Perşembe , Eylül 16 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Sağlık Hizmetleri Alanı Kazanımlara Dayalı Programa Göre Çerçeve Öğretim Programı 2017

Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAM HEDEFLERİ…………………………………………………………………………………………. 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 6
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 7
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………… 9
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ……………………………………………. 9
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 11
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 11
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 11
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 11
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 11
MESLEK ESASLARI DERSİ …………………………………………………………………….. 13
ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ ……………………………………………………………… 15
GENEL BESLENME DERSİ …………………………………………………………………….. 17
OFİS PROGRAMLARI DERSİ ………………………………………………………………….. 18
MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR DERSİ …………………………………………… 19
HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI DERSİ………………………………………………………….. 20
İLK YARDIM DERSİ………………………………………………………………………………… 21
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ………………………………………………. 23
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 24
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 24
EBE YARDIMCILIĞI DALI DERSLERİ…………………………………………………………… 24
DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUM DERSİ ……………………………………………. 24
YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ………………………………………………… 26
KADIN HASTALIKLARI VE AİLE PLANLAMASI DERSİ………………………………… 28
ASEPTİK UYGULAMALAR DERSİ ……………………………………………………………. 29
ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERSİ ………………………………………………………. 30
SİSTEM HASTALIKLARI DERSİ……………………………………………………………….. 31
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ DERSİ ………………………………………………………………….. 32
HEMŞİRE YARDIMCILIĞI DALI DERSLERİ…………………………………………………… 34
ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI DERSİ……………………………………………………… 34
YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ………………………………………………… 34
KADIN HASTALIKLARI VE AİLE PLANLAMASI DERSİ………………………………… 36
ASEPTİK UYGULAMALAR DERSİ ……………………………………………………………. 37
ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERSİ ………………………………………………………. 38
SİSTEM HASTALIKLARI DERSİ……………………………………………………………….. 39
TEMEL İLAÇ BİLGİSİ DERSİ……………………………………………………………………. 40
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ DERSİ ………………………………………………………………….. 41
SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALI DERSLERİ ………………………………………… 43
MESLEKİ TEMEL UYGULAMALAR DERSİ ………………………………………………… 43
YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ………………………………………………… 45
ASEPTİK UYGULAMALAR DERSİ ……………………………………………………………. 46
ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERSİ ………………………………………………………. 47
SİSTEM HASTALIKLARI DERSİ……………………………………………………………….. 48
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ DERSİ ………………………………………………………………….. 50
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 51
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Bir yandan öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır.
Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıkları ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla, mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalarından oluşmaktadır.
Analiz :İş piyasası ihtiyaç analizi / Beceri ihtiyaç analizi / Eğitim ihtiyaç analizi / Meslek analizi / Ulusal meslek standartları
Tasarlama :Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması
Geliştirme :Program dokümanlarının hazırlanması
Uygulama :Programların onaylanması ve uygulanması
Değerlendirme:Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Sağlık Hizmetleri Alanı Program Geliştirme Komisyonu,aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Planlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal / uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterliktablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi
2
tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde yazılmasına dikkat edilmiştir.
Sağlık Hizmetleri alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan ve ekte yer alan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAM HEDEFLERİ
Sağlık hizmetleri alanında verilen eğitimile; ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarının kazandırdığı bilgi becerilerle,sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık profesyonellerine yardım ederek sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.
Artan nüfus, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların değişmesi karşısında sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitliliğininartması, beklenen hizmetinsunumunda sağlık profesyonelinin iş yükünü artırmıştır.
Ülkemizde sağlık sektöründesunulan hizmetlerin gelişmesi, sağlık hizmetlerinden beklentilerin değişmesi ile sağlık profesyoneli nezaretinde yardımcı olarak çalışan ve ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili sağlık hizmetlerine ulaşımda yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenlerine ihtiyaç duyulmuştur.
Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. Ebe Yardımcılığı
2. Hemşire Yardımcılığı
3. Sağlık Bakım Teknisyenliği
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Sağlık Hizmetleri ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim,meslek esasları, anatomi ve fizyoloji, genel beslenme, ofis programları,mesleki hak ve sorumluluklar, hastanın kişisel bakımı, ilk yardım, sağlık hizmetlerinde iletişim ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
• Ebe Yardımcılığı dalında; doğum öncesi bakım ve doğum, yenidoğan ve çocuk sağlığı, kadın hastalıkları ve aile planlaması, aseptik uygulamalar, enfeksiyon hastalıkları, sistem hastalıkları, sağlık psikolojisi,
• Hemşire Yardımcılığı dalında;özel bakım uygulamaları,yenidoğan ve çocuk sağlığı, kadın hastalıkları ve aile planlaması, aseptik uygulamalar, enfeksiyon hastalıkları, sistem hastalıkları, temel ilaç bilgisi, sağlık psikolojisi,
• Sağlık Bakım Teknisyenliği dalında; mesleki temel uygulamalar, yenidoğan ve çocuk sağlığı, aseptik uygulamalar,enfeksiyon hastalıkları, sistem hastalıkları,sağlık psikolojisi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• 4857 sayılı İş Kanunu
4
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• 557 ve 2827 sayılı yasalar
• 1219 sayılı Tababet ve ŞuabatıSan’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
• 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
• Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
• Hasta Hakları Yönetmeliği
• Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyansve Kontrol Esasları Yönetmeliği
• Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik
• 2006 yılında çıkarılan 5544 sayılı Yasa ve Yönetmelik, tüzüklerle belirlenen ulusal ve uluslararası iş standartları
• 2013 yılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi
• Sağlık Bakanlığı 2011 Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi
• Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi (HEKK) İzolasyon Önlemleri Kılavuzu
• WHO, UNICEF, AHA Temel Yaşam Rehberi
• ERC Temel Yaşam Rehberi
• Sağlık Bakanlığı Riskli Gebelik Rehberi
• Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi
• Sağlık Bakanlığı Ulusal Aile Planlaması Rehberi
• Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Bakım Standartları Genelgesi
• Uluslar Arası Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği’nden yararlanılmıştır.
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma verilmekteve diploma Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere,Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
(EBE YARDIMCILIĞI, HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2MESLEK ESASLARI(*)

6


ANATOMİ VE FİZYOLOJİ

4


GENEL BESLENME

2


OFİS PROGRAMLARI

2


MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR


2

HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI


2

İLK YARDIM


2

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM2
DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


16
26
DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUM (*)
YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI
KADIN HASTALIKLARI VE AİLE PLANLAMASI
ASEPTİK UYGULAMALAR
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
SİSTEM HASTALIKLARI
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI (*)
TEMEL İLAÇ BİLGİSİ
MESLEKİ TEMEL UYGULAMALAR (*)
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
6
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve işbirliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
8
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahilolmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
9
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
Ebe Yardımcılığı
10
Meslek Esasları
11
Doğum Öncesi Bakım ve Doğum
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Hemşire Yardımcılığı
10
Meslek Esasları
11
Özel Bakım Uygulamaları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Sağlık Bakım Teknisyenliği
10
Meslek Esasları
11
Mesleki Temel Uygulamalar
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda fiziksel ortamı hastaya uygun hâle getirerek hastanın bakım hizmetlerinin yürütülmesine, hasta bakımında kullanılan ekipmanların kullanıma hazırlanmasına ve hastanın güvenli olarak naklinin sağlanmasına yardım eder.
• Anatomi ve fizyoloji ile ilgili tıbbi terimleri, insan vücudunun temel yapısını, sistemlerin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
• Besin ögelerini, besin gruplarını, sistem hastalıklarında ve özel durumlarda beslenme ilkeleriniayırt eder.
• Kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama yazılımlarında uygulamalar yapar.
• Etik ilkeler doğrultusunda mesleki faaliyetlerini yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakhastanın kişisel bakımına ve terminal dönem sonrası işlemlerin yapılmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilkyardımın temel ilkeleri doğrultusunda temel yaşam desteğini; kanama ve yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, diğer acil durumlarda ilk yardım uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vücut mekaniklerine uygun şekilde hasta/yaralıyı taşır.
• Sağlık hizmetlerinde; kişiler, toplumsal gruplar, hasta, hasta yakını ve engelli bireylerleetkili iletişim kurar.
Ebe Yardımcılığı Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakkadın ve üreme sağlığı, gebelik ve fetüs fizyolojisini ayırt ederekdoğum öncesi bakım, gebelik ve doğumla ilgili riskli durumlar, doğum ve sonrası bakımda ebeye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakyenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakjinekolojik sorunlar ve aile planlaması hizmetlerinde ebe/hemşireye yardım eder.
10
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alaraksterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda enfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt ederek enfeksiyon kontrolü önlemlerini alır.
• Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, ürogenital sistem, kan, eklem ve duyu organları hastalıklarını ayırt eder.
• Psikoloji ile ilgili temel kavramları, kişilik özelliklerini açıklarve ruhsal bozukluklarda duyguların kontrol altına alınmasını sağlar.
• Afet ve travmalarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
Hemşire YardımcılığıDalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasında, EKG ve EEG çekimlerinde, diyaliz, yanık, transplantasyon ünitelerinde yapılan uygulamalarda sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakyenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakjinekolojik sorunlar ve aile planlaması hizmetlerinde ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alaraksterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusundaenfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt ederek enfeksiyon kontrol önlemlerini alır.
• Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, ürogenital sistem, kan, eklem ve duyu organları hastalıklarını ayırt eder.
• Farmakoloji ile ilgili temel kavramları, ilaçların farmasötik şekillerini, veriliş yollarını, sistemlere etkili ilaçlarıvekemoterapötik ilaçları ayırt eder.
• Psikoloji ile ilgili temel kavramları, kişilik özelliklerini açıklar ve ruhsal bozukluklarda duyguların kontrol altına alınmasını sağlar.
• Afet ve travmalarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
Sağlık Bakım Teknisyenliği Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakklinik laboratuvar çalışmalarında; mikrobiyoloji, biyokimya, hematoloji, patoloji, radyoloji, anestezi ve reanimasyon ünitelerinde yapılan uygulamalarda, EKG, EEG çekimi, alçı işlemleri, diyaliz uygulamaları ve diş kliniği çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakyenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alaraksterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusundaenfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt ederek enfeksiyon kontrol önlemlerini alır.
• Solunum, dolaşım, sindirim, endokrin, sinir, ürogenital sistem, kan, eklem ve duyu organları hastalıklarını ayırt eder.
• Psikoloji ile ilgili temel kavramları, kişilik özelliklerini açıklar ve ruhsal bozukluklarda duyguların kontrol altına alınmasını sağlar.
• Afet ve travmalarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
11
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde; Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri; öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Alan ortak dersleri; Sağlık Hizmetleri Alanı’nın alan ve dalı ile ilgili ortak yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlarsergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlarsergiler.
• Millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlarsergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinialır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemlerialır.
• İşyerindeortayaçıkabilecekkaza, yaralanmaveyangınlarakarşıgereklitedbirlerialır.
12
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleriyürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemleriniaçıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendiöğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/verileri ihtiyaçları doğrultusundakullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun projehazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirlerialır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirlerialır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı terciheder.
• İsrafı ve özellikle ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirlerialır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişimkurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendinigeliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygundavranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişimkurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yollarıgeliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramlarıkullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirlerideğerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evraklarıhazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesinigeliştirir.
13
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
MESLEK ESASLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye;iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakfiziksel ortamı hastaya uygun hâle getirme, hasta ile ilgili nakil işlemlerini yapma, bakım hizmetlerinin yürütülmesinde sağlık profesyoneline yardım etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda hasta odasını hazırlar.
Modül Adı: Hasta Odası Hazırlama
Modülün Süresi: 40/ 20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda hasta odasını kullanıma hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda yatak yapım tekniğine göre hasta yatağı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakgüvenlik tedbirlerini alarak tekniğine uygun, içinde hasta olan yatağın yapımına yardım eder.
Kazanım 2:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda muayene ve müdahale odalarını düzenler.
Modül Adı: Muayene ve Müdahale Odaları
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda muayene odasını hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda müdahale odasını hazır hâle getirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vücut mekaniğini koruma kurallarına uygun hastanın naklini sağlar.
Modül Adı: Hasta Nakli
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Eklem ve kasları doğru kullanarak vücut mekaniğini korumaya yönelik tedbirleri alır.
14
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakvücut mekaniğini koruma kuralları doğrultusunda işlem basamaklarına uygun hastayı yataktan sedyeye, sedyeden yatağa alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakvücut mekaniğini koruma kuralları doğrultusunda işlem basamaklarına uygun, hastayataktan sandalyeye, sandalyeden yatağa alır.
Kazanım 4: Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi doğrultusunda gerekli ekipman ve sarf malzemelerini kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Ekipman ve Sarf Malzemeleri
Modülün Süresi: 40/ 24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi ve cihazların kullanma talimatına göre ekipmanları kullanıma hazır bulundurur.
• Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberine göre sarf malzemelerini hazır bulundurur.
Kazanım 5:İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusundasterilolmayan biyolojik analiz örneklerini tekniğe uygun olarak alır vebu örneklerin naklini yapar.
Modül Adı: Biyolojik Örnek Alma ve Nakli
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alaraksterilolmayan biyolojik örnekleri yöntemine uygun olarak alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak biyolojik analiz örneklerinin naklini yapar.
Kazanım 6: Hastanın yaşam bulguları, bilinç durumu ve deri ile ilgili değişikliklerini fark ederek sağlık profesyoneline haber verir.
Modül Adı: Hastanın Genel Durum Değişiklikleri
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hastanın yaşam bulguları ile ilgili değişiklikleri fark ederek sağlık profesyoneline haber verir.
• Hastanın bilinç durumundaki değişiklikleri fark ederek sağlık profesyoneline haber verir.
• Hastadaki deri değişikliklerini fark ederek sağlık profesyoneline haber verir.
Kazanım 7:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakvücut mekaniklerine uygun hastaya pozisyon verir.
Kazanım 8:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakvücut mekaniklerine uygun hastaya önerilen egzersizlerin yaptırılmasına yardım eder.
Modül Adı: Pozisyon ve Egzersizler
Modülün Süresi:40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakvücut mekaniklerine uygun hastaya, sağlık profesyonelinin önerdiği pozisyonları verir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakhasta için planlanan ve önerilen egzersizlerin yaptırılmasına yardım eder.
Kazanım 9: Aseptik kurallara dikkat ederek girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeleri hazırlar.
15
Kazanım 10:İş sağlığı ve güvenliği, hasta mahremiyetine özen göstererek muayene, tetkik ve ameliyat öncesi hasta hazırlığına yardım eder.
Modül Adı: Girişimsel İşlem Öncesi Hazırlık
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği,aseptik kurallara dikkat ederek girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeleri eksiksiz olarak hazır hâle getirir.
• Yapılacak işlem hakkında hastayı bilgilendirerek muayene ve tetkik için hastanın hazırlanmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda Preop (preoperatif) hazırlık kriterlerine uygun ve hasta mahremiyetine özen göstererek ameliyat öncesi hasta hazırlığına yardım eder.
Kazanım 11:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakmuayene, tetkik ve ameliyat sonrası hasta bakımına yardım eder.
Modül Adı: Girişimsel İşlem Sonrası Bakım
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakhastanın psikolojik durumuna uygun muayene ve tetkik sonrası hasta bakımına yardım eder.
• Post-op bakım kriterleri doğrultusunda hastanın genel durumunu gözleyerek ameliyat sonrası bakımına yardım eder.
Kazanım 12:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakyatak yaralarını önlemeye yönelik koruyucu önlemler alır.
Modül Adı: Yatak Yaraları ve Koruyucu Önlemler
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusundahareketsizliğe bağlı gelişebilecek problemlerin farkında olarak hastayı mobilize eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusundahareketsizliğe bağlı gelişebilecek problemlerin farkında olarak uygun araç gereçlerle yatak yaralarını önlemeye yardımcı olur.
ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ
Bu derste öğrenciye;vücudun temel yapısı, vücut sıvıları, elektrolitler ve kan, hareket, sinir, endokrin, dolaşım, solunum, sindirim, üriner, üreme sistemleri ile duyu organlarının yapı ve işlevlerini ayırt etme bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Vücudun temel yapısını ayırt eder.
Modül Adı: Vücudun Temel Yapısı
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramları açıklar.
• Hücre yapı ve işlevlerini açıklar.
• Dokuların yapı ve işlevlerini açıklar.
16
Kazanım 2: Hareket sistemini ayırt eder.
Modül Adı: Hareket Sistemi
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kemik yapıyı açıklar.
• Baş kemiklerini açıklar.
• Gövde kemiklerini açıklar.
• Üst ekstremite kemiklerini açıklar.
• Alt ekstremite kemiklerini açıklar.
• Eklemleri açıklar.
• Vücuttaki kasların yapı ve işlevlerini açıklar.
Kazanım 3: Merkezi ve periferik sinir sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Sinir Sistemi
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Merkezî sinir sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.
• Periferik sinir sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.
Kazanım 4: Endokrin sistemin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Endokrin Sistem
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Endokrin sisteminin genel özelliklerini açıklar.
• Endokrin bezleri ve hormonlarını açıklar.
Kazanım 5: Vücut sıvıları ve elektrolitlerin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Kazanım 6: Kanın yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Vücut Sıvıları, Elektrolitleri ve Kan
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sıvı ve elektrolitleri açıklar.
• Kanın yapı ve işlevlerini açıklar.
Kazanım 7: Dolaşım sistemi yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Dolaşım Sistemi
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalbin yapısı ve işlevlerini açıklar.
• Damarların yapı ve işlevlerini açıklar.
• Dolaşım çeşitlerini ve özelliklerini açıklar.
Kazanım 8: Solunum sistemi yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Solunum Sistemi
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
17
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Solunum yollarının yapı ve işlevlerini açıklar.
• Akciğerlerin yapı ve işlevlerini açıklar.
• Solunum sistemi fizyolojisini açıklar.
Kazanım 9: Sindirim sistemi yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Sindirim Sistemi
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sindirim kanalı organlarının yapı ve işlevlerini açıklar.
• Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapı ve işlevlerini açıklar.
Kazanım 10: Üriner sistemin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Üriner Sistem
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Böbreklerin yapı ve işlevlerini ayıt eder.
• Üreter, mesane, üretranın yapı ve işlevlerini ayıt eder.
Kazanım 11: Üreme sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Üreme Sistemi
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erkek üreme organlarını açıklar.
• Kadın üreme organlarını açıklar.
• Üreme sistemi fizyolojisini açıklar.
Kazanım 12: Duyu organlarının yapı ve işlevlerini ayırt eder.
Modül Adı: Duyu Organları
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Görme organın yapı ve işlevlerini açıklar.
• İşitme ve denge organının yapı ve işlevlerini açıklar.
• Koku organının yapı ve işlevlerini açıklar.
• Dokunma organının yapı ve işlevlerini açıklar.
• Tat organının yapı ve işlevlerini açıklar.
GENEL BESLENMEDERSİ
Bu derste öğrenciye; besin ögeleri, besin grupları, hastalıklara özel beslenme, özel durumlarda beslenme ilkeleriyle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ve gruplarını ayırt eder.
Modül Adı: Besin Ögeleri ve Besin Grupları
Modülün Süresi: 40/22 ders saati
18
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Beslenme ile ilgili kavramları açıklar.
• Besin ögelerinin sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin ögelerini ayırt eder.
• Besin gruplarının sağlıklı beslenmedeki öneminin bilincinde olarak besin gruplarını ayırt eder.
Kazanım 2: Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda beslenme yetersizliğine bağlı sorunları ve hastalıklara özel beslenme programlarını ayırt eder.
Modül Adı: Hastalıklara Özel Beslenme
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda beslenme yetersizliğine bağlı sorunları ayırt eder.
• Sinir sistemi hastalıklarında özel beslenme programları doğrultusunda beslenme ilkelerini ayırt eder.
• Sindirim sistemi hastalıklarında özel beslenme programları doğrultusunda beslenme ilkelerini ayırt eder.
• Kalp damar hastalıklarında beslenme programları doğrultusunda beslenme ilkelerini ayırt eder.
• Böbrek hastalıklarında özel beslenme programları doğrultusunda beslenme ilkelerini ayırt eder.
• Onkolojik hastalıklardan korunmada beslenmenin öneminin farkında olarak onkolojik hastalıklarda beslenme ilkelerini ayırt eder.
• Diyabetli hastalara özel beslenme ilkeleri doğrultusunda diyabetli kişilerde beslenme ilkelerini ayırt eder.
Kazanım 3: Yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin bilincinde olarak özel durumlarda beslenme programlarını ayırt eder.
Modül Adı: Özel Durumlarda Beslenme
Modülün Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gebe ve emzikli beslenme ilkeleri doğrultusunda gebe ve emziklilerde beslenme ilkelerini ayırt eder.
• Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlıklı büyüme gelişmeye etkisinin farkında olarak bebek ve çocuklarda besleme ilkelerini ayırt eder.
• Yaşlılıkta ortaya çıkan sağlık sorunlarının beslenme ile ilişkisinin bilincinde olarak yaşlılarda beslenme ilkelerini ayırt eder.
• Yanlış beslenmenin doğuracağı sorunların farkında olarak zayıf ve şişman kişilerde beslenme ilkelerini ayırt eder.
• Yanıklı hastalarda yara iyileşmesi açısından beslenmenin öneminin farkında olarak yanıklarda beslenme ilkelerini ayırt eder.
• Besin alerjisinin kişiye vereceği zararların farkında olarak alerji durumunda beslenme ilkelerini ayırt eder.
OFİS PROGRAMLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programlarını kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
19
Kazanım 1: Kelime işlemci programını kullanarak doküman hazırlar.
Modül Adı:Kelime İşlemci
Modülün Süresi:40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturur.
• Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygular.
• Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapar.
• İstenilen satır/sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirir.
• İstenilen işe uygun nesneyi belgeye ekler.
Kazanım 2:Elektronik tablolama programını kullanarak doküman hazırlar.
Modül Adı: Elektronik Tablolama
Modülün Süresi: 40/34 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturur.
• İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapar.
• Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturur.
• İstenilen formatta belgenin çıktısını alır.
Kazanım 3: Sunu hazırlama programını kullanarak doküman hazırlar.
Modül Adı: Sunu Hazırlama
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenilen işe uygun içerik ve görsellerin bütünlük sağladığı sunular hazırlar.
• Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlar.
• Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturur.
MESLEKİ HAK VE SORUMLULUKLAR DERSİ
Bu derste öğrenciye;meslek etiği ilkeleri, sağlık hizmetleri ve personel yönetimi ile mesleki hak ve sorumlulukları ayırt etmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:Meslek etiği ilkelerine uyar.
Kazanım 2: Hasta Hakları Yönetmeliği ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğrultusunda insan hakları ve hasta haklarını korur.
Modül Adı:Meslek Etiği ve İlkeleri
ModülünSüresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağlık meslek etiği ilkeleri doğrultusunda etik ilkelere uygun çalışır.
• Ekip çalışması bilinci içinde sağlık ekibi ile işbirliği yapar.
• Hasta Hakları Yönetmeliği ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğrultusunda insan hakları ve hasta haklarını korur.
Kazanım 3: Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre sağlık hizmetlerini ve personel yönetimini ayırt eder.
Modül Adı:Sağlık Hizmetleri ve Personel Yönetimi
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
20
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağlık hizmetlerinin işleyişini ayırt eder.
• Sağlık kurumlarının yönetim yapısını ayırt eder.
Kazanım 4: Yürürlükteki ilgili mevzuat doğrultusunda mesleki hak ve sorumlulukları ayırt eder.
Kazanım 5: Mobbingden korunmada yapılacakları ayırt eder.
Modül Adı:Mesleki Mevzuat ve Mobbing
ModülünSüresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mesleki kanun ve yönetmelikleri takip eder.
• Mobbingde yapılacakları ayırt eder.
HASTANIN KİŞİSEL BAKIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye;iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakhastanın günlük öz bakımı, genel vücut temizliği, boşaltım ihtiyaçlarını karşılama, terminal dönemde bakım ve ölüm sonrası işlemleri yapmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakhijyenkurallarına uygun hastanın günlük öz bakımını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri vehasta mahremiyetine özen göstererek yatağa bağımlı hastanın günlük kişisel hijyenik uygulamalarını yapar.
Modül Adı: Hastanın Öz Bakımı
ModülünSüresi: 40/16ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakhijyen kurallarına uygun hastaya el yüz bakımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakişlem basamaklarına uygun, hijyen kurallarına dikkat ederek hastaya ağız bakımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini doğrultusundayaralanmalara karşı önlem alarakhastaya saç sakal bakımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakişlem basamaklarına uygun hastaya ayak bakımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve hasta mahremiyetine özen göstererek yatağa bağımlı hastada günlük kişisel hijyenik uygulamaları sırasıyla yapar.
Kazanım 3:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakbakım ilkeleri doğrultusunda hasta mahremiyetine özen göstererek genel vücut temizliği yapar/yaptırır.
Modül Adı: Vücut Bakımı
Modülün Süresi: 40/20ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri vemahremiyete özen göstererek işlem basamaklarına uygun olarak hastanın kıyafetini değiştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bakım ilkeleri ve hasta mahremiyeti özen göstererek genital bölge ve koltuk altı temizliği yapar/yaptırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri vemahremiyete özen göstererek banyo yaptırma işlem basamaklarına uygun olarak hastaya banyo yaptırır.
21
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hasta güvenliğine dikkat ederek işlem basamaklarına uygun yatak banyosu yaptırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hijyenkurallarına dikkat ederek işlem basamaklarına uygun baş banyosu yaptırır.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakbakım ilkeleri doğrultusunda hastanın boşaltım ihtiyaçlarını karşılar.
Modül Adı: Boşaltım İhtiyaçlarını Karşılama
Modülün Süresi: 40/12ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mahremiyete özen göstererek hastaya ördek/sürgü verir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakbakım ilkeleri doğrultusunda idrar ve gaitasını tutamayan hastaya bakım yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakbeslenme ilkelerine uygun hastayı oral yolla ve nazogastrik-orogastriksonda ile besler.
Modül Adı: Hastanın Beslenmesi
Modülün Süresi: 40/12ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aspirasyonakarşı önlem alarak hastayı oral yolla besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alaraknazogastrik-orogastriksonda ile beslenme ilkelerine göre hastayı enteral yolla besler.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakterminal dönemdeki hasta bakımına ve ölüm sonrası işlemlere yardım eder.
Modül Adı: Terminal Dönemde Bakım
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Terminal dönemdeki hasta bakım ilkeleri doğrultusunda hasta ve kendi güvenliğini sağlayarak terminal dönemde hasta bakımına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakYataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve kişinin dinî inançlarına uygun ölüm sonrası işlemlere yardım eder.
İLK YARDIM DERSİ
Bu derste öğrenciye;iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, kanamalar ve yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmada, diğer acil durumlarda ilk yardım uygulama ve hasta/yaralı taşıma teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne uygun ilk yardımın temel ilkelerini uygular.
Modül Adı: İlk Yardımın Temel İlkeleri
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
22
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun ilk yardımın temel uygulamalarını gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne uygun hasta/yaralının birinci değerlendirmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun hasta/yaralının ikinci değerlendirmesini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne uygun yetişkin, çocuk ve bebeğe temel yaşam desteği uygular.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne uygun yetişkin, çocuk ve bebekte yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında çocuk ve bebeğe ilk yardım uygular.
Modül Adı: Temel Yaşam Desteği
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne uygun yetişkine temel yaşam desteği uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne uygun çocuğa temel yaşam desteği uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne uygun bebeğe temel yaşam desteği uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı Temel Yaşam Desteği Rehberi’ne uygun yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında ilk yardım uygular.
Kazanım 4:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun kanamalarda ve şokta ilk yardım uygular.
Kazanım 5:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun yaralanmalarda ilk yardım uygular.
Modül Adı: Kanama ve Yaralanmalarda İlk Yardım
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun dış kanamalarda ilk yardım uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun iç kanamalarda ve şokta ilk yardım uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun yaralanmalarda ilk yardım uygular.
Kazanım 6:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygular.
Modül Adı: Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun kırık, çıkık ve burkulmalarda temel uygulamaları gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun baş ve omurga kırıklarında ilk yardım uygular.
23
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun kalçave alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım uygular.
Kazanım 7:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokması, sıcak çarpması, yanık, donma vücuda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım uygular.
Modül Adı: Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun zehirlenmelerde ilk yardım uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun sıcak çarpması, yanık ve donmalarda ilk yardım uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne uygun vücuda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım uygular.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne ve vücut mekaniklerine uygun hasta/yaralı taşır.
Modül Adı: Hasta/Yaralı Taşıma
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne ve vücut mekaniklerine uygun acil taşıma teknikleri ile hasta/yaralı taşır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne ve vücut mekaniklerine uygun kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri ile hasta/yaralı taşır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakSağlık Bakanlığı İlk Yardım Rehberi’ne ve vücut mekaniklerine uygun sedye oluşturarak hasta/yaralı taşır.
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİ
Bu derste öğrenciye;iletişim süreci, kişiler arası iletişim, toplumsal gruplarla iletişim, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:İletişim sürecini ayırt eder.
Modül Adı: İletişim Süreci
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İletişim ögelerini ve şekillerini ayırt eder.
• İletişim çeşitlerini kullanır.
Kazanım 2: Kişiler arası iletişim engellerini aşarak etkin iletişim kurar.
Kazanım3: Beden dilini etkin kullanır.
Modül Adı: Kişiler Arası İletişim
24
Modülün Süresi: 40/14ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kişiler arası iletişim engellerini açıklar.
• Kişiler arası iletişimde beden dilinin önemini açıklar.
Kazanım 4: Toplumsal grupların özelliklerine uygun etkin iletişim kurar.
Modül Adı: Toplumsal İletişim
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kuralları sıralayarak açıklar.
• Toplumsal grupların özelliklerine göre etkin iletişim kurar.
Kazanım 5: Etkili iletişim yöntemleriyle hasta, hasta yakını, engelli bireylerle iletişim kurar.
Kazanım 6: Afet ve felaket durumlarında iletişim kurar.
Modül Adı: Sağlıkta İletişim
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hasta ile etkili iletişim kurar.
• Hasta yakını ile etkili iletişim kurar.
• Engelli bireylerle etkili iletişim kurar.
• Özel durumlarda etkili iletişim kurar.
DAL DERSLERİ
SağlıkHizmetleri alanındayer alan dallara özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
EBE YARDIMCILIĞI DALI DERSLERİ
DOĞUM ÖNCESİ BAKIMVE DOĞUM DERSİ
Bu derste öğrenciye, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakkadın ve üreme sağlığı, gebelik ve fetüs fizyolojisi, doğum öncesi bakım, gebelik ve doğumla ilgili riskli durumlar, doğum ve sonrası bakım ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati:4
Kazanım 1:WHO ve Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre kadın ve üreme sağlığınıetkileyen faktörleri ayırt eder.
25
Modül Adı: Kadın Üreme Sağlığı
Modülün Süresi:40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• WHO tanımlamalarına göre kadın hayatının dönemlerini ayırt eder.
• WHO ve Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre anne ve çocuk sağlığını etkileyen faktörleri ayırt eder.
• WHO ve Sağlık Bakanlığı tanımlama kriterleri doğrultusunda anne ve çocuk sağlığı göstergelerini ayırt eder.
Kazanım 2: Gebelik ve fetüs fizyolojisini ayırt eder.
Modül Adı: Gebelik ve Fetüs Fizyolojisi
Modülün Süresi:40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gebelik fizyolojisini ayırt eder.
• Fetüs fizyolojisini ayırt eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakDoğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi doğrultusunda doğum öncesi bakımda ve hazırlık eğitimlerinde ebeye yardım eder.
Modül Adı: Doğum Öncesi Bakım
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakDoğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi doğrultusunda sağlıklı bir gebelik süreci için doğum öncesi bakımda ebeye yardım eder.
• Doğuma hazırlık yöntemleri (Örneğin;Lamaze tekniği) ile gebelik ve doğuma hazırlık eğitimlerinde ebeye yardımeder.
Kazanım 4: Sağlık Bakanlığı Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi doğrultusunda riskli gebelikleri, doğum öncesi kanamaları, gebelikte ve doğum esnasında ortaya çıkan riskli durumları ayırt eder.
Modül Adı: Gebelik ve Doğumla İlgili Riskli Durumlar
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağlık Bakanlığı Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi doğrultusunda riskli gebelikleri ayırt eder.
• Doğum öncesi dönemde ortaya çıkan kanamaların doğuracağı olumsuz sonuçların bilincinde olarak doğum öncesi kanamaları ayırt eder.
• Gebelikte ve doğum esnasında ortaya çıkan riskli durumları ayırt eder.
Kazanım 5:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakkalite yönetim standartları doğrultusunda doğum salonu ve travay odasını hazırlar.
Modül Adı: Doğum Salonu ve Travay Odası
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve kalite yönetim standartları doğrultusunda travayodasındaki donanımların(ekipmanların) temizlik ve kontrolünü yaparak travay odasını kullanıma hazır hâle getirir.
26
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve kalite yönetim standartları doğrultusunda doğum salonundaki donanımların(ekipmanların) temizlik ve kontrolünü yaparak doğum salonunu kullanıma hazır hâle getirir.
Kazanım 6: Etkili iletişim teknikleri ile gebenin ağrı ve doğum korkusuyla başa çıkmasını sağlayarak normal doğumda ebeye yardım eder.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yenidoğan bakım ölçütleri doğrultusunda Apgar skoruna göre yenidoğanın değerlendirilmesi ve bakımında ebeye yardım eder.
Kazanım 8: Doğum sonu oluşabilecek komplikasyonları ayırt eder.
Modül Adı: Doğum Eyleminde Ebeye Yardım
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Etkili iletişim tekniklerini kullanarak doğum sırasında gebenin ağrı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Doğum Eylemi Yönetim Rehberi doğrultusunda normal doğumda ebeye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yenidoğanbakım kriterleri ve yenidoğan değerlendirme formuna uygun yenidoğanın değerlendirilmesi ve bakımında ebeye yardım eder.
• Doğum sonrası oluşabilecekkomplikasyonları ayırt eder.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi’ne göre doğum sonrası dönemde annenin bakımına yardımcı olur.
Modül Adı:DoğumSonrası Dönemde Anne Bakımı
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi’ne göre ebenin önerileri doğrultusunda lohusa bakımına yardımcı olur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda WHO ve UNICEF’in kriterlerine göre, etkili iletişim tekniklerini kullanarak meme bakımı ve emzirmeye yardımcı olur.
YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ
Bu derste öğrenciye;iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yenidoğan Bakım Standartları Genelgesi’ne göre yenidoğan ünitesini hazırlar.
Kazanım2:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yenidoğanın değerlendirilmesi ve tarama programlarında ekip bilinci içinde ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Yenidoğanın Değerlendirilmesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Bakım Standartları Genelgesi’ne göre yenidoğan ünitesini hazır hâle getirir.
• Yenidoğanın özelliklerini ayırt eder.
• Özel durumu olan bebekleri ayırt eder.
27
• Sağlık Bakanlığı Neonatal Tarama Programları Genelgesi doğrultusunda ekip bilinci içerisinde yenidoğan tarama programlarında ebe/hemşireye yardım eder.
Kazanım 3: Aseptik kurallara uyarak sorunlu olan yenidoğanınbakımında ekip anlayışı içinde ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Yenidoğan Sorunları
Modülün Önerilen Süresi: 40/ 22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakekip anlayışı içinde solunum sorunu olan yenidoğanın bakımında ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakekip anlayışı içinde hematolojik sorunu olanyenidoğanın bakımında ebe/hemşireye yardım eder.
• Aseptik kurallara uyarak enfeksiyon gelişen yenidoğanın bakımında ebe/hemşireye yardım eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, bebek bakım kriterleri doğrultusunda hijyen kurallarına uyarak bebeğin bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım eder.
Modül Adı: Bebek Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/ 24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, bebek bakım kriterleri doğrultusunda hijyen kurallarına dikkat ederek bebeğin günlük fiziksel bakımına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun banyo ortamı hazırlayarak banyo yaptırma işlem sırasına göre bebeğin banyosuna yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, WHO ve UNICEF kriterleri doğrultusunda hijyen kurallarına uyarak bebeğin beslenmesine yardım eder.
Kazanım 5: Çocukların gelişim özelliklerinin farkında olarak büyüme gelişme dönemlerini ve etkileyen faktörleri ayırt eder.
Kazanım 6: Denver gelişim skalası ve persentil tabloları ile büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Büyüme ve Gelişme
Modülün Önerilen Süresi: 40/ 26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocukların gelişim özelliklerinin farkında olarak büyüme ve gelişme dönemlerini ayırt eder.
• Ölçüm kurallarına uyarak Denver gelişim skalası ve persentil tabloları ile normal büyüme gelişme ölçütleri doğrultusunda bebeğin değerlendirilmesine yardım eder.
• Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörleri ayırt eder.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, UNICEF’in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocukların büyüme gelişmesini etkileyen bozuklukların değerlendirilmesi ve bakımında ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Bozuklukları
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
28
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusundasıvı elektrolit kaybının yaratacağı sorunların bilincinde olarak çocuklarda sıvı elektrolit dengesi bozukluklarının tedavisinde ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak UNICEF beslenme ölçütleri doğrultusunda beslenme bozukluklarının düzeltilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mental, ruhsal ve fiziksel bozuklukların bakımında sorumluluk alarak ebe/hemşireye yardım eder.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,UNICEF’in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocuk gelişiminde koruyucu önlemler almada ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Çocuklarda Koruyucu Önlemler
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, UNICEF’ in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocuk sağlığını koruma ve geliştirme çalışmalarında sorumluluk alarak ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, UNICEF’ in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocukları kazalardan, ihmal ve istismardan koruma önlemleri alır.
KADIN HASTALIKLARI VE AİLE PLANLAMASI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın hastalıkları muayene yöntemleri, jinekolojik sorunlar ve aile planlaması hizmetlerinde ebe/hemşireye yardım etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hasta mahremiyetine özen göstererek kadın hastalıkları muayenesinde ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Kadın Hastalıkları Muayene Yöntemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Etkili iletişim tekniklerini kullanarak anamnez almada ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hasta mahremiyetine özen göstererek fizik muayenede ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hasta mahremiyetine özen göstererek jinekolojik muayenede sağlık profesyoneline yardım eder.
Kazanım 2: Menstrüelsiklus bozuklukları ve üremenin olmadığı durumları ve nedenlerini ayırt eder.
Kazanım 3: Cinsel yolla bulaşan genitalenfeksiyonlar ile doğum ve düşük sonrası oluşabilecek septik enfeksiyonları ayırt eder.
Modül Adı: Jinekolojik Hastalıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Normal siklus düzenine göre menstrüelsiklus bozukluklarını ve nedenlerini ayırt eder.
• Kadın sağlığına olumsuz etkilerinin bilincinde olarak cinsel yolla bulaşan genital yol enfeksiyonlarını ayırt eder.
• Doğum ve düşük sonrası oluşabilecek septik enfeksiyonları ayırt eder.
• Üremenin olmadığı durumları ayırt eder.
29
Kazanım 4: Sağlık Bakanlığı Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda aile planlaması danışmanlık hizmetlerinde ebe/hemşireye yardım eder.
Kazanım 5: Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda aile planlaması yöntemlerini etki mekanizmalarına göre ayırt eder.
Modül Adı: Aile Planlaması
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağlık Bakanlığı Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda etkili iletişim tekniklerini kullanarak aile planlaması danışmanlık hizmetlerindeebe/hemşireye yardım eder.
• Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda aile planlaması yöntemlerini ayırt eder.
ASEPTİK UYGULAMALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye;iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda merkezi sterilizasyon ünitelerinin işleyişi, klinik uygulamalarda aseptik teknikleri uygulama, kontamine malzemelerin dekontaminasyonu ve sterilizasyon yöntemlerini kullanarak sterilizasyon yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda merkezi sterilizasyon ünitelerinde kontamine malzemelerin dekontaminasyonunu sağlayarak sterilizasyon teknikleri ile sterilizasyon işlemi yapmaya yardım eder.
Modül Adı: Sağlık Hizmetlerinde Sterilizasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/34ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sterilizasyon ünitesi, işleyiş prosedürleri doğrultusunda merkezi sterilizasyon ünitelerinin işleyişini ayırt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aseptik teknik uygulama ilkeleri doğrultusunda klinik uygulamalarda aseptik teknikleri uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekontaminasyonişlem basamaklarına uygun kontamine malzemelerin dekontaminasyonunu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standart sürelere dikkat ederek ısı ile sterilizasyon işlemine yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak prospektüslerineuygun hazırladığı dezenfeksiyon solüsyonları ile kimyasal maddelerle sterilizasyon işlemine yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun filtreyi seçerek filtrasyon ve ışınla sterilizasyon işlemine yardım eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aseptik tekniklere uygun araç gereçlerin ve yüzeylerin dezenfeksiyona yardım eder.
Modül Adı:Dezenfeksiyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım amacına uygun dezenfektan ve antiseptik maddenin seçimi ve hazırlanmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun dezenfektanı seçerek aseptik tekniğe uygun araç gereçlerin dezenfeksiyon işlemine yardım eder.
30
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun dezenfektanı seçerek aseptik tekniğe uygun yüzeylerin dezenfeksiyon işlemine yardım eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak tıbbi atıkların toplanması ve ünite içi taşınmasını sağlar.
Modül Adı: Tıbbi Atık
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tıbbi ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’neuygun tıbbi atıkların toplanmasını sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tıbbi ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’neuygun tıbbi atıkların ünite içi taşınmasını sağlar.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye;iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak enfeksiyon zinciri, sık görülen enfeksiyon hastalıkları, hastane enfeksiyonlarından koruma/korunma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati:2
Kazanım 1:Enfeksiyon zincirini ayırt eder.
Kazanım 2: Sık görülen virüs hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Virüs Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları ve enfeksiyon zincirini ayırt eder.
• Virüslerin özelliklerini ayırt eder.
• Sık görülen virüs hastalıklarını ve korunma yollarını ayırt eder.
Kazanım 3: Sık görülen bakteri hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Bakteri Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bakterilerin genel özelliklerini ayırt eder.
• Sık görülen bakteri hastalıklarını ve bu hastalıklardan korunma yollarını ayırt eder.
Kazanım 4: Sık görülen mantar hastalıklarını ayırt eder.
Kazanım 5: Sık görülen parazit hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Mantar ve Parazit Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mantarların neden olduğu hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yollarını ayırt eder.
• Protozoon enfeksiyonlarını ve korunma yollarını ayırt eder.
• Helmint enfeksiyonlarını ve korunma yollarını ayırt eder.
Kazanım 6: İzolasyon Önlemleri Uygulama Talimatı’na uygun olarak enfeksiyon kontrolü ve korunma yöntemlerini ayırt eder.
31
Modül Adı: Hastane Enfeksiyonlarından Korunma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak İzolasyon Önlemleri Uygulama Talimatı’na uygun izolasyon önlemlerini alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak İzolasyon Önlemleri Uygulama Talimatı’na uygun hastane enfeksiyonlarından koruma/korunma önlemlerini alır.
SİSTEM HASTALIKLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye;solunum, dolaşım, kan, sindirim, endokrin, sinir, ürogenital sistem, eklem ve duyu organ hastalıkları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:Üst ve alt solunum yolu hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Solunum Sistemi Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üst solunum yolu hastalıklarını açıklar.
• Alt solunum yolu hastalıklarını açıklar.
Kazanım 2:Dolaşım sistemi hastalıklarını ayırt eder.
Kazanım 3:Kan hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalp damar hastalıklarını ve kan basıncı bozukluklarını açıklar.
• Anemileri, pıhtılaşma bozukluklarını ve lösemileri açıklar.
Kazanım 4: Sindirim sitemi hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Sindirim Sistemi Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özofagus ve mide hastalıklarını açıklar.
• İnce ve kalın bağırsak hastalıklarını açıklar.
• Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarını açıklar.
Kazanım 5: Endokrin sistem hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Endokrin Sistem Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hipofiz bezi hastalıklarını açıklar.
• Troid ve paratiroid bezi hastalıklarını açıklar.
• Pankreas hastalıklarını açıklar.
• Sürrenal bez hastalıklarını açıklar.
32
Kazanım 6: Santral sinir sistemi ve serebrovasküler hastalıkları ayırt eder.
Modül Adı: Sinir Sistemi Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Santral sinir sistemi hastalıklarını açıklar.
• Serebrovasküler hastalıkları açıklar.
Kazanım 7: Üriner sistem hastalıklarını ayırt eder.
Kazanım 8: Kadın ve erkek genital sistem hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Ürogenital Sistem Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üriner sistem hastalıklarını açıklar.
• Kadın genital sistem hastalıklarını açıklar.
• Erkek genital sistem hastalıklarını açıklar.
Kazanım 9: Eklem ve duyu organları hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Eklem ve Duyu Organları Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Eklem hastalıklarını açıklar.
• Duyu organları hastalıklarını açıklar.
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ DERSİ
Bu derste öğrenciye;psikoloji ile ilgili temel kavram ve olgular, kişilik özellikleri, duyguları kontrol etme, afet ve travmalarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:Psikolojik kuramları, sağlıkpsikolojisinin çalışma alanlarını, fiziki çevrenin organizmaya etkilerini, algı, bilinç, öğrenme ve bellek süreçlerini açıklar.
Modül Adı: Psikoloji ile İlgili Temel Kavram ve Olgular
Modülün Önerilen Süresi: 40/24ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağlık psikolojisindeki kuramları açıklar.
• Psikolojinin çalışma alanlarını açıklar.
• Fiziki çevrenin organizmaya etkilerini açıklar.
• Algının özelliklerini açıklar.
• Psikolojide normal ve farklı bilinç durumlarını açıklar.
• Öğrenme ve bellek süreçlerini açıklar.
Kazanım 2:Gelişim dönemlerine ait kişilik özelliklerini ve davranış bozukluklarını açıklar.
Modül Adı: Kişilik Özellikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/16ders saati
33
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gelişim dönemlerini açıklar.
• Kimlik kavramı ve kimlik oluşumunu açıklar.
• Normal davranış ve davranış bozukluklarını açıklar.
Kazanım 3:Öfke, kaygı, çatışma durumlarında duygularını kontrol ederek sorunları çözer.
Kazanım 4:Zaman yönetimi teknikleri ile zamanı doğru kullanır.
Modül Adı: Duyguları Kontrol Etme
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Öfkeyle baş etme yollarını açıklar.
• Kaygı ile baş etme yollarını açıklar.
• Çatışmaya ilişkin yönetsel yaklaşımları ve çatışma yönetiminde izlenecek teknikleri açıklar.
• Sorun çözmenin aşamalarını açıklar.
• Zaman yönetimi tekniklerini açıklar.
Kazanım 5:Hasta Hakları Yönetmeliği, Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda ihmal ve istismarda, pediatrik, geriatrik, sosyal hizmete muhtaç hastaya, kronik ve terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
Modül Adı: Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hasta Hakları Yönetmeliği ve Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda pediatrik hastaya psikolojik destek sağlar.
• Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda geriatrik hastaya psikolojik destek sağlar.
• Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda sosyal hizmete muhtaç hastaya psikolojik destek sağlar.
• Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda kayıplarda psikolojik destek sağlar.
• Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda kronik ve terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
Kazanım 6: Afet ve travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik destek sağlar.
Kazanım 7: Sakinleştirme teknikleri ile saldırgan ve ajite hastaya psikolojik destek sağlar.
Kazanım 8: Tükenmişlik sendromunda kullanılacak savunma mekanizmalarını ayırt eder.
Modül Adı: Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Afete maruz kalmış kişilere psikolojik desteğin önemini açıklar.
• Travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik desteğin önemini açıklar.
• Saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım ilkelerini açıklar.
• Tükenmişlik sendromuyla baş etme yollarını açıklar.
34
HEMŞİRE YARDIMCILIĞI DALI DERSLERİ
ÖZEL BAKIM UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye;iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasında, EKG ve EEG çekimlerinde, diyaliz, yanık, transplantasyon ünitelerinde yapılan uygulamalarda sağlık profesyoneline yardım etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına yardım eder.
Kazanım 2:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline yardım eder.
Modül Adı: Ameliyathane, Reanimasyon ve Yoğun Bakım Üniteleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aseptik kurallara uygun olarak ameliyathane çalışma prensipleri doğrultusunda ameliyathanenin hazırlanmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği, aseptik kurallara uygun kalite yönetim standartları doğrultusunda reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ameliyathanede yapılan işlemlerde ekip içerisinde sorumluluk alarak sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan işlemlerde ekip içerisinde sorumluluk alarak sağlık profesyoneline yardım eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak EKG ve EEG çekimlerinde sağlık profesyoneline yardım eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak diyaliz, yanık ve transplantasyon ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder.
Modül Adı: Özel Tanı ve Tedavi Amaçlı Üniteler
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak EKG ve EEG çekim tekniğine uygun çekimlerde sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kişisel koruyucu önlemleri diyaliz ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği, aseptik kurallara uyarak yanık ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği, aseptik kurallara uyarak transplantasyon ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder.
YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yenidoğan Bakım Standartları Genelgesi’ne göre yenidoğan ünitesini hazırlar.
35
Kazanım2:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yenidoğanın değerlendirilmesi ve tarama programlarında ekip bilinci içinde ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Yenidoğanın Değerlendirilmesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Bakım Standartları Genelgesi’ne göre yenidoğan ünitesini hazır hâle getirir.
• Yenidoğanın özelliklerini ayırt eder.
• Özel durumu olan bebekleri ayırt eder.
• Sağlık Bakanlığı Neonatal Tarama Programları Genelgesi doğrultusunda ekip bilinci içerisinde yenidoğan tarama programlarında ebe/hemşireye yardım eder.
Kazanım 3: Aseptik kurallara uyarak sorunlu olan yenidoğanınbakımında ekip anlayışı içinde ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Yenidoğan Sorunları
Modülün Önerilen Süresi: 40/ 22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakekip anlayışı içinde solunum sorunu olan yenidoğanın bakımında ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakekip anlayışı içinde hematolojik sorunu olanyenidoğanın bakımında ebe/hemşireye yardım eder.
• Aseptik kurallara uyarak enfeksiyon gelişen yenidoğanın bakımında ebe/hemşireye yardım eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, bebek bakım kriterleri doğrultusunda hijyen kurallarına uyarak bebeğin bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım eder.
Modül Adı: Bebek Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/ 24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, bebek bakım kriterleri doğrultusunda hijyen kurallarına dikkat ederek bebeğin günlük fiziksel bakımına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun banyo ortamı hazırlayarak banyo yaptırma işlem sırasına göre bebeğin banyosuna yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, WHO ve UNICEF kriterleri doğrultusunda hijyen kurallarına uyarak bebeğin beslenmesine yardım eder.
Kazanım 5: Çocukların gelişim özelliklerinin farkında olarak büyüme gelişme dönemlerini ve etkileyen faktörleri ayırt eder.
Kazanım6: Denver gelişim skalası ve persentil tabloları ile büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Büyüme ve Gelişme
Modülün Önerilen Süresi: 40/ 26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocukların gelişim özelliklerinin farkında olarak büyüme ve gelişme dönemlerini ayırt eder.
• Ölçüm kurallarına uyarak Denver gelişim skalası ve persentil tabloları ile normal büyüme gelişme ölçütleri doğrultusunda bebeğin değerlendirilmesine yardım eder.
36
• Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörleri ayırt eder.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, UNICEF’in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocukların büyüme gelişmesini etkileyen bozuklukların değerlendirilmesi ve bakımında ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Bozuklukları
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sıvı elektrolit kaybının yaratacağı sorunların bilincinde olarak çocuklarda sıvı elektrolit dengesi bozukluklarının tedavisinde ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak UNICEF beslenme ölçütleri doğrultusunda beslenme bozukluklarının düzeltilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mental, ruhsal ve fiziksel bozuklukların bakımında sorumluluk alarak ebe/hemşireye yardım eder.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,UNICEF’in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocuk gelişiminde koruyucu önlemler almada ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Çocuklarda Koruyucu Önlemler
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, UNICEF’ in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocuk sağlığını koruma ve geliştirme çalışmalarında sorumluluk alarak ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, UNICEF’ in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocukları kazalardan, ihmal ve istismardan koruma önlemleri alır.
KADIN HASTALIKLARI VE AİLE PLANLAMASI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın hastalıkları muayene yöntemleri, jinekolojik sorunlar ve aile planlaması hizmetlerinde ebe/hemşireye yardım etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hasta mahremiyetine özen göstererek kadın hastalıkları muayenesinde ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Kadın Hastalıkları Muayene Yöntemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Etkili iletişim tekniklerini kullanarak anamnez almada ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hasta mahremiyetine özen göstererek fizik muayenede ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hasta mahremiyetine özen göstererek jinekolojik muayenede sağlık profesyoneline yardım eder.
Kazanım 2: Menstrüelsiklus bozuklukları ve üremenin olmadığı durumları ve nedenlerini ayırt eder.
Kazanım 3: Cinsel yolla bulaşan genitalenfeksiyonlar ile doğum ve düşük sonrası oluşabilecek septik enfeksiyonları ayırt eder.
Modül Adı: Jinekolojik Hastalıklar
37
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Normal siklus düzenine göre menstrüelsiklus bozukluklarını ve nedenlerini ayırt eder.
• Kadın sağlığına olumsuz etkilerinin bilincinde olarak cinsel yolla bulaşan genital yol enfeksiyonlarını ayırt eder.
• Doğum ve düşük sonrası oluşabilecek septik enfeksiyonları ayırt eder.
• Üremenin olmadığı durumları ayırt eder.
Kazanım 4: Sağlık Bakanlığı Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda aile planlaması danışmanlık hizmetlerinde ebe/hemşireye yardım eder.
Kazanım 5: Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda aile planlaması yöntemlerini etki mekanizmalarına göre ayırt eder.
Modül Adı: Aile Planlaması
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağlık Bakanlığı Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda etkili iletişim tekniklerini kullanarak aile planlaması danışmanlık hizmetlerindeebe/hemşireye yardım eder.
• Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi doğrultusunda aile planlaması yöntemlerini ayırt eder.
ASEPTİK UYGULAMALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda merkezi sterilizasyon ünitelerinin işleyişi, klinik uygulamalarda aseptik teknikleri uygulama, kontamine malzemelerin dekontaminasyonu ve sterilizasyon yöntemlerini kullanarak sterilizasyon yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda merkezi sterilizasyon ünitelerinde kontamine malzemelerin dekontaminasyonunu sağlayarak sterilizasyon teknikleri ile sterilizasyon işlemi yapmaya yardım eder.
Modül Adı: Sağlık HizmetlerindeSterilizasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/34ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sterilizasyon ünitesi, işleyiş prosedürleri doğrultusunda merkezi sterilizasyon ünitelerinin işleyişini ayırt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aseptik teknik uygulama ilkeleri doğrultusunda klinik uygulamalarda aseptik teknikleri uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekontaminasyon işlem basamaklarına uygun kontamine malzemelerin dekontaminasyonunu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standart sürelere dikkat ederek ısı ile sterilizasyon işlemine yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak prospektüslerine uygun hazırladığı dezenfeksiyon solüsyonları ile kimyasal maddelerle sterilizasyon işlemine yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun filtreyi seçerek filtrasyon ve ışınla sterilizasyon işlemine yardım eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aseptik tekniklere uygun araç gereçlerin ve yüzeylerin dezenfeksiyona yardım eder.
38
Modül Adı: Dezenfeksiyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım amacına uygun dezenfektan ve antiseptik maddenin seçimi ve hazırlanmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun dezenfektanı seçerek aseptik tekniğe uygun araç gereçlerin dezenfeksiyon işlemine yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun dezenfektanı seçerek aseptik tekniğe uygun yüzeylerin dezenfeksiyon işlemine yardım eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak tıbbi atıkların toplanması ve ünite içi taşınmasını sağlar.
Modül Adı: Tıbbi Atık
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tıbbi ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun tıbbi atıkların toplanmasını sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tıbbi ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun tıbbi atıkların ünite içi taşınmasını sağlar.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye;iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak enfeksiyon zinciri, sık görülen enfeksiyon hastalıkları, hastane enfeksiyonlarından koruma/korunma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati:2
Kazanım 1:Enfeksiyon zincirini ayırt eder.
Kazanım 2: Sık görülen virüs hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Virüs Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları ve enfeksiyon zincirini ayırt eder.
• Virüslerin özelliklerini ayırt eder.
• Sık görülen virüs hastalıklarını ve korunma yollarını ayırt eder.
Kazanım 3: Sık görülen bakteri hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Bakteri Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bakterilerin genel özelliklerini ayırt eder.
• Sık görülen bakteri hastalıklarını ve bu hastalıklardan korunma yollarını ayırt eder.
Kazanım 4: Sık görülen mantar hastalıklarını ayırt eder.
Kazanım 5: Sık görülen parazit hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Mantar ve Parazit Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20ders saati
39
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mantarların neden olduğu hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yollarını ayırt eder.
• Protozoon enfeksiyonlarını ve korunma yollarını ayırt eder.
• Helmint enfeksiyonlarını ve korunma yollarını ayırt eder.
Kazanım 6: İzolasyon Önlemleri Uygulama Talimatı’na uygun olarak enfeksiyon kontrolü ve korunma yöntemlerini ayırt eder.
Modül Adı: Hastane Enfeksiyonlarından Korunma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak İzolasyon Önlemleri Uygulama Talimatı’na uygun izolasyon önlemlerini alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak İzolasyon Önlemleri Uygulama Talimatı’na uygun hastane enfeksiyonlarından koruma/korunma önlemlerini alır.
SİSTEM HASTALIKLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye;solunum, dolaşım, kan, sindirim, endokrin, sinir, ürogenital sistem, eklem ve duyu organ hastalıkları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:Üst ve alt solunum yolu hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Solunum Sistemi Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üst solunum yolu hastalıklarını açıklar.
• Alt solunum yolu hastalıklarını açıklar.
Kazanım 2:Dolaşım sistemi hastalıklarını ayırt eder.
Kazanım 3:Kan hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalp damar hastalıklarını ve kan basıncı bozukluklarını açıklar.
• Anemileri, pıhtılaşma bozukluklarını ve lösemileri açıklar.
Kazanım 4: Sindirim sitemi hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Sindirim Sistemi Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özofagus ve mide hastalıklarını açıklar.
• İnce ve kalın bağırsak hastalıklarını açıklar.
• Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarını açıklar.
Kazanım 5: Endokrin sistem hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Endokrin Sistem Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
40
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hipofiz bezi hastalıklarını açıklar.
• Troid ve paratiroid bezi hastalıklarını açıklar.
• Pankreas hastalıklarını açıklar.
• Sürrenal bez hastalıklarını açıklar.
Kazanım 6: Santral sinir sistemi ve serebrovasküler hastalıkları ayırt eder.
Modül Adı: Sinir Sistemi Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Santral sinir sistemi hastalıklarını açıklar.
• Serebrovasküler hastalıkları açıklar.
Kazanım 7: Üriner sistem hastalıklarını ayırt eder.
Kazanım 8: Kadın ve erkek genital sistem hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Ürogenital Sistem Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üriner sistem hastalıklarını açıklar.
• Kadın genital sistem hastalıklarını açıklar.
• Erkek genital sistem hastalıklarını açıklar.
Kazanım 9: Eklem ve duyu organları hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Eklem ve Duyu Organları Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Eklem hastalıklarını açıklar.
• Duyu organları hastalıklarını açıklar.
TEMEL İLAÇ BİLGİSİ DERSİ
Bu derste öğrenciye;farmakoloji ile ilgili temel kavramları, ilaçların farmasötik şekilleri, veriliş yolları, sistemlere etkili ilaçları, kemoterapötik ilaçları ayırt etmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:Avrupa Farmakopesine uygun olarak farmakoloji ile ilgili temel kavramları, ilaçların farmasötik şekillerini ve veriliş yollarını açıklar.
Modül Adı: Farmakoloji İle İlgili Temel Kavramlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/18ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Avrupa Farmakopesi’ne uygun olarak farmakoloji ile ilgili temel kavramları ve ilaçların farmasötik şekillerini ayırt eder.
• Avrupa Farmakopesi’ne uygun olarak ilaçların veriliş yollarını ayırt eder.
Kazanım 2:Sinir ve endokrin sisteme etkili ilaçları doğru olarak açıklar.
Modül Adı: Sinir ve Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar
41
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Otonom sinir sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt eder.
• Santral sinir sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt eder.
• Endokrin sisteme etkili ilaçları ayırt eder.
Kazanım 3:Dolaşım ve solunum sistemine etkili ilaçları doğru olarak açıklar.
Modül Adı: Dolaşım ve Solunum Sistemine Etkili İlaçlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dolaşım sistemine etkili ilaçları ayırt eder.
• Solunum sistemine etkili ilaçları ayırt eder.
Kazanım 4:Sindirim ve üriner sisteme etkili ilaçları doğru olarak açıklar.
Modül Adı: Sindirim ve Üriner Sisteme Etkili İlaçlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/12ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sindirim sistemine etkili ilaçları doğru şekilde ayırt eder.
• Üriner sisteme etkili ilaçları doğru şekilde ayırt eder.
Kazanım 5:Kemoterapötik ilaçları sınıflandırarakkemoterapötiklerin kullanım alanlarını ve vücut üzerindeki etkilerini açıklar.
Modül Adı: Kemoterapötik İlaçlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/12ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Avrupa Farmakopesi doğrultusunda kemoterapötik ilaçları sınıflandırır.
• Avrupa Farmakopesi doğrultusunda kemoterapötiklerin kullanım alanlarını ve vücut üzerindeki etkilerini ayırt eder.
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ DERSİ
Bu derste öğrenciye;psikoloji ile ilgili temel kavram ve olgular, kişilik özellikleri, duyguları kontrol etme, afet ve travmalarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati:2
Kazanım 1:Psikolojik kuramları, sağlıkpsikolojisinin çalışma alanlarını, fiziki çevrenin organizmaya etkilerini, algı, bilinç, öğrenme ve bellek süreçlerini açıklar.
Modül Adı: Psikoloji ile İlgili Temel Kavram ve Olgular
Modülün Önerilen Süresi: 40/24ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağlık psikolojisindeki kuramları açıklar.
• Psikolojinin çalışma alanlarını açıklar.
• Fiziki çevrenin organizmaya etkilerini açıklar.
• Algının özelliklerini açıklar.
• Psikolojide normal ve farklı bilinç durumlarını açıklar.
• Öğrenme ve bellek süreçlerini açıklar.
42
Kazanım 2:Gelişim dönemlerine ait kişilik özelliklerini ve davranış bozukluklarını açıklar.
Modül Adı: Kişilik Özellikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gelişim dönemlerini açıklar.
• Kimlik kavramı ve kimlik oluşumunu açıklar.
• Normal davranış ve davranış bozukluklarını açıklar.
Kazanım 3:Öfke, kaygı, çatışma durumlarında duygularını kontrol ederek sorunları çözer.
Kazanım 4:Zaman yönetimi teknikleri ile zamanı doğru kullanır.
Modül Adı: Duyguları Kontrol Etme
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Öfkeyle baş etme yollarını açıklar.
• Kaygı ile baş etme yollarını açıklar.
• Çatışmaya ilişkin yönetsel yaklaşımları ve çatışma yönetiminde izlenecek teknikleri açıklar.
• Sorun çözmenin aşamalarını açıklar.
• Zaman yönetimi tekniklerini açıklar.
Kazanım 5:Hasta Hakları Yönetmeliği ve Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda ihmal ve istismarda, pediatrik, geriatrik, sosyal hizmete muhtaç hastaya, kronik ve terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
Modül Adı: Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hasta Hakları Yönetmeliği ve Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda pediatrik hastaya psikolojik destek sağlar.
• Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda geriatrik hastaya psikolojik destek sağlar.
• Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda sosyal hizmete muhtaç hastaya psikolojik destek sağlar.
• Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda kayıplarda psikolojik destek sağlar.
• Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda kronik ve terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
Kazanım 6: Afet ve travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik destek sağlar.
Kazanım 7: Sakinleştirme teknikleri ile saldırgan ve ajite hastaya psikolojik destek sağlar.
Kazanım 8: Tükenmişlik sendromunda kullanılacak savunma mekanizmalarını ayırt eder.
Modül Adı: Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Afete maruz kalmış kişilere psikolojik desteğin önemini açıklar.
• Travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik desteğin önemini açıklar.
• Saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım ilkelerini açıklar.
• Tükenmişlik sendromuyla baş etme yollarını açıklar.
43
SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALI DERSLERİ
MESLEKİ TEMEL UYGULAMALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye;iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klinik laboratuvar çalışmalarında, mikrobiyoloji, biyokimya, hematoloji, patoloji, radyoloji, ameliyathane, reanimasyon ünitelerinde, anestezi uygulamalarında, EKG – EEG çekiminde, diyaliz ve alçı uygulamalarında, diş kliniği çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mikrobiyoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
Modül Adı: Mikrobiyoloji Laboratuvar Çalışmaları
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mikrobiyoloji laboratuvar ortamını çalışmaya hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda mikrobiyoloji analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda seroloji analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda parazitoloji analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
Kazanım 2:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakbiyokimya laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
Modül Adı: Biyokimya Laboratuvar Çalışmaları
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakbiyokimya laboratuvar ortamını çalışmaya hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakbiyokimya laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda biyokimya analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
Kazanım 3:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakhematoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
Modül Adı: Hematoloji Laboratuvar Çalışmaları
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakhematoloji laboratuvarı preanalitik dönem çalışma ilkeleri doğrultusunda hematoloji analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakkan merkezi çalışma kuralları doğrultusunda kan merkezi analiz çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakpatoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
44
Modül Adı: Patoloji Laboratuvar Çalışmaları
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakhistolojik preparat hazırlama tekniğine göre preparat hazırlama çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alaraksitolojikpreparat hazırlama tekniğine göre sitolojik çalışmalarda sağlık profesyoneline yardım eder.
Kazanım 5:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakradyoloji laboratuvar çalışmalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
Modül Adı: Radyoloji Çalışmaları
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakradyasyondan korunma mevzuatına göre radyoloji ünitelerinin hazırlanmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakradyasyondan korunma mevzuatına göre radyolojik incelemelerde sağlık profesyoneline yardım eder.
Kazanım 6:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakanestezi ve reanimasyon ünitelerinde sağlık profesyoneline yardım eder.
Modül Adı: Anestezi ve Reanimasyon Çalışmaları
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakameliyathane çalışma esaslarına uygun ameliyathanenin anestezi işlemleri için hazırlanmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakreanimasyon ünitelerinin çalışma esaslarına uygun reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakanestezi ve reanimasyon ünitelerinin çalışma esaslarına uygun anestezi ve reanimasyon ünitelerinde yapılan işlemlerde sağlık profesyoneline yardım eder.
Kazanım 7:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakEKG ve EEG çekimi, diyaliz uygulaması, diş kliniği çalışmaları ve alçı uygulamalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
Modül Adı: Tanı ve Tedavi Amaçlı İşlemler
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakEKG ve EEG çekim tekniğine uygun EKG ve EEG çekiminde sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kişisel koruyucu önlemleri alarak diyaliz uygulamalarında sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakağız ve diş sağlığı çalışma prensipleri doğrultusunda diş kliniklerinde sağlık profesyoneline yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakekstremitelerdealçı uygulama tekniği doğrultusunda alçı odasında sağlık profesyoneline yardım eder.
45
YENİDOĞAN VE ÇOCUK SAĞLIĞI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yenidoğan Bakım Standartları Genelgesi’ne göre yenidoğan ünitesini hazırlar.
Kazanım2:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yenidoğanın değerlendirilmesi ve tarama programlarında ekip bilinci içinde ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Yenidoğanın Değerlendirilmesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Bakım Standartları Genelgesi’ne göre yenidoğan ünitesini hazır hâle getirir.
• Yenidoğanın özelliklerini ayırt eder.
• Özel durumu olan bebekleri ayırt eder.
• Sağlık Bakanlığı Neonatal Tarama Programları Genelgesi doğrultusunda ekip bilinci içerisinde yenidoğan tarama programlarında ebe/hemşireye yardım eder.
Kazanım 3: Aseptik kurallara uyarak sorunlu olan yenidoğanınbakımında ekip anlayışı içinde ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Yenidoğan Sorunları
Modülün Önerilen Süresi: 40/ 22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakekip anlayışı içinde solunum sorunu olan yenidoğanın bakımında ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarakekip anlayışı içinde hematolojik sorunu olanyenidoğanın bakımında ebe/hemşireye yardım eder.
• Aseptik kurallara uyarak enfeksiyon gelişen yenidoğanın bakımında ebe/hemşireye yardım eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, bebek bakım kriterleri doğrultusunda hijyen kurallarına uyarak bebeğin bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım eder.
Modül Adı: Bebek Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/ 24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, bebek bakım kriterleri doğrultusunda hijyen kurallarına dikkat ederek bebeğin günlük fiziksel bakımına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun banyo ortamı hazırlayarak banyo yaptırma işlem sırasına göre bebeğin banyosuna yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, WHO ve UNICEF kriterleri doğrultusunda hijyen kurallarına uyarak bebeğin beslenmesine yardım eder.
Kazanım 5: Çocukların gelişim özelliklerinin farkında olarak büyüme gelişme dönemlerini ve etkileyen faktörleri ayırt eder.
Kazanım6: Denver gelişim skalası ve persentil tabloları ile büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
46
Modül Adı: Büyüme ve Gelişme
Modülün Önerilen Süresi: 40/ 26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocukların gelişim özelliklerinin farkında olarak büyüme ve gelişme dönemlerini ayırt eder.
• Ölçüm kurallarına uyarak Denver gelişim skalası ve persentil tabloları ile normal büyüme gelişme ölçütleri doğrultusunda bebeğin değerlendirilmesine yardım eder.
• Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörleri ayırt eder.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, UNICEF’in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocukların büyüme gelişmesini etkileyen bozuklukların değerlendirilmesi ve bakımında ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Bozuklukları
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sıvı elektrolit kaybının yaratacağı sorunların bilincinde olarak çocuklarda sıvı elektrolit dengesi bozukluklarının tedavisinde ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak UNICEF beslenme ölçütleri doğrultusunda beslenme bozukluklarının düzeltilmesinde ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mental, ruhsal ve fiziksel bozuklukların bakımında sorumluluk alarak ebe/hemşireye yardım eder.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri,UNICEF’in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocuk gelişiminde koruyucu önlemler almada ebe/hemşireye yardım eder.
Modül Adı: Çocuklarda Koruyucu Önlemler
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, UNICEF’ in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocuk sağlığını koruma ve geliştirme çalışmalarında sorumluluk alarak ebe/hemşireye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, UNICEF’ in bebek ve çocuk izlem protokolleri doğrultusunda çocukları kazalardan, ihmal ve istismardan koruma önlemleri alır.
ASEPTİK UYGULAMALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda merkezi sterilizasyon ünitelerinin işleyişi, klinik uygulamalarda aseptik teknikleri uygulama, kontamine malzemelerin dekontaminasyonu ve sterilizasyon yöntemlerini kullanarak sterilizasyon yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda merkezi sterilizasyon ünitelerinde kontamine malzemelerin dekontaminasyonunu sağlayarak sterilizasyon teknikleri ile sterilizasyon işlemi yapmaya yardım eder.
Modül Adı: Sağlık HizmetlerindeSterilizasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/34ders saati
47
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sterilizasyon ünitesi, işleyiş prosedürleri doğrultusunda merkezi sterilizasyon ünitelerinin işleyişini ayırt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aseptik teknik uygulama ilkeleri doğrultusunda klinik uygulamalarda aseptik teknikleri uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekontaminasyon işlem basamaklarına uygun kontamine malzemelerin dekontaminasyonunu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standart sürelere dikkat ederek ısı ile sterilizasyon işlemine yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak prospektüslerine uygun hazırladığı dezenfeksiyon solüsyonları ile kimyasal maddelerle sterilizasyon işlemine yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun filtreyi seçerek filtrasyon ve ışınla sterilizasyon işlemine yardım eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aseptik tekniklere uygun araç gereçlerin ve yüzeylerin dezenfeksiyona yardım eder.
Modül Adı: Dezenfeksiyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım amacına uygun dezenfektan ve antiseptik maddenin seçimi ve hazırlanmasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun dezenfektanı seçerek aseptik tekniğe uygun araç gereçlerin dezenfeksiyon işlemine yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uygun dezenfektanı seçerek aseptik tekniğe uygun yüzeylerin dezenfeksiyon işlemine yardım eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak tıbbi atıkların toplanması ve ünite içi taşınmasını sağlar.
Modül Adı: Tıbbi Atık
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tıbbi ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun tıbbi atıkların toplanmasını sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tıbbi ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun tıbbi atıkların ünite içi taşınmasını sağlar.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye;iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak enfeksiyon zinciri, sık görülen enfeksiyon hastalıkları, hastane enfeksiyonlarından koruma/korunma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati:2
Kazanım 1:Enfeksiyon zincirini ayırt eder.
Kazanım 2: Sık görülen virüs hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Virüs Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramları ve enfeksiyon zincirini ayırt eder.
48
• Virüslerin özelliklerini ayırt eder.
• Sık görülen virüs hastalıklarını ve korunma yollarını ayırt eder.
Kazanım 3: Sık görülen bakteri hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Bakteri Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bakterilerin genel özelliklerini ayırt eder.
• Sık görülen bakteri hastalıklarını ve bu hastalıklardan korunma yollarını ayırt eder.
Kazanım 4: Sık görülen mantar hastalıklarını ayırt eder.
Kazanım 5: Sık görülen parazit hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Mantar ve Parazit Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mantarların neden olduğu hastalıkları ve bu hastalıklardan korunma yollarını ayırt eder.
• Protozoon enfeksiyonlarını ve korunma yollarını ayırt eder.
• Helmint enfeksiyonlarını ve korunma yollarını ayırt eder.
Kazanım 6: İzolasyon Önlemleri Uygulama Talimatı’na uygun olarak enfeksiyon kontrolü ve korunma yöntemlerini ayırt eder.
Modül Adı: Hastane Enfeksiyonlarından Korunma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak İzolasyon Önlemleri Uygulama Talimatı’na uygun izolasyon önlemlerini alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak İzolasyon Önlemleri Uygulama Talimatı’na uygun hastane enfeksiyonlarından koruma/korunma önlemlerini alır.
SİSTEM HASTALIKLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye;solunum, dolaşım, kan, sindirim, endokrin, sinir, ürogenital sistem, eklem ve duyu organ hastalıkları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:Üst ve alt solunum yolu hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Solunum Sistemi Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üst solunum yolu hastalıklarını açıklar.
• Alt solunum yolu hastalıklarını açıklar.
Kazanım 2:Dolaşım sistemi hastalıklarını ayırt eder.
Kazanım 3:Kan hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Dolaşım Sistemi ve Kan Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
49
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalp damar hastalıklarını ve kan basıncı bozukluklarını açıklar.
• Anemileri, pıhtılaşma bozukluklarını ve lösemileri açıklar.
Kazanım 4: Sindirim sitemi hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Sindirim Sistemi Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özofagus ve mide hastalıklarını açıklar.
• İnce ve kalın bağırsak hastalıklarını açıklar.
• Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarını açıklar.
Kazanım 5: Endokrin sistem hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Endokrin Sistem Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hipofiz bezi hastalıklarını açıklar.
• Troid ve paratiroid bezi hastalıklarını açıklar.
• Pankreas hastalıklarını açıklar.
• Sürrenal bez hastalıklarını açıklar.
Kazanım 6: Santral sinir sistemi ve serebrovasküler hastalıkları ayırt eder.
Modül Adı: Sinir Sistemi Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Santral sinir sistemi hastalıklarını açıklar.
• Serebrovasküler hastalıkları açıklar.
Kazanım 7: Üriner sistem hastalıklarını ayırt eder.
Kazanım 8: Kadın ve erkek genital sistem hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Ürogenital Sistem Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üriner sistem hastalıklarını açıklar.
• Kadın genital sistem hastalıklarını açıklar.
• Erkek genital sistem hastalıklarını açıklar.
Kazanım 9: Eklem ve duyu organları hastalıklarını ayırt eder.
Modül Adı: Eklem ve Duyu Organları Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Eklem hastalıklarını açıklar.
• Duyu organları hastalıklarını açıklar.
50
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ DERSİ
Bu derste öğrenciye;psikoloji ile ilgili temel kavram ve olgular, kişilik özellikleri, duyguları kontrol etme, afet ve travmalarda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:Psikolojik kuramları, sağlıkpsikolojisinin çalışma alanlarını, fiziki çevrenin organizmaya etkilerini, algı, bilinç, öğrenme ve bellek süreçlerini açıklar.
Modül Adı: Psikoloji ile İlgili Temel Kavram ve Olgular
Modülün Önerilen Süresi: 40/24ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Psikolojinin çalışma alanlarını açıklar.
• Sağlık psikolojisindeki kuramları açıklar.
• Fiziki çevrenin organizmaya etkilerini açıklar.
• Algının özelliklerini açıklar.
• Psikolojide normal ve farklı bilinç durumlarını açıklar.
• Öğrenme ve bellek süreçlerini açıklar.
Kazanım 2:Gelişim dönemlerine ait kişilik özelliklerini ve davranış bozukluklarını açıklar.
Modül Adı: Kişilik Özellikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gelişim dönemlerini açıklar.
• Kimlik kavramı ve kimlik oluşumunu açıklar.
• Normal davranış ve davranış bozukluklarını açıklar.
Kazanım 3:Öfke, kaygı, çatışma durumlarında duygularını kontrol ederek sorunları çözer.
Kazanım 4:Zaman yönetimi teknikleri ile zamanı doğru kullanır.
Modül Adı: Duyguları Kontrol Etme
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Öfkeyle baş etme yollarını açıklar.
• Kaygı ile baş etme yollarını açıklar.
• Çatışmaya ilişkin yönetsel yaklaşımları ve çatışma yönetiminde izlenecek teknikleri açıklar.
• Sorun çözmenin aşamalarını açıklar.
• Zaman yönetimi tekniklerini açıklar.
Kazanım 5:Hasta Hakları Yönetmeliği, Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda ihmal ve istismarda, pediatrik, geriatrik, sosyal hizmete muhtaç hastaya, kronik ve terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
Modül Adı: Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hasta Hakları Yönetmeliği ve Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda pediatrik hastaya psikolojik destek sağlar.
51
• Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda geriatrik hastaya psikolojik destek sağlar.
• Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda sosyal hizmete muhtaç hastaya psikolojik destek sağlar.
• Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda kayıplarda psikolojik destek sağlar.
• Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda kronik ve terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
Kazanım 6: Afet ve travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik destek sağlar.
Kazanım 7: Sakinleştirme teknikleri ile saldırgan ve ajite hastaya psikolojik destek sağlar.
Kazanım 8: Tükenmişlik sendromunda kullanılacak savunma mekanizmalarını ayırt eder.
Modül Adı: Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Afete maruz kalmış kişilere psikolojik desteğin önemini açıklar.
• Travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik desteğin önemini açıklar.
• Saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım ilkelerini açıklar.
• Tükenmişlik sendromuyla baş etme yollarını açıklar.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir