çizimini yaparak renklendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel şekillendirme teknikleri ile metali bilezik hâline getirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli broş-rozet formları çizimi ve farklı tekniklerle broş-rozet üretimi yapar.
Modül Adı: Broş-rozet Üretimi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Broş-rozet modelinin çizimini yaparak renklendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel şekillendirme teknikleri ile metali broş-rozet hâline getirir.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli madalyon-anahtarlık formları çizimi ve farklı tekniklerle madalyon-anahtarlık üretimi yapar.
Modül Adı: Madalyon-Anahtarlık Üretimi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
19
• Madalyon-anahtarlık çizimi yaparak renklendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel şekillendirme teknikleri ile metalden madalyon-anahtarlık yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli zincir formları çizimi ve farklı tekniklerle zincir üretimi yapar.
Modül Adı: Zincir Üretimi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Zincir modelinin çizimini yaparak renklendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel şekillendirme teknikleri ile metalden zincir yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli pres takı formları çizimi ve farklı tekniklerle roleks takı üretimi yapar.
Modül Adı: Roleks Takı Üretimi
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Roleks takı modelleri çizerek renklendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak presleme ve birleştirme işlemlerini yapar.
Kazanım 10: Çeşitli sipariş formları ve iş planı hazırlar.
Modül Adı: Kuyumculukta Sipariş Formu
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müşteri sipariş formları hazırlayarak örnek bir sipariş formu düzenler.
• Yapılacak ürüne göre iş planı hazırlayarak ürün akışını düzenler.
Kazanım 11: Ürünlerin sevk ve irsaliye faturalarını düzenleyerek müşteriye teslim eder.
Modül Adı: Takının Müşteriye Teslimi
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürün sipariş formunu ve ürünün kalite standartlarına uygunluğunu kontrol eder.
• Ürünlerin sınıflandırmasını yaparak sevk ve irsaliye faturalarını düzenler.
MUM MODELAJ VE DÖKÜM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mum malzemesinden ana model üretme ve kayıp mum tekniğiyle döküm yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli tekniklerle mum malzemesine form verir.
Modül Adı: Mum Model Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
20
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mum modelleme teknikleri ile mum malzemesini şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak freze uçları ve el yontu aletleri yardımıyla mum modelde yüzey süslemesi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özel uçlu havyalar yardımıyla mum modeli yüzeyinde desen çalışması yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mum malzemesinden ana kalıp/model yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı ile negatif kalıp yapıp pozitifini döker.
Modül Adı: Mum Modelde Rölyef
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yontu aparatları ile mum malzemesinden iki boyutlu form (rölyef) yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sert malzemeden yapılmış ana modeli alçı ile kalıba alıp temizliğini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı kalıptan mum ile pozitifini alıp yüzey temizliğini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üç boyutlu formlara çeşitli yöntemler ile yüzey süslemesi yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mum modeli hafifletip yüzey temizliğini yapar.
Modül Adı: Mum Modeli Döküme Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model mumundan çeşitli üç boyutlu formlarda ana kalıplar yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntemlerle mum modelde detay çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli aparatlar ve uçlar yardımıyla yapılan mum modelin içinin boşaltmasını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak döküm öncesi mum modelin yüzey temizliğini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntemlerle ana modeli kauçuk kalıba alır.
Modül Adı: Kauçuk Kalıp
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kauçuk plakaları flanş ölçüsüne göre keser.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntemler ile kauçuk kalıbın merkezlemesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak içinde ana modelin olduğu kauçuk kalıbı sıcak presleme ile pişirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kauçuk kalıbı neşter yardımıyla kesip içinden ana modeli çıkarır.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kauçuk kalıba mumum pozitifini alıp modelleri mum ağacına dizer.
21
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mum ağacını alçı kalıbına alıp çeşitli yöntemlerle mum indirmesini yapar.
Modül Adı: Alçı Kalıp
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak flanşlar yardımıyla mum enjeksiyon kazanından kauçuk kalıba mum basar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kauçuk kalıptan çıkarılan mum modelleri çeşitli yöntemlerle dizip mum ağacını yapar.
• Döküm için gerekli metal miktarını dara alma yöntemini kullanarak hesaplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapılan mum ağacını fanusların içine yerleştirip alçılama ve vakumlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak donan alçı kalıbın içindeki mumu çeşitli yöntem ve tekniklerle boşaltır.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mum ağırlığından metal miktarını hesaplar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kayıp mum tekniği ile döküm yapıp model ağacını temizler.
Kazanım 11: Dara farkından yararlanarak fire hesabı yapar.
Modül Adı: Döküm
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçıyla doldurulan fanusu pişirme fırınında pişirir.
• Alaşımı yapılacak madenlerin hesaplamalarını yapıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak grafit potada eritir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli döküm teknikleri ile döküm yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntemler ile model ağacını yıkar.
• Döküm işleminden sonra model ağacını tartarak fire hesabı yapar.
TAKI YÜZEYİNİ SÜSLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; kuyumculukta kullanılan taşları ayırt etme, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak takı yüzeyine mıhlama, mine, kalem atma, yaldız kaplama ve rodaj kaplama yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Kuyumculukta kullanılan taşları çeşitli araç gereçler yardımıyla birbirinden ayırt eder.
Modül Adı: Kuyumculukta Kullanılan Taşlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kuyumculukta kullanılan değerli taşları özelliklerine göre diğer taşlardan ayırt eder.
• Kuyumculukta kullanılan yarı değerli taşları özelliklerine göre diğer taşlardan ayırt eder.
• Kuyumculukta kullanılan organik taşları özelliklerine göre diğer taşlardan ayırt eder.
• Kuyumculukta kullanılan sentetik taşları özelliklerine göre diğer taşlardan ayırt eder.
Kazanım 2: Çeşitli teknikler kullanarak pırlantayı taklitlerinden ayırt eder.
Modül Adı: Pırlanta
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
22
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elması diğer taşlardan ayırt eder.
• Pırlantayı sentetik taşlardan ayırt eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak taşın özelliğine göre çeşitli mıhlama yöntemlerini takı üzerine uygular.
Modül Adı: Mıhlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/33 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mıhlamada kullanacağı taşın ölçümünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak taş yuvasına uygun Amerikan mıhlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak taş yuvasına uygun kanal mıhlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak taş yuvasına uygun güverseli mıhlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak taş yuvasına uygun sıvama mıhlama yapar
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile takı yüzeyine mine yapar.
Modül Adı: Mine
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöntemine göre kullanacağı mine araç gereçlerini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak takı yüzeyine uygun yöntem ve teknikler ile mine yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile metal yüzeyine kalem atar.
Modül Adı: Kalem Atma
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalem atma yöntemine uygun araç gereçleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli teknikler ile takı yüzeyine kalem atar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektroliz kaplama yöntemiyle takıların yüzeyine yaldız kaplama yapar.
Modül Adı: Yaldızlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaldızlama işlemi öncesinde ürünü asit yardımıyla ağartır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünü cilalayıp parlatır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun ölçülerde kimyasallarla yaldız banyosunu ve kral suyunu hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun şekilde ürüne yaldızlama yapar.
23
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntemler ile takı yüzeyine rodaj kaplama yapar.
Modül Adı: Rodajlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rodajlama öncesinde temizleme suyunu hazırlayıp ürünü yıkar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereç ve kimyasallarla rodaj banyosunu hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun şekilde ürünü rodajlar.
YÖRESEL TAKI UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel takı uygulamalarından telkâri, örme tekniği, kakma kabartma kakma tekniği ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntemler ile ölçüsüne uygun telkâri takı üretimi yapar.
Modül Adı: Telkâri
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak telkâri tekniğine uygun ölçülerde çatı ve dolgu teli hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelin şekline uygun hazırladığı çatı teline dolgu tekniklerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çatı teline yerleştirilen dolgu telinin kaynağını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modernizasyon yöntemiyle telkâriden yeni takı formları yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli örme tekniklerini kullanıp takı üretimi yapar.
Modül Adı: Örme Tekniği
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak örme tekniğine uygun ölçülerde tel ve levha hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tel veya levhalar ile tekniğe uygun örme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak örülen tel veya levhalar ile takı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modernizasyon yöntemiyle örgüden yeni takı formları yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntemler ile tekniğine uygun kakma-kabartma yapar.
Modül Adı: Kakma-Kabartma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
24
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modele uygun ölçülerde araç gereç ve levha hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alaşım metali üzerine kakmaya uygun deseni aktarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alaşım metali üzerine tekniğine uygun kakma-kabartma yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntemler ile tekniğine uygun kakma uygulamaları yapar.
Modül Adı: Kakma Tekniği
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desen ölçülerine uygun şablon ve dolgu malzemesini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yüzey üzerinde oyulan desen boşluğuna dolgu malzemesini kakar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kakması yapılan ürünün cila ve renklendirme işlemini yapar.
ETÜT VE TAKIDA DETAY DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak obje etüdü ve renklendirme, takı detay çizimi yaparak renklendirme ve farklı yöntemlerle takı çizimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli objeleri ölçü oran kurallarına göre çizip renklendirir.
Modül Adı: Obje Etüdü ve Renklendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çeşitli objeleri ölçü oran kurallarına göre çizer.
• Çeşitli dokulardaki objeleri etüt ederek çizimin renklendirmesini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli zincir çizimleri yapıp renklendirir.
Modül Adı: Zincir Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çeşitli basit zincir çizimleri yaparak ışık gölge kuralına göre renklendirir.
• Çeşitli grift zincir çizimleri yaparak ışık gölge kuralına göre renklendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kuyumculukta kullanılan yardımcı parçaların çizimini yapıp renklendirir.
Modül Adı: Takıda Detay Çizimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çeşitli kilit sistemlerini çizerek renklendirir.
25
• Çeşitli bağlantı sistemlerini çizerek renklendirir.
• Çeşitli taş kesim şekillerini çizerek renklendirir.
• Çeşitli taş yuvası şekillerini çizerek renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak stilizasyon, deformasyon ve modernizasyon teknikleriyle takı çizimini yapıp renklendirir.
Modül Adı: Stilizasyon ve Deformasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çeşitli objelerden yararlanarak sitilizasyon tekniğiyle takı çizimi yapar.
• Çeşitli objelerden yararlanarak deformasyon tekniğiyle takı çizimi yapar.
• Çeşitli objelerden yararlanarak modernizasyon tekniğiyle takı çizimi yapar.
TAKI TARİHİ VE TASARIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; takının tarihsel süreci, sanat akımları, tasarım ilkeleri ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı kültürlerle ilgili takı çizim yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İlk Çağ kültürleri ile ilgili takı çizimlerini iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: İlk Çağ Takıları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Paleolitik, neolitik ve kalkolitik çağ kültürü ile ilgili takı çizimleri yapar.
• Bronz Çağ kültürleri ile ilgili takı çizimleri yapar.
• Demir Çağ kültürleri ile ilgili takı çizimleri yapar.
• M.Ö. Anadolu Uygarlıkları ile ilgili takı çizimleri yapar.
• Yunan Uygarlığı ile ilgili takı çizimleri yapar.
Kazanım 2: Orta Çağ kültürleri ile ilgili takı çizimlerini iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Kazanım 3: İlk ve Orta Çağ kültürleri ile ilgili tasarım panosu hazırlar.
Modül Adı: Orta Çağ Takıları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Roma ve Orta Çağ kültürleri ile ilgili takı çizimleri yapar.
• Anadolu medeniyetleri ile ilgili takı çizimleri yapar.
• İlk ve Orta Çağ kültürleri ile ilgili tasarım panosu yapar.
Kazanım 4:Yakın Çağ kültürleri ve sanat akımları ile ilgili takı çizimlerini iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Yakın Çağ Takıları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yeni Çağ kültürleri ile ilgili takı çizimleri yapar.
• Avrupa kültürü ile ilgili takı çizimleri yapar.
26
Kazanım 5: Modern Çağ kültürü ile ilgili takı çizimlerini iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Kazanım 6: Yakın ve Modern Çağ kültürleri ile ilgili tasarım panosu hazırlar.
Modül Adı: Modern Çağ Takıları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 20. yy başlarındaki kuyumculuk kültürü ile ilgili takı çizimleri yapar.
• Yeni sanat akımları ile ilgili takı çizimleri yapar.
• Özgün takı çizimleri yapar.
• Yakın ve Modern Çağ kültürleri ile ilgili tasarım panosu yapar.
BİLGİSAYARDA TAKI TASARIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda takı tasarım programı komutlarıyla basit uygulamalar yapma, iki ve üç boyutlu özgün takı çizimleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda takı tasarım programı komutlarıyla basit uygulamalar yapar.
Modül Adı: Bilgisayarda Takı Tasarımına Giriş
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda takı tasarım programında menü ve ekran düzen ayarlarını yapar.
• Bilgisayarda takı tasarım programında araçlar menüsünü kullanarak komutlarla ilgili uygulamalar yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda takı tasarım programı komutlarıyla iki ve üç boyutlu özgün takı çizimleri yapar.
Modül Adı: Bilgisayarda Takı Modelleme
Modülün Önerilen Süresi: 120/96 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda takı tasarımında çizgi komutlarıyla iki boyutlu basit modeller çizer.
• Bilgisayarda takı tasarımı programında çizgi, yüzey ve katı modelleme komutlarıyla üç boyutlu modeller çizer.
• Programla çizilen üç boyutlu takı modellerinin katı modelleme komutlarıyla iç boşaltmasını yapar.
• Programla çizilen üç boyutlu takı modellerinin değiştirme komutlarıyla büyütme – küçültmelerini yapar.
• Programla çizilen üç boyutlu takı modellerinin değiştirme komutlarıyla deformasyonunu yapar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ)
Bu derste öğrenciye; kuyumculuk, kuyumculukta kullanılan kavramlar, araç gereçler ve makineleri yabancı dilde ifade etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
27
Kazanım 1: Kuyumculuk teknolojisi alanı ile ilgili temel kavramları, şekillendirmede kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Kuyumculuk Terimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kuyumculuk teknolojisi alanı ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Şekillendirme tekniklerinde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 2: Takı tasarımı, kuyumculukta kullanılan taşlar, takı üretimi ve vitrin kuyumculuğu ile ilgili kavramları yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Kuyumculuk Teknikleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Takı ve tasarımla ilgili kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Takıda kullanılan taşları yabancı dilde ifade eder.
• Takı üretimi ile ilgili kavramları, araç gereçleri ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Vitrin kuyumculuğunda pazarlama ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgeleri ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler ile öğrenim görülen alan / dal dersleri veya diğer alan / dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir