Çarşamba , Haziran 16 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Radyo Televizyon Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Radyo Televizyon Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Radyo Televizyon Alanı Kazanımlara Dayalı Programa Göre Çerçeve Öğretim Programı 2017

Radyo Televizyon Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
RADYO-TELEVİZYON ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 4
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 6
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 8
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 10
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 10
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 12
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 12
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 12
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 12
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 12
RADYO-TV YAPIMCILIĞI DERSİ ……………………………………………………………… 14
TEMEL KAMERA DERSİ …………………………………………………………………………. 15
VİDEO KURGU DERSİ……………………………………………………………………………. 15
FOTOĞRAFÇILIK TEKNİKLERİ DERSİ……………………………………………………… 16
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 18
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 18
TEKNİK YAPIM-YAYIN DALI DERSLERİ ………………………………………………………. 18
TV PROGRAM TÜRLERİ DERSİ………………………………………………………………. 18
IŞIK TEKNOLOJİSİ DERSİ ………………………………………………………………………. 19
SES KAYDI VE KURGUSU DERSİ……………………………………………………………. 20
KURGU TEKNİKLERİ VE ESTETİĞİ DERSİ……………………………………………….. 21
RADYO-TELEVİZYON ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ DERSİ ……………………………. 22
SİNEMA TARİHİ DERSİ…………………………………………………………………………… 22
KAMERAMANLIK DALI DERSLERİ………………………………………………………………. 24
KAMERA TEKNİKLERİ DERSİ …………………………………………………………………. 24
TV PROGRAM TÜRLERİ DERSİ………………………………………………………………. 25
SES VE IŞIK DERSİ ……………………………………………………………………………….. 26
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ DERSİ …………………………………………………………. 27
RADYO-TELEVİZYON ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ DERSİ ……………………………. 28
SİNEMA TARİHİ DERSİ…………………………………………………………………………… 28
GRAFİK-ANİMASYON DALI DERSLERİ ……………………………………………………….. 30
NESNE CANLANDIRMA DERSİ……………………………………………………………….. 30
TEMEL TASARIM DERSİ ………………………………………………………………………… 31
GÖRSEL EFEKT TEKNİKLERİ DERSİ ………………………………………………………. 32
ANİMASYONUN TEMELLERİ DERSİ………………………………………………………… 33
SENARYO DERSİ ………………………………………………………………………………….. 34
3. SEÇMELİ DERSLER……………………………………………………………………………………… 35
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş/görev ve işlemler belirlenir. Bir yandan öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır. Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıkları ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla, mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi / beceri ihtiyaç analizi / eğitim ihtiyaç analizi /meslek analizi / ulusal meslek standartları
Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması.
Geliştirme : Program dokümanlarının hazırlanması.
Uygulama : Programların onaylanması ve uygulanması.
Değerlendirme : Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi.
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Radyo-Televizyon Alanı Program Geliştirme Komisyonu aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Plânlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
2
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda, program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında,
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Radyo-Televizyon alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Medya, günümüz toplumlarında büyük öneme sahiptir. Haber alma, eğitim ve eğlence için radyo ve televizyonlar milyonları kendilerine bağlamaktadır. Böylesine önemli bir sektör için etkin ve çağdaş bilgilerle donatılmış, eğitimli genç beyinlere ihtiyaç vardır.
Gelecekte de medya, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek, ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir.
Bu amaçla Radyo-Televizyon alanı altında, teknik yapım-yayın, kameramanlık ve grafik-animasyon dallarında öğretim programları geliştirilmiştir. Hazırlanan bu programların sektördeki nitelikli ara eleman ihtiyacı açısından önem taşıdığı düşünülmektedir.
Radyo-Televizyon Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda;
1. Teknik Yapım-Yayın
2. Kameramanlık
3. Grafik-Animasyon
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Radyo-Televizyon alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye mesleki gelişim, radyo-televizyon program yapımcılığı, video kurgu, temel kamera kullanımı, temel fotoğraf çekimi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
• Teknik Yapım-Yayın dalında; TV program türleri, ışık teknolojisi, ses kaydı ve kurgusu, kurgu teknikleri ve estetiği, radyo-televizyon elektrik-elektroniği, sinema tarihi,
• Kameramanlık dalında; kamera teknikleri, TV program türleri, ses ve ışık, televizyon haberciliği, radyo-televizyon elektrik-elektroniği, sinema tarihi,
• Grafik-Animasyon dalında; nesne canlandırma, temel tasarım, görsel efekt teknikleri, animasyonun temelleri ve senaryo ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
4
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; Resmî Gazete`de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlikler, ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• 06.03.2015 tarih ve 29287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Işıkçı 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 06.03.2015 tarih ve 29287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kameraman 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 06.03.2015 tarih ve 29287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sesçi 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüler, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
RADYO-TELEVİZYON ALANI
(TEKNİK YAPIM-YAYIN, KAMERAMANLIK, GRAFİK-ANİMASYON DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN
ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2RADYO-TV YAPIMCILIĞI (*)

3


TEMEL KAMERA

3


VİDEO KURGU

4


FOTOĞRAFÇILIK TEKNİKLERİ

4


DAL
DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


18
26
TV PROGRAM TÜRLERİ (*)
IŞIK TEKNOLOJİSİ
SES KAYDI VE KURGUSU
KURGU TEKNİKLERİ VE ESTETİĞİ
RADYO-TELEVİZYON ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ
SİNEMA TARİHİ
KAMERA TEKNİKLERİ (*)
SES VE IŞIK
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ
NESNE CANLANDIRMA (*)
TEMEL TASARIM
GÖRSEL EFEKT TEKNİKLERİ
ANİMASYONUN TEMELLERİ
SENARYO
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
18
26
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
9
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
40
40
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
6
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
RADYO-TELEVİZYON ALANI
(TEKNİK YAPIM-YAYIN, KAMERAMANLIK, GRAFİK-ANİMASYON DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2RADYO-TV YAPIMCILIĞI (*)

3


TEMEL KAMERA

3


VİDEO KURGU

4


FOTOĞRAFÇILIK TEKNİKLERİ

4


DAL DERSLERİ
TV PROGRAM TÜRLERİ (*)


7
13
IŞIK TEKNOLOJİSİ (*)
SES KAYDI VE KURGUSU
KURGU TEKNİKLERİ VE ESTETİĞİ
RADYO-TELEVİZYON ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ
SİNEMA TARİHİ
KAMERA TEKNİKLERİ (*)
SES VE IŞIK (*)
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ
NESNE CANLANDIRMA (*)
GÖRSEL EFEKT TEKNİKLERİ (*)
TEMEL TASARIM
ANİMASYONUN TEMELLERİ
SENARYO
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
7
13
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
6
1
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
40
40
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve iş birliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
9
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Teknik Yapım-Yayın
10
Radyo-TV Yapımcılığı
Radyo-TV Yapımcılığı
11
TV Program Türleri
TV Program Türleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Işık Teknolojisi
Kameramanlık
10
Radyo-TV Yapımcılığı
Radyo-TV Yapımcılığı
11
Kamera Teknikleri
Kamera Teknikleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Ses ve Işık
Grafik-Animasyon
10
Radyo-TV Yapımcılığı
Radyo-TV Yapımcılığı
11
Nesne Canlandırma
Nesne Canlandırma
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Görsel Efekt Teknikleri
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir..
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo TV program yapım ve yayıncılığının temel yapısını analiz edip türüne göre radyo ve televizyon programı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dijital kurgu ünitesini tüm özellikleriyle kullanıp video kurgu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kameranın temel ayarlarını yapıp çekim hazırlıklarını gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda fotoğraf makinesinin ayarlarını, fotoğraf çekim hazırlıklarını ve kompozisyon kurallarına uygun fotoğraf çekimini yapar ve bilgisayarda fotoğraf işleme yazılımlarını kullanarak fotoğrafta düzenlemeler yapar.
Teknik Yapım-Yayın Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak televizyon program türlerinin yapım öncesi, çekim aşaması ve sonrasında teknik işlerini yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışık ekibini oluşturarak çekim mekânının özelliklerine göre çalışanlarla iş birliği içinde çekim öncesi, çekim süreci ve çekim sonrasında ışık çalışmalarını yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak televizyon programlarının çekim öncesi, süreci ve sonrasında ses çalışmalarını yürütüp ses kaydı ve kurgusu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurgunun temel ögelerini ve değişik tekniklerini kullanıp kurgu estetiğine uygun film ve haber kurgusu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo televizyon alanında kullanılan teknik araç gereçlerin elektriksel ölçümleri ile kablo bağlantılarını ve lehimleme işlemlerini yapar.
11
• Doğuşundan günümüze dünyada ve Türkiye’de sinemanın gelişimini, sinema akımlarını, önemli yönetmenleri ve filmlerini inceler.
Kameramanlık Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak görüntü düzenleme, çekim hatalarını engelleyip estetik açıdan başarılı, seyirci üzerinde istenen etkiyi uyandırabilecek stüdyo çekimi, aktüel çekim ve haber çekimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak televizyon program türlerinin yapım öncesi, çekim aşaması ve sonrasında teknik işlerini yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak televizyon programlarının çekim öncesi, süreci ve sonrasında ses ve ışık çalışmalarını yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak televizyon haberi yazım teknikleri ve kuralları doğrultusunda farklı uzmanlık alanlarına göre televizyon haberi yazar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo televizyon alanında kullanılan teknik araç gereçlerin elektriksel ölçümleri ile kablo bağlantılarını ve lehimleme işlemlerini yapar.
• Doğuşundan günümüze dünyada ve Türkiye’de sinemanın gelişimini, sinema akımlarını, önemli yönetmenleri ve filmlerini inceler.
Grafik-Animasyon Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar ortamında iki ve üç boyutlu nesneleri gerçeğine uygun ve ölçekli bir şekilde modelleme ve hareketlendirme ile ilgili işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarı ilkeleri doğrultusunda farklı teknikler kullanıp temel tasarım çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayar ortamında hız ayarlamaları, maskeleme teknikleri, efektler, kamera ve ışıklar kullanarak görsel efektleri oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel animasyon kuralları ve tekniklerini kullanarak hazırladığı iki boyutlu çizimleri bilgisayar ortamında animasyon filmi hâline getirir.
• Senaryonun dramatik yapısı karakter oluşturma, zaman ve mekân örgüsü kullanarak değişik türde senaryo yazar.
12
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, Radyo-Televizyon alanındaki dallarla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
13
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
14
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
RADYO-TV YAPIMCILIĞI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo yayıncılığının yapısı, radyo programı yapım aşamaları, türüne göre radyo programı yapımı, televizyon yayıncılığının yapısı ve televizyon yapım mekânları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo stüdyosunu yayına hazır hâle getirir.
Modül Adı: Radyo Yayıncılığının Temelleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Radyo yayıncılığında çalışan personelin görevlerini tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo stüdyosundaki cihazları yayına hazır hâle getirir.
Kazanım 2: Türüne göre radyo programı hazırlar.
Modül Adı: Radyo Programı Yapımı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özgün bir program fikri ile öneri formu hazırlar.
• Program metinlerini hazırlar.
• Türüne göre radyo programı yapar.
Kazanım 3: Televizyon kanalında çalışan personelin görev ve sorumluluklarını tespit eder.
Modül Adı: Televizyon Yayıncılığının Temelleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Televizyon yayıncılığında çalışan personel ile ilgili araştırma yapar.
• Televizyon kanalında çalışan personelin görev ve sorumluluklarını tespit eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak televizyon stüdyosunu ve program yapım mekânlarını düzenler.
Modül Adı: Televizyon Programı Yapımı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
15
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak televizyon stüdyosunu yayına hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak televizyon programı yapım mekânlarını düzenler.
TEMEL KAMERA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel kamera ayarları, temel kamera hareketleri, temel çekim ölçekleri, kamera ve aksesuarlarının bakımı ve hazırlığı, kayıt ortamları ve arşivlenmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Kameranın temel parçalarını ve aksesuarlarını hazırlar.
Modül Adı: Kamera ve Aksesuarları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kameranın temel parçalarının ayarlarını yapar.
• Kameranın eklenebilir parçalarını ve aksesuarlarını hazırlar.
Kazanım 2: Kamerayı çekime hazırlar.
Modül Adı: Çekim Hazırlıkları
Modülün Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kamera ve eklenebilir parçalarının hazırlık ve bakımını yapar.
• Çekimin niteliğine ve kameraya uygun kayıt ortamını seçer.
• Kamera ve eklenebilir parçalarının ayarlarını yapar.
• Kamera ekibi ve diğer birimlerle koordineli çalışarak gerekli çekim hazırlıklarını yapar.
Kazanım 3: Temel kamera hareketlerine ve temel çekim ölçeklerine uygun çekim yapar.
Modül Adı: Kamera Hareketleri ve Çekim Ölçekleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel kamera hareketlerini gerçekleştirir.
• Temel çekim ölçeklerini uygular.
VİDEO KURGU DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak video kurgu işlemlerinde kullanacağı üniteyi kurma, çalıştırma ve sorun çözme; fotoğraf, video ve ses materyallerini kurgu işleminde kullanıma hazır hâle getirme; fotoğraf, video ve ses materyallerini kullanıp kaba kurgu ve ileri düzeyde kurgu yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dijital video kurgu ünitesinin bileşenlerini hazır hâle getirir.
Modül Adı: Dijital Video Kurgu Ünitesi
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dijital video kurgu ünitesinin bileşenlerini hazırlar.
16
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dijital video kurgu ünitesi bileşenlerinin bağlantılarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dijital video kurgu ünitesinin arızalarını tespit eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fotoğraf, video ve ses dosyalarını kurgu işlemine uygun formata dönüştürür.
Modül Adı: Fotoğraf, Ses ve Video Formatları
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fotoğraf dosyalarını kurgu işlemine uygun formata dönüştürür.
• Video dosyalarını kurgu işlemine uygun formata dönüştürür.
• Ses dosyalarını kurgu işlemine uygun formata dönüştürür.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurgu çalışmasına ön hazırlık ve kaba kurgu yapar.
Modül Adı: Kurgu Programı Pencereleri
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurgu çalışmasına ön hazırlık yapar.
• Kaba kurgu yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurgu çalışmasında anahtar kareler, yazı, grafik ve efekt kullanıp ileri düzeyde kurgu yapar.
Modül Adı: Dijital Video Düzenlemesi
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurgu çalışmasına yazı ve grafik ekler.
• Kurgu çalışmasına amaca uygun efekt ekler.
• Anahtar kareler kullanarak kurgu çalışmasını hareketlendirir.
FOTOĞRAFÇILIK TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekim ekipmanlarını hazırlayarak temel düzeyde fotoğraf çekme ve çekim sonrası işlemler ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hazırladığı sayısal iğne deliği kamera ile tekniğine uygun çekim yapar.
Modül Adı: Sayısal İğne Deliği Kamera (Pinhole)
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sayısal iğne deliği (pinhole) kamerayı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sayısal iğne deliği (pinhole) kamera ile iğne deliği kamera tekniğine uygun çekim yapar.
17
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekime uygun kamerayı seçerek uygun objektif ve yardımcı ekipmanları çekime hazır hâle getirir.
Modül Adı: Çekim Ekipmanlarının Hazırlanması
Modülün Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yardıma ihtiyaç duymadan konuya uygun kamerayı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekimde kullanılacak uygun objektifi kameraya takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekimde kullanılması gereken yardımcı ekipmanları hazır hâle getirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda beyaz dengesi, enstantane, diyafram, ASA / ISO ile temel kamera değerlerini çekime uygun olarak ayarlar.
Modül Adı: Kamerada Temel Ayarlar
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Beyaz dengesi (Kelvin) ayarını yapar.
• Işık koşuluna ve alan derinliğine uygun diyafram değerini ayarlar.
• Poz süresine ve hareket netsizliğine uygun enstantane değerini seçer.
• Işık koşuluna ve noise etkisine uygun ASA / ISO değerini ayarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kameranın fonksiyon ayarlarını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ortamdaki ışık koşullarını ve kompozisyon kurallarını dikkate alarak fotoğraf çeker.
Modül Adı: Temel Işık ve Kompozisyon
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fotoğraf çekimi için uygun ışık yönünü belirler.
• Temel kompozisyon kurallarına uygun kadraj oluşturur.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel fotoğraf çekim ve arşivleme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Fotoğraf Çekimi
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekim ortamını amaca uygun hazırlayarak çekim yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekim ekipmanlarının temizliğini yapar.
• Kalitesini bozmadan görüntüleri sayısal ortama aktarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çekilen fotoğrafların basımını sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda fotoğrafları saklama koşullarına uygun biçimde arşivler.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sayısal fotoğrafları, bilgisayar ortamında fotoğraf düzenleme yazılımı aracılığıyla düzenler.
Modül Adı: Bilgisayarda Fotoğraf Düzenleme
18
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanım amacına uygun olarak dosya boyutunu ayarlar.
• Fotoğrafın temel renk ayarlarını yapar.
• Fotoğrafın temel ışık (ton ve kontrast) ayarlarını yapar.
• Fotoğrafı kullanım amacına uygun rötuşlar.
• Fotoğrafı istenilen biçimde dekupe eder.
• Fotoğrafı kullanılacağı yere uygun dosya biçiminde kaydeder.
DAL DERSLERİ
Radyo-televizyon alanında yer alan dallara ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
TEKNİK YAPIM-YAYIN DALI DERSLERİ
TV PROGRAM TÜRLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak program formatı oluşturma, yapım hazırlıklarını yürütme, teknik hazırlıkları yürütme, çekimin niteliğine göre kamera konumlandırma, çekim aşaması çalışmalarını yürütme, banttan yayınlanan programların çekim sonrası çalışmalarını yürütme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: TV programı ön yapım aşamalarını gerçekleştirir.
Modül Adı: Ön Yapım Aşamaları
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Program tasarım çalışmalarını yürütür.
• Yapım klasörünü oluşturur.
• Televizyon programı metni yazar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak stüdyo dekoru, ses ve ışık sistemlerinin hazırlanması faaliyetlerini yürütür.
Modül Adı: Dekor, Ses ve Işık Hazırlıkları
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Programın türüne uygun basit dekor tasarımı yapar.
19
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak program kimliğine uygun ses sistemlerinin kurulumunu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak program kimliğine uygun ışık sistemlerinin kurulumunu yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli televizyon programları (haber, müzik, eğlence, yarışma vs.) ve röportaj çekimi için değişik sayıda kamera ile çekimin niteliğine uygun kamera konumlandırması yapar.
Modül Adı: Kamera Konumlandırılması
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı türde spor karşılaşmaları için kamera konumlandırması yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı türde televizyon programları için kamera konumlandırması yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak röportaj çekimi için kamera sayısına göre kamera konumlandırması yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli televizyon programları (haber, müzik, eğlence, yarışma vs.) için program metnine ve yayın akışına uygun stüdyo çekimi gerçekleştirir.
Modül Adı: Stüdyo Programları
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Televizyon yayıncılık standartlarında farklı türlerde stüdyo programları hazırlar.
• VTR çekimi ve kurgusu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak televizyon programı öncesi soğuk/sıcak prova yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konusuna göre stüdyo program çekimini gerçekleştirir.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak banttan yayınlanan programların (drama, belgesel vs.) program metnine ve yayın akışına uygun kurgusunu yapar.
Modül Adı: Drama ve Belgesel Programları
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Drama çekimi yapar.
• Belgesel çekimi yapar.
• Görsel ve işitsel malzemeleri hazırlar.
• Görsel ve işitsel malzemeleri kurguda birleştirir ve uygun ortama kaydeder.
IŞIK TEKNOLOJİSİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yayın/çekim öncesinde, yayın/çekim esnasında ve yayın/çekim sonrasında ışık çalışmalarını yürütme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Işık ekibini oluşturarak çekim mekânının özelliklerine göre ışık tasarımı yapar.
Modül Adı: Yayın/Çekim Öncesi Işık Çalışmaları
20
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yayın/çekim mekânlarının fiziksel özelliklerini inceler.
• Işık kaynaklarını belirler.
• Işık ekibinin sayısını ve görevlerini belirler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yayının/çekimin niteliğine uygun ışık kaynaklarının türünü belirleyip yerleştirme işlemlerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yayın/çekim mekânlarının özelliklerine göre çalışanlarla iş birliği içinde ışık kontrolünü sağlar.
Modül Adı: Işık Çalışmaları
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Işık ekibinin diğer ekip çalışanları ile iş birliğini sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekimin takibini yapıp ışık kontrolünü sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışık kontrol masalarını ve dimmerleri kullanıp ışık devamlılığını sağlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yayın/çekim sonrası ışık çalışmalarını yürütür.
Modül Adı: Yayın/Çekim Sonrası Işık Çalışmaları
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışık malzemelerinin toplanmasını sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışık malzemelerinin sağlamlık kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışık malzemelerinin nakil ve teslim işlemlerini düzenler.
SES KAYDI VE KURGUSU DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekim öncesi, süreci ve sonrasında ses çalışmaları, ses kaydı ve kurgusu ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo-televizyon yayın/çekim öncesi ses hazırlıklarını yapar.
Modül Adı: Yayın/Çekim Öncesi Ses Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Program yapımlarıyla ilgili teknik donanım araştırması yapar.
• Mekân analizi yaparak ses ekibini oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapım mekânına ses donanımını kurar.
• Kurulum sonrası ses sisteminin ayarlarını ve provaları yapar.
Kazanım 2: Radyo-televizyon yayın/çekim sürecinde ses devamlılığını sağlar.
Modül Adı: Yayın/Çekim Sürecinde Ses
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
21
• Yayın/çekim sürecinde yayın/çekim ekibiyle koordineli çalışır.
• Yayın/çekim sürecinde olası sorunlara karşı önlem alır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo-televizyon yayın/çekim sonrası ses çalışmalarını yürütür.
Modül Adı: Yayın/Çekim Sonrası Ses Çalışmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yayın/çekim için kurulan ses cihaz ve aksesuarlarını toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ses cihaz ve aksesuarlarının temizliğini yapar.
• Yayın/çekim sonrası raporlama ve arşivleme yapar.
Kazanım 4: Ses stüdyosunda ses kayıt ve kurgusu yapar.
Modül Adı: Dijital Ses Kurgusu
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ses kayıt stüdyosunda ses kaydı yapar.
• Ses kurgusu yapar.
KURGU TEKNİKLERİ VE ESTETİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurgunun temel ögelerini inceleme, değişik teknikler kullanma, kurgu estetiği oluşturma, görsel etkiyi artırma ve haber kurgusu yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Görüntü geçiş yöntemlerini kullanarak niteliğine göre yapımların kurgusunu yapar.
Modül Adı: Kurgunun Temelleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurgunun ne olduğunu, amaçlarını, tarihçesini, önemini analiz ederek değişik türde yapımların kurgusunu yapar.
• Temel görüntü geçiş yöntemlerini ve efektli geçiş yöntemlerini tekniğine ve amacına uygun olarak uygular.
Kazanım 2: Görsel etkiyi arttırma yöntemlerini kullanarak değişik türlerde film kurguları yapar.
Modül Adı: Kurgu Yoluyla Görüntü Estetiği
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Görsel etkiyi arttırmak ve ilgi merkezi oluşturmak amacıyla kurgu estetiği ilkelerini uygular.
• Film kurgusunda kullanılan yöntemleri kullanarak kurgu yapar.
• Canlandırma filmlerin yapımını analiz eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yazı ve seslendirmeleri kullanıp haber kurgusu yapar.
Modül Adı: Haber Kurgusu
22
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Haber kurgusu için gerekli görsel ve işitsel malzemeyi hazırlar.
• Habere yazı karakteri (KJ) ekler.
• Seslendirme ve görüntü önceliğine göre haber kurgusu yapar.
• Haber kurgusunu uygun ortama kaydederek arşivleme yapar.
RADYO-TELEVİZYON ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo televizyon alanında kullanılan elektronik cihazların kullanımı ve bağlantılarının yapılması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektriksel ölçü aletleriyle direnç, akım ve gerilim ölçümü yapar.
Modül Adı: Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülmesi ve Ölçü Aletleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Akım ve gerilim birimlerini ast ve üst katlarına çevirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektriksel ölçü aletleriyle direnç ölçümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektriksel ölçü aletleriyle akım ölçümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektriksel ölçü aletleriyle gerilim ölçümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun olarak avometre ile ölçüm yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo televizyon yayıncılığında kullanılan cihazların bağlantı ve lehimleme işlerini yapar.
Modül Adı: Lehimleme ve Kablo Bağlantıları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak stüdyoda kullanılan cihazların bağlantısını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun malzemeleri kullanarak lehimleme ve lehim sökme işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo televizyon yayıncılığında kullanılan kablo ve konnektörleri lehimler.
SİNEMA TARİHİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; dünyada ve Türkiye’de sinemanın gelişimi, sinema akımları, önemli yönetmenler ve filmleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Sinemayı hazırlayan icat ve keşiflerin dünya sinemasına doğuşunu analiz eder.
Modül Adı: Sinemanın Doğuşu
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dünyada ve Türkiye’de sinema öncesi görsel sanatlar ile sinemayı hazırlayan icatları analiz eder.
• İlk sinema cihazlarını ve ilk gösterimleri analiz eder.
23
• Dünyada sessiz sinema döneminin genel özelliklerini analiz eder.
Kazanım 2: Amerikan sinemasının doğuşunu ve günümüze kadar olan gelişimini temel özellikleriyle analiz eder.
Modül Adı: Amerikan Sineması
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Amerikan sinema sektörünün doğuş ve gelişimini analiz eder.
• Sinemanın endüstrileşmesini analiz eder.
• İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerikan sinemasını inceler.
• 1970’lerden günümüze kadar Amerikan sinemasını önemli yönetmenleriyle birlikte analiz eder.
Kazanım 3: Avrupa ülkelerinden Fransız, İngiliz, Alman ve İtalyan sinemalarının temel özelliklerini analiz eder.
Modül Adı: Avrupa Sinemaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fransız sinemasının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
• İngiliz sinemasının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
• Alman sinemasının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
• İtalyan sinemasının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
Kazanım 4: Diğer ülkelerin sinemalarını analiz eder.
Modül Adı: Diğer Ülke Sinemaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Rusya ve eski Doğu Blok’u ülke sinemalarının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
• Hint sinemasının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
• Başta Japonya olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinin sinemalarının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
• Orta Doğu sinemasının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
Kazanım 5: Türk sinemasının tarihsel gelişimini analiz eder.
Modül Adı: Türk Sineması
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Türk sinemasının doğuşu ve tiyatrocular dönemi sinemasının temel özelliklerini analiz eder.
24
• Yeşilçam sinemasının temel özelliklerini tarihsel gelişimi içerisinde analiz eder.
• 1960’larda ve sonrasında Türk sinemasının temel özelliklerini analiz eder.
• Günümüzde Türk sinemasının özelliklerini, önemli yönetmenlerini ve öne çıkan oyuncularını analiz eder.
KAMERAMANLIK DALI DERSLERİ
KAMERA TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekim hatalarını engelleyip estetik açıdan başarılı, seyirci üzerinde istenen etkiyi uyandırabilecek aktüel çekim, stüdyo çekimi ve haber çekimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak programın konusuna ve amacına uygun aktüel çekim yapar.
Modül Adı: Aktüel Çekim
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aktüel kamerayı programın formatına ve çekim yapılacak ortama uygun bir şekilde kullanır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kamerayı çekimin türüne ve çekim yapılacak ortama göre ayarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak programın konusuna ve amacına uygun aktüel çekim yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak programın konusuna ve amacına uygun stüdyo çekimini gerçekleştirir.
Modül Adı: Stüdyo Çekimi
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak stüdyoda kamerasını programın formatına uygun bir şekilde kullanır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak programın konusuna ve amacına uygun şekilde stüdyo çekimini gerçekleştirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Haber çekiminin aşamalarını gerçekleştirir.
Modül Adı: Haber Çekimi
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak haber öncesi, haberin yapılacağı ortama uygun şekilde kamera ve ekipmanlarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak olay ve etkinlik koşullarına göre haber çekimini gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekimini yapmış olduğu görüntüleri yayınlanması için merkeze ulaştırır.
25
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak görüntü dilini kullanarak istenen etkiyi oluşturan çekimler yapar.
Modül Adı: Kamera ile Görüntü Estetiği
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oluşturduğu kompozisyona uygun şekilde kamera konumlandırması ve hareketleri ile görüntü düzenlemesi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekim senaryosuna uygun şekilde kamera hareketleri ve çekim ölçekleri ile görsel etki oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak izleyicide psikolojik etkiyi artırmak için ilgi merkezini ve diğer yöntemlerle görsel etkiyi oluşturur.
Kazanım 5: Kamera çekimleri ve görüntüden kaynaklanabilecek hataları engeller.
Modül Adı: Görüntü Çekim Hataları
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çekimlerde kameradan dolayı çıkabilecek hataları engeller.
• Çekim yapılacak ortamdan kaynaklanan ve çekimin kalitesini düşürecek hataları engeller.
TV PROGRAM TÜRLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak program formatı oluşturma, yapım hazırlıklarını yürütme, teknik hazırlıkları yürütme, çekimin niteliğine göre kamera konumlandırma, çekim aşaması çalışmalarını yürütme, banttan yayınlanan programların çekim sonrası çalışmalarını yürütme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: TV programı ön yapım aşamalarını gerçekleştirir.
Modül Adı: Ön Yapım Aşamaları
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Program tasarım çalışmalarını yürütür.
• Yapım klasörünü oluşturur.
• Televizyon programı metni yazar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak stüdyo dekoru, ses ve ışık sistemlerinin hazırlanması faaliyetlerini yürütür.
Modül Adı: Dekor, Ses ve Işık Hazırlıkları
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Programın türüne uygun basit dekor tasarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak program kimliğine uygun ses sistemlerinin kurulumunu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak program kimliğine uygun ışık sistemlerinin kurulumunu yapar.
26
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli televizyon programları (haber, müzik, eğlence, yarışma vs.) ve röportaj çekimi için değişik sayıda kamera ile çekimin niteliğine uygun kamera konumlandırması yapar.
Modül Adı: Kamera Konumlandırılması
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı türde spor karşılaşmaları için kamera konumlandırması yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı türde televizyon programları için kamera konumlandırması yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak röportaj çekimi için kamera sayısına göre kamera konumlandırması yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli televizyon programları (haber, müzik, eğlence, yarışma vs.) için program metnine ve yayın akışına uygun stüdyo çekimi gerçekleştirir.
Modül Adı: Stüdyo Programları
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Televizyon yayıncılık standartlarında farklı türlerde stüdyo programları hazırlar.
• VTR çekimi ve kurgusu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak televizyon programı öncesi soğuk/sıcak prova yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konusuna göre stüdyo program çekimini gerçekleştirir.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak banttan yayınlanan programların (drama, belgesel vs.) program metnine ve yayın akışına uygun olarak kurgusunu yapar.
Modül Adı: Drama ve Belgesel Programları
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Drama çekimi yapar.
• Belgesel çekimi yapar.
• Görsel ve işitsel malzemeleri hazırlar.
• Görsel ve işitsel malzemeleri kurguda birleştirir ve uygun ortama kaydeder.
SES VE IŞIK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekim öncesi, sonrası ışık ve ses düzenlemeleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekim için gerekli ses düzenlemelerini gerçekleştirir.
Modül Adı: Televizyon Yapımlarında Ses
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kameranın ses bağlantılarını yapıp ses kaydını gerçekleştirir.
27
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak stüdyo içi ve stüdyo dışı yapımlarda ses donanımını kurar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yayın/çekim için kurulan ses cihaz ve aksesuarlarını toplar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekim için gerekli ışık düzenlemelerini gerçekleştirir.
Modül Adı: Televizyon Yapımlarında Işık
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çekim için gerekli ekipmanların seçimini ve çekim mekânlarının ışık kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik ekiple koordinasyon içinde kameranın konumuna göre ışık yerleşimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekim sonrası ışık malzemelerini toplar.
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile gündemi takip ederek gündemdeki olaylar içinden haber değeri taşıyanları seçme, haber için veri toplama, televizyon haberi yazım tekniği ve kuralları doğrultusunda farklı uzmanlık alanlarına göre haber yazma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Gündemi takip ederek gündemdeki olaylardan haber önerisinde bulunur.
Modül Adı: Gündem Takibi
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gündemdeki olaylar içinden haber niteliği taşıyan olayları seçer.
• Gündem toplantılarında haber önerisinde bulunur.
Kazanım 2: Haber için veri toplar.
Modül Adı: Haber Toplama
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Haber toplamak için hazırlık yapar.
• Haber toplamak için gerekli araç gereci hazırlar.
• Uzmanlık alanına göre haber toplar.
Kazanım 3: Haber toplama ve yazma kuralları doğrultusunda farklı uzmanlık alanlarında televizyon haberi yazar.
Modül Adı: Televizyon Haberi
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Televizyon haberine uygun veri toplar.
• Televizyon haberini kuralına ve türüne uygun yazar.
• Uzmanlık alanlarındaki farklılıklara dikkat ederek televizyon haberi yazar.
• Mesleki ve etik kurallara uyarak farklı çeşitlerde televizyon haberi sunar.
28
RADYO-TELEVİZYON ELEKTRİK ELEKTRONİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo televizyon alanında kullanılan elektronik cihazların kullanımı ve bağlantılarının yapılması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektriksel ölçü aletleriyle direnç, akım ve gerilim ölçümü yapar.
Modül Adı: Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülmesi ve Ölçü Aletleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Akım ve gerilim birimlerini ast ve üst katlarına çevirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektriksel ölçü aletleriyle direnç ölçümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektriksel ölçü aletleriyle akım ölçümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektriksel ölçü aletleriyle gerilim ölçümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun olarak avometre ile ölçüm yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo televizyon yayıncılığında kullanılan cihazların bağlantı ve lehimleme işlerini yapar.
Modül Adı: Lehimleme ve Kablo Bağlantıları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak stüdyoda kullanılan cihazların bağlantısını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun malzemeleri kullanıp lehimleme ve lehim sökme işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyo televizyon yayıncılığında kullanılan kablo ve konnektörleri lehimler.
SİNEMA TARİHİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; dünyada ve Türkiye’de sinemanın gelişimi, sinema akımları, önemli yönetmenler ve filmleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Sinemayı hazırlayan icat ve keşiflerin dünya sinemasına doğuşunu analiz eder.
Modül Adı: Sinemanın Doğuşu
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dünyada ve Türkiye’de sinema öncesi görsel sanatlar ile sinemayı hazırlayan icatları analiz eder.
• İlk sinema cihazlarını ve ilk gösterimleri analiz eder.
• Dünyada sessiz sinema döneminin genel özelliklerini analiz eder.
Kazanım 2: Amerikan sinemasının doğuşunu ve günümüze kadar olan gelişimini temel özellikleriyle analiz eder.
Modül Adı: Amerikan Sineması
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
29
• Amerikan sinema sektörünün doğuş ve gelişimini analiz eder.
• Sinemanın endüstrileşmesini analiz eder.
• İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Amerikan sinemasını inceler.
• 1970’lerden günümüze kadar Amerikan sinemasını önemli yönetmenleriyle birlikte analiz eder.
Kazanım 3: Avrupa ülkelerinden Fransız, İngiliz, Alman ve İtalyan sinemalarının temel özelliklerini analiz eder.
Modül Adı: Avrupa Sinemaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fransız sinemasının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
• İngiliz sinemasının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
• Alman sinemasının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
• İtalyan sinemasının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
Kazanım 4: Diğer ülkelerin sinemalarını analiz eder.
Modül Adı: Diğer Ülke Sinemaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Rusya ve eski Doğu Blok’u ülke sinemalarının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
• Hint sinemasının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
• Başta Japonya olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinin sinemalarının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
• Orta Doğu sinemasının doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları, önemli akımlar, yönetmenler ve oyuncularıyla birlikte analiz eder.
Kazanım 5: Türk sinemasının tarihsel gelişimini analiz eder.
Modül Adı: Türk Sineması
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Türk sinemasının doğuşu ve tiyatrocular dönemi sinemasının temel özelliklerini analiz eder.
• Yeşilçam sinemasının temel özelliklerini tarihsel gelişimi içerisinde analiz eder.
• 1960’larda ve sonrasında Türk sinemasının temel özelliklerini analiz eder.
• Günümüzde Türk sinemasının özelliklerini, önemli yönetmenlerini ve öne çıkan oyuncularını analiz eder.
30
GRAFİK-ANİMASYON DALI DERSLERİ
NESNE CANLANDIRMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda üç boyutlu modelleme, düzenleme ve hareketlendirme programını kullanarak bilgisayar ortamında nesne modelleme, modellenen nesnelerden farklı nesneler oluşturabilme, nesneleri kaplama, nesneleri hareketlendirme, oluşturulan nesnelere kamera, ışık ekleyerek sahne oluşturma ve çalışmaların çıktısını alabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayar ortamında, ölçekli bir şekilde ve gerçeğine uygun olarak iki ve üç boyutlu nesneleri modeller.
Modül Adı: Nesne Modelleme
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modelleme öncesi açılış ayarlarını yaparak üç boyutlu modelleme, düzenleme ve hareketlendirme programını çalıştırır.
• Ölçekli bir şekilde ve gerçeğine uygun olarak üç boyutlu nesneleri modeller.
• Ölçekli bir şekilde ve gerçeğine uygun olarak iki boyutlu nesneleri modeller.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda farklı değiştiricileri, bileşik nesneleri, poligon nesneleri ve düzenlenebilir eğrileri kullanarak iki ve üç boyutlu nesneleri biçimlendirir.
Modül Adı: Nesne Biçimlendirme
Modülün Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Değiştiricileri (modifiers) kullanarak yeni nesne tipleri oluşturur.
• Birden fazla nesneyi kullanarak bileşik nesneler (compound objects) oluşturur.
• Üç boyutlu nesneleri biçimlendirerek yeni nesneler oluşturur.
• İki boyutlu nesneleri biçimlendirerek yeni nesneler oluşturur.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kaplama editörünü kullanarak nesneler üzerine kaplamalar yapar.
Modül Adı: Nesne Kaplama
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel kaplama ayarlarını yapar.
• Kaplama malzemelerini kullanarak kaplamalar yapar.
• Basit doku kaplamaları yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hareket ayarlamalarını kullanarak nesneleri hareketlendirir.
Modül Adı: Nesne Hareketlendirme
Modülün Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hareketin kare/zaman ayarlamasını yapar.
• Anahtar kareler yoluyla hareket oluşturur.
• Kontrol merkezini (track view-curve editor) kullanarak hareketleri düzenler.
31
• Hareket sınırlamalarını (animation constraint) kullanarak hareketleri düzenler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda oluşturulan sahnede çekime uygun tipte kamerayı doğru yer/yerlere konumlandırarak kamera hareketlerini gerçekleştirir.
Modül Adı: Sanal Kamera
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çekime uygun kamera tipini kullanır.
• Kameraları sahnede uygun yer/yerlerde konumlandırır.
• Kamera hareketlerini oluşturur.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda oluşturulan sahneye uygun ışık tipini yerleştirerek aydınlatma yapar.
Modül Adı: Sanal Işık
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sahneye uygun ışık objesini oluşturur.
• Sahneye uygun aydınlatma oluşturur.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çıktı (render) ayarlarını yaparak oluşturulan sahneyi kullanılabilir görüntü hâline dönüştürür.
Modül Adı: Çıktı (Render) Alma
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çalışmaların çıktı (render) ayarlarını yapar.
• Sahneye uygun çıktı (render) efektlerini uygular.
TEMEL TASARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim araç gereçleriyle, tasarımda kullanacağı temel elemanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler, açık-koyu, ışık gölge, renk, doku, strüktür ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Tasarı İlkeleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun iki boyutlu yüzey düzenlemeleri yapar.
• Oluşturduğu üç boyutlu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
32
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Noktayı kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Çizgiyi kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Nokta ve çizgiyi birlikte kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Yaptığı çalışmaları paspartulayarak sunumunu yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapar.
Modül Adı: Açık-Koyu
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Işığa dikkat ederek açık-koyu ile geometrik formları hacimlendirir.
• Açık-koyu ile hacim verilen geometrik formlardan yüzey düzenlemesi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renkli yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Renk
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğru renk tonlarını doğru yerlerde kullanarak renk çemberi yapar.
• Renk kontrastlıkları ile ilgili yüzey düzenlemeleri yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu obje etütlerinden yola çıkıp yüzey üzerine özgün doku yorumları yapar.
Modül Adı: Doku
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kara kalem tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Guaş boya tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Dokulu objelerden yola çıkarak kara kalem tekniği ile yüzey üzerinde özgün doku yorumları yapar.
• Özgün doku yorumlarını renklendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
Modül Adı: Strüktür
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüzey üzerine kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
• Mekân içinde üç boyutlu özgün strüktür uygulamaları yapar.
GÖRSEL EFEKT TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kullanacağı materyallerde temel düzenlemeler yapma, materyalleri kullanarak görüntüleri hareketlendirme, görüntülere çeşitli maskeleme tekniklerini uygulayarak görsel efekt oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
33
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda görsellerde temel düzenlemeler yaparak çalışmaya hazır hâle getirir.
Modül Adı: Görsellerde Temel Düzenlemeler
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Açılış ayarlarını yaparak görsel efekt programını çalıştırır.
• Kullanılacak materyalleri çalışmaya uygun hâle getirir.
• Tipografik ögeler oluşturur.
• Şekiller oluşturur.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda materyalleri zaman ve hız ayarlamalarıyla hareketlendirir.
Modül Adı: Hareketli Görüntüler
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kompozisyonun zaman ayarlamasını yapar.
• Anahtar kareleri kullanarak görüntüleri hareketlendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda maskeleme teknikleri yardımıyla görüntü oluşturur.
Modül Adı: Maskeleme Teknikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Maskeleri kullanarak görüntüler oluşturur.
• Renkle ayrıştırma (keying) tekniğini kullanarak görüntüler oluşturur.
• Rotoskop tekniğini kullanarak görüntüler oluşturur.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda efektler, kamera ve ışıklar yoluyla görsel efektler oluşturur.
Modül Adı: Görüntü Etkileri Oluşturma
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Efektleri materyallere uygulayarak görsel efekt oluşturur.
• Kamera yoluyla görsel efekt oluşturur.
• Işık yoluyla görsel efekt oluşturur.
• Çıktı (render) ayarlarını yaparak hazırlanan sahnelerin çıktısını alır.
ANİMASYONUN TEMELLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda storyboard (hikâye panosu) hazırlama, iki boyutlu görseller oluşturma, animasyonun temel prensipleri ve hareket mantığı yardımıyla görsellerin devam eden hareketlerini çizme, çizilen görselleri temize çekme, bilgisayara aktarma ve film hâline getirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda senaryo içeriğine uygun storyboard hazırlar.
Modül Adı: Storyboard
34
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Senaryoya uygun görüntüleri (görsel, tipografik unsurlar, logo vb.) ve metin alanlarını çizer.
• Metinleri yazarak storyboard çalışmasını farklı tekniklerle renklendirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hareket ettirilecek nesnenin iki boyutlu görsellerini oluşturarak, devam eden hareketini oluşturur.
Modül Adı: Basit Nesne Hareketleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/34 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hareket ettirilecek nesnenin görselini oluşturur.
• Devam eden hareketin görsellerini oluşturur.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda görsellerde temize geçirme işlemini yaparak bilgisayarda animasyonu film hâline getirir.
Modül Adı: Bilgisayarda Çizgi Animasyonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayar ortamına aktaracağı görseller üzerinde gerekli düzenlemeleri yapar.
• Bilgisayar ortamında hazırlanan görselleri kullanarak animasyonu oluşturur.
SENARYO DERSİ
Bu derste öğrenciye; dramatik yapı, karakter, zaman ve mekân örgüsü bakımından bütünlük oluşturan, değişik tür ve formatlarda senaryo yazılması ve iyi bir senarist olabilmek için gerekli özellikler ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Senaryonun evrelerini şekil ve içerik bakımından hatasız bir şekilde oluşturur.
Modül Adı: Senaryonun Dramatik Yapısı
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Senaryo kavramını, senaryonun evrelerini ve senaryonun bölümlerini analiz eder.
• Senaryo konusunu belirlemek için temayı oluşturur.
• Çeşitli öyküleme tekniklerini kullanarak senaryonun dramatik yapısını kurar.
Kazanım 2: Senaryonun içeriğini oluşturur.
Modül Adı: Senaryonun İçeriği
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Senaryonun konusuna uygun birincil ve ikincil karakterler oluşturur.
• Senaryoda öykünün ve kişilerin devinimini sağlar.
• Senaryoda zaman kavramını ve zaman ilişkilerini kullanır.
• Uygun konuşma diyalogları yazar.
• Senaryoya müzik, efekt ve çevresel ses ekleyerek ses ögelerini tamamlar.
35
Kazanım 3: Senaryoyu uygun bir şekilde evrelerine ayırır.
Modül Adı: Senaryonun Evreleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çekilecek filmin konusunun uygun bir senaryo taslağı (sinopsis) oluşturur.
• Senaryo taslağını (sinopsis) genişleterek geliştirme senaryosuna (tretman) dönüştürür.
• Geliştirme senaryosunu (tretman) genişleterek ayrımlama senaryosuna dönüştürür.
• Biçim ve içerik özellikleri tamamlanmış bir çekim senaryosu ve storyboard oluşturur.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir