Cumartesi , Haziran 12 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Sanat ve Tasarım Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Sanat ve Tasarım Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Sanat ve Tasarım Alanı Kazanımlara Dayalı Programa Göre Çerçeve Öğretim Programı 2017

Sanat ve Tasarım Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
SANAT VE TASARIM ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 3
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 4
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 5
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 6
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 7
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………… 9
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ……………………………………………. 9
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 10
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 10
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 11
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 11
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 11
TEMEL TASARIM DERSİ ………………………………………………………………………… 13
SANAT VE TASARIM TEKNİK RESMİ DERSİ…………………………………………….. 14
TEMEL DESEN DERSİ……………………………………………………………………………. 15
TEMEL SANAT TARİHİ DERSİ…………………………………………………………………. 16
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 16
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 17
İÇ MEKÂN DEKORASYON DALI DERSLERİ…………………………………………………. 17
UYGULAMA PROJESİ DERSİ………………………………………………………………….. 17
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İÇ MEKÂN ÇİZİMİ DERSİ …………………………………….. 20
MOBİLYA TASARIMI DERSİ ……………………………………………………………………. 22
İÇ MEKÂN MESLEK RESMİ DERSİ ………………………………………………………….. 23
İÇ MEKÂN MALZEMELERİ DERSİ……………………………………………………………. 24
KEŞİF VE METRAJ DERSİ………………………………………………………………………. 25
İÇ MEKÂN MAKETİ DERSİ ……………………………………………………………………… 26
DEKORATİF SANATLAR DALI DERSLERİ……………………………………………………. 26
DUVAR RESİMLERİ DERSİ …………………………………………………………………….. 26
VİTRAY DERSİ………………………………………………………………………………………. 29
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ ………………………………………………… 31
DEKORATİF UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ ………………………………………….. 32
DEKORATİF VE PLASTİK SANATLAR MESLEK RESMİ DERSİ …………………… 33
PLASTİK SANATLAR DALI DERSLERİ ………………………………………………………… 36
HEYKEL SANATI DERSİ …………………………………………………………………………. 36
HEYKEL TEKNİKLERİ DERSİ ………………………………………………………………….. 39
TASARIM UYGULAMA DERSİ …………………………………………………………………. 40
SANAL MODELLEME DERSİ …………………………………………………………………… 43
ÜÇ BOYUTLU ANIT PROJE DERSİ ………………………………………………………….. 44
DEKORATİF VE PLASTİK SANATLAR MESLEK RESMİ DERSİ …………………… 45
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 47
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır. Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıklarına ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi / beceri ihtiyaç analizi / eğitim ihtiyaç analizi / meslek analizi / ulusal meslek standartları
Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması.
Geliştirme : Program dokümanlarının hazırlanması.
Uygulama : Programların onaylanması ve uygulanması.
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Sanat ve Tasarım Alanı Program Geliştirme Komisyonu, aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Planlanan faaliyetlerin sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi
2
tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda, program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Sanat ve Tasarım alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Sanat ve Tasarım Alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Sanat ve Tasarım Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. İç Mekân Dekorasyon
2. Dekoratif Sanatlar
3. Plastik Sanatlar
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Sanat ve Tasarım alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, temel tasarım, teknik resim, temel desen ve temel sanat tarihi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra:
• İç Mekân Dekorasyon dalında; uygulama projesi, bilgisayar destekli iç mekân çizimi, mobilya tasarımı, iç mekân mesleki resim, iç mekân malzemeleri, keşif ve metraj, iç mekân maketi,
• Dekoratif Sanatlar dalında; duvar resimleri, vitray, bilgisayar destekli tasarım, dekoratif uygulama teknikleri, dekoratif ve plastik sanatlar meslek resmi,
• Plastik Sanatlar dalında; heykel sanatı, heykel teknikleri, tasarım ve uygulama, sanal modelleme, üç boyutlu anıt proje ve dekoratif ve plastik sanatlar meslek resmi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; Resmî Gazete`de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler, ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• 16.10.2012 tarih ve 28443 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Teknik Ressamı (Mimari/İç Mimari) 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
SANAT VE TASARIM ALANI
(İÇ MEKÂN DEKORASYON, DEKORATİF SANATLAR, PLASTİK SANATLAR DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN
ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL TASARIM(*)

5


SANAT VE TASARIM TEKNİK RESMİ

3


TEMEL DESEN

4


TEMEL SANAT TARİHİ

2


DAL
DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
UYGULAMA PROJESİ (*)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İÇ MEKÂN ÇİZİMİ
MOBİLYA TASARIMI
İÇ MEKÂN MESLEK RESMİ
İÇ MEKÂN MALZEMELERİ
KEŞİF VE METRAJ
İÇ MEKÂN MAKETİ
DUVAR RESİMLERİ(*)
VİTRAY
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
DEKORATİF UYGULAMA TEKNİKLERİ
HEYKEL SANATI(*)
HEYKEL TEKNİKLERİ
TASARIM UYGULAMA
SANAL MODELLEME
ÜÇ BOYUTLU ANIT PROJE
DEKORATİF VE PLASTİK SANATLAR MESLEK RESMİ
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
SANAT VE TASARIM ALANI
(İÇ MEKÂN DEKORASYON, DEKORATİF SANATLAR, PLASTİK SANATLAR DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN
ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL TASARIM(*)

5


SANAT VE TASARIM TEKNİK RESMİ

3


TEMEL DESEN

4


TEMEL SANAT TARİHİ

2


DAL DERSLERİ
UYGULAMA PROJESİ (*)


12
14
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İÇ MEKÂN ÇİZİMİ(*)
MOBİLYA TASARIMI
İÇ MEKÂN MESLEK RESMİ
İÇ MEKÂN MALZEMELERİ
İÇ MEKÂN MAKETİ
KEŞİF VE METRAJ
DUVAR RESİMLERİ (*)
VİTRAY (*)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
DEKORATİF UYGULAMA TEKNİKLERİ
HEYKEL SANATI (*)
HEYKEL TEKNİKLERİ (*)
TASARIM UYGULAMA
SANAL MODELLEME
ÜÇ BOYUTLU ANIT PROJE
DEKORATİF VE PLASTİK SANATLAR MESLEK RESMİ
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
14
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
6
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı önerilen ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve işbirliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
8
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
9
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
İç Mekân Dekorasyon
10
Temel Tasarım
Temel Tasarım
11
Uygulama Projesi
Uygulama Projesi
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Bilgisayar Destekli İç Mekân Çizimi
Dekoratif Sanatlar
10
Temel Tasarım
Temel Tasarım
11
Duvar Resimleri
Duvar Resimleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Vitray
Plastik Sanatlar
10
Temel Tasarım
Temel Tasarım
11
Heykel Sanatı
Heykel Sanatı
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Heykel Teknikleri
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımları
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarı ilkeleri doğrultusunda farklı tekniklerle temel tasarım çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve kurallara uygun şekilde teknik resim çizimleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit geometrik formlardan başlayıp cansız model ve tors etüdü ile desen çizimleri yapar.
• Tarih öncesi çağlardan başlayarak günümüze kadar temel sanat tarihinin gelişim sürecini açıklar.
İç Mekân Dekorasyon Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç mimari çizim ve tasarım kurallarına uygun ölçekli mimari proje çizimleri, donatı seçim ve yerleşim planı çizimleri, kesit görünüş, detay ve tesisat projesi çizimleri ile perspektif çizimleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda iç mimari çizim kurallarına ve program özeliklerine uygun şekilde plan, kesit görünüş, detay çizimleri, üç boyutlu modelleme ve görselleştirme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mobilya konstrüksiyon teknikleri ve tasarım kurallarına uygun tek ve grup mobilya çizimleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özgün desen teknikleri ile obje, cansız model, portre, insan, hayvan figürü, imgesel desen çizimleri yapar.
• İç mekân projelerinde organik ve inorganik malzemelerini belirleyip iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesit resimleri çizer.
• İç mekân projesi üzerinde metraj ve keşif hesaplamaları, şartname, sözleşme, iş programı ve ihale dosyası hazırlar.
10
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç mekân maket projeleri çizimi, kesimi, montaj ve düzenlemesini yapar.
Dekoratif Sanatlar Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yüzey resimleme, sıvama, bezeme resim, fresk resim, duvar resmi alternatifleri, sgrafitto sıvası ve resmi, mozaik kompozisyon, donatı ve dekoratif yüzeylerde mozaik uygulamaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel vitray, yapıştırma teknikleri ile vitray, kurşunlu/ tiffany vitray, alçılı vitray desen ve şablonu, alçılı vitray uygulamaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda tasarım ile temel yazı ve yazı düzenlemeleri, tipografik düzenleme, amblem, logo, afiş ve broşür tasarımları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekoratif uygulama teknikleri ile yüzey analizleri, rölöve çıkarma, yüzey hazırlıkları, sunum materyalleri ve sunum yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özgün desen ve farklı resim tekniklerini kullanıp obje, cansız model, portre, insan-hayvan figürü ve yaratıcı düşünme becerisi doğrultusunda imgesel desen çizimleri, özgün resim, özgün grafiksel resim uygulamaları yapar.
Plastik Sanatlar Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelaj teknikleri ile temel geometrik form, rölyef, büst, canlı modelden heykel, figüratif ve hayvan figür heykeli yapma, kalıp alma, döküm yapma tekniklerinde uygulamalar yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak heykel teknikleri ile seramik şekillendirme, metal heykel, ahşap-taş yontu, çoğaltma kalıbı ve canlı modelden kalıp alma uygulamaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar programı ile üç boyutlu obje ve ürün modelleme, mekân çizimleri ve mekân içi üç boyutlu proje düzenlemeleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kartonpiyer, biblo, oyuncak, vitrin mankeni, dekor, metal süsleme, hazır malzemeden dekoratif heykel tasarımları ve farklı tekniklerle ürün uygulamaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar ortamında veya serbest el ile üç boyutlu anıt proje ve üç boyutlu tabela yazı, logo tasarım ve uygulaması, ölçekli anıt proje tasarımı ve maketi, dekoratif heykel tasarımı, soyut stilistik form heykel tasarımı ve uygulaması yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özgün desen ve farklı resim tekniklerini kullanıp obje, cansız model, portre, insan-hayvan figürü ve yaratıcı düşünme becerisi doğrultusunda imgesel desen çizimleri, özgün resim, özgün grafiksel resim uygulamaları yapar.
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde, Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
11
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, Sanat ve Tasarım alanındaki dallarla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
12
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
13
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
TEMEL TASARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim araç gereçleriyle, tasarımda kullanacağı temel elemanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler, açık-koyu, ışık gölge, renk, doku, strüktür ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Tasarı İlkeleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun iki boyutlu yüzey düzenlemeleri yapar.
• Oluşturduğu üç boyutlu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Noktayı kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Çizgiyi kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Nokta ve çizgiyi birlikte kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Yaptığı çalışmaları paspartulayarak sunumunu yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapar.
Modül Adı: Açık-Koyu
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Işığa dikkat ederek açık-koyu ile geometrik formları hacimlendirir.
• Açık-koyu ile hacim verilen geometrik formlardan yüzey düzenlemesi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renkli yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Renk
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğru renk tonlarını doğru yerlerde kullanarak renk çemberi yapar.
• Renk kontrastlıkları ile ilgili yüzey düzenlemeleri yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
14
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu obje etütlerinden yola çıkıp yüzey üzerine özgün doku yorumları yapar.
Modül Adı: Doku
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kara kalem tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Guaş boya tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Dokulu objelerden yola çıkarak kara kalem tekniği ile yüzey üzerinde özgün doku yorumları yapar.
• Özgün doku yorumlarını renklendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
Modül Adı: Strüktür
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüzey üzerine kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
• Mekân içinde üç boyutlu özgün strüktür uygulamaları yapar.
SANAT VE TASARIM TEKNİK RESMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde geometrik çizimler yapma, görünüş çıkarma, ölçülendirme, yüzey işleme işaretlerini resim üzerine aktarma, kroki, perspektif ve yapım resimlerini çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapar.
Modül Adı: Geometrik Çizimler
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına ve TS EN ISO standartlarına uygun olarak eğik ve dik standart yazı yazar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çizgi çalışmaları yapar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak teknik resim çizim takımlarıyla geometrik şekiller çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının görünüşlerini ve kesit görünüşlerini çizer.
Modül Adı: Görünüş Çıkarma
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait görünüşleri çizer.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait kesit görünüşleri çizer.
15
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına geometrik formların kroki ve perspektif resimlerini yapar.
Modül Adı: Geometrik Formların Kroki ve Perspektif Çizimi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına uygun olarak geometrik formlar üzerinde ölçülendirme işlemini yapar
• Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına geometrik formların kroki resimlerini çizer.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına geometrik formların perspektif resimlerini çizer.
TEMEL DESEN DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit geometrik formlardan başlayıp cansız model ve tors etüt etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak serbest elle çizgi çalışmalarıyla perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun farklı geometrik formların çizimini yapar.
Modül Adı: Basit Geometrik Formlar
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Serbest elle rahat çizgi alıştırmaları yapar.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun köşeli formların çizimini yapar.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun yuvarlak formların çizimini yapar.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun geometrik formları etüt eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon kurallarına uygun şekilde hazırladığı cansız modelleri, perspektif ve desen tekniklerine göre etüt eder.
Modül Adı: Cansız Modelden Çizimler
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kompozisyon kurallarına uygun model hazırlar.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun olarak geometrik formlarla kompozisyonun eskizini çizer.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun olarak kompozisyonu farklı çizim araçları ile hacimlendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon kurallarına ve aslına uygun şekilde torsu etüt eder.
Modül Adı: Tors Çizimi
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Torsun geometrik formlarla aslına uygun eskizini çizer.
• Aslına uygun olarak torsu hacimlendirir.
16
TEMEL SANAT TARİHİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; tarih öncesi çağlardan başlayarak sanat tarihi ve sanat tarihinin gelişim süreci ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Tarih çağları ve tarih öncesi uygarlıkların sanat eserlerini ayırt eder.
Modül Adı: Sanat Tarihi Dönemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sanat eseri inceleme şablonu hazırlar.
• Mısır dönemi sanat eserlerini ayırt eder.
• Mezopotamya dönemi sanat eserlerini ayırt eder.
• Anadolu uygarlıkları dönemi sanat eserlerini ayırt eder.
• Yunan medeniyetine ait sanat eserlerini ayırt eder.
• Roma medeniyetine ait sanat eserlerini ayırt eder.
Kazanım 2: Erken Orta Çağ’dan başlayarak 19. yüzyıla kadar geçen dönemde Avrupa sanatına ait sanat eserlerini ayırt eder.
Modül Adı: Batı Sanatı Tarihi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erken Orta Çağ/Orta Çağ Avrupa sanat eserlerini ayırt eder.
• Rönesans dönemi öncü sanatçıların eserlerini ayırt eder.
• Maniyerizm, Barok ve Rokoko dönemi öncü sanatçıların eserlerini ayırt eder.
• Neoklasik, Romantizm dönemi öncü sanatçıların eserlerini ayırt eder.
Kazanım 3: Çağdaş sanat akımlarına ait sanat eserlerini sanatçıları ile ayırt eder.
Modül Adı: Çağdaş Sanat Akımları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Empresyonizm (izlenimcilik) akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Expresyonizm (dışavurumculuk) akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Fovizm (yırtıcılık) akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Kübizm akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Fütürizm akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Dadaizm akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Sürrealizm (gerçeküstücülük) akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• Soyut sanat akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
• 1970 Sonrası kavramsal sanat akımı öncü sanatçılarının eserlerini ayırt eder.
DAL DERSLERİ
Sanat ve Tasarım alanında yer alan dallara ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
17
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
İÇ MEKÂN DEKORASYON DALI DERSLERİ
UYGULAMA PROJESİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mimari normlara uygun taslak ve ölçekli yerleşim planı, cephe görünüşleri, detay ve kesit çizimi, tesisat projesi, perspektif çizimleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 9
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mekânın ölçüsünü alıp iç mekân kroki resmi çizer.
Modül Adı: Mekân Ölçüsü Alma
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim araç gereçleri ile net ve anlaşılır proje kroki resmini çizer.
• Teknik resim araç gereçleri ile proje krokisi üzerinde ölçüleri hatasız tespit eder.
• Tesisat elemanlarının kroki üzerinde yerlerini ve ölçülerini tespit eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mimari normlara uygun olarak taslak yerleşim planı çizer.
Modül Adı: Eskiz Yerleşim Planları
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim araç gereçleri ile net ve anlaşılır taslak yerleşim planı çizer.
• Taslak plan üzerinde donatı elemanlarını fonksiyonel olarak düzenler.
• Donatı listesini tekniğine uygun olarak hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mimari normlara uygun olarak taslak cephe görünüşleri çizer.
Modül Adı: Taslak Donatı Yerleşimi
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Amaca uygun olarak doğru cephe yönlerini tespit eder.
• Belirlenen yönlerde teknik resim araç gereçleri ile taslak cephe görünüşlerini çizer.
• Taslak üzerinde cephe ve donatıların renklerini sanatsal normlara uygun olarak tespit eder.
18
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mimari normlara uygun olarak elektrik tesisatı projesi çizer.
Modül Adı: Elektrik Tesisat Projeleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mekân özelliklerine uygun aydınlatma elamanlarını tespit eder.
• Standartlara uygun elektrik tesisatı sembollerini çizer.
• Standartlara uygun elektrik tesisatı projelerini çizer.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mimari normlara uygun olarak su tesisatı projesi çizer.
Modül Adı: Su Tesisat Projeleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standartlara uygun olarak su tesisatı sembollerini çizer.
• Standartlara uygun olarak su tesisatı projelerini çizer.
Kazanım 6: Antropometrik verilerle müşteri isteklerine uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yaşam ve iş yeri alanı düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Antropometrik Özgün Düzenlemeler
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müşteri beklentileri ve istekleri doğrultusunda alternatif düzenleme çözümleri oluşturur.
• Standart normlara uygun olarak antropometrik verileri toplar.
• Antropometrik veriler doğrultusunda mimari normlara uygun olarak özgün yaşam alanı düzenlemeleri yapar.
• Antropometrik veriler doğrultusunda mimari normlara uygun olarak özgün iş yeri düzenlemeleri yapar.
Kazanım 7: Mekânın fonksiyonel ve estetik gereksinimlerine uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yaşam alanı, iş yeri, ofis ve sahne düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Fonksiyonel Özgün Düzenlemeler
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mekânda kullanılacak fonksiyonel gereksinimleri tespit eder.
• Tespit edilen fonksiyonellikler doğrultusunda mimari normlara uygun olarak estetik yaşam alanı düzenlemeleri yapar.
• Tespit edilen fonksiyonellikler doğrultusunda mimari normlara uygun olarak estetik iş yeri ve ofis düzenlemeleri yapar.
• Tespit edilen fonksiyonellikler doğrultusunda mimari normlara uygun olarak estetik fuar standı ve sahne düzenlemesini yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mekânın genel yapısına uygun form ve özelliklerde donatı seçer.
Modül Adı: Donatı Seçimleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
19
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mekânın genel yapısına uygun formda mobilya ve mobilya gruplarını tespit eder.
• Donatıların ölçekli net resimlerini çizer.
• Net resim üzerinde sanatsal normlara ve donatılara uygun olarak doku çalışması yapar.
• Net resim üzerinde sanatsal normlara ve donatılara uygun olarak renk uygulaması yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mimari normlara uygun olarak ölçekli donatı yerleşim planı çizer.
Modül Adı: Donatı Yerleşim Planı
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mimari proje üzerinde mimari normlara uygun olarak net ve anlaşılır donatı yerleşim planını çizer.
• Donatı yerleşim planını sanatsal normlara ve boyama tekniklerine uygun olarak renklendirir.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mimari normlara uygun olarak ölçekli iç mekân cephe görünüşlerini çizer.
Modül Adı: Cephe Görünüş Çizimleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İç mekân tasarım özelliklerine uygun olarak cephe yönlerini tespit eder.
• Belirlenen yönlere göre cephe görünüşlerini mimari çizim tekniklerine uygun olarak çizer.
• Çizilen cephe görünüşleri üzerinde sanatsal normlara ve donatılara uygun olarak doku çalışması yapar.
• Doku çalışması yapılan cepheler üzerinde sanatsal normlara ve donatılara uygun olarak renk uygulaması yapar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mimari normlara uygun olarak ölçekli cephe kesit ve detaylarını çizer.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mimari normlara uygun olarak şartname hazırlayıp son kontrolleri ve sunumu yapar.
Modül Adı: Ölçekli Kesit-Detay Çizimleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cephe görünüşleri üzerinde kesit ve detay yerlerini mimari proje ve çizim standartlarına uygun olarak tespit eder.
• Ölçekli cephe kesit ve detaylarını mimari proje ve çizim standartlarına uygun çizer.
• Malzeme cinsine göre kesit taramalarını mimari proje ve çizim standartlarına uygun çizer.
• Yerleşim projesi şartnamesini yönetmeliklere ve standartlara uygun hazırlar.
• Projenin son kontrollerini yapar.
• Projenin sunumu ve arşivleme faaliyetlerini yürütür.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda perspektif çizim kurallarına uygun olarak merkezi perspektif çizimi yapar.
Modül Adı: Donatı Merkezi Perspektifi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
20
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Merkezî perspektif çizim kurallarına uygun olarak merkezi perspektifin bakış açısını tespit eder.
• Merkezî perspektif çizim kurallarına uygun olarak merkezi perspektif çizimi yapar.
• Çizilen merkezi perspektife sanatsal, özgün, amaca yönelik renk uygulaması yapar.
Kazanım 14: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda perspektif çizim kurallarına uygun olarak köşe perspektif çizimi yapar.
Modül Adı: Donatı Köşe Perspektifi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Köşe perspektif çizim kurallarına uygun olarak köşe perspektifin bakış açısını tespit eder.
• Köşe perspektif çizim kurallarına uygun olarak köşe perspektifi çizimi yapar.
• Çizilen köşe perspektifine sanatsal, özgün, amaca yönelik renk uygulaması yapar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ İÇ MEKÂN ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp çizim programları ile iki boyutlu çizimler yapma, iç mimari plan, proje çizimleri yapma, üç boyutlu modelleme ve görselleştirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında oluşturduğu çizim sayfasında çizim komutlarını kullanarak iki boyutlu çizimler yapar.
Modül Adı: İki Boyutlu Çizim
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında çizim öncesi ayarlarını yapar.
• CAD programında çizim sayfası oluşturur.
• CAD programında çizim komutları ile iki boyutlu çizimler yapar.
• CAD programında düzenleme komutları ile yapılan çizimi düzenler.
• CAD programında görüntü kontrol komutları ile ekran görüntüsünü değiştirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp iş parçalarına ait yazıları, ölçüleri ve hesaplamaları çeşitli komutları kullanarak çizim üzerine ekler.
Modül Adı: Özellik ve Tanımlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında yazı komutlarını kullanarak çizime yazı ekler.
• CAD programında ölçülendirme komutları ile çizimi ölçülendirir.
• CAD programında özellik ve sorgulama komutlarını kullanır.
• CAD programında katmanları kullanır.
• CAD programında objelerin renk ve çizgi tiplerini belirler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp çizimlerde sık kullanılan nesneleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programı ile perspektif resim çizerek çıktısını alır.
21
Modül Adı: Perspektif Çizimi ve Kütüphane
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında objeleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
• CAD programında izometrik perspektif çizer.
• Yapılan çizimlerin çıktısını alır.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında iç mimari çizim kurallarına ve program özeliklerine uygun olarak iç mimari proje çizimine ön hazırlık yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında iç mimari çizim kurallarına uygun olarak iç mimari proje ve donatı yerleşim planını çizer.
Modül Adı: Bilgisayarda Mimari Projeler
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda mimari çizim kurallarına uygun olarak mimari projenin çizimine ön hazırlık yapar.
• Bilgisayarda mimari çizim kurallarına uygun olarak mimari proje çizimi yapar.
• Bilgisayarda mimari çizim kurallarına uygun olarak mimari plan üzerinde donatı yerleşim planı çizer.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında iç mimari çizim kurallarına uygun olarak cephe kesiti ve detay çizimleri yapar.
Modül Adı: Bilgisayarda Mimari Kesit ve Detaylar
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda mimari çizim kurallarına uygun olarak cephe kesiti görünüşlerini çizer.
• Bilgisayarda mimari çizim kurallarına uygun olarak detay çizimlerini yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp üç boyutlu modelleme programında program özeliklerine ve modelleme tekniklerine uygun olarak modellemeye ön hazırlık çalışmaları yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp üç boyutlu modelleme programında donatı modellemesi ve render alma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Üç Boyutlu Modelleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özeliklerine ve modelleme tekniklerine uygun olarak modellemeye ön hazırlık çalışmalarını yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özeliklerine ve modelleme tekniklerine uygun olarak donatıların üç boyutlu modellemesini yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özeliklerine ve materyal atama tekniklerine uygun olarak donatılara doku ve renklendirme yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özeliklerine ve render alma tekniklerine uygun olarak donatılardan görsel materyal oluşturur.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp üç boyutlu modelleme programında iç mekân modelleme projesi hazırlar.
Modül Adı: Bilgisayarda İç Mekân Modelleme
22
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özeliklerine ve modelleme tekniklerine uygun olarak mimari temel donatı modellemeleri yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özeliklerine, modelleme tekniklerine ve mekâna uygun donatı modellemeleri yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özeliklerine ve materyal atama tekniklerine uygun olarak mekâna, donatılara doku ve renklendirme yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özeliklerine ve render alma tekniklerine uygun olarak iç mekândan görsel materyal oluşturur.
MOBİLYA TASARIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mobilya konstrüksiyon teknikleri ve tasarım kurallarına uygun, özgün tek ve grup mobilya çizimleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp tasarım kurallarına uygun olarak ölçekli tek mobilya tasarımı yapar.
Modül Adı: Tek Mobilya Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/33 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim araç gereçleri ile teknik resim standartlarına uygun olarak tek mobilyanın ölçekli net resmini çizer.
• Teknik resim araç gereçleri ile teknik resim standartlarına uygun olarak tek mobilyanın ölçekli kesit resmini çizer.
• Teknik resim araç gereçleri ile teknik resim standartlarına uygun olarak tek mobilyanın ölçekli detay resmini çizer.
• Teknik resim araç gereçleri ile teknik resim standartlarına ve perspektif kurallarına uygun olarak ölçekli tek mobilya perspektifini çizer.
• Tek mobilya projeleri üzerinde boya araç gereçleri ile boyama tekniklerine uygun olarak renk uygulamaları yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç mekânda kullanılacak dekoratif ve fonksiyonel mobilya aksesuarlarını tespit eder.
Modül Adı: Mobilya Aksesuarları Seçimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İç mekânda kullanılacak dekoratif ve fonksiyonel mobilya aksesuarlarını tespit eder.
• İç mekân özelliklerine uygun mobilya aksesuarlarının yerlerini tespit eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım kurallarına uygun şekilde grup mobilya tasarımı yapar.
Modül Adı: Grup Mobilya Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/33 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim araç gereçleri ile teknik resim standartlarına olarak grup mobilyanın ölçekli net resmini çizer.
23
• Teknik resim araç gereçleri ile teknik resim standartlarına olarak grup mobilyanın ölçekli kesit resmini çizer.
• Teknik resim araç gereçleri ile teknik resim standartlarına olarak grup mobilyanın ölçekli detay resmini çizer.
• Teknik resim araç gereçleri ile teknik resim standartlarına ve perspektif kurallarına olarak ölçekli grup mobilya perspektifi çizer.
• Grup mobilya projeleri üzerinde boya araç gereçleri ile boyama tekniklerine uygun olarak doğru renk uygulamaları yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mobilya konstrüksiyon tekniklerine uygun şekilde doğru mobilya birleştirmelerini çizer.
Modül Adı: Mobilya Yapım Teknikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mobilya konstrüksiyon tekniklerine uygun doğru mobilya birleştirme tekniğini tespit eder.
• Teknik resim araç gereçleri ile mobilya konstrüksiyon çizim ve tekniklerine uygun doğru mobilya birleştirmeleri çizer.
İÇ MEKÂN MESLEK RESMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı resim teknikleri ve malzemeler ile figüratif ve mekânsal resim yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp desen çizim yöntem tekniklerini kullanarak tasarım veya desen atölyesinde farklı objelerden desen çizim ve etüt uygulamasını yapar.
Modül Adı: Objelerden Desen
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapısal teknik ve estetik ölçütlere uygun olarak yapay obje deseni çizer.
• Form, oran ve perspektif kurallarına uygun olarak eşya deseni çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp genel perspektif kurallarını kullanarak iç mekân ve dış mekân desen çizimleri yapar.
Modül Adı: Mekân Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Perspektif, ışık-gölge ilişkisine uygun olarak iç mekân çizim ve etüt uygulaması yapar.
• Doğa, mimari, çevre kesiti kurallarına uyarak dış mekân çizim ve etüt uygulaması yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp desen çizim yöntem teknikleri ile antik modelden desen çizim ve etüt uygulaması yapar.
Modül Adı: Antik Modelden Desen
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Antik model form oran özelliklerine bağlı kalarak antik model deseni çizer.
• Antik modele benzerliklerine bağlı kalarak portre detay etüdü işlemi yapar.
24
• Modelin ışık-gölge alış şiddetine bağlı kalarak farklı tonlama teknikleriyle deseni hacimlendirme işlemi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp desen çizim teknikleriyle anatomik yapıya portre çizme ve etüt işlemi yapar.
Modül Adı: Portre
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İnsan başını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Yüzün ayrıntılarını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• İnsan başını ayrıntılarıyla (göz, kulak, burun, dudak vb.) farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp insan anatomik yapısına uygun insan figürü çizim ve etüt işlemi yapar.
Modül Adı: İnsan Figürü ve Detayları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçü ve oran kurallarına, anatomik yapıya, karakteristik özelliklerine, ışığın yönü ve şiddetine uygun olarak insan figürünü çizerek hacimlendirir.
• İnsan figürünü, ışığın yönü ve şiddeti ile anatomik yapıya ve karakteristik özelliklerine uygun olarak kısa süreli duruşlar hâlinde çizer.
• El ve kolu farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı, karakteristik özelliklerine, ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Ayak ve bacağın farklı duruşlarda ve bakış açılarından anatomik yapısına uygun ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp perspektif ve kompozisyon kurallarına uygun hayali imgesel resim çizim ve etüt uygulaması yapar.
Modül Adı: İmgesel Kompozisyon Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Farklı objeler kullanarak imgesel kompozisyon ve etüt uygulaması yapar.
• Hareketli hayvan figürlerini anatomik yapıya uygun hayalden çizerek etüt eder.
• Hareketli insan figürlerini anatomik yapıya uygun hayalden çizerek etüt eder.
• Figürleri ve nesneleri mekân kurgusu içinde perspektif kurallarına uygun yerleştirir.
İÇ MEKÂN MALZEMELERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp iç mekân malzemelerinin kesit resimlerini çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Amaca uygun belirlenen organik iç mekân malzemelerinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesit resmini çizer.
Modül Adı: Organik İç Mekân Malzemeleri
25
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik ve yapısal özellikleri dikkate alarak amaca uygun olarak organik iç mekân malzemelerini tespit eder.
• Organik iç mekân malzeme kesit görünüşlerini tekniğine uygun olarak çizer.
Kazanım 2: Amaca uygun belirlenen inorganik iç mekân malzemelerinin İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesit resmini çizer.
Modül Adı: İnorganik İç Mekân Malzemeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik ve yapısal özellikleri dikkate alarak amaca uygun olarak inorganik iç mekân malzemelerini tespit eder.
• İnorganik iç mekân malzeme kesit görünüşlerini tekniğine uygun olarak çizer.
KEŞİF VE METRAJ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iç mekân maliyet hesaplamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Proje üzerinde temel iç mekân oluşturan ince yapı elamanları ve donatı metraj hesaplamalarını yapar.
Modül Adı: İç Mekânda Metraj
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçme aletlerini hatasız kullanarak doğru iç mekân metrajı hazırlar.
• Proje üzerinde iç mekânı oluşturan ince yapı elamanlarının metraj hesaplamalarını metraj cetveline düzenli ve doğru olarak aktarır.
• Donatı metraj hesaplamalarını, metraj cetveline düzenli ve doğru olarak aktarır.
Kazanım 2: Proje üzerinde ön ve son keşif hesaplamaları yaparak keşif cetveline doğru aktarır.
Modül Adı: İç Mekânda Keşif
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Proje üzerinde hatasız ve anlaşılır ön keşif hesaplamaları yapar.
• Proje üzerinde hatasız ve anlaşılır son keşif hesaplamaları yapar.
• Ön ve son keşif hesaplamalarını düzenli ve doğru olarak keşif cetveline aktarır.
Kazanım 3: Standartlara uygun fiyat teklifini ve ihale dosyasını hazırlar.
Kazanım 4: Standartlara uygun olarak sözleşme, teknik şartname ve iş programı hazırlar.
Modül Adı: İş Anlaşması
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standartlara uygun olarak fiyat teklifi ve ihale dosyası hazırlar.
• Standartlara uygun olarak sözleşme, teknik şartname ve iş programı hazırlar.
26
İÇ MEKÂN MAKETİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç mekân maketi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp ölçekli iç mekân maket projesi çizer.
Modül Adı: İç Mekân Maket Proje Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Maket çizimi araç gereçlerini hazırlar.
• İç mekân perspektif ve görünüş çizimlerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğru araç gereçler ile maket parça kesimi yapar.
Modül Adı: Maket Parça Kesimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Maket kartonlarına ölçekli parça görünüş çizimlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak maket kartonlarına çizilmiş parça görünüşlerini keser.
• Kesilen maket parçalarıyla prova yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğru araç gereçler ile iç mekân maket montajı ve düzenlemesi yapar.
Modül Adı: İç Mekân Maket Montajı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesimi yapılmış parçaların montajını yapar.
• Maket projesine uygun olarak kaplama malzemesini hazırlar.
• Maket parçalarının yüzey kaplamasını yapar.
• Maket elamanlarının montajını yapar.
• Maketi tamamlayan aksesuarların montajını yapar.
DEKORATİF SANATLAR DALI DERSLERİ
DUVAR RESİMLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yüzeylere duvar resimleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bezeme resim örnekleri temelinde çeşitli yüzeylere kompozisyon tasarımları yapar.
Modül Adı: Bezeme Resim
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Orijinal bezeme motiflerinin serbest ve geometrik çizimlerini gösterir.
• Bezeme motiflerini düzenleyerek ölçekli, orantılı bezeme kompozisyonu oluşturur.
27
• Bezeme kompozisyonlarını geleneksel renk ve boyama tekniklerini dikkate alarak uygun teknikle boyar.
• Sunum resmi hazırlama ilkeleri temelinde ölçekli bezeme kompozisyonu sunumunu yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kamusal ya da özel alanlara yönelik özgün duvar resmi projeleri yapar.
Modül Adı: Özgün Duvar Resmi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çağdaş mimaride duvar resmi uygulamaları hakkında yeni teknolojilerden faydalanarak tasarladığı projeyi uygulamaya hazırlar.
• Uygulama yüzeyinin mevcut durumuyla ilgili yaptığı tespitler doğrultusunda gerekli yüzey işlemlerini planlayarak araç gereç ve sarf malzemelerini hazırlar.
• Proje ve uygulama yüzeyinin niteliğine uygun boyama tekniği, renk ve tonlarını kullanarak boyama yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik örneklerden kopya alıp fresk tekniklerini uygular.
Modül Adı: Fresk Resim
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fresk resim sanatı ile ilgili eser örnekleri temelinde seçtiği bir detayın uygun yöntem ve teknikle kopyasını alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ıslak sıva üzerine fresk (Fresko Buono) uygulama tekniğinin gerektirdiği yüzeyi ve boya maddelerini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygulama boyutunda ölçekli fresk projesini tozlama yöntemiyle ıslak sıva yüzeyine aktarır.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar ortamında duvar resmi alternatifleri yapar.
Modül Adı: Duvar Resmi Alternatifleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Duvar resmi temelinde illüstrasyon teknik ve yöntemleriyle alternatifler etüt eder.
• Farklı teknik ve anlayışlarda (klasik, modern, fantastik )seçilmiş bir konuda duvar resmi uygulamaları için eskiz çalışmaları yapar.
• Amaca göre seçtiği uygun illüstrasyon tekniğiyle tamamladığı ölçekli duvar resmi projesinin sunumunu yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygulama yüzeyine sgrafitto sıvası yapar.
Modül Adı: Sgrafitto Sıvası
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sgrafitto uygulama yüzeyinin gerektirdiği temizlik, onarım ve tesviye işlemlerini ilgili araç gereçlerle tekniğine uygun yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yüzey ölçüsüne göre sıva harcını gerekli oranlarda hazırlar.
28
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapım resmine göre sgrafitto sıva katlarını uygulama tekniğinin gerektirdiği araç gereç ve malzeme ile istenilen nitelikte sıva katlarını oluşturur.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yüzeylere sgrafitto tekniğinde kompozisyon tasarlar.
Modül Adı: Sgrafitto Resim
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sgrafitto tekniği uygulama yüzeyine özgü malzeme, biçim, işlev analiz sonuçlarına göre ölçekli desen tasarlar.
• Sgrafitto tekniğinde gerçek görünümünü yansıtan, çizim, resim ve biçimlendirme tekniklerine uygun sunum yapar.
• Sgrafitto tasarımının uygulama boyutunda yapım resmini çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yüzeye aktardığı yapım resmine göre sıva katlarını keserek tekniği uygular.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak amaca göre tekniğin gerektirdiği yöntemlerle mozaik kompozisyonları yapar.
Modül Adı: Mozaik Kompozisyon
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mozaik uygulama yüzeylerine ait gerekli saptamaları yapıp işlevsel, biçimsel özellikleri ve kullanılan malzeme ile ilgili problemleri çözümler.
• Malzeme, yüzey, konu, renk ve doku bütünlüğü içinde ayrıntılı kompozisyon eskizleri yapar.
• Mozaik uygulamalarına yönelik tasarımların gerçek görünümlerini yansıtan, küçük ölçekte resim ve maketlerin sunumunu yapar.
• Renkli proje eskizi ile uygun malzeme ve efektlerle gerçek görünümü yansıtan sunum materyali hazırlar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak donatı yüzeylerine uygun mozaik tasarım uygulamaları yapar.
Modül Adı: Donatı Yüzeylerinde Mozaik
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Donatı yüzeylere uygun mozaik deseni ve yapım resmi hazırlar.
• Yüzey özelliğinin gerektirdiği nitelikte mozaik hazırlama, desene göre dizme işlemlerini tekniğe göre hatasız yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mozaik derz boşluklarının doldurulması, yüzey tutuculuğu ve montaj işlemlerini yöntem ve tekniğine göre yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çağdaş mimari alan yüzeylerine mozaik uygulamaları yapar.
Modül Adı: Mimari Yüzeylere Mozaik
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
29
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mozaik resim tekniği ve kullanılan malzemeleri ile uygulama yüzeyinin niteliğine uygun proje tasarımı yapar.
• Mozaik proje yapım resmine ve tekniğe uygun olan mozaik gereçlerini seçerek renk-biçim düzeninde dizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mozaik dolgu derzini yüzeye uygulayıp mozaiğin kalıcı zemine montajını yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekoratif ürünlere uygun mozaik tasarım uygulamaları yapar.
Modül Adı: Dekoratif Ürünlerde Mozaik
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dekoratif ürünlerin biçimsel ve yapısal özelliklerine özgü, ilginç, eğlenceli fikir eskizleri yapar.
• Belli bir forma göre mozaik deseni ve yapım resmini yöntem ve tekniğine uygun olarak yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mozaik gereçleri arası boşlukların doldurulması, yüzey tutuculuğu ve montaj işlemlerini tekniğe göre hatasız yapar.
VİTRAY DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli vitray tasarım ve uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel vitray çeşitleri temelinde tasarım uygulama ölçütlerini test eder.
Modül Adı: Temel Vitray
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Vitray yapım tekniklerinin gerektirdiği malzeme çeşitleri, kullanma talimatları ve uygulama örneklerini analiz ederek gerekli bilgileri not alır.
• Temel vitray çeşitlerinin yapım tekniğine uygun düzende renkli desen çizimleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöntem ve tekniğine uygun vitray camı keser.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapıştırma vitray (mozaik vitray, macunlu (sandviç), yığma cam vitray) tekniği ile ilgili desen tasarımı ve teknik uygulamaları yöntemine göre yapar.
Modül Adı: Yapıştırma Teknikleri ile Vitray
Modülün Önerilen Süresi: 80/63 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Belli bir uygulama alanı ölçüsüne göre renk ve biçim düzeninde yapıştırma vitray (mozaik vitray, macunlu (sandviç), yığma cam vitray) deseni ve yapım resmi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili araç gereç ve malzemeyle vitray tekniğine göre cam kesimi yapar.
• Mozaik cam parçalarını desene göre renk ve biçim düzeninde tekniğine uygun olarak mozaik vitray yapar.
30
• Macunlu (sandviç) camlarını yapım resmine göre düzenleyerek yapıştırma ve macunlama işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöntem ve tekniğinde yığma cam vitray montajını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöntem ve tekniğine göre mozaik vitrayın montajını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak amaca göre kurşunlu-tiffany vitray ölçekli deseni, yapım şablonu ve teknik uygulaması yapar.
Modül Adı: Kurşunlu/ Tiffany Vitray
Modülün Önerilen Süresi: 80/77 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uygulama alanının boyut ve niteliğine göre kurşunlu-tiffany vitray tekniğinde ölçekli desen çizimi elde ve bilgisayar ortamında renklendirerek sunum yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurşunlu/ tiffany vitray tekniğine uygun şekilde desene göre kalıp ölçüsünde hatasız cam kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurşunlu vitray tekniği disiplini temelinde cam-kurşun örüntüsü, lehimleme ve macunlama işlemlerini hatasız yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak amaca göre tiffany vitray tekniğinde ölçekli desen, yapım resmi ve cam kesim kalıplarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vitraya uygun taşıyıcı destekler hazırlayıp yerine montajını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçılı vitray tekniğinde özgün desen tasarım çizimi ve şablonu yapar.
Modül Adı: Alçılı Vitray Desen ve Şablonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Alçı vitray tekniği temelinde, uygulama alanlarının nitelikleri ve boyutuyla uyumlu renk ve biçim düzeninde proje deseni hazırlar.
• Proje konusuna uygun olarak hazırladığı desenlerin bilgisayar ortamında çizim ve sunumunu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak amaca göre ilgili malzeme, araç gereçlerle alçı vitray yapım kalıbı ve cam şablonlarını tekniğine göre ölçüsünde hazırlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı vitray döküm ve montaj işlemlerini tekniğine göre yapar.
Modül Adı: Alçılı Vitray Tekniği
Modülün Önerilen Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı vitray camlarını desene ve tekniğe göre hatasız ve ölçüsünde keser.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı vitray tekniği temelinde, uygun malzeme, teknik ve yöntemle alçı kayıtlarının alçı harcının dökümünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı dökümü tamamlanan vitray iskeletinde vitray camlarını yuvalarına yerleştirip montajını yapar.
31
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ve tasarım ilkeleri doğrultusunda grafiksel ürünleri el ve bilgisayar ile oluşturarak baskıya hazır hâle getirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp temel dik ve eğik yazı özelliklerine uygun bloklama yapar.
Modül Adı: Temel Yazı
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kılavuz çizgileri kullanarak serbest elle çeşitli çizgi çalışmaları yapar.
• Dik temel harfleri, anatomilerine uygun olarak yazar.
• Eğik temel harfleri, anatomilerine uygun olarak yazar.
• Bloklama kurallarına uygun yazı düzenlemeleri yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp tipografik ögeleri kullanarak kelime ve form ilişkisine uygun yüzey düzenler.
Modül Adı: Yazı Düzenlemeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarihsel gelişim süreci içinde tipografinin yazıya etkilerini dikkate alarak yazı elemanlarıyla kompozisyon ilkelerine uygun yüzey düzenlemesi yapar.
• Seçilen bir nesnenin yalın formu içine nesnenin adını okunaklı biçimde deforme ederek tipografik düzenlemesini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp kılavuz çizgileri doğrultusunda, seçtiği yazı karakterlerini kullanarak bloklama kurallarına uygun tipografik yüzey düzenlemesi yapar.
Modül Adı: Tipografik Düzenlemeler
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenilen işe uygun tipografik elemanların görsel hiyerarşiye bağlı farklılıklarını yüzey üzerinde düzenler.
• İstenilen işe uygun elemanları tipografik sistemlere göre yüzey üzerinde düzenler.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp kurumun özelliklerine göre hazırladığı amblem ve logo eskizini vektörel programda baskıya hazır hâle getirerek kurumsal kimlik kılavuzunda sunar.
Modül Adı: Amblem ve Logo
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurumun özelliklerine göre siyah, beyaz ve renkli eskiz çalışmasını yapar.
• Belirlenen amblem, logo eskizini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
• Kurumsal kimlik kılavuzunda amblem ve logonun kullanım şekillerini gösteren bölümlerini hazırlar.
32
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp kurumun özelliklerine göre elde hazırladığı kartvizit, antetli, zarf grubunu vektörel programda baskıya hazırlar.
Modül Adı: Kartvizit Antetli Grubu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurum özelliklerine göre kartvizit, antetli kâğıt ve zarfın siyah-beyaz ve renkli eskiz çalışmalarını yapar.
• Belirlenen kartvizit, antetli kâğıt ve zarf eskizlerini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp konu özelliklerine göre elde hazırladığı broşür tasarımını vektörel ve piksel tabanlı programlarda baskıya hazırlar.
Modül Adı: Broşür Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konu özelliğine göre broşür eskiz çalışması yapar.
• Belirlenen broşür eskizini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp konu özelliklerine göre elde hazırladığı afiş tasarımını sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
Modül Adı: Afiş Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konu özelliğine göre kısa sürede algılanabilecek afiş eskiz çalışması yapar.
• Belirlenen afiş eskizini sayısal (dijital) ortama aktararak istenilen sürede baskıya hazırlar.
DEKORATİF UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yüzeyler üzerinde dekoratif uygulamalar yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekoratif yüzeylerin ve mimari yapı elemanlarının yüzey analizlerini yapar.
Modül Adı: Yüzey Analizleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapı türleri ve yapı elemanları ile ilgili yüzeylere yönelik yapısal ve dekoratif özellikleri farklı kaynaklardan tarama yöntemiyle saptar.
• Yapı elemanlarının yüzey özelliklerini analitik yöntem ve tekniklerle belgeleyerek görsel sunum hazırlar.
• Fonksiyonel ve dekoratif yüzeylere yönelik uygulama projeleri için uygun çözümler tasarlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirli bir yapı elemanının mevcut durumunu inceleyip rölövesini çıkarır.
Modül Adı: Rölöve
33
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Rölöve alan çalışmasıyla amaca yönelik yöntem ve tekniklerini kullanarak kroki çizer.
• Ölçme tekniklerini kullanarak aldığı ölçümleri, kroki üzerine belirli bir disiplin içinde yöntemine göre yazar.
• Çizdiği ayrıntı krokileri rölöve verilerinden yararlanarak net teknik çizim yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekoratif uygulamaların yüzey hazırlıklarını yapar.
Modül Adı: Yüzey Hazırlıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüzey işçiliğinin gerektirdiği araç gereç, makine ve işçiliğini planlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen uygulama yüzeyi özelliğinde sıva işlemini yöntem ve tekniğine göre yapar.
• Dekoratif uygulama tekniğinin gerektirdiği yüzey temelinde yöntem ve teknikleri kullanarak nitelikli alt zemin sağlama koşullarını yerine getirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekoratif uygulamalarda sunum materyalleri hazırlar.
Modül Adı: Sunum Materyalleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel sunum materyallerinde biçim, işlev, malzeme ve yapım teknikleriyle ilgili çözümler üretir.
• Boyutlu sunum tasarımı ile ilgili alternatif form tasarımları çizer.
• Tasarıma yönelik geometrik analizler yaparak ölçekli plan, kesit, görünüş ve açılım planları çizer.
• Boyutlu tasarım alternatif formlarının renk ve doku efektleriyle etkili sunum eskizleri yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekoratif uygulamalarda sunum yapar.
Modül Adı: Sunum
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygulamaya yönelik tasarımların gerçek görünümlerini yansıtan, küçük ölçekte maket ve prototiplerini, biçimlendirme yöntem ve tekniğine uygun şekilde yapar.
• Ürüne yönelik analiz sonuçlarını ve ambalaj tasarımı ölçütlerini değerlendirerek biçimlendirme yöntem ve tekniğine uygun olarak ürün ambalajları yapar.
• İki boyutlu tasarımları uygulama yüzeyi ile birlikte değerlendirerek gerçek görünümlerini yansıtan ölçekli resimlerin sunumunu, yöntem ve tekniğine uygun olarak yapar.
DEKORATİF VE PLASTİK SANATLAR MESLEK RESMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp farklı resim tekniklerini ve malzemelerini kullanarak figüratif, mekânsal, hayali özgün resim yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
34
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp desen çizim yöntem tekniklerini kullanarak tasarım veya desen atölyesinde farklı objelerden desen çizim ve etüt uygulamasını yapar.
Modül Adı: Objelerden Desen
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapısal, teknik ve estetik ölçütlere uygun olarak yapay obje deseni çizer.
• Form, oran ve perspektif kurallarına uygun olarak eşya deseni çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp genel perspektif kurallarını kullanarak iç mekân ve dış mekân desen çizimleri yapar.
Modül Adı: Mekân Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Perspektif, ışık-gölge ilişkisine uygun olarak iç mekân çizim ve etüt uygulaması yapar.
• Doğa, mimari, çevre kesiti kurallarına uyarak dış mekân çizim ve etüt uygulaması yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp desen çizim yöntem tekniklerini kullanarak antik modelden desen çizim ve etüt uygulaması yapar.
Modül Adı: Antik Modelden Desen
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Antik model form oran özelliklerine bağlı kalarak antik model deseni çizer.
• Antik modele benzerliklerine bağlı kalarak portre detay etüdü işlemi yapar.
• Modelin ışık-gölge alış şiddetine bağlı kalarak farklı tonlama teknikleriyle deseni hacimlendirme işlemi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp desen çizim teknikleriyle anatomik yapıya portre çizme ve etüt işlemi yapar.
Modül Adı: Portre
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İnsan başını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Yüzün ayrıntılarını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• İnsan başını ayrıntılarıyla (göz, kulak, burun, dudak vb.) farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp insan anatomik yapısına uygun insan figürü çizim ve etüt işlemi yapar.
Modül Adı: İnsan Figürü ve Detayları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
35
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçü ve oran kurallarına, anatomik yapıya, karakteristik özelliklerine, ışığın yönü ve şiddetine uygun olarak insan figürünü çizerek hacimlendirir.
• İnsan figürünü, ışığın yönü ve şiddeti ile anatomik yapıya ve karakteristik özelliklerine uygun olarak kısa süreli duruşlar hâlinde çizer.
• El ve kolu farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı, karakteristik özelliklerine, ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Ayak ve bacağın farklı duruşlarda ve bakış açılarından anatomik yapısına uygun ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp perspektif ve kompozisyon kurallarına uygun hayali imgesel resim çizim ve etüt uygulaması yapar.
Modül Adı: İmgesel Kompozisyon Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Farklı objeler kullanarak imgesel kompozisyon çizimi ve etüt uygulaması yapar.
• Hareketli hayvan figürlerini anatomik yapıya uygun hayalden çizerek etüt eder.
• Hareketli insan figürlerini anatomik yapıya uygun hayalden çizerek etüt eder.
• Figürleri ve nesneleri mekân kurgusu içinde perspektif kurallarına uygun yerleştirir.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp resim tekniklerini kullanarak farklı özellikte boya malzemeleri ile özgün resim uygulamaları yapar.
Modül Adı: Özgün Resim
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Farklı resim teknikleriyle kompozisyon kurarak natürmort (ölü doğa) resmi yapar.
• Farklı resim tekniklerini kullanarak doğa manzarası (peyzaj) resmi yapar.
• Lavi tekniği ile fotoğraflardan yararlanarak şehir manzarası resmi yapar.
• Temel tasarım ilkelerinden yararlanarak farklı resim teknik ve malzemeleri ile soyut resim yapar.
• Figür anatomisine bağlı kalarak farklı teknik ve malzemeleri kullanıp özgün figüratif resim yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp senaryo içeriğine uygun gerekli malzemelerle karikatür, storyboard (hikâye panosu) resmi ve renklendirmesini yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp karışık teknikle illüstrasyon resmi yapar.
Modül Adı: Özgün Grafik Resim
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Karikatür çizim tekniklerine uygun karikatür karakterler ve mekânlar çizer.
• Senaryoya uygun görüntüleri (görsel, tipografik unsurlar, logo vb.) ve metin alanlarını çizer.
• Metinleri yazarak storyboard ( hikâye panosu) çalışmasını farklı tekniklerle renklendirir.
• Yaratıcı düşünme ve tasarım gücüyle farklı resim tekniklerini kullanarak illüstrasyon resmi yapar.
36
PLASTİK SANATLAR DALI DERSLERİ
HEYKEL SANATI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelaj yöntemiyle şekillendirme ve kalıp alma ve döküm yapma teknikleriyle heykel yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kil şekillendirme yöntemleri ile modelaj atölyesi ortamı imkânlarında, geometrik form kompozisyonu yapar.
Modül Adı: Geometrik Form
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Desen çizme tekniği ölçütlerine göre geometrik form kompozisyon eskizi çizimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelaj tekniği ile kili ve araç gereçlerini modelaj yapmaya hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelaj malzeme ve tekniğini kullanıp geometrik form kompozisyonunun kil şekillendirmesini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kil şekillendirme yöntemlerini kullanıp klasik ve modern rölyef modelajı yapar.
Modül Adı: Klasik ve Modern Rölyef
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Rölyef deseni ve modelajı yapım aşamasında kullanılacak araç gereç ve malzemeyi hazırlar.
• Klasik veya modern örneklerden esinlenerek rölyef taslağını (desenini) hazırlar.
• Hazırladığı taslağı ölçeklendirerek gerçek resmi rölyef panosu içindeki kil yüzeye uygular.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp ve döküm tekniklerine göre alçı, polyester vb. malzemeler ile rölyeften kalıp alıp model dökümü yapar.
Modül Adı: Rölyef Kalıplama
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırlanan rölyefin alçı malzemeyle kalıbını alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçıdan oluşan rölyefin negatif kalıbına imkânlar doğrultusunda alçı veya polyester malzeme ile dökümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapılan rölyefin konusuna ve görselliğine göre eskitme veya patine yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasik ve modern sütun başlığı örneklerinden yararlanıp taşıyıcı iskelet üzerine kil malzeme ve modelaj tekniği ile sütun başlığı modeli yapar.
Modül Adı: Sütun Başlığı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Antik dönem sütun başlığı örneklerini inceleyerek klasik ve özgün sütun başlığı taslağı çizer.
37
• Çizim özelliklerine ve çizilen antik örnekteki özelliklere bağlı kalarak sütun başlığı modelajını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak antik çağ klasik baş örneklerini kullanıp kil şekillendirme yöntem ve teknikleriyle antik baş formunu ve yüz detayları modelajını yapar.
Modül Adı: Kafa Modeli
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kaynaklardaki ve müzelerdeki örnekleri inceleyerek klasik antik büst örneklerinin araştırmasını ve desen çizimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak büst formuna ve hacmine uygun taşıyıcı baş iskeleti (konstrüksiyon) yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak orijinal örneklere bağlı kalıp modelaj tekniğiyle antik baş heykeli yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelajı yapılan antik büst örneğine bağlı kalıp göz, kulak, ağız ve burun detayı modeli yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı malzemeyle kalıp alıp alçı veya polyester döküm tekniklerine göre iki parçalı baş modelinin (büst) kalıp ve dökümünü yapar.
Modül Adı: İki Parçalı Kalıp ve Model Dökümü
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kil malzemeyle modelajı yapılan baş modelinin alçı malzemeyle kalıp alma ölçütlerine uygun şekilde iki parçalı kalıbını alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı malzemeyle kalıbı alınan modelin alçı veya diğer döküm malzeme ve tekniklerine uygun şekilde model dökümünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dökümü yapılan modeli kalıptan sökme işlemiyle temizleme ve rötuş işlemlerini yapıp uygun boya malzemeleriyle patine yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kil malzemeyi konstrüksiyona ekleyip modelaj atölyesi ortamında antik modelden figür modelajı yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kil malzemeyi konstrüksiyona ekleyip modelaj atölyesi ortamında antik modelden figür parçaları (tors, el, ayak) modelajı ve alçı, polyester vb. malzeme ile kalıp döküm işlemlerini yapar.
Modül Adı: Antik Figür ve Detayları
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kil kütleyi kaldırabilecek sağlamlıkta, antik model örneklerine uygun şekilde torsun anatomik analiz ve taşıyıcı iskeletini (konstrüksiyon) yapar.
• Tarihi kaynakların yardımıyla kadın ve erkek anatomisinin ayrımını vurgulayarak antik tors modeli yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gövde formunu bozmadan parçalı tors kalıbı alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağımsız parçalar hâlinde el ve ayak taşıyıcı iskeletini (konstrüksiyon) yapar.
• Bağımsız parçaların anatomisine ve modele bağlı kalarak el ve ayak modelajı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el-ayak formunun parmak detaylarına zarar vermeden alçı kalıbını alır.
38
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıbını oluşturduğu tors, el ve ayak modellerinin kalıplarının dökümünü yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak heykeli yapılacak olan modelin kara kalem çizimini ve teknik malzemelerle konstrüksiyonunu yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konstrüksiyon üzerine kil malzeme ekleyip modelaj atölyesi ve araç gereçleri ile canlı modelden figürün tüm detaylarının modelajını ve kalıp dökümünü yapar.
Modül Adı: Canlı Modelden Modelaj
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üç boyut algısı yaratarak canlı modelden figür desen (eskiz) çizimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kil ağırlığına ve formun büyüklüğüne uygun figürün taşıyıcı iskeletini (konstrüksiyon) yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelaj ilkeleri çerçevesinde canlı modelin anatomik yapısına ve duruşuna uygun figür heykeli yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak canlı modele benzetme ve anatomiye uygun portre (büst) detayı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı kalıp-döküm tekniklerine uygun figür heykelinin kalıp ve dökümünü yapar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelaj atölye ve araç gereçleri ile bir, iki ve çok figürlü heykel kompozisyonu modelajı ve kalıp-döküm işlemlerini yapar.
Modül Adı: Figüratif Heykel
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak heykel ölçütlerine ve estetik normlara uygun şekilde tek figürlü kompozisyon tasarımı ve modeli yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak heykel ölçütlerine ve estetik normlara uygun şekilde iki figürlü kompozisyon tasarım ve heykeli yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak heykel ölçütlerine ve estetik normlara uygun şekilde çok figürlü kompozisyon tasarımı ve modeli yapar.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvan formuna uygun konstrüksiyona modelaj atölyesi ortamında hayvan figürünün kil modelajını kalıp dökümünü yapar.
Modül Adı: Hayvan Figürü
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hayvan figürü özelliklerine ve anatomisine uygun deseni çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvan figür anatomik özelliklerine uygun şekilde kil kitleyi taşıyabilecek özellikte konstrüksiyonu hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kil ile hayvan figürünün gerçek yapısına uygun heykel modelajı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp tekniklerine uygun şekilde hayvan figürü kalıbı alır.
39
HEYKEL TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı malzemeler ile modern ve klasik teknikler yardımıyla teknolojik cihazlardan yararlanıp heykel şekillendirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metal folyo malzemeye uygun hazırlanan deseni, metal folyo (bakır veya alüminyum) üzerine aktarıp folyo çökertme yöntem tekniği ile kabartma ve patine işlemini yapar.
Modül Adı: Metal Folyo Kabartma
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Metal folyo malzemeye işlenebilirliğine göre ve seçilen konuya uygun metal rölyefin taslağını (desenini) hazırlar.
• Hazırlanan resmi ölçeklendirerek karbon kâğıdı ile metal folyoya aktarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model üzerinden folyoyu çökertme yöntemiyle kabartma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sentetik boya malzemeleri veya zift koruma önlemlerini alıp eskitme patine yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sucuk yöntemi ile plastik çamurdan elle şekillendirme yapar.
Modül Adı: Seramik Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sucuk yöntemi ile silindir kalemlik şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sucuk yöntemi ile çeşitli boylarda antik form şekillendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kabartması yapılmak istenen desenin yontu malzemesi ile alçak veya yüksek ölçekli kabartma ölçütleri çerçevesinde yontu tekniği kullanıp rölyef (kabartma) şekillendirmesini yapar.
Modül Adı: Rölyef Yontu
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanılacak malzemenin özelliklerine göre klasik örnekleri inceleyerek yontu kabartma desenin eskizlerini çizer.
• Yontulacak malzemeyi şekillendirme ve temizlemede kullanılan malzeme ve araç gereçleri kullanır.
• Çizilen deseni yontulacak malzemenin yüzeyine ölçeklendirerek aktarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kabartma yapma (alçak veya yüksek) ölçütleri çerçevesinde yontu tekniğiyle şekillendirme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektrikli veya manuel araçlar kullanarak çalışma yüzeyinin temizlemesini ve parlatmasını (zımpara, parlatma) yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak görsel ve estetik normlar çerçevesinde tasarlanan formun yontu malzemeleri şekillendirmede kullanım araç gereç ve yöntem teknikler yardımıyla ahşap ve taş şekillendirme yapar.
Modül Adı: Ahşap ve Taş Oyma
40
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Görsel ve estetik normlar çerçevesinde heykelin tasarımını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yontu malzemenin özelliğine göre heykel şekillendirme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yontulup oluşturulan heykelde yüzey temizleme ve parlatma yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mumdan model oluşturup kum kalıp tekniği ile metal döküm (bakır, bronz, alüminyum) heykel yapar.
Modül Adı: Metal Heykel
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mum malzemeyi kullanıp döküm kalıp yöntemiyle mumdan model yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modeli kuma sıkıştırma tekniğiyle metal döküm yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıptan çıkarılmış parçaların birleştirme sistemiyle metal toparlama yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak seri üretim yöntem ve tekniklerini kullanıp hazır modelden silikon malzeme ile modelden çoğaltma kalıbı yapar.
Modül Adı: Çoğaltma Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Silikon malzemesinin kullanım talimatları ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda seri üretimi yapılacak modelin yüzeyine çoğaltma kalıbı malzemesini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak döküm esnasında kalıpta bozulma olmaması için esnek yapıdaki çoğaltma malzemesi üzerine alçı malzemeyle gömlek kalıp yapar.
• Döküm malzemesinin türüne göre işlem aşamalarını hesaplayıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çoğaltma kalıbına seri döküm yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atölyede uygun koşullar sağlayıp hazırlanan aljinat malzeme ile canlı modelden (yüz, el, ayak vb.) kalıp alır.
Modül Adı: Canlı Modelden Kalıp
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atölyeyi canlı modeli kalıp alma sürecine hazırlar.
• Uygun atölye ortamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp malzemesi ile (aljinat, alçı bezi, alçı) canlı modelden kalıbı alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yumuşak yapıdaki kalıp malzemesine (aljinat) alçı bezi gömlek yapıp kalıba döküm yapar.
TASARIM UYGULAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özgün, üç boyutlu dekoratif- işlevsel ürün tasarlama, farklı tekniklerden ve teknolojik cihazlardan yararlanarak tasarımlarını uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
41
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kil şekillendirme ve kalıp döküm yöntemleri ile modelaj atölyesi ortamı imkânlarında dekoratif düzenlemeler oluşturacak kartonpiyer modülü yapar.
Modül Adı: Kartonpiyer
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Görsel ve estetik normlar çerçevesinde modüler kompozisyon tasarlar.
• Tasarıma bağlı kalarak kil şekillendirme ölçütlerine göre modül modelajı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemenin kullanım koşullarına göre modelden kalıp alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarımın modüler yapısına göre gerekli sayıda kalıptan seri döküm yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak biblo tasarlayıp kil modelini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelden çoğaltma kalıpları ile biblonun seri dökümünü yapar.
Modül Adı: Biblo
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İnsan ve hayvan figürlü biblo tasarım-modelaj tekniğine uygun olarak model tasarım uygulaması yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıba alma tekniğine uygun şekilde biblo modelinin çoğaltma kalıbını alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp döküm ve seri üretme tekniğine uygun şekilde kalıptan çoklu döküm yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı yaş gruplarına uygun oyuncak tasarımları ve uygulamasını yapar.
Modül Adı: Oyuncak
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Farklı kültür ve yaş gruplarına hitap edebilen oyuncak araştırmaları yapar.
• Belli bir yaş grubuna hitap edebilen oyuncak tasarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı teknik malzemeyle tasarlanan oyuncağın malzemeye uygulamasını yapar.
Kazanım 5: Kullanım amacına uygun vitrin mankeni tasarımı yapar.
Kazanım 6: Vitrin mankeni figür iskeleti ve modelajı yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vitrin mankeni modelinden kalıp, döküm ve toparlama işlemlerini yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıpların döküm sonrası bakımı, istiflemesini, boyama ve desenlemesini yapar.
Modül Adı: Vitrin Mankeni
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
42
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Günlük yaşamda mağaza ve dekorasyonda kullanılan cansız manken araştırmaları ve özgün manken tasarımları yapar.
• Tasarlanan mankenin figür iskeleti ve stilistik modellemesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modeli parçalara ayırıp kalıp alma tekniklerine uygun çok parçalı model kalıbı alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp parçalarını döküme hazırlayıp polyester malzeme ile döküm yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak polyester malzemeden yapılan manken parçalarının toparlama işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak toparlanarak hazırlanan modelin kullanım alanına uygun boyama ve desenleme işlemini yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özgün sahne dekor ve konstrüksiyon tasarımları yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik malzemeyle hazır sahne dekoru ve konstrüksiyon uygulamaları yapar.
Modül Adı: Dekor
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Estetik ve işlevsel özelliklerde özgün dekor ve sahne tasarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarıma ve ürünün kullanım amacına uygun malzemeye özel teknikleri kullanarak dekor konstrüksiyonu oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oluşturulan dekor parçalarının kullanışlı ve kalıcı olabilmesi için dekorun montaj-demontaj yöntemiyle birleştirme ve boyamasını yapar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ferforje strüktürel ağ tasarımı ve teknik çizimi yapıp malzemenin özelliklerine uygun teknikler ile metal süsleme (ferforje) strüktür yapar.
Modül Adı: Metal Süsleme (Ferforje)
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metal malzemenin özelliklerine göre estetik kaygılarla soğuk metal süsleme strüktürel ağ tasarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak birleştirme (yapıştırma, kaynak, vidalama, perçinleme, montaj) yöntemleriyle modüler ferforje uygulaması yapar.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekoratif ürün ve heykel tasarımı, malzemenin yapısına uygun şekillendirme, birleştirme tekniğini kullanıp heykel yapar.
Modül Adı: Hazır Malzemeden Heykel
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazır veya atık malzemenin yapısına uygun ürün ve heykel tasarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, hazırlanan malzemenin yapısına uygun şekillendirme teknikleri ile tasarımı oluşturur.
43
SANAL MODELLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp çizim programları ile iki boyutlu çizimler yapma, üç boyutlu modelleme ve görselleştirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında oluşturduğu çizim sayfasında çizim komutlarını kullanarak iki boyutlu çizimler yapar.
Modül Adı: İki Boyutlu Çizim
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında çizim öncesi ayarlarını yapar.
• CAD programında çizim sayfası oluşturur.
• CAD programında çizim komutları ile iki boyutlu çizimler yapar.
• CAD programında düzenleme komutları ile yapılan çizimi düzenler.
• CAD programında görüntü kontrol komutları ile ekran görüntüsünü değiştirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp iş parçalarına ait yazıları, ölçüleri ve hesaplamaları çeşitli komutları kullanarak çizim üzerine ekler.
Modül Adı: Özellik ve Tanımlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında yazı komutlarını kullanarak çizime yazı ekler.
• CAD programında ölçülendirme komutları ile çizimi ölçülendirir.
• CAD programında özellik ve sorgulama komutlarını kullanır.
• CAD programında katmanları kullanır.
• CAD programında objelerin renk ve çizgi tiplerini belirler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp çizimlerde sık kullanılan nesneleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programı ile perspektif resim çizerek çıktısını alır.
Modül Adı: Perspektif Çizimi ve Kütüphane
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında objeleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
• CAD programında izometrik perspektif çizer.
• Yapılan çizimlerin çıktısını alır.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp üç boyutlu modelleme programında program özeliklerine ve modelleme tekniklerine uygun olarak modellemeye ön hazırlık çalışmaları yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp üç boyutlu modelleme programında donatı modellemesi ve render alma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayarda Üç Boyutlu Modelleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
44
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özeliklerine ve modelleme tekniklerine uygun olarak modellemeye ön hazırlık çalışmalarını yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özeliklerine ve modelleme tekniklerine uygun olarak donatıların üç boyutlu modellemesini yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özelliklerine ve materyal atama tekniklerine uygun olarak donatılara doku ve renklendirme yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özelliklerine ve render alma tekniklerine uygun olarak donatılardan görsel materyal oluşturur.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp üç boyutlu modelleme programında mekân içerisinde tüm donatılarla beraber objenin (nesne) modellemesini yapar.
Modül Adı: Bilgisayarda Mekânda Obje Modelleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özelliklerine ve modelleme tekniklerine uygun olarak mimari temel donatı modellemeleri yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özelliklerine, modelleme tekniklerine ve mekâna uygun donatı modellemeleri yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özelliklerine ve materyal atama tekniklerine uygun olarak mekâna, donatılara doku ve renklendirme yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özelliklerine ve render alma tekniklerine uygun olarak iç mekândan görsel materyal oluşturur.
ÜÇ BOYUTLU ANIT PROJE DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp üç boyutlu anıt, yazı, logo, dekoratif heykel tasarımı, soyut plastik form modeli ve anıt proje sanal modelleme ve maket yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp bilgisayar ortamında veya serbest el ile uygun atölye ortamı imkânlarında üç boyutlu yazı, logo tasarım ve uygulaması yapar.
Modül Adı: Üç Boyutlu Yazı ve Logo
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Desen çizme ve teknik çizim kurallarını kullanarak estetik ve işlevsel metin kompozisyonu yapar.
• Desen çizme ve teknik çizim kurallarını kullanarak üç boyutlu logo tasarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarımın dayanıklı teknik malzemeyle maketini yapar.
Kazanım 2: Anıt proje tasarımını dijital ortama aktararak modellemeye ön hazırlık yapar.
Kazanım 3:Anıt projeye uygun mimari mekân çizimini oluşturarak anıt formunun modellemesini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı mekânlara göre tasarlanan ölçeklendirilmiş anıt projeyi maket yapma tekniklerini kullanarak yapar.
Modül Adı: Ölçekli Anıt Model
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
45
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Görsel, işlevsel ve estetik normlar çerçevesinde anıt proje tasarımı yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında program özeliklerine ve modelleme tekniklerine uygun olarak anıt proje tasarımını, modellemeye ön hazırlık çalışmalarını yapar.
• Bilgisayar destekli çizim programlarında anıt proje modellemesini, projenin doku ve renklendirmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anıt projeyi veya maketini taşıyabilecek özellikte ölçekli modele iskelet yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gerekli teknik malzemeyle ölçeklendirilmiş anıt maketi yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekânlara ve işlevlere göre tasarlanan dekoratif heykel uygulamaları yapar.
Modül Adı: Dekoratif Heykel Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevrenin fiziki ve sosyal yapısına uygun dekoratif heykel tasarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarıma bağlı kalıp heykel teknikleriyle dekoratif heykel yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarı ilkeleri ile tasarlanan soyut plastik form modelini uygun teknik malzeme ile yapar.
Modül Adı: Soyut Plastik Form Modeli
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel resim ve heykel tasarım, deformasyon, stilizasyon ilkelerine uygun olarak soyut plastik form modeli tasarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak heykel atölyesinde uygulamaya müsait teknik malzemeyle soyut heykel uygulaması yapar.
DEKORATİF VE PLASTİK SANATLAR MESLEK RESMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp farklı resim tekniklerini ve malzemelerini kullanarak figüratif, mekânsal, hayali özgün resim yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp desen çizim yöntem tekniklerini kullanarak tasarım veya desen atölyesinde farklı objelerden desen çizim ve etüt uygulamasını yapar.
Modül Adı: Objelerden Desen
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapısal, teknik ve estetik ölçütlere uygun olarak yapay obje deseni çizer.
• Form, oran ve perspektif kurallarına uygun olarak eşya deseni çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp genel perspektif kurallarını kullanarak iç mekân ve dış mekân desen çizimleri yapar.
Modül Adı: Mekân Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
46
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Perspektif, ışık-gölge ilişkisine uygun olarak iç mekân çizim ve etüt uygulaması yapar.
• Doğa, mimari, çevre kesiti kurallarına uyarak dış mekân çizim ve etüt uygulaması yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp desen çizim yöntem tekniklerini kullanarak antik modelden desen çizim ve etüt uygulaması yapar.
Modül Adı: Antik Modelden Desen
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Antik model form oran özelliklerine bağlı kalarak antik model deseni çizer.
• Antik modele benzerliklerine bağlı kalarak portre detay etüdü işlemi yapar.
• Modelin ışık-gölge alış şiddetine bağlı kalarak farklı tonlama teknikleriyle deseni hacimlendirme işlemi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp desen çizim teknikleriyle anatomik yapıya portre çizme ve etüt işlemi yapar.
Modül Adı: Portre
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İnsan başını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Yüzün ayrıntılarını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• İnsan başını ayrıntılarıyla (göz, kulak, burun, dudak vb.) farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp insan anatomik yapısına uygun insan figürü çizim ve etüt işlemi yapar.
Modül Adı: İnsan Figürü ve Detayları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçü ve oran kurallarına, anatomik yapıya, karakteristik özelliklerine, ışığın yönü ve şiddetine uygun olarak insan figürünü çizerek hacimlendirir.
• İnsan figürünü, ışığın yönü ve şiddeti ile anatomik yapıya ve karakteristik özelliklerine uygun olarak kısa süreli duruşlar hâlinde çizer.
• El ve kolu farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı, karakteristik özelliklerine, ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Ayak ve bacağın farklı duruşlarda ve bakış açılarından anatomik yapısına uygun ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp perspektif ve kompozisyon kurallarına uygun hayali imgesel resim çizim ve etüt uygulaması yapar.
Modül Adı: İmgesel Kompozisyon Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Farklı objeler kullanarak imgesel kompozisyon çizimi ve etüt uygulaması yapar.
47
• Hareketli hayvan figürlerini anatomik yapıya uygun hayalden çizerek etüt eder.
• Hareketli insan figürlerini anatomik yapıya uygun hayalden çizerek etüt eder.
• Figürleri ve nesneleri mekân kurgusu içinde perspektif kurallarına uygun yerleştirir.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp resim tekniklerini kullanarak farklı özellikte boya malzemeleri ile özgün resim uygulamaları yapar.
Modül Adı: Özgün Resim
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Farklı resim teknikleriyle kompozisyon kurarak natürmort (ölü doğa) resmi yapar.
• Farklı resim tekniklerini kullanarak doğa manzarası (peyzaj) resmi yapar.
• Lavi tekniği ile fotoğraflardan yararlanarak şehir manzarası resmi yapar.
• Temel tasarım ilkelerinden yararlanarak farklı resim teknik ve malzemeleri ile soyut resim yapar.
• Figür anatomisine bağlı kalarak farklı teknik ve malzemeleri kullanıp özgün figüratif resim yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp senaryo içeriğine uygun gerekli malzemelerle karikatür, storyboard ( hikâye panosu) resmi ve renklendirmesini yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp karışık teknikle illüstrasyon resmi yapar.
Modül Adı: Özgün Grafik Resim
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Karikatür çizim tekniklerine uygun karikatür karakterler ve mekânlar çizer.
• Senaryoya uygun görüntüleri (görsel, tipografik unsurlar, logo vb.) ve metin alanlarını çizer.
• Metinleri yazarak storyboard ( hikâye panosu) çalışmasını farklı tekniklerle renklendirir.
• Yaratıcı düşünme ve tasarım gücüyle farklı resim tekniklerini kullanarak illüstrasyon resmi yapar.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgeleri ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler ile öğrenim görülen alan / dal dersleri veya diğer alan / dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir