Pazartesi , Ekim 11 2021
Anasayfa / YETERLİLİĞE DAYALI MODÜLLER / Uçuş Teorisi Dersi Megep Modül Kitabı
ucus teorisi megep modul
ucus teorisi megep modul

Uçuş Teorisi Dersi Megep Modül Kitabı
Uçuş Teorisi Dersi Megep (Modül) Bireysel Öğrenme Materyali Kitabı

Uçuş teorisi dersi megep bireysel öğrenme materyali (modülü), yeterliliğe dayalı programa göre hazırlanmıştır. Yiyecek içecek hizmetleri alanında yer alan dersi modülleri ise; Havacılık terminolojisi modülü, meteoroloji modülü, uçuş fizyolojisi modülü ve uçuş teorisi modülleridir.

Uçuş teorisi dersi bireysel öğrenme materyallerini (modüllerini) pdf olarak indirmek için;

BÖM ADI BÖM DURUM
Havacılık Terminolojisi Hazır / İndir
Meteoroloji Hazır / İndir
Uçuş Fizyolojisi Hazır / İndir
Uçuş Teorisi Hazır / İndir

Uçuş Teorisi Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Uçuş teorisi, havacılık terminolojisi, meteorolojik gelişmeler uçuş fizyolojisi ve meslek yaşamında önlemler alma ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; uçuş teorisi, havacılık terminolojisi, meteorolojik gelişmeler uçuş fizyolojisi ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler

Uçuş Teorisi 40/24 Uçuş teorisini araştırmak

Günümüzde teknolojinin hızlı geliĢimi uçakları da etkilemekte ve havacılık sektörü her gün yeniliklerle karĢılaĢmaktadır. Bu teknolojik geliĢmelere bağlı olarak uçak dizaynı da yolculukların daha güvenli, ekonomik, konforlu yapılabilmesi için değiĢimler göstermektedir. Ancak tüm bu değiĢimler belirli aerodinamik kanunlar çerçevesinde ve uçuĢ teorilerine uygun olarak gerçekleĢmek zorundadır. Uçak bakım teknisyeni olarak çalıĢmaya baĢladığınızda iĢinizi severek yapabilmeniz için uçuĢ teorilerini öğrenmeniz ve uygulama alanlarını kavramanız gereklidir. Bu modülde uçağa etkiyen kuvvetleri ve bunların iliĢkilerini, kararlılığını ve yüksek hız uçuĢlarını çeĢitli formül ve deneylerle görerek öğreneceksiniz.
Havacılık Terminolojisi 40/24 Havacılık terminolojisi ile iletişim sağlamak

Günümüzde kısaltmalar oldukça fazla kullanılmaktadır. Herhangi bir kısaltma gördüğümüz zaman onun açılımını merak ederiz. Uluslararası kabul görmüĢ kısaltmalar, kurumların kısaltılmıĢ isimleri, bilimsel kavramların ve ölçü birimlerinin kısaltmaları aynen kullanılır. Bu modülde havacılıkta kullanılan kısaltmaları, havacılık terimlerini, fonetik havacılık alfabesini ve kullanıldığı yerleri öğreneceğiz. Bu bilgiler bizim uluslararası havacılık kuralları dâhilinde iletiĢim kurmamızı sağlayacaktır. Havacılıkta bazı anlarda dakikalar ve saniyeler hayati önem taĢıyabilir. Özellikle telsiz ve telefon ile doğru haberleĢme önemlidir. Bu modülde mesleğinizin en önemli kısmı olan havacılık terimleri ile iletiĢim kurma yeterliğini kazanacaksınız.
Meteoroloji 40/16 Meteorolojik gelişmelerin etkilerine göre kabin önlemlerini almak

Meteorolojinin temel konusu, hava tahminlerinin yapılması ve atmosfer olaylarının incelenmesidir. Hava bilgisi uçuĢ emniyeti açısından çok önem taĢır. Havanın durumunu, değiĢkenliklerini bilmeden ve yorumlamadan uçuĢun güvenli olması mümkün değildir. Havadaki değiĢiklikler hakkında en çok bilgi sahibi olması gereken kiĢi pilot olmakla birlikte kabin ekibi üyelerininde bu konuda bilgi sahibi olması önemlidir. Ġyi bir kabin ekibi üyesi havadaki değiĢikliklerden, bunların uçağa etkisinden haberdar olmalıdır. Herhangi bir durumda kabinde neler yapması gerektiğini, hangi önlemleri alması gerektiğini bilerek hareket etmelidir. Alacağı önlemlere nelerin sebep olduğunu bildiğinde görevini daha bilinçli bir Ģekilde yerine getirebilecek, yolcuları yönlendirmesi ve idare etmesi daha kolay olacaktır. Meteoroloji modülüyle size atmosferdeki değiĢikliklere göre kabinde alınması gereken önlemlerle türbülans anında kabinde alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verilmektedir. Bu modülü baĢarıyla tamamladığınızda; uçuĢta atmosferdeki değiĢiklikler ve türbülans anında neler yapmanız gerektiğini öğrenip bunu baĢarıyla uygulayabileceksiniz. Hosteslik mesleğiyle ilgili modülleri tamamladıkça bu mesleği yapmanın güzel ve zevkli olduğu kadar sorumluluk isteyen, ciddi ve zor olduğunu da göreceksiniz. Bu bilgiler sizi yıldırmayacak, daha ciddi bir çalıĢmaya yönlendirecektir.
Uçuş Fizyolojisi 40/16 Uçuş fizyolojisini araştırmak

Havayolu taşımacılığının özelliğinden dolayı bu taşımacılık kolunda alınan önlemler de özel olmakta, önem taşımaktadır. Biliyoruz ki havayolu taşımacılığında insan faktörü hem yolcu açısında hem de uçuş personeli açısından ele alınmaktadır. Alınan önlemler uçuşun güvenliği açısından önem taşımaktadır. Uçuşun en güvenli, sağlıklı ve az hasarlı geçmesini sağlamak alınan genel tedbirlerin yanı sıra uçuş fizyolojisini de bilerek, öğrenerek, bu konuda yapılması gerekenleri uygulayarak mümkün olur. Olayların oluş sebeplerini bilip, doğru müdahaleler yapabilmek uçuş fizyolojisini bilip buna göre davranmakla mümkün olur. Bu konularda en kritik durumda olan pilottur, onun bilgisinin tam olması, onun alması gereken önlemler çok önem taşır. Bazı olumsuzluklar kendisinin başına gelmese bile bunlarla karşılaştığında neler yapması gerektiğin bilmesi gerekir. Bu modülle siz öncelikle uçuş fizyolojisinin ne olduğunu anlayacak ve daha sonra uçuş esnasında karşılaşılabilecek durumlar ve bunlara alınacak önlemleri öğreneceksiniz. Göreve başladığınızda bu konularla ilgili bilgilerinizi kullanarak güvenli uçuşça destek olabileceksiniz.


Bunlara Baktınız mı?

servis hazirlikleri dersi megep modulleri

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı Servis hazırlıkları dersi megep modül kitapları yeterliliğe dayalı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir