Perşembe , Haziran 10 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Müzik Aletleri Yapımı Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Müzik Aletleri Yapımı Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Müzik Aletleri Yapımı Alanı Kazanımlara Dayalı Programa Göre Çerçeve Öğretim Programı 2017

Müzik Aletleri Yapımı Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 4
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 6
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 8
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 10
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 10
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 12
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 12
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 12
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 12
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 12
TEMEL ÇALGI YAPIM TEKNİKLERİ DERSİ……………………………………………….. 14
MÜZİK ALETLERİ TEKNİK RESMİ DERSİ …………………………………………………. 15
ÇALGILARDA AĞAÇ HAZIRLIĞI DERSİ ……………………………………………………. 16
TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI DERSİ ……………………………………………………….. 17
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 17
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 18
MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMI DALI DERSLERİ…………….. 18
BAĞLAMA YAPIMI DERSİ……………………………………………………………………….. 18
OYMA CURA YAPIMI DERSİ …………………………………………………………………… 20
ÇALGI BAKIM ONARIM DERSİ ………………………………………………………………… 21
ÇALGI BİLGİSİ VE AKORT UYGULAMALARI DERSİ ………………………………….. 22
RİTİM VE EZGİ UYGULAMALARI DERSİ ………………………………………………….. 23
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ ……………………………………………………… 23
ÇALGI SÜSLEMECİLİĞİ DERSİ ……………………………………………………………….. 24
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (MÜZİK ALETLERİ YAPIMI)………………………… 25
MIZRAPLI SANAT MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMI DALI DERSLERİ ………….. 26
UT YAPIMI DERSİ………………………………………………………………………………….. 26
TAMBUR YAPIMI DERSİ…………………………………………………………………………. 28
ÇALGI BAKIM ONARIM DERSİ ………………………………………………………………… 29
ÇALGI BİLGİSİ VE AKORT UYGULAMALARI DERSİ ………………………………….. 30
RİTİM VE EZGİ UYGULAMALARI DERSİ ………………………………………………….. 31
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ ……………………………………………………… 32
ÇALGI SÜSLEMECİLİĞİ DERSİ ……………………………………………………………….. 33
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (MÜZİK ALETLERİ YAPIMI)………………………… 34
MIZRAPLI BATI MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMI DALI DERSLERİ ……………… 34
KLASİK GİTAR YAPIMI DERSİ…………………………………………………………………. 34
MANDOLİN YAPIMI DERSİ ……………………………………………………………………… 36
ÇALGI BAKIM ONARIM DERSİ ………………………………………………………………… 37
ÇALGI BİLGİSİ VE AKORT UYGULAMALARI DERSİ ………………………………….. 39
RİTİM VE EZGİ UYGULAMALARI DERSİ ………………………………………………….. 39
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ ……………………………………………………… 40
ÇALGI SÜSLEMECİLİĞİ DERSİ ……………………………………………………………….. 41
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (MÜZİK ALETLERİ YAPIMI)………………………… 42
YAYLI ENSTRÜMAN YAPIMI DALI DERSLERİ ……………………………………………… 42
KEMAN YAPIMI DERSİ …………………………………………………………………………… 42
KLASİK KEMENÇE YAPIMI DERSİ…………………………………………………………… 44
ÇALGI BAKIM ONARIM DERSİ ………………………………………………………………… 45
ÇALGI BİLGİSİ VE AKORT UYGULAMALARI DERSİ ………………………………….. 47
ii
RİTİM VE EZGİ UYGULAMALARI DERSİ ………………………………………………….. 47
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ ……………………………………………………… 48
ÇALGI SÜSLEMECİLİĞİ DERSİ ……………………………………………………………….. 49
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (MÜZİK ALETLERİ YAPIMI)………………………… 50
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 50
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Öğretim programı; söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır. Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıklarına ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi / Beceri ihtiyaç analizi / Eğitim ihtiyaç analizi / Meslek analizi / Ulusal meslek standartları
Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması
Geliştirme : Program dokümanlarının hazırlanması
Uygulama : Programların onaylanması ve uygulanması
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Müzik Aletleri Yapımı Alanı Program Geliştirme Komisyonu aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Plânlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal / uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
2
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Müzik Aletleri Yapımı Alanına ait Çerçeve Öğretim Programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Müzik Aletleri Yapımı Alanı; ülkemizde ve dünyada, kültürel ve sanatsal değerlerin önemini kaybetmesinin önüne geçmeyi hedeflemekle beraber ülkemizin ihtiyaç duyduğu çalgıların yapımını üstlenmektedir. Çalgı yapımcısı ve kaliteli çalgı ihtiyacının yoğunlaştığı son yıllarda, sanatsal ve estetik bakış açısı yanında ince işçilik becerisine hâkim yapımcılara ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak ‘Müzik Aletleri Yapımı Alanı Programı’ hazırlanarak eğitimli bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.
Müzik Aletleri Yapımı Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı
2. Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı
3. Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı
4. Yaylı Enstrüman Yapımı
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Müzik Aletleri Yapımı alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, temel çalgı yapım teknikleri, teknik resim, çalgılarda ağaç hazırlığı, temel müzik kavramları ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
• Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı dalında; bağlama, oyma cura yapımı, çalgı bakım onarım, çalgı bilgisi ve akort uygulamaları, ritim ve ezgi uygulamaları, bilgisayar destekli çizim, çalgı süslemeciliği, mesleki yabancı dil,
• Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı dalında; ut, tambur yapımı, çalgı bakım onarım, çalgı bilgisi ve akort uygulamaları, ritim ve ezgi uygulamaları, bilgisayar destekli çizim, çalgı süslemeciliği, mesleki yabancı dil,
• Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı dalında; klasik gitar, mandolin yapımı, çalgı bakım onarım, çalgı bilgisi ve akort uygulamaları, ritim ve ezgi uygulamaları, bilgisayar destekli çizim, çalgı süslemeciliği, mesleki yabancı dil,
• Yaylı Enstrüman Yapımı dalında; keman, klasik kemençe yapımı, çalgı bakım onarım, çalgı bilgisi ve akort uygulamaları, ritim ve ezgi uygulamaları, bilgisayar destekli çizim, çalgı süslemeciliği, mesleki yabancı dil ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
4
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
• Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI
(MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMI, MIZRAPLI SANAT MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMI, MIZRAPLI BATI MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMI, YAYLI ENSTRÜMAN YAPIMI DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN
ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL ÇALGI YAPIM TEKNİKLERİ(*)

6


MÜZİK ALETLERİ TEKNİK RESMİ

4


ÇALGILARDA AĞAÇ HAZIRLIĞI

2


TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI

2


DAL
DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
BAĞLAMA YAPIMI (*)
OYMA CURA YAPIMI
ÇALGI BAKIM ONARIM
ÇALGI BİLGİSİ VE AKORT UYGULAMALARI
RİTİM VE EZGİ UYGULAMALARI
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
ÇALGI SÜSLEMECİLİĞİ
UT YAPIMI (*)
TAMBUR YAPIMI
KLASİK GİTAR YAPIMI (*)
MANDOLİN YAPIMI
KEMAN YAPIMI (*)
KLASİK KEMENÇE YAPIMI
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
6
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ALANI
(MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMI, MIZRAPLI SANAT MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMI, MIZRAPLI BATI MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMI, YAYLI ENSTRÜMAN YAPIMI DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN
ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL ÇALGI YAPIM TEKNİKLERİ(*)

6


MÜZİK ALETLERİ TEKNİK RESMİ

4


ÇALGILARDA AĞAÇ HAZIRLIĞI

2


TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI

2


DAL DERSLERİ
BAĞLAMA YAPIMI (*)


12
16
OYMA CURA YAPIMI (*)
ÇALGI BAKIM ONARIM
ÇALGI BİLGİSİ VE AKORT UYGULAMALARI
RİTİM VE EZGİ UYGULAMALARI
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM
ÇALGI SÜSLEMECİLİĞİ
UT YAPIMI (*)
TAMBUR YAPIMI (*)
KLASİK GİTAR YAPIMI (*)
MANDOLİN YAPIMI (*)
KEMAN YAPIMI (*)
KLASİK KEMENÇE YAPIMI (*)
MESLEKİ YABANCI DİL(MÜZİK ALETLERİ YAPIMI)
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
16
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
9. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
10. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda uygulamaların İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde düzenlenmesi ve bu becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve işbirliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
9
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı
10
Temel Çalgı Yapım Teknikleri
Temel Çalgı Yapım Teknikleri
11
Bağlama Yapımı
Bağlama Yapımı
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Oyma Cura Yapımı
Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı
10
Temel Çalgı Yapım Teknikleri
Temel Çalgı Yapım Teknikleri
11
Ut Yapımı
Ut Yapımı
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Tambur Yapımı
Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı
10
Temel Çalgı Yapım Teknikleri
Temel Çalgı Yapım Teknikleri
11
Klasik Gitar Yapımı
Klasik Gitar Yapımı
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Mandolin Yapımı
Yaylı Enstrüman Yapımı
10
Temel Çalgı Yapım Teknikleri
Temel Çalgı Yapım Teknikleri
11
Keman Yapımı
Keman Yapımı
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Klasik Kemençe Yapımı
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımları
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel çalgı yapım teknikleri ile elde ve makinede temrin çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve kurallara uygun şekilde teknik resim çizimleri yapar.
• Çalgı yapımında kullanılacak çalgı formlarına uygun ağaçların seçimi ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağaçların kurutulması ve korunması işlemlerini yapar.
• Temel müzik kavramlarını kullanarak solfej, bona ve nota yazımı yapar.
Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları Yapımı Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlamanın form, oran ve ölçülerine uygun, el alet ve makineleriyle bağlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma curanın form, oran ve ölçülerine uygun, el alet ve makineleriyle oyma cura yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı bakım onarım teknikleri ile bakım ve onarım yapar.
• Çalgılar hakkında genel bilgilere sahip olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda akort uygulamaları yapar.
• Çalgı eşliğinde basit, bileşik yapıda ritim ve ezgi uygulamaları yapar.
11
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda iki boyutlu çizimler yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli süsleme teknikleri ile çalgı üzerine süsleme yapar.
• Mesleki teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları Yapımı Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak udun form, oran ve ölçülerine uygun, el alet ve makineleriyle ut yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tamburun form, oran ve ölçülerine uygun, el alet ve makineleriyle tambur yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı bakım onarım teknikleri ile bakım ve onarım yapar.
• Çalgılar hakkında genel bilgilere sahip olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda akort uygulamaları yapar.
• Çalgı eşliğinde basit, bileşik yapıda ritim ve ezgi uygulamaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda iki boyutlu çizimler yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli süsleme teknikleri ile çalgı üzerine süsleme yapar.
• Mesleki teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik gitarın form, oran ve ölçülerine uygun, el alet ve makineleriyle klasik gitar yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolinin form, oran ve ölçülerine uygun, el alet ve makineleriyle mandolin yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı bakım onarım teknikleri ile bakım ve onarım yapar.
• Çalgılar hakkında genel bilgilere sahip olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda akort uygulamaları yapar.
• Çalgı eşliğinde basit, bileşik yapıda ritim ve ezgi uygulamaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda iki boyutlu çizimler yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli süsleme teknikleri ile çalgı üzerine süsleme yapar.
• Mesleki teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
Yaylı Enstrüman Yapımı Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kemanın form, oran ve ölçülerine uygun, el alet ve makineleriyle keman yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençenin form, oran ve ölçülerine uygun, el alet ve makineleriyle klasik kemençe yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı bakım onarım teknikleri ile bakım ve onarım yapar.
• Çalgılar hakkında genel bilgilere sahip olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda akort uygulamaları yapar.
• Çalgı eşliğinde basit, bileşik yapıda ritim ve ezgi uygulamaları yapar.
• Bilgisayarda iki boyutlu çeşitli çizimler yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli süsleme teknikleri ile çalgı üzerine süsleme yapar.
• Mesleki terimleri yabancı dilde ifade eder.
12
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, Müzik Aletleri Yapımı alanındaki dallarla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
13
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
14
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
TEMEL ÇALGI YAPIM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğru ölçü ve tekniklerde, elde rendeleme ve kesim, elde oyma ve şekillendirme, birleştirme ve perdah, makinelerde kaba işlemler, makinelerde şekillendirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el alet ve makineleriyle kullanım kurallarına uygun şekilde elde rendeleme ve kesim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Elde Rendeleme ve Kesim
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rende kullanım kurallarına uygun şekilde rendeleme aletleri ile iş parçasına elde rendeleme işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el testeresi kullanım kurallarına uygun şekilde kesim aletleri ile iş parçasının kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekupaj testere makinesi kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasına el makinesiyle kesim yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el alet ve makineleriyle kullanım kurallarına uygun şekilde elde oyma ve şekillendirme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Elde Oyma ve Şekillendirme
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el aletlerinin kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasına elde şekillendirme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el freze makinesinin kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasına şekillendirme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrikli el matkabının kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasına delik deler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el alet ve makineleriyle kullanım kurallarına uygun şekilde elde birleştirme ve perdah işlemlerini yapar.
Modül Adı: Birleştirme ve Perdah
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
15
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el aletlerinin kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasına elde birleştirme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el aletlerinin kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasına eğeleme ve sistireleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el zımpara makinesi kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasına zımparalama yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine kullanım kurallarına uygun şekilde makinelerde kaba ölçülendirme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Makinelerde Kaba İşlemler
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şerit testere makinesinin kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasının kaba kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak planya makinesinin kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasının rendelemesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak daire testere makinesinin kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasının ölçülendirmesini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine kullanım kurallarına uygun şekilde makinelerde şekillendirme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Makinelerde Şekillendirme
Modülün Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak torna makinesinin kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasının şekillendirmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak freze makinelerinin kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasının yüzey ve kenar şekillendirmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak delik makinelerinin kullanım kurallarına uygun şekilde iş parçasının delik delme işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zımpara makinelerinin kullanım kurallarına uygun şekilde zımparalama işlemlerini yapar.
MÜZİK ALETLERİ TEKNİK RESMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde temel teknik resim uygulamaları ve mızraplı, yaylı çalgıların çizimlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtları üzerinde temel geometrik şekil çizimleri ve yeterli görünüş çıkarma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Çizimler
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına göre yazı, rakam ve doğruları çizer.
• Teknik resim kurallarına göre geometrik şekilleri çizer.
16
• Teknik resim kurallarına göre yeterli görünüşleri çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının kesit görünüşlerini ve perspektifini çizme, ölçülendirme ve ölçek uygulamalarını yapar.
Modül Adı: Perspektif ve Ölçülendirme
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına göre kesit görünüşler çizer.
• Teknik resim kurallarına göre perspektif çizer.
• Teknik resim kurallarına göre ölçülendirme yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına mızraplı çalgıların çizimlerini yapar.
Modül Adı: Mızraplı Çalgılar Çizimi
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına ve mızraplı çalgıların form ve oranına göre bağlama resmi çizer.
• Teknik resim kurallarına ve mızraplı çalgıların form ve oranına göre ut resmi çizer.
• Teknik resim kurallarına ve mızraplı çalgıların form ve oranına göre gitar resmi çizer.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına yaylı çalgıların çizimlerini yapar.
Modül Adı: Yaylı Çalgılar Çizimi
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına ve yaylı çalgıların form ve oranına göre klasik kemençe resmini çizer.
• Teknik resim kurallarına ve yaylı çalgıların form ve oranına göre klasik keman resmini çizer.
ÇALGILARDA AĞAÇ HAZIRLIĞI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak müzik aletleri yapımında kullanılacak ağaçların seçimi, kurutulması ve korunması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Çalgı form ve ölçülerine uygun şekilde müzik aletleri yapımında kullanılan ağaçları seçer.
Modül Adı: Ağaç Seçimi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ağacın fiziksel yapısını, kusurlarını ağaç örnekleri üzerinde görerek tespit eder.
• Müzik aletleri yapımında kullanılabilecek uygun ağaç çeşitlerini ağaç örnekleri içerisinden seçer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda, uygun ortam şartlarında kurutma ve koruma yöntemlerine göre ağacı kurutarak korur.
17
Modül Adı: Ağacı Kurutma ve Koruma
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurutma için uygun ortam şartlarında doğal ve suni kurutma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak koruma için uygun ortam sağlandığında koruma yöntemlerine göre çalgı yapımındaki ağacı korur.
TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; geleneksel müzik ve Türk müziği standartlarına göre müzik işaretleri, müzikte sistem ve makamlar, müzikte solfej ve tartım yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Akustik özellikli sınıf ortamında müzik kurallarına uygun olarak müzik işaretleri ile ilgili okuma, yazma ve ritim uygulamaları yapar.
Modül Adı: Müzik İşaretleri
Modülün Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel müzik kurallarına uyarak ses değiştirici işaretleri ile nota ve sus işaretlerini okuyup yazar.
• Aralık çeşitlerini kullanarak hız ve nüans terimlerinin bulunduğu diziler yazar.
• Akustik özellikli sınıf ortamında değişik müzik türlerine göre ritim ve ölçü uygulamaları yapar.
Kazanım 2: Akustik özellikli sınıf ortamında müzik sistemleri kurallarına göre makamsal okuma ve yazma çalışmaları yapar.
Modül Adı: Müzikte Sistem ve Makamlar
Modülün Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Batı ve Türk müziğinde değiştirici işaret alan dizileri okuyarak yazar.
• Türk müziği makamlarını kuralına göre yazar.
Kazanım 3: Akustik özellikli sınıf ortamında solfej ve tartım kurallarına uyarak solfej çalışmaları yapar.
Modül Adı: Müzikte Solfej ve Tartım
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Türk ve Batı müziği form kuralları doğrultusunda doğru tartımda bona çalışmaları yapar.
• Nota yazma ve okuma kuralları doğrultusunda değişik tartımlarda solfej çalışmaları yapar.
DAL DERSLERİ
Müzik Aletleri Yapımı alanında yer alan dallara ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
18
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMI DALI DERSLERİ
BAĞLAMA YAPIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesi ve şablonu, kalıp ve dilimleri, tekne ve sapı, ses tahtası ve burguları, üst yüzey işlemleri ve perde ve genel ayarları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlamanın form ve ölçülerine uygun şekilde bağlama projesi ve şablonunu hazırlar.
Modül Adı: Bağlama Projesi ve Şablonu
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bağlama türüne uygun olarak form ve tel boyu hesaplamaları yapar.
• Bağlama form ve ölçülerine uygun olarak bağlama projesini çizer.
• Bağlamanın form ve oranlarına uygun olarak bağlama şablonlarını hazırlar.
• Bağlama form ve ölçülerine uygun olarak bağlama yapımında kullanılacak malzemeleri tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama yapımında kullanılacak yeterli miktardaki tutkalı hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde el alet ve makineleriyle bağlama kalıp ve dilimlerini yapar.
Modül Adı: Bağlama Kalıp ve Dilimleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlama kalıp ve takozlarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlama dilimlerini hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlama teknesi ve sapını yapar.
Modül Adı: Bağlama Tekne ve Sapı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
19
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlama teknesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlama sapını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlama sapını tekneye monte eder
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlama burguluğunu yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlama ses tahtası ve burgularını yapar.
Modül Adı: Bağlama Ses Tahtası ve Burguları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlamanın ses tahtasını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlamanın ses tahtasının montajını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlamanın tel takacağı ve baş eşik yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlamanın burgularını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde bağlamanın üst yüzey işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bağlama Üst Yüzey İşlemleri
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde bağlamayı üst yüzey işlemlerine hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde bağlamaya renklendirme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde bağlamaya vernik yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama form ve oranlarına uygun şekilde bağlama perde ve genel ayarlarını yapar.
Modül Adı: Bağlama Perde ve Genel Ayarları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde bağlama sapına perde bağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama form ve oranlarına uygun şekilde bağlamaya tel takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlama form ve oranlarına uygun şekilde bağlama genel ayarlarını yapar.
20
OYMA CURA YAPIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura projesi ve şablonu, oyma ve sapı, oyma cura sap ve ses tahtası, oyma cura üst yüzey işlemleri, oyma cura perde ve genel ayarlarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura form ve ölçülerine uygun şekilde oyma cura projesi ve şablonunu hazırlar.
Modül Adı: Oyma Cura Projesi ve Şablonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Oyma cura form ve ölçülerine uygun olarak oyma cura projesini çizer.
• Oyma cura form ve ölçülerine uygun olarak oyma cura şablonlarını hazırlar.
• Oyma cura form ve ölçülerine uygun olarak oyma cura yapımında kullanılacak malzemeleri tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura yapımında kullanılacak yeterli miktardaki tutkalı hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde oyma cura teknesini ve sapını yapar.
Modül Adı: Oyma Cura Tekne ve Sapı
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde oyma cura teknesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde oyma cura sapını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde oyma cura burguluğunu yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde oyma cura sap ve ses tahtasını yapar.
Modül Adı: Oyma Cura Sap ve Ses Tahtası
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde oyma cura sapını tekneye monte eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde oyma cura ses tahtasını monte eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde oyma cura tel takacağı ve baş eşik yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde oyma cura burgularını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı üst yüzey işlem ve tekniklerine göre oyma cura üst yüzey işlemlerini yapar.
Modül Adı: Oyma Cura Üst Yüzey İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
21
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde oyma curayı üst yüzey işlemlerine hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde oyma curaya renklendirme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde oyma curayı vernikler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyma cura form ve oranlarına uygun şekilde oyma cura perde ve genel ayarlarını yapar.
Modül Adı: Oyma Cura Perde ve Genel Ayarları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde oyma cura sapına perde bağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak form ve oranlarına uygun şekilde oyma curaya tel takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak form ve oranlarına uygun şekilde oyma curanın genel ayarlarını yapar.
ÇALGI BAKIM ONARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgılarda periyodik bakım, sap ve perde bakımı, ses tahtası bakımı, tekne tamir ve bakımı, cila bakımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaylı ve mızraplı çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde periyodik bakımlarını yapar.
Modül Adı: Çalgılarda Periyodik Bakım
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaylı çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde periyodik bakımlarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mızraplı çalgıların form ve ölçülerine göre uygun periyodik bakımlarını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde sap ve perde bakımlarını yapar.
Modül Adı: Sap ve Perde Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun sap tamirini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun perde değişimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun sap ve perde tesviyesi yapar.
22
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde ses tahtası ve eklentilerinin tamirini yapar.
Modül Adı: Ses Tahtası Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde ses tahtası tamiri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde balkon tamiri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde kafes tamiri yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde tekne tamir ve bakımını yapar.
Modül Adı: Tekne Tamir ve Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde dilim tamirini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde teknede oluşan deformasyonun tamirini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde cila onarımı yapar.
Modül Adı: Cila Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgının form ve ölçüsüne uygun şekilde cila onarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı form ve ölçülerine göre uygun ortam koşullarında çalgıyı korur.
ÇALGI BİLGİSİ VE AKORT UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; çalgıların tarihsel gelişimleri, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgılarda akort uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Akustik özellikli sınıf ortamında, çalgı yapım literatürüne uygun olarak çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
Modül Adı: Çalgıların Tarihsel Gelişimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak çalgı yapım tarihini ifade eder.
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak telli çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak mızrap ve parmakla çalınan çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
23
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak yaylı çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
Kazanım 2: Akustik özellikli sınıf ortamında, evrensel akort frekans değerlerine göre çalgılarda akort uygulamalarını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Çalgılarda Akort Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri, akort cihazı ve çalgı bilgisi kitaplarından faydalanarak akort tekniklerini ifade eder.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve çalgı bilgisi kitaplarından faydalanıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mızraplı çalgıların akordunu yapar.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve çalgı bilgisi kitaplarından faydalanıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ile yaylı çalgıların akordunu yapar.
RİTİM VE EZGİ UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; literatüre geçmiş ritim ve ezgi kalıp formlarına uygun, çalgı eşliğinde ritim ve ezgi tekrarı uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Akustik özellikli sınıf ortamında, literatüre geçmiş ritim ve ezgi kalıp formlarına uygun olarak çalgı eşliğinde ritim tekrarı uygulamaları yapar.
Modül Adı: Çalgı Eşliğinde Ritim Tekrarı Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitaplarından faydalanarak basit ritim kalıplarını uygular.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitaplarından faydalanarak bileşik ritim kalıplarını uygular.
Kazanım 2: Akustik özellikli sınıf ortamında, literatüre geçmiş ritim ve ezgi kalıp formlarına uygun olarak çalgı eşliğinde ezgi tekrarı uygulamaları yapar.
Modül Adı: Çalgı Eşliğinde Ezgi Tekrarı Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitapları kullanarak basit ezgi kalıplarını uygular.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitapları kullanarak bileşik ezgi kalıplarını uygular.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; TS EN ISO standartları, iş sağlığı ve güvenliği ve teknik resim kurallarına uygun olarak çizim programı ile iki boyutlu çizimler yapma, özellik ve tanımlama komutlarını kullanma, çizim kütüphanesi oluşturma ve perspektif çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında oluşturduğu çizim sayfasında çizim komutlarını kullanarak iki boyutlu çizimler yapar.
Modül Adı: İki Boyutlu Çizim
24
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında çizim öncesi ayarlarını yapar.
• CAD programında çizim sayfası oluşturur.
• CAD programında çizim komutları ile iki boyutlu çizimler yapar.
• CAD programında düzenleme komutları ile yapılan çizimi düzenler.
• CAD programında görüntü kontrol komutları ile ekran görüntüsünü değiştirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp iş parçalarına ait yazıları, ölçüleri ve hesaplamaları çeşitli komutları kullanarak çizim üzerine ekler.
Modül Adı: Özellik ve Tanımlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında yazı komutlarını kullanarak çizime yazı ekler.
• CAD programında ölçülendirme komutları ile çizimi ölçülendirir.
• CAD programında özellik ve sorgulama komutlarını kullanır.
• CAD programında katmanları kullanır.
• CAD programında objelerin renk ve çizgi tiplerini belirler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp çizimlerde sık kullanılan nesneleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programı ile perspektif resim çizerek çıktısını alır.
Modül Adı: Perspektif Çizimi ve Kütüphane
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında objeleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
• CAD programında izometrik perspektif çizer.
• Yapılan çizimlerin çıktısını alır.
ÇALGI SÜSLEMECİLİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı süsleme desenlerini çizme, ahşap kakma, kaplama ile kakma, sedef kakma, yüzey oyma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Süslemecilikte kullanılan ölçü standartlarına göre çalgı süsleme desenlerini çizip iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı yüzeyine aktarır.
Modül Adı: Çalgı Süsleme Desenleri Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çalgı form ve ölçülerine uygun olarak süsleme motifleri çizer.
• Çalgı form ve ölçülerine göre çizilen motifleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı yüzeyine aktarır.
Kazanım 2: İş resmine göre ahşap kakma ile ilgili uygulamaları iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
25
Modül Adı: Ahşap Kakma
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ahşap kakma için tekniğine uygun motif hazırlar.
• Ahşap kakma uygulamasını iş sağlığı ve güvenliğine tedbirlerini alarak yapar.
Kazanım 3: İş resmine göre kaplama ile kakma uygulamasını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Kaplama ile Kakma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kaplama ile kakma için yüzeyde iş resmine uygun desen oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap kakma uygulaması yapar.
• Kaplama ile kakma için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak filato yapar.
Kazanım 4: İş resmine göre sedef kakma uygulamasını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Sedef Kakma
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sedef kakma için tekniğine uygun motif hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sedef kakma uygulaması yapar.
Kazanım 5: İş resmine göre yüzey oyma ile ilgili uygulamaları iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Yüzey Oyma
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ahşap yüzeye oyma için tekniğine uygun motif ve desen hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap yüzeye oyma uygulaması yapar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (MÜZİK ALETLERİ YAPIMI)
Bu derste öğrenciye; müzik, müzik aletleri ve yapımı ile ilgili temel kavramlardaki teknik terimleri yabancı dilde ifade etme, yabancı dile çevirip cümle içinde kullanma, dinleme, okuma, yazma, sipariş alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Müzik aletleri yapımı ile ilgili mesleki ve teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Müzik Aletleri Temel Kavramları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri alanındaki temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Müzik ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
26
Kazanım 2: Müzik aletlerini ve müzik aletlerinin bölümlerini yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Müzik Aletleri Sınıflandırması
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletlerinin genel sınıflandırılması ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Müzik aletleri yapım teknikleri ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 3: Temel düzeyde sipariş formunu yabancı dilde doldurur.
Modül Adı: Yabancı Dilde Müzik Aletleri Siparişi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel düzeyde sipariş ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.
• Müzik aletleri ile ilgili sipariş formlarını yabancı dilde doldurur.
MIZRAPLI SANAT MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMI DALI DERSLERİ
UT YAPIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesi ve şablonu, ut kalıp ve dilimleri, ut teknesi ve sapı, ut ses tahtası, ut eklentilerinin yapımı ve ut üst yüzey işlem ve ayarları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut form ve ölçülerine uygun şekilde ut projesi ve şablonunu hazırlar.
Modül Adı: Ut Projesi ve Şablonu
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ut form ve ölçülerine uygun olarak ut projesini çizer.
• Ut form ve ölçülerine uygun olarak ut şablonlarını hazırlar.
• Ut form ve ölçülerine uygun olarak ut yapımında kullanılacak malzemeleri tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut yapımında kullanılacak tutkalı hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde kalıp ve dilimleri yapar.
Modül Adı: Ut Kalıp ve Dilimleri
Modülün Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut form ve ölçülere uygun şekilde ut kalıp ve takozlarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut form ve ölçülere uygun şekilde ut dilimlerini hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut teknesi ve sapını yapar.
Modül Adı: Ut Teknesi ve Sapı
Modülün Süresi: 80/42 ders saati
27
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut teknesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut sapını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut sapını tekneye monte eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut ses tahtasını yapar.
Modül Adı: Ut Ses Tahtası
Modülün Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde udun ses tahtasını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde udun ses tahtasını tekneye yapıştırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut klavyesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut kalbini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut eklentilerini yapar.
Modül Adı: Ut Eklentilerinin Yapımı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut burguluğunu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut burgularını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde udun üst eşiğini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut aynasını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut bileziğini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut form ve oranlarına uygun şekilde ut üst yüzey işlem ve genel ayarlarını yapar.
Modül Adı: Ut Üst Yüzey İşlem ve Ayarları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde udun üst yüzey işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ut burgu ve tellerini takar.
28
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ut form ve oranlarına uygun şekilde ut akort ve genel ayarlarını yapar.
TAMBUR YAPIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesi ve şablonu, tambur kalıp ve dilimleri, tambur tekne ve sapı, tambur ses tahtası, tambur eklentilerinin yapımı, tambur üst yüzey işlem ve ayarlarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tamburun form ve ölçülerine uygun şekilde tambur projesi ve şablonunu hazırlar.
Modül Adı: Tambur Projesi ve Şablonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tamburun form ve ölçülerine uyarak tambur projesini çizer.
• Tamburun form ve ölçülerine uyarak şablonlarını hazırlar.
• Tamburun form ve ölçülerine tambur yapımında kullanılacak malzemeleri tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur yapımında kullanılacak tutkalı hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tamburun projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde kalıp ve dilimleri yapar.
Modül Adı: Tambur Kalıp ve Dilimleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tamburun form ve ölçülere uygun şekilde tambur kalıp ve takozlarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tamburun form ve ölçülere uygun şekilde tambur dilimlerini hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tamburun projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur teknesini ve sapını yapar.
Modül Adı: Tambur Tekne ve Sapı
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur teknesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur sapını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur sapını tekneye monte eder
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur burguluğunu yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tamburun ses tahtasını yapar.
Modül Adı: Tambur Ses Tahtası
Modülün Önerilen Süresi: 80/42 ders saati
29
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur ses tahtasını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur ses tahtasını tekneye yapıştırır.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tamburun projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur eklentilerini yapar.
Modül Adı: Tambur Eklentilerinin Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur ayna ve tel takacağını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur baş eşik ve köprüsünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur burguluk ve burgularını hazırlar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur form ve oranlarına uygun şekilde tambur üst yüzey işlem ve genel ayarlarını yapar.
Modül Adı: Tambur Üst Yüzey İşlem ve Ayarları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde tamburun üst yüzey işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur perdelerini bağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tambur burgu ve tellerini takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur form ve oranlarına uygun şekilde tambur akort ve genel ayarlarını yapar.
ÇALGI BAKIM ONARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgılarda periyodik bakım, sap ve perde bakımı, ses tahtası bakımı, tekne tamir ve bakımı, cila bakımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaylı ve mızraplı çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde periyodik bakımlarını yapar.
Modül Adı: Çalgılarda Periyodik Bakım
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaylı çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde periyodik bakımlarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mızraplı çalgıların form ve ölçülerine göre uygun periyodik bakımlarını yapar.
30
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde sap ve perde bakımlarını yapar.
Modül Adı: Sap ve Perde Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun sap tamirini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun perde değişimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun sap ve perde tesviyesi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde ses tahtası ve eklentilerinin tamirini yapar.
Modül Adı: Ses Tahtası Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde ses tahtası tamiri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde balkon tamiri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde kafes tamiri yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde tekne tamir ve bakımını yapar.
Modül Adı: Tekne Tamir ve Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde dilim tamirini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde teknede oluşan deformasyonun tamirini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde cila onarımı yapar.
Modül Adı: Cila Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgının form ve ölçüsüne uygun şekilde cila onarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı form ve ölçülerine göre uygun ortam koşullarında çalgıyı korur.
ÇALGI BİLGİSİ VE AKORT UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; çalgıların tarihsel gelişimleri, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgılarda akort uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
31
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Akustik özellikli sınıf ortamında, çalgı yapım literatürüne uygun olarak çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
Modül Adı: Çalgıların Tarihsel Gelişimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak çalgı yapım tarihini ifade eder.
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak telli çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak mızrap ve parmakla çalınan çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak yaylı çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
Kazanım 2: Akustik özellikli sınıf ortamında, evrensel akort frekans değerlerine göre çalgılarda akort uygulamalarını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Çalgılarda Akort Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri, akort cihazı ve çalgı bilgisi kitaplarından faydalanarak akort tekniklerini ifade eder.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve çalgı bilgisi kitaplarından faydalanıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mızraplı çalgıların akordunu yapar.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve çalgı bilgisi kitaplarından faydalanıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ile yaylı çalgıların akordunu yapar.
RİTİM VE EZGİ UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; literatüre geçmiş ritim ve ezgi kalıp formlarına uygun, çalgı eşliğinde ritim ve ezgi tekrarı uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Akustik özellikli sınıf ortamında, literatüre geçmiş ritim ve ezgi kalıp formlarına uygun olarak çalgı eşliğinde ritim tekrarı uygulamaları yapar.
Modül Adı: Çalgı Eşliğinde Ritim Tekrarı Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitaplarından faydalanarak basit ritim kalıplarını uygular.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitaplarından faydalanarak bileşik ritim kalıplarını uygular.
Kazanım 2: Akustik özellikli sınıf ortamında, literatüre geçmiş ritim ve ezgi kalıp formlarına uygun olarak çalgı eşliğinde ezgi tekrarı uygulamaları yapar.
Modül Adı: Çalgı Eşliğinde Ezgi Tekrarı Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
32
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitapları kullanarak basit ezgi kalıplarını uygular.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitapları kullanarak bileşik ezgi kalıplarını uygular.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; TS EN ISO standartları, iş sağlığı ve güvenliği ve teknik resim kurallarına uygun olarak çizim programı ile iki boyutlu çizimler yapma, özellik ve tanımlama komutlarını kullanma, çizim kütüphanesi oluşturma ve perspektif çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında oluşturduğu çizim sayfasında çizim komutlarını kullanarak iki boyutlu çizimler yapar.
Modül Adı: İki Boyutlu Çizim
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında çizim öncesi ayarlarını yapar.
• CAD programında çizim sayfası oluşturur.
• CAD programında çizim komutları ile iki boyutlu çizimler yapar.
• CAD programında düzenleme komutları ile yapılan çizimi düzenler.
• CAD programında görüntü kontrol komutları ile ekran görüntüsünü değiştirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp iş parçalarına ait yazıları, ölçüleri ve hesaplamaları çeşitli komutları kullanarak çizim üzerine ekler.
Modül Adı: Özellik ve Tanımlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında yazı komutlarını kullanarak çizime yazı ekler.
• CAD programında ölçülendirme komutları ile çizimi ölçülendirir.
• CAD programında özellik ve sorgulama komutlarını kullanır.
• CAD programında katmanları kullanır.
• CAD programında objelerin renk ve çizgi tiplerini belirler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp çizimlerde sık kullanılan nesneleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programı ile perspektif resim çizerek çıktısını alır.
Modül Adı: Perspektif Çizimi ve Kütüphane
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında objeleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
• CAD programında izometrik perspektif çizer.
• Yapılan çizimlerin çıktısını alır.
33
ÇALGI SÜSLEMECİLİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı süsleme desenlerini çizme, ahşap kakma, kaplama ile kakma, sedef kakma, yüzey oyma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Süslemecilikte kullanılan ölçü standartlarına göre çalgı süsleme desenlerini çizip iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı yüzeyine aktarır.
Modül Adı: Çalgı Süsleme Desenleri Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çalgı form ve ölçülerine uygun olarak süsleme motifleri çizer.
• Çalgı form ve ölçülerine göre çizilen motifleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı yüzeyine aktarır.
Kazanım 2: İş resmine göre ahşap kakma ile ilgili uygulamaları iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Ahşap Kakma
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ahşap kakma için tekniğine uygun motif hazırlar.
• Ahşap kakma uygulamasını iş sağlığı ve güvenliğine tedbirlerini alarak yapar.
Kazanım 3: İş resmine göre kaplama ile kakma uygulamasını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Kaplama ile Kakma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kaplama ile kakma için yüzeyde iş resmine uygun desen oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap kakma uygulaması yapar.
• Kaplama ile kakma için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak filato yapar.
Kazanım 4: İş resmine göre sedef kakma uygulamasını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Sedef Kakma
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sedef kakma için tekniğine uygun motif hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sedef kakma uygulaması yapar.
Kazanım 5: İş resmine göre yüzey oyma ile ilgili uygulamaları iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Yüzey Oyma
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ahşap yüzeye oyma için tekniğine uygun motif ve desen hazırlar.
34
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap yüzeye oyma uygulaması yapar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (MÜZİK ALETLERİ YAPIMI)
Bu derste öğrenciye; müzik, müzik aletleri ve yapımı ile ilgili temel kavramlardaki teknik terimleri yabancı dilde ifade etme, yabancı dile çevirip cümle içinde kullanma, dinleme, okuma, yazma, sipariş alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Müzik aletleri yapımı ile ilgili mesleki ve teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Müzik Aletleri Temel Kavramları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri alanındaki temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Müzik ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 2: Müzik aletlerini ve müzik aletlerinin bölümlerini yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Müzik Aletleri Sınıflandırması
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletlerinin genel sınıflandırılması ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Müzik aletleri yapım teknikleri ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 3: Temel düzeyde sipariş formunu yabancı dilde doldurur.
Modül Adı: Yabancı Dilde Müzik Aletleri Siparişi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel düzeyde sipariş ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.
• Müzik aletleri ile ilgili sipariş formlarını yabancı dilde doldurur.
MIZRAPLI BATI MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI YAPIMI DALI DERSLERİ
KLASİK GİTAR YAPIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik gitar projesi ve şablonu, kalıp ve yanlıkları, ses kutusu, ses deliği ve balkonları, alt tahtasının yapımı, sap ve eklentileri, üst yüzey işlem ve ayarlarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik gitar form ve ölçülerine uygun şekilde klasik gitar projesi ve şablonunu yapar.
Modül Adı: Klasik Gitar Projesi ve Şablonu
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Klasik gitar form ve ölçülerine uygun olarak klasik gitar projesini çizer.
• Klasik gitar form ve ölçülerine uygun olarak klasik gitar şablonlarını hazırlar.
35
• Klasik gitar form ve ölçülerine uygun olarak klasik gitar yapımında kullanılacak malzemeleri tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik gitar yapımında kullanılacak tutkalı hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik gitar projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik gitar kalıp ve yanlıklarını yapar.
Modül Adı: Klasik Gitar Kalıp ve Yanlıkları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik gitarın kalıp ve takozlarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik gitarın yanlıklarını hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik gitarın ses kutusunu yapar.
Modül Adı: Klasik Gitar Ses Kutusu
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde takoz ve mukavemet çıtalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ses tahtasını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik gitarın ses deliği ve balkonlarını yapar.
Modül Adı: Klasik Gitar Ses Deliği ve Balkonları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ses deliği ve rosa kanalını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde balkon ve papelleri yapıştırır.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde alt tahtasını yapar.
Modül Adı: Klasik Gitar Alt Tahtasının Yapımı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik gitarın alt tahtasını yapıştırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik kenarın filatolarını yapıştırır.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik gitarın sap ve eklentilerini yapar.
Modül Adı: Klasik Gitar Sap ve Eklentileri
36
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik gitarın sapını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik gitarın klavyesini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik gitarın köprü ve eşiklerini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak form ve oranlarına uygun şekilde klasik gitar ailesinin üst yüzey işlem ve ayarlarını yapar.
Modül Adı: Klasik Gitar Üst Yüzey İşlem ve Ayarları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde gitarı üst yüzey işlemlerini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde gitara vernik yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gitar form ve oranlarına uygun şekilde gitar reglaj ayarlarını yapar.
MANDOLİN YAPIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin projesi ve şablonu, mandolin yanlık ve mukavemet çıtaları, mandolin alt ve ses tahtaları, mandolin sap ve klavyesi, mandolin üst yüzey işlem ve ayarlarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolinin form ve ölçülerine uygun şekilde mandolin projesi ve şablonunu yapar.
Modül Adı: Mandolin Projesi ve Şablonu
Modülün Önerilen Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Form ve ölçülerine uygun olarak mandolin projesini çizer.
• Form ve ölçülerine uygun olarak mandolin şablonlarını hazırlar.
• Form ve ölçülerine uygun olarak mandolin yapımında kullanılacak malzemeleri tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin yapımında kullanılacak tutkalı hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde el alet ve makineleriyle mandolin yanlık ve mukavemet çıtalarını yapar.
Modül Adı: Mandolin Yanlık ve Mukavemet Çıtaları
Modülün Önerilen Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde mandolin kalıp ve takozlarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde mandolin yanlık ve mukavemet çıtalarını yapıştırır.
37
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde mandolin alt ve ses tahtalarını yapar.
Modül Adı: Mandolin Alt ve Ses Tahtaları
Modülün Önerilen Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde mandolin alt ve ses tahtalarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde mandolin alt ve ses tahtasının montajını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde mandolin sap ve klavyesini yapar.
Modül Adı: Mandolin Sap ve Klavyesi
Modülün Önerilen Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde mandolin kenar filatolarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde mandolin sapını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde mandolin klavye ve eşikleri yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin form ve oranlarına uygun şekilde mandolin üst yüzey işlem ve ayarlarını yapar.
Modül Adı: Mandolin Üst Yüzey İşlem ve Ayarları
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde mandolini üst yüzey işlemlerine hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde mandoline vernik yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mandolin form ve oranlarına uygun şekilde mandolin reglaj ayarlarını yapar.
ÇALGI BAKIM ONARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgılarda periyodik bakım, sap ve perde bakımı, ses tahtası bakımı, tekne tamir ve bakımı, cila bakımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaylı ve mızraplı çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde periyodik bakımlarını yapar.
Modül Adı: Çalgılarda Periyodik Bakım
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaylı çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde periyodik bakımlarını yapar.
38
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mızraplı çalgıların form ve ölçülerine göre uygun periyodik bakımlarını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde sap ve perde bakımlarını yapar.
Modül Adı: Sap ve Perde Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun sap tamirini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun perde değişimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun sap ve perde tesviyesi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde ses tahtası ve eklentilerinin tamirini yapar.
Modül Adı: Ses Tahtası Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde ses tahtası tamiri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde balkon tamiri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde kafes tamiri yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde tekne tamir ve bakımını yapar.
Modül Adı: Tekne Tamir ve Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde dilim tamirini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde teknede oluşan deformasyonun tamirini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde cila onarımı yapar.
Modül Adı: Cila Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgının form ve ölçüsüne uygun şekilde cila onarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı form ve ölçülerine göre uygun ortam koşullarında çalgıyı korur.
39
ÇALGI BİLGİSİ VE AKORT UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; çalgıların tarihsel gelişimleri, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgılarda akort uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Akustik özellikli sınıf ortamında, çalgı yapım literatürüne uygun olarak çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
Modül Adı: Çalgıların Tarihsel Gelişimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak çalgı yapım tarihini ifade eder.
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak telli çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak mızrap ve parmakla çalınan çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak yaylı çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
Kazanım 2: Akustik özellikli sınıf ortamında, evrensel akort frekans değerlerine göre çalgılarda akort uygulamalarını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Çalgılarda Akort Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri, akort cihazı ve çalgı bilgisi kitaplarından faydalanarak akort tekniklerini ifade eder.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve çalgı bilgisi kitaplarından faydalanıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mızraplı çalgıların akordunu yapar.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve çalgı bilgisi kitaplarından faydalanıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ile yaylı çalgıların akordunu yapar.
RİTİM VE EZGİ UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; literatüre geçmiş ritim ve ezgi kalıp formlarına uygun, çalgı eşliğinde ritim ve ezgi tekrarı uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Akustik özellikli sınıf ortamında, literatüre geçmiş ritim ve ezgi kalıp formlarına uygun olarak çalgı eşliğinde ritim tekrarı uygulamaları yapar.
Modül Adı: Çalgı Eşliğinde Ritim Tekrarı Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitaplarından faydalanarak basit ritim kalıplarını uygular.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitaplarından faydalanarak bileşik ritim kalıplarını uygular.
Kazanım 2: Akustik özellikli sınıf ortamında, literatüre geçmiş ritim ve ezgi kalıp formlarına uygun olarak çalgı eşliğinde ezgi tekrarı uygulamaları yapar.
Modül Adı: Çalgı Eşliğinde Ezgi Tekrarı Uygulamaları
40
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitapları kullanarak basit ezgi kalıplarını uygular.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitapları kullanarak bileşik ezgi kalıplarını uygular.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; TS EN ISO standartları, iş sağlığı ve güvenliği ve teknik resim kurallarına uygun olarak çizim programı ile iki boyutlu çizimler yapma, özellik ve tanımlama komutlarını kullanma, çizim kütüphanesi oluşturma ve perspektif çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında oluşturduğu çizim sayfasında çizim komutlarını kullanarak iki boyutlu çizimler yapar.
Modül Adı: İki Boyutlu Çizim
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında çizim öncesi ayarlarını yapar.
• CAD programında çizim sayfası oluşturur.
• CAD programında çizim komutları ile iki boyutlu çizimler yapar.
• CAD programında düzenleme komutları ile yapılan çizimi düzenler.
• CAD programında görüntü kontrol komutları ile ekran görüntüsünü değiştirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp iş parçalarına ait yazıları, ölçüleri ve hesaplamaları çeşitli komutları kullanarak çizim üzerine ekler.
Modül Adı: Özellik ve Tanımlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında yazı komutlarını kullanarak çizime yazı ekler.
• CAD programında ölçülendirme komutları ile çizimi ölçülendirir.
• CAD programında özellik ve sorgulama komutlarını kullanır.
• CAD programında katmanları kullanır.
• CAD programında objelerin renk ve çizgi tiplerini belirler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp çizimlerde sık kullanılan nesneleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programı ile perspektif resim çizerek çıktısını alır.
Modül Adı: Perspektif Çizimi ve Kütüphane
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında objeleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
• CAD programında izometrik perspektif çizer.
• Yapılan çizimlerin çıktısını alır.
41
ÇALGI SÜSLEMECİLİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı süsleme desenlerini çizme, ahşap kakma, kaplama ile kakma, sedef kakma, yüzey oyma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Süslemecilikte kullanılan ölçü standartlarına göre çalgı süsleme desenlerini çizip iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı yüzeyine aktarır.
Modül Adı: Çalgı Süsleme Desenleri Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çalgı form ve ölçülerine uygun olarak süsleme motifleri çizer.
• Çalgı form ve ölçülerine göre çizilen motifleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı yüzeyine aktarır.
Kazanım 2: İş resmine göre ahşap kakma ile ilgili uygulamaları iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Ahşap Kakma
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ahşap kakma için tekniğine uygun motif hazırlar.
• Ahşap kakma uygulamasını iş sağlığı ve güvenliğine tedbirlerini alarak yapar.
Kazanım 3: İş resmine göre kaplama ile kakma uygulamasını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Kaplama ile Kakma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kaplama ile kakma için yüzeyde iş resmine uygun desen oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap kakma uygulaması yapar.
• Kaplama ile kakma için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak filato yapar.
Kazanım 4: İş resmine göre sedef kakma uygulamasını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Sedef Kakma
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sedef kakma için tekniğine uygun motif hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sedef kakma uygulaması yapar.
Kazanım 5: İş resmine göre yüzey oyma ile ilgili uygulamaları iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Yüzey Oyma
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ahşap yüzeye oyma için tekniğine uygun motif ve desen hazırlar.
42
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap yüzeye oyma uygulaması yapar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (MÜZİK ALETLERİ YAPIMI)
Bu derste öğrenciye; müzik, müzik aletleri ve yapımı ile ilgili temel kavramlardaki teknik terimleri yabancı dilde ifade etme, yabancı dile çevirip cümle içinde kullanma, dinleme, okuma, yazma, sipariş alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Müzik aletleri yapımı ile ilgili mesleki ve teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Müzik Aletleri Temel Kavramları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri alanındaki temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Müzik ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 2: Müzik aletlerini ve müzik aletlerinin bölümlerini yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Müzik Aletleri Sınıflandırması
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletlerinin genel sınıflandırılması ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Müzik aletleri yapım teknikleri ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 3: Temel düzeyde sipariş formunu yabancı dilde doldurur.
Modül Adı: Yabancı Dilde Müzik Aletleri Siparişi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel düzeyde sipariş ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.
• Müzik aletleri ile ilgili sipariş formlarını yabancı dilde doldurur.
YAYLI ENSTRÜMAN YAPIMI DALI DERSLERİ
KEMAN YAPIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesi ve şablonu, keman kalıp ve takozları, yanlık ve mukavemet çıtaları, ses tahtası yapımı, keman tahtalarının montesi, keman sapı yapımı, keman üst yüzey işlem ve ayarlarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman form ve ölçülerine uygun şekilde keman projesi ve şablonunu hazırlar.
Modül Adı: Keman Projesi ve Şablonu
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Keman form ve ölçülerine uygun olarak keman projesini çizer.
• Kemanın form ve ölçülerine uygun olarak keman şablonlarını hazırlar.
43
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde el alet ve makineleriyle keman kalıp ve takozlarını yapar.
Modül Adı: Keman Kalıp ve Takozları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman yapımında kullanılacak malzemeleri tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman yapımında kullanılacak yeterli miktardaki tutkalı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman kalıp ve takozlarını hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman yanlık ve mukavemet çıtalarını yapar.
Modül Adı: Keman Yanlık ve Mukavemet Çıtaları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman yanlıklarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman mukavemet çıtalarını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere göre keman ses tahtasını yapar.
Modül Adı: Keman Ses Tahtası Yapımı
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman ses tahtasını ve alt tahtayı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman ses tahtasını ve alt tahtayı monte eder.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman tahtalarının montesini yapar.
Modül Adı: Keman Tahtalarının Montesi
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman (f) deliklerini açar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman bas çıtasını ve ses tahtasını monte eder.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman sapını yapar.
Modül Adı: Keman Sapı Yapımı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
44
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman sapını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde keman sapını monte eder.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman form ve oranlarına uygun şekilde keman üst yüzey işlem ve genel ayarlarını yapar.
Modül Adı: Keman Üst Yüzey İşlem ve Ayarları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde kemanın üst yüzey işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman form ve ölçülerine uygun şekilde keman tuşesini monte eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman form ve ölçülerine uygun şekilde keman can direk ve köprüsünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keman form ve oranlarına uygun şekilde keman reglaj ayarlarını yapar.
KLASİK KEMENÇE YAPIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe projesi ve şablonu, klasik kemençe teknesi, klasik kemençe ses tahtası, klasik kemençe süsleme ve eklentileri, klasik kemençe üst yüzey işlem ve ayarları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençenin form ve ölçülerine uygun şekilde klasik kemençe projesi ve şablonunu hazırlar.
Modül Adı: Klasik Kemençe Projesi ve Şablonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Form ve ölçülerine uygun olarak klasik kemençe projesini çizer.
• Form ve ölçülerine uygun olarak klasik kemençe şablonlarını hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde tekne yapar.
Modül Adı: Klasik Kemençe Teknesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Form ve ölçülerine uygun olarak klasik kemençe yapımında kullanılacak malzemeleri tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe yapımında kullanılacak yeterli miktardaki tutkalı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik kemençe teknesini yapar.
45
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde ses tahtası ve montajını yapar.
Modül Adı: Klasik Kemençe Ses Tahtası
Modülün Önerilen Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik kemençe ses tahtasını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik kemençe ses tahtasını tekneye yapıştırır.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik kemençenin klavye ve süslemelerini yapar.
Modül Adı: Klasik Kemençe Süsleme ve Eklentileri
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik kemençe üzerine süslemeler yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik kemençe sap ve klavyesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik kemençe burgu ve burgu yerlerini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe form ve oranlarına uygun şekilde alarak klasik kemençenin üst yüzey işlem ve genel ayarlarını yapar.
Modül Adı: Klasik Kemençe Üst Yüzey İşlem ve Ayarları
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üst yüzey işlem ve tekniklerine uygun şekilde klasik kemençenin üst yüzey işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik kemençe eşik ve can direğini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe projesinde belirtilen form ve ölçülere uygun şekilde klasik kemençe kuyruğunu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik kemençe form ve oranlarına uygun şekilde klasik kemençe reglaj ayarlarını yapar.
ÇALGI BAKIM ONARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgılarda periyodik bakım, sap ve perde bakımı, ses tahtası bakımı, tekne tamir ve bakımı, cila bakımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaylı ve mızraplı çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde periyodik bakımlarını yapar.
Modül Adı: Çalgılarda Periyodik Bakım
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
46
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaylı çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde periyodik bakımlarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mızraplı çalgıların form ve ölçülerine göre uygun periyodik bakımlarını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde sap ve perde bakımlarını yapar.
Modül Adı: Sap ve Perde Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun sap tamirini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun perde değişimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun sap ve perde tesviyesi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde ses tahtası ve eklentilerinin tamirini yapar.
Modül Adı: Ses Tahtası Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde ses tahtası tamiri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde balkon tamiri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde kafes tamiri yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde tekne tamir ve bakımını yapar.
Modül Adı: Tekne Tamir ve Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde dilim tamirini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde teknede oluşan deformasyonun tamirini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgıların form ve ölçülerine uygun şekilde cila onarımı yapar.
Modül Adı: Cila Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgının form ve ölçüsüne uygun şekilde cila onarımı yapar.
47
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı form ve ölçülerine göre uygun ortam koşullarında çalgıyı korur.
ÇALGI BİLGİSİ VE AKORT UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; çalgıların tarihsel gelişimleri, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgılarda akort uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Akustik özellikli sınıf ortamında, çalgı yapım literatürüne uygun olarak çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
Modül Adı: Çalgıların Tarihsel Gelişimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak çalgı yapım tarihini ifade eder.
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak telli çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak mızrap ve parmakla çalınan çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
• Çalgı tarihi kitapları ve müzik yayınlarından faydalanarak yaylı çalgıların tarihsel gelişimlerini ifade eder.
Kazanım 2: Akustik özellikli sınıf ortamında, evrensel akort frekans değerlerine göre çalgılarda akort uygulamalarını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Çalgılarda Akort Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri, akort cihazı ve çalgı bilgisi kitaplarından faydalanarak akort tekniklerini ifade eder.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve çalgı bilgisi kitaplarından faydalanıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mızraplı çalgıların akordunu yapar.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve çalgı bilgisi kitaplarından faydalanıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ile yaylı çalgıların akordunu yapar.
RİTİM VE EZGİ UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; literatüre geçmiş ritim ve ezgi kalıp formlarına uygun, çalgı eşliğinde ritim ve ezgi tekrarı uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Akustik özellikli sınıf ortamında, literatüre geçmiş ritim ve ezgi kalıp formlarına uygun olarak çalgı eşliğinde ritim tekrarı uygulamaları yapar.
Modül Adı: Çalgı Eşliğinde Ritim Tekrarı Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitaplarından faydalanarak basit ritim kalıplarını uygular.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitaplarından faydalanarak bileşik ritim kalıplarını uygular.
48
Kazanım 2: Akustik özellikli sınıf ortamında, literatüre geçmiş ritim ve ezgi kalıp formlarına uygun olarak çalgı eşliğinde ezgi tekrarı uygulamaları yapar.
Modül Adı: Çalgı Eşliğinde Ezgi Tekrarı Uygulamaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitapları kullanarak basit ezgi kalıplarını uygular.
• Müzik aletleri, akort cihazı ve kaynak kitapları kullanarak bileşik ezgi kalıplarını uygular.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; TS EN ISO standartları, iş sağlığı ve güvenliği ve teknik resim kurallarına uygun olarak çizim programı ile iki boyutlu çizimler yapma, özellik ve tanımlama komutlarını kullanma, çizim kütüphanesi oluşturma ve perspektif çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında oluşturduğu çizim sayfasında çizim komutlarını kullanarak iki boyutlu çizimler yapar.
Modül Adı: İki Boyutlu Çizim
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında çizim öncesi ayarlarını yapar.
• CAD programında çizim sayfası oluşturur.
• CAD programında çizim komutları ile iki boyutlu çizimler yapar.
• CAD programında düzenleme komutları ile yapılan çizimi düzenler.
• CAD programında görüntü kontrol komutları ile ekran görüntüsünü değiştirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp iş parçalarına ait yazıları, ölçüleri ve hesaplamaları çeşitli komutları kullanarak çizim üzerine ekler.
Modül Adı: Özellik ve Tanımlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında yazı komutlarını kullanarak çizime yazı ekler.
• CAD programında ölçülendirme komutları ile çizimi ölçülendirir.
• CAD programında özellik ve sorgulama komutlarını kullanır.
• CAD programında katmanları kullanır.
• CAD programında objelerin renk ve çizgi tiplerini belirler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp çizimlerde sık kullanılan nesneleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programı ile perspektif resim çizerek çıktısını alır.
Modül Adı: Perspektif Çizimi ve Kütüphane
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında objeleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
• CAD programında izometrik perspektif çizer.
• Yapılan çizimlerin çıktısını alır.
49
ÇALGI SÜSLEMECİLİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı süsleme desenlerini çizme, ahşap kakma, kaplama ile kakma, sedef kakma, yüzey oyma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Süslemecilikte kullanılan ölçü standartlarına göre çalgı süsleme desenlerini çizip iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı yüzeyine aktarır.
Modül Adı: Çalgı Süsleme Desenleri Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çalgı form ve ölçülerine uygun olarak süsleme motifleri çizer.
• Çalgı form ve ölçülerine göre çizilen motifleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalgı yüzeyine aktarır.
Kazanım 2: İş resmine göre ahşap kakma ile ilgili uygulamaları iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Ahşap Kakma
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ahşap kakma için tekniğine uygun motif hazırlar.
• Ahşap kakma uygulamasını iş sağlığı ve güvenliğine tedbirlerini alarak yapar.
Kazanım 3: İş resmine göre kaplama ile kakma uygulamasını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Kaplama ile Kakma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kaplama ile kakma için yüzeyde iş resmine uygun desen oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap kakma uygulaması yapar.
• Kaplama ile kakma için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak filato yapar.
Kazanım 4: İş resmine göre sedef kakma uygulamasını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Sedef Kakma
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sedef kakma için tekniğine uygun motif hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sedef kakma uygulaması yapar.
Kazanım 5: İş resmine göre yüzey oyma ile ilgili uygulamaları iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapar.
Modül Adı: Yüzey Oyma
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ahşap yüzeye oyma için tekniğine uygun motif ve desen hazırlar.
50
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ahşap yüzeye oyma uygulaması yapar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (MÜZİK ALETLERİ YAPIMI)
Bu derste öğrenciye; müzik, müzik aletleri ve yapımı ile ilgili temel kavramlardaki teknik terimleri yabancı dilde ifade etme, yabancı dile çevirip cümle içinde kullanma, dinleme, okuma, yazma, sipariş alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Müzik aletleri yapımı ile ilgili mesleki ve teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Müzik Aletleri Temel Kavramları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletleri alanındaki temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Müzik ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 2: Müzik aletlerini ve müzik aletlerinin bölümlerini yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Müzik Aletleri Sınıflandırması
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müzik aletlerinin genel sınıflandırılması ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• Müzik aletleri yapım teknikleri ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 3: Temel düzeyde sipariş formunu yabancı dilde doldurur.
Modül Adı: Yabancı Dilde Müzik Aletleri Siparişi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel düzeyde sipariş ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.
• Müzik aletleri ile ilgili sipariş formlarını yabancı dilde doldurur.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir