Perşembe , Eylül 16 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Sivil Havacılık Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Sivil Havacılık Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Sivil Havacılık Alanı Kazanımlara Dayalı Programa Göre Çerçeve Öğretim Programı 2017

Sivil Havacılık Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
SİVİL HAVACILIK ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4 ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 6
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 8
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 10
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 10
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 11
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 11
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 11
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 11
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 11
TEMEL YER HİZMETLERİ DERSİ…………………………………………………………….. 13
DİKSİYON DERSİ…………………………………………………………………………………… 14
İLETİŞİM TEKNİKLERİ DERSİ …………………………………………………………………. 15
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ DERSİ …………………………………………………………………… 15
OFİS PROGRAMLARI DERSİ ………………………………………………………………….. 16
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 16
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 16
YER HİZMETLERİ DALI DERSLERİ …………………………………………………………….. 17
HAREKÂT HİZMETLERİ DERSİ ……………………………………………………………….. 17
YOLCU HİZMETLERİ DERSİ …………………………………………………………………… 20
RAMP HİZMETLERİ DERSİ …………………………………………………………………….. 22
KARGO HİZMETLERİ DERSİ …………………………………………………………………… 24
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (SİVİL HAVACILIK) ……………………………………. 24
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 25
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır.
Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıklarına ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz :İş piyasası ihtiyaç analizi/Beceri ihtiyaç analizi/Eğitim ihtiyaç analizi/Meslek analizi / Ulusal meslek standartları
Tasarlama :Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması
Geliştirme :Program dokümanlarının hazırlanması
Uygulama :Programların onaylanması ve uygulanması
Değerlendirme:Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Sivil Havacılık Alanı Program Geliştirme Komisyonu, aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Planlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal / uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi
2
tabanının anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Sivil Havacılık Alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Küresel ekonominin lokomotifi, dinamik, rekabetin yoğun olduğu ve değişimlerin sıkça yaşandığı, pahalı ve kapsamlı yatırımlar gerektiren Sivil Havacılık sektörü dünyada ve Türkiye’de olağanüstü bir şekilde büyümeye devam ederken, sektörün eleman ihtiyacı da artmaktadır. Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim bireylere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak Sivil Havacılık Alanı Yer Hizmetleri Programı hazırlanarak eğitimli bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.
Sivil Havacılık Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
Yer Hizmetleri dalı yer almaktadır.
Bu doğrultuda sivil havacılık alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye, mesleki gelişim, temel yer hizmetleri, diksiyon, iletişim teknikleri, müşteri ilişkileri, ofis programları ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
Yer hizmetleri dalında; harekât hizmetleri, yolcu hizmetleri, ramp hizmetleri, kargo hizmetleri ve mesleki yabancı dil ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler, ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
• Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
• Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik
• SHY-22 No.lu Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği
• SHT 17.4 No.lu Hava Kargo İç Hat Geçiş Talimatı
• SHY-150.10A No.lu Yer Hizmet Tür ve Detayları Hakkında Havacılık Talimatı
• SHT-Eğitim / HAD sayılı Havaalanları Dairesi Eğitim Talimatı
4
• SHT-SMS / HAD sayılı Havaalanlarında Emniyet Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Talimat
• 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
• İŞL. HİZ. KYS / SHY22 / TLM.01 sayılı Yer Hizmetleri Kuruluşlarının Bulundurması Gerekli En Az Personel ve Teçhizat Listesi ile Uygulama Esasları Talimatı
• DHMİ Hava Alanları Pat Sahalarında Araç Kullanma Yönergesi
• IATA Airport Handling Manual (AHM) ve ilgili diğer mevzuatlar
• 19.03.2015 tarih ve 29300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçak Harekât Memuru 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 19.03.2015 tarih ve 29300 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uçak Yükleme Uzmanı 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass Sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
SİVİL HAVACILIK ALANI
(YER HİZMETLERİ DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL YER HİZMETLERİ (*)

6


DİKSİYON

2


İLETİŞİM TEKNİKLERİ

2


MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

2


OFİS PROGRAMLARI

2


DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
HAREKÂT HİZMETLERİ (*)
YOLCU HİZMETLERİ
RAMP HİZMETLERİ
KARGO HİZMETLERİ
MESLEKİ YABANCI DİL(SİVİL HAVACILIK)
ALAN / DAL DERSLERİ TOPLAM
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
6
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
SİVİL HAVACILIK ALANI
(YER HİZMETLERİ DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL YER HİZMETLERİ (*)
6


DİKSİYON
2


İLETİŞİM TEKNİKLERİ
2
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
2
OFİS PROGRAMLARI
2
DAL DERSLERİ
HAREKÂT HİZMETLERİ (*)


12
14
YOLCU HİZMETLERİ (*)
RAMP HİZMETLERİ
KARGO HİZMETLERİ
MESLEKİ YABANCI DİL(SİVİL HAVACILIK)
ALAN / DAL DERSLERİ TOPLAM
2
14
12
14
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve iş birliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
9
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Yer Hizmetleri
10
Temel Yer Hizmetleri
Temel Yer Hizmetleri
11
Harekât Hizmetleri
Harekât Hizmetleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Yolcu Hizmetleri
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre temel yer hizmetlerini açıklar.
• Dilbilgisi kurallarına dikkat ederek Türkçeyi güzel konuşur.
• İletişim sürecine ve iletişim türlerine uygun olarak etkili iletişim kurar, telefon santrali ve diğer araç gereçler ile etkili iletişimi sağlar.
• Müşteri istek ve özelliklerini dikkate alarak, müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde müşteri ilişkilerini yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama yazılımlarında uygulamalar yapar.
Yer Hizmetleri Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak harekât işlemlerini yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak yolcu hizmetlerinin takibini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak ramp işlemlerini yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak ithalat ihracat kargo işlemlerini koordine eder.
• Sivil havacılıkta yer hizmetleri ile ilgili mesleki terimleri yabancı dil ile ifade eder.
11
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olan, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, Sivil Havacılık alanındaki dalla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemlerialır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
12
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirlerialır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirlerialır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı terciheder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendinigeliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
13
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
TEMEL YER HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel yer hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre sivil havacılığı açıklar.
Modül Adı: Havacılık ve Havacılığın Tarihçesi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Havacılık ve sivil havacılığı açıklar.
• Ulusal ve uluslararası sivil havacılık kuruluşlarını açıklar.
• Havacılık ile ilgili uluslararası antlaşmaları açıklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre genel havacılık kavramını açıklar.
Modül Adı: Genel Havacılık
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Havaalanının bölümlerini açıklar.
• Uçağın bölümlerini açıklar.
• Uçağın parçalarını açıklar.
• Uçuş alanını açıklar.
• Uçuşta tehlikeli maddeleri açıklar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre sivil havacılıkta haberleşmeyi açıklar.
Modül Adı: Havacılıkta Haberleşme
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre havacılık alfabesini açıklar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre hava yolunda telsiz haberleşmelerini açıklar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre havacılık ile ilgili mesajlaşmayı açıklar.
14
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre hava yolunda trafik ve yolcu haklarını açıklar.
Modül Adı: Hava yolunda Trafik ve Yolcu Hakları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mevzuatlar doğrultusunda hava yolu şirketinin haklarını açıklar.
• Mevzuatlar doğrultusunda hava yolunda yolcu haklarını açıklar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre yer hizmetleri türlerini açıklar.
Modül Adı: Yer Hizmetleri Türleri
Modülün Süresi: 80/66 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yolcu ve bagaj aşamalarını açıklar.
• Harekât hizmetlerini açıklar.
• Ramp hizmetlerini açıklar.
• Kargo hizmetlerini açıklar.
• Temsil, bakım, ikram ve onarım hizmetlerini açıklar.
DİKSİYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; Türkçeyi etkili konuşma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Sesleri ve kelimeleri doğru telaffuz ederek güzel konuşma yapar.
Modül Adı: Güzel Konuşma
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sesleri telaffuz yöntemlerine göre seslendirir.
• Kelimeleri telaffuz yöntemlerine göre seslendirir.
Kazanım 2: Beden dilini kullanarak topluluk karşısında ve bulunduğu ortamlarda hitabet kurallarına uygun anlatım yapar.
Modül Adı: Beden Dili ve Hitabet
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Anlatım yöntemlerine uygun olarak anlatım yapar.
• Beden dilini iletişimde etkili ve doğru kullanır.
• Hitabet kuralları doğrultusunda konuşma yapar.
Kazanım 3: Anlatılacak konunun amacına uygun planlama ve sunum yapar.
Modül Adı: Sunum
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sunu konusunun amacına uygun sunum planı hazırlar.
• Amaca uygun etkili sunum yapar.
15
İLETİŞİM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; etkili iletişim kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İletişim sürecine ve iletişim türlerine uygun olarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: İletişim Süreci ve Türleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sürecin ögelerine uygun etkili iletişim kurar.
• İletişim türlerine uygun iletişim kurar.
Kazanım 2: Kitle iletişim araçlarını kullanarak kitle iletişimi kurar.
Modül Adı: Kitle İletişimi
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kitle ile etkili iletişim kurar.
• Mesaja ve hedefe uygun kitle iletişim aracını seçer.
Kazanım 3: Telefon, telefon santrali ve telekonferans araçları ile iletişim kurar.
Modül Adı: Telefonla İletişim
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Görüşme kurallarına göre telefonu cevaplar.
• Kurallarına göre telefonla arama yapar.
• Telefon santralini özelliğine göre kullanır.
• Amaca uygun olarak telekonferans hazırlığı yapar.
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; müşteri ilişkilerini sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Müşteri özelliklerini tespit eder.
Modül Adı: Müşteri Özellikleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müşteri davranışlarını açıklar.
• Müşteri taleplerini tespit eder.
Kazanım 2: Müşteri memnuniyetini sağlar.
Modül Adı: Müşteri Memnuniyeti
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müşteri ile sağlıklı iletişim kurar.
16
• Müşterilerin satın alma davranışlarını geliştirir.
• Satış sonrası müşteri memnuniyeti sağlar.
OFİS PROGRAMLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programlarını kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kelime işlemci programını kullanarak doküman hazırlar.
Modül Adı: Kelime İşlemci
Modülün Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturur.
• Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygular.
• Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapar.
• İstenilen satır / sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirir.
• İstenilen işe uygun nesneyi belgeye ekler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda elektronik tablolama programını kullanarak doküman hazırlar.
Modül Adı: Elektronik Tablolama
Modülün Süresi: 40/34 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturur.
• İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapar.
• Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturur.
• İstenilen formatta belgenin çıktısını alır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sunu hazırlama programını kullanarak doküman hazırlar.
Modül Adı: Sunu Hazırlama
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlar.
• Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlar.
• Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturur.
DAL DERSLERİ
Sivil Havacılık alanında yer alan dala ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri,
17
okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
YER HİZMETLERİ DALI DERSLERİ
HAREKÂT HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda harekât hizmetlerini koordine etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 9
Kazanım 1: Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre uçuş operasyonunu koordine eder.
Modül Adı: Uçuş Operasyonu
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre uçuş planını kontrol eder.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre uçuş operasyonu evraklarını hazırlayarak ilgili birimlere teslim eder.
Kazanım 2: Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre uçağın geliş hazırlığını koordine eder.
Modül Adı: Gelen Uçak Hazırlığı
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlarda yer alan haberleşme yöntemleri ile geliş seferine ait bilgileri alır.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre geliş seferine ait yolcu ve yükle ilgili evrakları hazırlayarak ilgili birimlere teslim eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre uçağın park pozisyonu hazırlığını yapar.
Modül Adı: Park Pozisyonu Hazırlığı
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlar doğrultusunda gerekli ekipmanların hazır bulunmasını koordine eder.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak park pozisyonunun FOD’lardan temizlenmesini sağlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre yolcunun boşaltılmasını koordine eder.
Modül Adı: Yolcu Boşaltma
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
18
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak geliş seferine ait yük ve yolcu ile ilgili bilgi ve evrakları alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre yolcuların uçaktan boşaltılmasını sağlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uçağın gövde yüzeylerinin görsel olarak kontrolünü yaparak yüklerin boşaltılmasını koordine eder.
Modül Adı: Yük Boşaltma
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uçağın gövde yüzeylerinin görsel olarak kontrolünü yaparak kompartıman kapılarının açılması için onay verir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yüklerin boşaltılmasına nezaret ederek kompartımanı kontrol eder.
Kazanım 6: Uçuş programına göre uçağın gidiş seferinin hazırlığını koordine eder.
Modül Adı: Gidiş Sefer Hazırlığı
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uçuş programından gidiş sefer bilgileri ile sefere ait yük ve yolcu bilgilerini alır.
• Uçuş programından alınan bilgilere göre gerekli ekipmanların hazır bulunmasını koordine eder.
Kazanım 7: Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre pilot ile brifing yapar.
Modül Adı: Brifing Yapma
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak yükleme sorumlusu ile brifing yapar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak mesul kaptan ve/veya hava yolu temsilcisi ile brifing yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre uçağa yük yüklenmesine nezaret eder.
Modül Adı: Yüklemeye Nezaret Etme
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak yüklerin Bulk, ULD, kompartıman ile kapı kilitleri ve ağlarının kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak yüklerin dokümantasyon ile fiziksel ve görsel kontrolünü yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre uçağa yakıt alımını koordine eder.
Modül Adı: Uçağa Yakıt Alımı
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
19
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak uçağa yolcu alınmadan önce yakıt alınmasını koordine eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak yolcu uçaktayken yakıtın alınmasını koordine eder.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mevzuatlara ve ilgili birimlerden aldığı direktiflere uygun olarak uçağa yolcu alınması sağlar.
Modül Adı: Uçağa Yolcu Alma
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mevzuatlara ve ilgili birimlerden aldığı direktiflere uygun olarak kabin temizliğinin yapılmasını koordine eder.
• Mevzuatlara ve ilgili birimlerden aldığı direktiflere uygun olarak kabin içi hizmet aksaklıklarının giderilmesini sağlar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak yolcu alımını başlatır.
Kazanım 11: Ağırlık ve denge hesaplama yöntemlerini kullanarak uçağın ağırlığını ve ağırlık merkezini hesaplar.
Modül Adı: Yük ve Denge Hesaplama
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uçağın uçma prensibini açıklar.
• Ağırlık ve denge hesaplama yöntemlerini kullanarak ağırlık ve denge hesaplamalarını yapar.
• DOW ve indekslerini hesaplama yöntemlerini kullanarak DOW ve indekslerini hesaplar.
• ZFW ve indeks hesaplama yöntemlerini kullanarak ZFW ve indekslerini hesaplar.
• TOW ve indeks hesaplama yöntemlerini kullanarak TOW ve indekslerini hesaplar
• LDW ve indeks hesaplama yöntemlerini kullanarak LDW ve indekslerini hesaplar.
• Yük ve denge formu (Balans) üretir.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre push-back işlemini koordine eder.
Modül Adı: Push-back İşlemi
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak uçak gövde kapı ve kapakları ile iniş takımları kapaklarının kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak park pozisyonunun temiz ve güvenli olmasını sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak push-back işleminin yapılmasını sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere uygun olarak push-back sonrası uçağın taksiye hazırlanmasını sağlar.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve prosedürlere uygun olarak buz çözme / önleme (De-icing/Anti-icing) işleminin yapılmasına nezaret eder.
20
Modül Adı: De-icing / Anti-icing İşlemleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda prosedürlere uygun olarak de-icing / anti-icing işleminin yapılamasını sağlar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak mesul kaptan ile brifing yapar.
Kazanım 14: Ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve prosedürlere uygun olarak uçuşa ait bilgilendirme yapar.
Modül Adı: Haberleşme ve Mesajlar
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Prosedürlere uygun olarak sorumlu olduğu uçuş sonrası uçuşa ait tüm ilgili dokümanları arşivler.
• Prosedürlere uygun olarak gidiş mesajlarını hazırlar.
Kazanım 15: Prosedürlere uygun olarak uçuşa ait hizmet takibi yapar.
Modül Adı: Uçak Hizmet Takibi
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Prosedürlere uygun olarak uçağın gelişinde verilen hizmetleri takip eder.
• Prosedürlere uygun olarak uçağın gidişinde verilen hizmetleri takip eder.
YOLCU HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yolcu hizmetleri işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre uçağın kontuar hazırlıklarını yapar.
Modül Adı: Kontuar İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası prosedürlere uygun olarak kontuar açar.
• Ulusal ve uluslararası prosedürlere uygun olarak kontuar kapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre kimlik ve bilet kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Kimlik ve Bilet Kontrol İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak kimlik belgesi / pasaport ve bileti teslim alıp kontrolünü yapar.
• Yolcu sorgulama tekniklerine uygun olarak yolcu profilini kontrol eder.
• Ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yolcunun check-in işlemlerini yapar.
21
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre özel hizmet gerektiren yolcu kabul işlemlerini koordine eder.
Modül Adı: Özel Hizmet Gerektiren Yolcu Kabul İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası prosedürlere uygun özel durumlu yolcu işlemlerinin yapar.
• Ulusal ve uluslararası prosedürlere uygun engelli yolcuların geliş-gidiş transfer işlemlerini yapar.
• Ulusal ve uluslararası prosedürlere uygun transit / transfer (aktarmalı) yolcu işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre bagajı teslim alma, banda konulamayan bagajların (oversize) bagaj toplama sahasına (şut altına) sevkiyatını gerçekleştirir.
Modül Adı: Bagaj Kabul İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre bagajın teslim alınması işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre banda konulamayan bagajları (oversize) şut altına teslim eder.
Kazanım 5: Ulusal ve uluslararası prosedürlere göre yolcu kimlik eşleştirmesini yaparak yolcuyu uçağa alma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Yolcunun Uçağa Alım İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yolcu kimlik eşleştirmesini yaparak yolcuyu uçağa alma işlemlerini yapar.
• Uçuş aksaklıkları durumundaki yolcu işlemlerini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre gelen uçak yolcu (ARRIVAL) işlemlerini yapar.
Modül Adı: Gelen Uçak Yolcu İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gelen uçağın mesajlarını kontrol ederek özellikli durumları tespit eder.
• Gerekli ekipmanları kontrol ederek gelen uçağın karşılanmasını sağlar.
• Transit / transfer yolcularının yönlendirilmesi işlemlerini gerçekleştirir.
Kazanım 7: Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre özel uçak işlemlerini yapar.
Modül Adı: Özel Uçak İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası prosedürlere uygun olarak gelen özel uçak işlemlerini yapar.
• Ulusal ve uluslararası prosedürlere uygun olarak giden özel uçak işlemlerini yapar.
22
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre sahipsiz, hasarlı ve kayıp eşya işlemlerini yapar.
Modül Adı: Sahipsiz, Hasarlı ve Kayıp Eşya İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yolcu ve bagaj taşıma genel şartlarına göre kayıp eşya işlemlerini yapar.
• Yolcu ve bagaj taşıma genel şartlarına göre sahipsiz (on hand) bagaj / eşya işlemlerini yapar.
• Yolcu ve bagaj taşıma genel şartlarına göre hasarlı (damaged baggage) bagaj işlemlerini yapar.
• Yolcu ve bagaj taşıma genel şartlarına göre kayıp (lost baggage) bagaj / buluntu eşya işlemlerini yapar.
• Yolcu ve bagaj taşıma genel şartlarına göre yolcusuz bagaj (rush) gönderimini yapar.
RAMP HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ramp işlemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre marshalling işlemlerini yapar.
Modül Adı: Marshalling Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Marshalling hizmetleri yönergesine göre uçağın gelişinde işaret ile marshalling yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Marshalling hizmetleri yönergesine göre uçağın gidişinde powerback yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uçağın sefer öncesi ve sonrası hasar kontrolünü yapar.
Modül Adı: Uçak Hasar Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uçağın gelişinde hasar kontrol işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda uçağın gidişinde hasar kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre uçağın yer emniyetini sağlar.
Modül Adı: Uçak Yer Emniyetini Sağlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre FOD (Foreign Object Damage) kontrolü yapar.
23
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre uçak tiplerine ve hava şartlarına göre uçağa takozlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre uçak tiplerine ve hava şartlarına göre emniyet dubalarının konulma ile alınma işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre yük boşaltma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Yük Boşaltma İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre yük boşaltma öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre yük boşaltma işlemlerini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre yük yükleme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Yükleme İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre yükleme öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre yükleme araçlarını seçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere göre yükleme işlemlerini gerçekleştirir.
Kazanım 6: Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre yolcu transfer işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Yolcu Transfer Araçları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre uçakla terminal arasında gelen yolcu ve uçuş ekibi transfer işlemlerini açıklar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre terminalle uçak arasında giden yolcu ve uçuş ekibi transfer işlemlerini açıklar.
Kazanım 7: Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre özel yer hizmet servis araçlarını açıklar.
Modül Adı: Yer Hizmet Servis Araçları
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre yolcu merdivenini tanımlar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre kullanım suyu ikmal aracı ve tuvalet servis aracını açıklar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre Air Condition Unit (ACU), Air Starter Unit (ASU), Ground Power Unit (GPU) araçlarını açıklar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre yük taşıma araçlarını açıklar.
24
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre hareket ekipmanlarını uçak çekme (push back) ve itme (towing) araçlarını açıklar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre hasta taşıma aracını (Ambulift) tanımlar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre uçak içinde verilen hizmetlere nezaret eder.
Modül Adı: Uçak İçi Verilen Hizmetler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası prosedürlere uygun olarak uçak içi temizlik işlemlerini yapar.
• Ulusal ve uluslararası prosedürlere uygun olarak verilen hizmetleri kayıt altına alır.
KARGO HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ithalat-ihracat kargo işlemlerini koordine etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre ihracat kargo işlemlerini yapar.
Modül Adı: İhracat Kargo İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre ihracat kargo işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre ihracat kargolarının dosyalarını arşivler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre ithalat kargo işlemlerini yapar.
Modül Adı: İthalat Kargo İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre ithalat kargo işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre ithalat kargolarının dosyalarını arşivler.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (SİVİL HAVACILIK)
Bu derste öğrenciye; yer hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Harekât hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Harekât Hizmetleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
25
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Harekât hizmetleri ile ilgili temel yabancı kavramları açıklar.
• Harekât hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Kazanım 2: Yolcu hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Yolcu Hizmetleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yolcu hizmetleri ile ilgili temel yabancı kavramları açıklar.
• Yolcu hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Kazanım 3: Yolcu hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Ramp Hizmetleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ramp hizmetleri ile ilgili temel yabancı kavramları açıklar.
• Ramp hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Kazanım 4: Kargo hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Kargo Hizmetleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kargo hizmetleri ile ilgili temel yabancı kavramları açıklar.
• Kargo hizmetlerinde mesleki yabancı dili kullanır.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir